21 inspirativních biblických veršů o počítání požehnání

21 inspirativních biblických veršů o počítání požehnání
Melvin Allen

Biblické verše o počítání požehnání

Počítat požehnání znamená být vždy pokorný a děkovat za všechno v životě. Jsme vděční za Ježíše Krista, který je vším. Jsme vděční za jídlo, přátele, rodinu, Boží lásku. Važte si všeho v životě, protože jsou lidé, kteří hladoví a jsou v mnohem těžší situaci než vy. Vaše špatné dny jsou něčí dobré dny.

I když vypijete sklenici vody, dělejte to pro Boží slávu.

Neustále mu děkujte, a tak budete v životě spokojeni.

Napište si všechny věci, které Bůh ve vašem životě udělal, a všechny případy, kdy Bůh vyslyšel vaše modlitby. Bůh má vždycky nějaký plán, a až budete procházet zkouškami, přečtěte si, co jste si napsali, a vězte, že dopouští, aby se věci děly z nějakého důvodu, že ví, co je nejlepší.

Pokud ti pomohl dříve, pomůže ti znovu. Nikdy neopustí svůj lid. Děkuj Bohu za jeho zaslíbení, která nikdy neporuší. Neustále se k němu přibližuj a pamatuj, že bez Krista nemáš nic.

Neustále ho chvalte a vzdávejte mu díky.

1. Žalm 68,19 Požehnán buď Hospodin, který nás denně podpírá, Bůh je naše spása. Sela.

2. Žalm 103,2 Dobrořeč Hospodinu, má duše, a nezapomínej na všechna jeho dobrodiní.

3. Efezským 5,20 Děkujte vždy a za všechno Bohu Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

4. Žalm 105,1 Ó, děkujte Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamte jeho skutky mezi národy!

5. Žalm 116,12 Čím se odvděčím Hospodinu za všechna jeho dobrodiní, která mi prokázal?

6. 1 Tesalonickým 5,16-18 Vždy se radujte, bez ustání se modlete, za všech okolností děkujte, neboť taková je Boží vůle v Kristu Ježíši pro vás.

7. Žalm 107,43 Kdo je moudrý, ať si všímá těchto věcí, ať uvažuje o Hospodinově stálé lásce.

8. Žalm 118,1 Ó, děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, neboť jeho pevná láska trvá navěky!

Co říká Bible?

9. 1. Korintským 10:31 Ať tedy jíte nebo pijete, ať děláte cokoli, všechno dělejte k Boží slávě.

10. Jakub 1:17 Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není žádná změna ani stín kvůli proměně.

11. Římanům 11,33 Ó, jak hluboké je Boží bohatství, moudrost a poznání! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a jak nevyzpytatelné jsou jeho cesty!

12. Žalm 103,10 on s námi nezachází tak, jak si naše hříchy zaslouží, ani nám neodplácí podle našich nepravostí.

13. Pláč 3,22 Pro Hospodinovu velikou lásku nejsme zahubeni , neboť jeho soucit nikdy nepolevuje.

Radost ve zkouškách! Když je těžké spočítat svá požehnání, odveďte svou mysl od problému tím, že budete hledat Pána v modlitbě.

14. Jakub 1,2-4 Mějte radost, bratři moji, když se setkáváte s různými zkouškami, neboť víte, že zkouška vaší víry plodí vytrvalost. A vytrvalost ať se plně projeví, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nechybělo.

15. Filipským 4,6-7. O nic se nestarejte, ale ve všech svých modlitbách proste Boha o to, co potřebujete, a vždy ho proste s vděčným srdcem. A Boží pokoj, který daleko přesahuje lidské chápání, bude chránit vaše srdce a mysl ve spojení s Kristem Ježíšem.

16. Koloským 3,2 Mějte na mysli věci, které jsou nahoře, ne světské věci.

17. Filipským 4,8 Konečně, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli je čestné, cokoli je spravedlivé, cokoli je čisté, cokoli je milé, cokoli je chvályhodné, je-li v tom nějaká dokonalost, je-li v tom něco hodného chvály, o tom přemýšlejte.

Připomínky

Viz_také: Ježíš vs. Mohamed: (15 důležitých rozdílů, které je třeba znát)

18. Jakub 4,6 Ale dává více milosti. Proto se říká: "Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost." A tak je to i s Bohem.

19. Jan 3,16 "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Viz_také: 25 povzbuzujících veršů z Bible pro útěchu a sílu (Naděje)

Bůh svým věrným vždy pomůže.

20. Izajáš 41,10 Neboj se, neboť já jsem s tebou, neděs se, neboť já jsem tvůj Bůh, já tě posiluji, pomůžu ti, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.

21. Filipským 4,19 A můj Bůh naplní každou vaši potřebu podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.