Cantas páxinas hai na Biblia? (Número medio) 7 verdades

Cantas páxinas hai na Biblia? (Número medio) 7 verdades
Melvin Allen

Se es un ávido lector, pode que non che pense nada en ler un libro de 400 páxinas. Por suposto, se decides ler a Biblia, lerás polo menos tres veces máis páxinas. Dependendo da rapidez con que leas, tardarías entre 30 e 100 horas en completar a Biblia dunha soa vez. Dicir que é un libro longo é un eufemismo. Entón, cantas páxinas hai na Biblia? Descubrimos.

Que é a Biblia?

A Biblia é unha antoloxía ou recompilación de diferentes textos. Foi escrito orixinalmente en hebreo, arameo e grego. Algúns dos diferentes xéneros da Biblia inclúen

 • Poesía
 • Epístolas
 • Narracións históricas e lei
 • Sabedoría
 • Evanxeos
 • Apocalíptico
 • Profecía

Os cristiáns fan referencia á Biblia como a palabra de Deus. Eles cren que Deus escolleu revelarse aos humanos a través da Biblia. Lemos repetidamente frases como "Así di o Señor" ao longo da Biblia, demostrando o desexo de Deus de comunicarse connosco.

A Biblia está escrita por persoas que Deus inspirou.

Toda a Escritura é exhalada por Deus e útil para ensinar, reprender, corrixir e educar na xustiza , (2 Timoteo 3:16 ESV)

Porque ningunha profecía foi producida por vontade do home, senón que os homes falaron de Deus mentres foron levados polo Espírito Santo . (2 Pedro 1:21 ESV)

Os autores da Biblia escribiron o que Deus queríapara ser escrito. Hai moitos autores da Biblia, algúns coñecidos e outros descoñecidos. Moitos dos nomes dos autores descoñecidos non apareceron nos libros que escribiron. Os autores coñecidos da Biblia inclúen

 • Moisés
 • Nehemías
 • Esdras
 • David
 • Asaph
 • Fillos do Corán
 • Ethan
 • Heman
 • Salomón
 • Lemuel
 • Paul
 • Mateo, Marcos, Lucas, e Xoán

No Antigo Testamento descoñécense os autores dos libros de Ester e Xob. No Novo Testamento, Hebreos ten un autor descoñecido.

O número medio de páxinas entre as diferentes traducións

De media, cada tradución da Biblia é dunhas 1.200 páxinas. As Biblias de estudo son máis longas e as Biblias con extensas notas ao pé son máis longas que as Biblias estándar. As diferentes versións da Biblia poden ter máis ou menos páxinas.

 • A Mensaxe-1728 páxinas
 • King James Version-1200
 • NIV Bible-1281 páxinas
 • ESV Bible-1244

Notas de curiosidade:

 • O Salmo 119, é o capítulo máis longo das Escrituras, e o Salmo 117, o máis curto con só dous versos.
 • O salmo 119 é un acróstico. Ten 22 tramos con 8 liñas en cada tramo. Cada liña de cada sección comeza cunha letra hebrea.
 • O único libro da Biblia sen mención de Deus é Ester. Pero vemos a providencia de Deus mostrada ao longo do libro.
 • Xoán 11:35, Xesús chorou é o verso máis curto doBiblia.
 • A Biblia ten 31.173 versículos. Os versos do Antigo Testamento inclúen 23, 214 versos e o Novo Testamento é de 7.959.
 • A versión máis longa está en Ester 8:9 Os escribas do rei foron convocados nese momento, no terceiro mes, que é o mes de Siván, o día vinte e tres. E escribiuse un edicto, segundo todo o que Mardoqueo mandou sobre os xudeus, aos sátrapas, aos gobernadores e aos funcionarios das provincias desde a India ata Etiopía, 127 provincias, a cada provincia na súa escritura e a cada pobo na súa propia escritura. lingua, e tamén aos xudeus na súa escritura e na súa lingua.
 • O primeiro verso da Biblia é Xénese 1:1 I no principio, Deus creou os ceos e a terra.
 • O último verso da Biblia é Apocalipse 22:21 A graza do Señor Xesús sexa con todos. Amén.

Cantas palabras hai na Biblia?

Unha rapaza observou que a súa avoa lía a súa Biblia todos os días. Desconcertada polo comportamento da súa avoa

, a nena díxolle á súa nai: creo que a avoa é a lectora máis lenta que vin. Ela le a Biblia todos os días e nunca a remata.

Non hai dúbida de que a Biblia leva algún tempo lela. Este libro querido ten aproximadamente 783.137 palabras. O reconto de palabras é diferente para as diferentes versións da Biblia.

 • KJV Bible-783.137 palabras
 • NJKV Bible-770.430 palabras
 • NIVBiblia-727.969 palabras
 • ESV Bible-757.439 palabras

Cantos libros hai na Biblia?

Cada libro da Biblia ten importancia para nós. Deus fálanos a través de cada historia, narración histórica e poema. O Antigo Testamento fala da chegada dun mesías, dun salvador que salvará o mundo e nos librará. Cada libro do Antigo Testamento prepáranos para Xesús, o Fillo de Deus. O Novo Testamento fálanos de cando chegou o Mesías a cada un. Fala de quen era Xesús e que fixo. O Novo Testamento tamén explica como a vida, a morte e a resurrección de Xesús deron a luz á igrexa cristiá. Tamén explica como os cristiáns deben vivir á luz de todo o que fixo Xesús.

Hai sesenta e seis libros na Biblia. Hai trinta e nove libros no Antigo Testamento e vinte e sete no Novo Testamento.

Cal é o libro máis longo da Biblia?

Se contas o libro máis longo da Biblia polo número de palabras, entón os libros máis longos da Biblia serían inclúen:

 • Xeremias con 33,002 palabras
 • Xénese con 32,046 palabras
 • Salmos con 30,147 palabras

Toda a Biblia apunta a Xesucristo

A Biblia apunta a Xesucristo: quen é, quen era e que debe facer polo mundo. Vemos as profecías do Antigo Testamento cumpridas no Novo Testamento.

Profecía do Antigo Testamento

Porque un neno nos naceu, para nós un fillo édado; e o goberno estará sobre o seu ombreiro, e o seu nome chamarase Conselleiro marabilloso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Do aumento do seu goberno e da paz, non haberá fin, no trono de David e sobre o seu reino, para afianzalo e defendelo con xustiza e xustiza dende este tempo e para sempre. (Isaías). 9:6-7 ESV)

Cumprimento do Novo Testamento

E na mesma rexión había pastores no campo, vixiando o seu rabaño. noite. E apareceulles un anxo do Señor, e a gloria do Señor brillou ao seu redor e encheronse de moito medo. E díxolles o anxo: "Non teñades medo, porque velaquí que vos traigo unha boa nova dunha gran alegría que será para todo o pobo. Porque hoxe vos naceu na cidade de David un Salvador, que é Cristo o Señor. E isto será un sinal para vós: atoparedes un neno envolto en pañales e deitado nun pesebre”. E de súpeto houbo co anxo unha multitude do exército celestial que louvaba a Deus e dicía: "Gloria a Deus no máis alto, e paz na terra entre aqueles cos que se agrada! ( Lucas 2: 8-14 ESV)

Profecía do Antigo Testamento

Entón abriranse os ollos dos cegos, e os oídos dos os xordos sen parar; entón o coxo saltará coma un cervo, e a lingua do mudo cantará de alegría.Porque as augas brotan no deserto, e regatos no deserto; (Isaías 5-6 ESV)

Cumprimento do Novo Testamento

Agora cando Xoán escoitou no cárcere os feitos de Cristo, mandou avisar polos seus discípulos e díxolle: "Es ti o que ha de vir, ou imos buscar outro?" E Xesús respondeulles: "Ide e dille a Xoán o que escoitades e vedes: 5 os cegos ven e os coxos andan, os leprosos son limpos, os xordos oen, os mortos resucitan e aos pobres lles pregona a boa nova. eles. 6E benaventurado aquel que non se ofenda por min". (Mateo 11:2-6 ESV)

Profecía do Antigo Testamento

“Vin nas visións nocturnas, e velaquí, coas nubes do ceo veu un como un fillo do home, e chegou ao Ancián dos Días e presentouse ante el. E déuselle dominio e gloria e un reino, para que lle servisen todos os pobos, nacións e linguas; o seu dominio é un dominio eterno, que non pasará, e o seu reino que non será destruído. ( Daniel 7:13-14 ESV)

Cumprimento do Novo Testamento:

E velaquí, concibirás no teu ventre e darás un fillo , e chamaraslle o nome Xesús. Será grande e chamarase Fillo do Altísimo. E o Señor Deus daralle o trono do seu pai David, e el reinará sobre a casa de Xacobpara sempre, e do seu reino non terá fin. (Lucas 1:31-33 ESV)

Profecía do Antigo Testamento

Librarnos do pecado -T o Espírito do Señor Deus está sobre min, porque o Señor unxiume para traer boas novas aos pobres; Envioume a vendar aos que teñen o corazón quebrantado, a proclamar a liberdade aos cativos e a apertura da prisión aos presos... (Isaías 61:1)

Novo Testamento cumprimento

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes que din que Xesús é Deus

E chegou a Nazaret, onde fora criado. E como era o seu costume, foi á sinagoga o sábado e ergueuse para ler. 17 E deulle o rollo do profeta Isaías. Desenrollou o rollo e atopou o lugar onde estaba escrito:

“O Espírito do Señor está sobre min porque me unxiu para anunciarlles boas novas aos pobres. Envioume para proclamar a liberdade aos cativos e a vista aos cegos, a deixar en liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano do favor do Señor". E enrolou o pergamino, devolveullo ao encargado e sentou. E os ollos de todos na sinagoga estaban postos nel. E comezou a dicirlles: "Hoxe cumpriuse esta Escritura ante os vosos oídos". (Lucas 4:16-21 ESV)

Por que debemos ler a Biblia a diario?

Como crentes, ler a Biblia é esencial. Aquí tes algúns pensamentos sobre por que debemos ler as Escrituras cada undía.

Aprendemos como é Deus

A medida que lemos as Escrituras, aprendemos sobre o carácter de Deus. Aprendemos o que ama e o que odia. A Escritura móstranos os atributos de Deus de

 • Amor
 • Misericordioso
 • Xustiza
 • Bendade
 • Perdón
 • Santidade

O Señor pasou diante del e proclamou: "O Señor, o Señor, un Deus misericordioso e misericordioso, lento para a ira e rico en misericordia e fidelidade, 7 conservando o amor firme. por milleiros, perdoando a iniquidade, a transgresión e o pecado, pero quen de ningún xeito eliminarán aos culpables, castigando a iniquidade dos pais sobre os fillos e os fillos dos fillos, ata a terceira e a cuarta xeración”. (Éxodo 34:6-7 ESV)

Aprendemos sobre nós mesmos

porque todos pecaron e non chegan á gloria de Deus, e son xustificados pola súa graza como don, pola redención que hai en Cristo Xesús.. .(Romanos 3:23-24 ESV)

Ningún é xusto, nin un ; ninguén entende; ninguén busca a Deus. Todos desviáronse; xuntos non valen para nada; ninguén fai o ben, nin sequera un". (Romanos 3:10-12 ESV)

Aprendemos sobre o evanxeo

Deus amou tanto ao mundo que deu ao seu único e único Fillo, para que quen cre nel non se pereza, senón que teña vida eterna. (Xoán 3:16, NVI)

O salario do pecado é a morte, pero o don de Deus é a vida eterna. enCristo Xesús noso Señor. (Romanos 6:23, NVI)

O evanxeo é a boa nova sobre Xesucristo que veu á terra para proporcionarnos un xeito de ter unha relación con Deus.

Aprendemos sobre o coidado de Xesús por nós

As miñas ovellas escoitan a miña voz, eu as coñezo e séguenme. Doulles a vida eterna, e nunca perecerán, e ninguén os arrebatará da miña man. (Xoán 10:27-28)

Aprendemos a vivir

Por iso, eu, prisioneiro do Señor, pídovos que camiñade dun xeito digno da vocación á que fomos chamados, con toda humildade e mansedume, con paciencia, soportandonos uns cos outros con amor, ansiosos por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. (Efesios 4:1-3 ESV)

Conclusión

Ver tamén: 21 versículos bíblicos importantes sobre legalismo

Se nunca liches toda a Biblia, quizais sexa o momento de probalo. Un método sinxelo é ler catro capítulos ao día. Le dous capítulos do Antigo Testamento pola mañá e dous capítulos do Novo Testamento pola noite. Lendo esta cantidade todos os días conseguirache coñecer a Biblia nun ano.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.