15 důležitých biblických veršů o józe

15 důležitých biblických veršů o józe
Melvin Allen

Biblické verše o józe

Cílem jógy je být zajedno s vesmírem. V Písmu nenajdete nic, co by ospravedlňovalo cvičení jógy. Můžete se snažit ospravedlnit své hříchy, ale pamatujte, že Bůh se nevysmívá. Jste stvoření, nemůžete být zajedno se Stvořitelem. Písmo nikdy neříká, že si máte vyčistit mysl, ale říká, že máte rozjímat o Božím slově.

Viz_také: Kult a náboženství: 5 hlavních rozdílů, které je třeba znát (2023 Pravdy)

Pokud budete rozjímat nad Slovem, jasně uvidíte, že jóga je zlo a není možné ji ospravedlnit. Mnoho vyznávajících křesťanů je satanem oklamáno. Neuctívejte Boha tak, jak to dělají pohané.

Jóga má démonické kořeny a nelze ji, opakuji, nelze ji oddělit od hinduismu. Nemůžete jí dát křesťanskou nálepku a nazývat ji křesťanskou.

Můžete cvičit a protahovat se, ale křesťané nemohou následovat jiná náboženství. Chcete-li se přiblížit Bohu, musíte s ním neustále hovořit a rozjímat o jeho slově. Mějte společenství s Ježíšem Kristem.

Jóga vás odděluje od Ježíše a otevírá vaše tělo zlým vlivům a duchovním útokům. Stále více vyznávajících křesťanů se odklání od víry a dělá věci, které Bůh nenávidí. Oblečte si plnou Boží výzbroj a choďte podle Ducha, abyste mohli rozeznávat Boží vůli.

Viz_také: 15 užitečných biblických veršů o manipulaci

Nepodvádějte sami sebe , nebuďte jako svět a nenechte si od falešného učitele namluvit, že je to v pořádku, protože v těchto dnech bude mnoho těch, kteří vám budou říkat to, co chcete slyšet. V den soudu neexistují žádné výmluvy. Jóga je zlo prosté a jednoduché, nemilujte věci světa.

Satan je velmi lstivý, nenechte se oklamat jako většina světa.

1. Genesis 3,1-4 Had byl nejchytřejší ze všech divokých zvířat, které Pán Bůh stvořil. Jednoho dne řekl had ženě: Opravdu Bůh řekl, že nesmíte jíst ovoce z žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla: Můžeme jíst ovoce ze stromů v zahradě. Ale Bůh nám řekl: Nesmíte jíst ovoce ze stromu, který je uprostřed zahrady. Nesmíte aniDotkni se ho, jinak zemřeš. Ale had ženě řekl: "Nezemřeš.

2. 2. Korintským 11,3 Obávám se však, že stejně jako Eva byla oklamána hadovou lstí, i vaše mysl může být nějak svedena z upřímné a čisté oddanosti Kristu.

3. Efezským 6,11-14. Oblékněte si plnou Boží výzbroj. Oblékněte si Boží výzbroj, abyste mohli bojovat proti ďáblovým chytráckým trikům. Náš boj není proti lidem na zemi. Bojujeme proti vládcům a autoritám a mocnostem temnoty tohoto světa. Bojujeme proti duchovním mocnostem zla v nebeských místech. Proto si musíte pořídit plnou Boží výzbroj. Pak v denzlem, budeš moci stát pevně. A až celý boj dokončíš, budeš stále stát. Stůj tedy pevně s opaskem pravdy uvázaným kolem pasu a na hrudi nos ochranu správného života.

Nemají nic společného s démonickými praktikami.

4. Římanům 12,1-2 Bratři a sestry, vzhledem ke všemu, co jsme si právě řekli o Božím soucitu, vás povzbuzuji, abyste svá těla přinášeli jako živé oběti, zasvěcené Bohu a jemu milé. Tento druh uctívání je pro vás vhodný. Nestávejte se podobnými lidem tohoto světa. Místo toho změňte způsob svého myšlení. Pak budete vždy schopni určit, co Bůh skutečně chce - co je dobré,příjemné a dokonalé.

5. 1 Timoteovi 4,1 Duch jasně říká, že v pozdějších dobách někteří věřící opustí křesťanskou víru. Budou následovat duchy, kteří svádějí, a uvěří učení démonů.

6. 1 Petr 5,8 Buďte střízliví, bděte, neboť váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází , hledá, koho by pohltil.

7. 1. Timoteovi 6,20-21 Timoteji, střež to, co ti Bůh svěřil. Vyhýbej se bezbožným, pošetilým diskusím s těmi, kdo ti odporují svým takzvaným věděním. Někteří lidé se následováním takových pošetilostí odchýlili od víry. Ať je Boží milost s tebou se všemi.

Otevíráte své tělo duchovním útokům a zlým vlivům.

8. 1 Jan 4,1 Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků.

9. Židům 13,8-9 Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky! Nenechte se strhnout všelijakými podivnými naukami. Srdce je totiž dobré posilovat milostí, ne rituálními pokrmy, které nikdy nepřinesly užitek těm, kdo se jich účastnili.

10. 1. Korintským 3,16 Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží Duch?

Pokud se chystáte rozjímat, ať je to o Božím slově.

11. Jozue 1,8-9 Tato kniha poučení se nesmí vzdálit od tvých úst; máš si ji předříkávat dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval všechno, co je v ní napsáno. Pak se ti totiž bude dařit a budeš mít úspěch ve všem, co budeš dělat. Nepřikázal jsem ti: Buď silný a statečný? Neboj se a nezoufej, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.

12. Žalm 1,2-3 Naopak, jeho rozkoší je Hospodinovo vyučování a rozjímá o něm dnem i nocí. Je jako strom zasazený u vodních toků, který přináší své ovoce v pravý čas a jehož list nevadne. Cokoli dělá, daří se mu.

13. Efezským 4,14 Pak už nebudeme nemluvňaty, zmítanými vlnami sem a tam a zmítanými sem a tam každým větrem učení a lstivostí a chytrostí lidí v jejich lstivých úkladech.

Poradenství

14. Filipským 4,8-10 Konečně, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli je čestné, cokoli je spravedlivé, cokoli je čisté, cokoli je milé, cokoli je chvályhodné, je-li v tom nějaká dokonalost, je-li v tom něco hodného chvály, o tom přemýšlejte. Co jste se naučili, co jste přijali, co jste slyšeli a co jste viděli ve mně - to praktikujte, a Bůh pokoje bude s vámi.

Připomínka

15. 1. Korintským 3,19 Moudrost tohoto světa je totiž v Božích očích bláznovstvím. Jak je psáno: "On chytá moudré v jejich lsti.

Bonus

Jeremiáš 10:2 Toto praví Hospodin: "Neučte se cestám národů a neděste se znamení na nebi, i když se jich národy děsí.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.