21 úžasných biblických veršů o létání (jako orel vysoko vzhůru)

21 úžasných biblických veršů o létání (jako orel vysoko vzhůru)
Melvin Allen

Co říká Bible o létání?

Zmiňuje se Bible o létání? Ano! Podívejme se a přečtěme si několik povzbudivých veršů z Písma.

Křesťanské citáty o létání

"Pták, jemuž se zlomil jazýček, z Boží milosti vzlétne výš než kdykoli předtím."

"Lidé vzdychají po křídlech holubice, aby mohli odletět a být v Odpočinku. Ale odlet nám nepomůže." "Království Boží je VÁS." Usilujeme o vrchol, abychom hledali Odpočinek; ten leží na dně. Voda spočine, až když se dostane na nejnižší místo. Tak to dělají i lidé. Proto buďte pokorní." Henry Drummond

"Pokud věříme, že nás Bůh podrží, můžeme kráčet ve víře a neklopýtnout ani neupadnout, ale letět jako orel."

"Bůh tě pozvedne."

Biblické verše, které vás povzbudí při létání

Izaiáš 40:31 (NASB) "Ti, kdo čekají na Hospodina, získají novou sílu, vznesou se na křídlech jako orli, budou běhat a neunaví se, budou chodit a neunaví se."

Izaiáš 31,5 (CEP) "Jako ptáci létají, tak Hospodin zástupů bude bránit Jeruzalém, bude ho bránit a zachová ho."

Deuteronomium 33:26 (NLT) "Nikdo není jako Bůh Izraele. On ti jezdí na pomoc po nebesích, po obloze v majestátní nádheře." - -Deuteronomium 33:26 (NLT) (Opravdu existuje Bůh? ?)

Lukáš 4:10 Je totiž psáno: "'On přikáže svým andělům, aby tě bedlivě střežili.'"

Exodus 19:4 "Sami jste viděli, co jsem udělal Egyptu, jak jsem vás vynesl na orlích křídlech a přivedl k sobě."

Jakub 4:10 "Pokořte se před Pánem, a on vás pozvedne."

Bůh se stará o létající nebeské ptáky

Jestliže Bůh miluje a zaopatřuje ptáky na obloze, o kolik více miluje tebe a o kolik více tě zaopatří. Bůh je věrný a zaopatřuje své děti.

Viz_také: 22 důležitých biblických veršů o věštcích a jasnovidcích

Matouš 6,26 (B21) "Podívejte se na nebeské ptáky, že nesejí ani nežnou, ani neshromažďují úrodu do stodol, a přesto je váš nebeský Otec živí. Nejste snad vy mnohem důležitější než oni?"

Job 38:41 (CEP) "Kdo dává krkavci potravu, když jeho mláďata volají k Bohu, bloudí pro nedostatek potravy."

Žalm 50:11 "Znám každého ptáka na horách a polní zvířata jsou má."

Žalm 147:9 "Dává zvěři její potravu, a mladým havranům, kteří křičí."

Žalm 104:27 "Tito všichni na tebe čekají, abys jim mohl dát je jejich maso v pravý čas."

Genesis 1:20 (ESV) "Bůh řekl: "Ať se vody hemží hejny živých tvorů a ptáci ať létají nad zemí po nebeském prostoru."

Příklady létání v Bibli

Zjevení 14:6 "Potom jsem uviděl jiného anděla, jak letí ve vzduchu a má věčné evangelium, které má hlásat těm, kdo žijí na zemi - každému národu, kmeni, jazyku a lidu."

Viz_také: Bible vs. Kniha Mormonova: 10 hlavních rozdílů, které je třeba znát

Habakuk 1:8 Jejich koně jsou rychlejší než lumíci a divočejší než večerní vlci, jejich jezdci se roztahují a jejich jezdci přicházejí z daleka, létají jako orel. že spěchá jíst."

Zjevení 8:13 "Když jsem se díval, slyšel jsem orla, který letěl ve vzduchu a volal mocným hlasem: "Běda! Běda! Běda obyvatelům země kvůli troubení, které mají vydat tři další andělé!" A tak jsem slyšel, jak se ozývá: "Běda! Běda! Běda obyvatelům země kvůli troubení, které mají vydat tři další andělé!"

Zjevení 12:14 "Žena dostala dvě křídla velkého orla, aby mohla odletět na místo, které jí bylo připraveno na poušti, kde o ni bude postaráno na čas, časy a půl času, mimo dosah hada."

Zachariáš 5:2 "Zeptal se mě: "Co vidíš?" Odpověděl jsem: "Vidím letící svitek, dvacet loket dlouhý a deset loket široký."

Izaiáš 60:8 "Kdo jsou ti, kdo létají jako oblak a jako holubice k oknům?"

Jeremiáš 48:40 "Neboť toto praví Hospodin: "Hle, jeden z nich poletí rychle jako orel a roztáhne křídla proti Moábovi."

Zachariáš 5:1 "Pak jsem opět pozvedl oči, podíval se a hle, letící svitek."

Žalm 55:6 (BKR) "I řekl jsem si: Ó kdybych měl křídla jako holubice, neboť pak bych odletěl a odpočinul si."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.