22 důležitých biblických veršů o zdání zla (Major)

22 důležitých biblických veršů o zdání zla (Major)
Melvin Allen

Biblické verše o zdání zla

Křesťané musí chodit jako děti světla. Musíme chodit podle Ducha. Nemůžeme žít v hříchu a špatnosti. Máme se také držet dál od všeho, co vypadá špatně a co může způsobit klopýtnutí ostatních věřících. Jedním z příkladů je stýkání se s přítelkyní nebo přítelem před svatbou.

Pokud spíte stále ve stejné posteli a žijete ve stejném domě, dříve nebo později se s největší pravděpodobností pustíte do sexuálních aktivit. I kdybyste neměli sex, co si o vás ostatní pomyslí?

Co si pomyslíte, když bude váš pastor u sebe neustále nosit láhev vodky? Budete si myslet, že je opilec, a snadno si řeknete: "Když to dělá můj pastor, můžu to dělat i já." A pak si řeknete, že je to opilec.

Když děláte věci, které vypadají zle, je pro ďábla snazší vás pokoušet. Choďte podle Ducha, abyste neuspokojovali žádosti těla. Dalším příkladem zdání zla je být sám se ženou, která není vaší manželkou.

Představte si, že vidíte svého pastora, jak v noci peče koláčky v domě jiné ženy. I když nic nedělá, může to snadno vést k dramatu a pomluvám v církvi.

Nenavazujte přátelství se světem.

1. Jakub 4,4 Cizoložníci a cizoložnice, copak nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo se tedy chce přátelit se světem, je nepřítelem Božím.

2. Římanům 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste dokázali, co je ta dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.

Držte se dál od všeho zla.

3. Efezským 5,11 Nepodílejte se na neplodných skutcích temnoty, ale odhalujte je.

4. 1 Tesalonickým 5,22 Zdržujte se každé formy zla.

5. 1 Jan 1,6 Lžeme tedy, když říkáme, že máme společenství s Bohem, ale žijeme dál v duchovní temnotě; nepraktikujeme pravdu.

6. Galatským 5,20-21 modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, hádky, žárlivost, výbuchy hněvu, sobecké ctižádosti, rozbroje, rozkoly, závist, opilství, divoké večírky a jiné podobné hříchy. Dovolte mi, abych vám znovu řekl, jako už dříve, že kdo žije takovým životem, nezdědí Boží království.

Choďte jako dítě světla.

9. Koloským 3,12 Oblečte si tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, laskavost, dobrotu, pokoru mysli, mírnost, trpělivost.

10. Matouš 5,13-16 Jste sůl země. K čemu je však sůl, když ztratila chuť? Můžete ji znovu osolit? Bude vyhozena a pošlapána jako bezcenná. Jste světlo světa - jako město na vrcholku kopce, které se nedá skrýt. Nikdo nerozsvítí lampu a pak ji nedá pod koš. Místo toho se lampa postaví na stojan, kde svítí všem veStejně tak ať vaše dobré skutky září, aby je všichni viděli, aby všichni chválili vašeho nebeského Otce.

11. 1 Jan 1,7 Žijeme-li však ve světle, jako je Bůh ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

12. Jan 3,20-21 Každý, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nechce vyjít na světlo ze strachu, že jeho skutky budou odhaleny. Kdo však žije v pravdě, vychází na světlo, aby bylo jasně vidět, že to, co učinil, se stalo před Bohem.

Nestýkejte se s hříšnými lidmi a nechoďte na místa, kam by křesťané neměli chodit, jako jsou kluby.

7. 1. Korintským 15:33 Nenechte se zmást těmi, kdo říkají takové věci, protože "špatná společnost kazí dobrý charakter".

8. Žalm 1,1-2 Blahoslavený člověk, který nechodí v radách bezbožných, nestojí na cestě hříšníků a nesedí na místě posměvačů, ale jeho rozkoš je v Hospodinově zákoně a o jeho zákoně rozjímá dnem i nocí.

Než někdo řekne: "Ježíš se stýkal s hříšníky," uvědomte si, že nejsme Bůh a že přišel, aby zachraňoval a vyzýval ostatní k pokání. Nikdy nestál, když lidé hřešili. Ježíš nikdy nebyl s hříšníky, aby se jim zdál zlý, bavil se s nimi, užíval si jejich hříchů a sledoval je, jak hřeší. Odhaloval zlo, učil hříšníky a vyzýval lidi k pokání. Lidé ho přesto falešně soudili, protože lidé, které byls.

13. Matouš 11,19 "Syn člověka přišel jíst a pít, a oni říkají: 'Hle, žrout a opilec, přítel celníků a hříšníků !' Moudrost se však ospravedlňuje svými skutky."

Nenáviďte skutky ďábla.

14. Římanům 12,9 Láska ať je bez pokrytectví. Oškliví si to, co je zlé, přilněte k tomu, co je dobré.

15. Žalm 97,10-11 Vy, kdo milujete Hospodina, nenáviďte zlo, on chrání duše svých svatých, vysvobozuje je z rukou bezbožníků. Spravedlivým se rozsévá světlo a upřímným v srdci radost.

16. Amos 5,15 Nenáviďte zlé a milujte dobré, v bráně nastolte soud; možná, že Hospodin, Bůh zástupů, bude milostiv pozůstatku Josefovu.

Myslete na druhé. Nezpůsobte nikomu klopýtnutí.

17. 1. Korintským 8:13 Jestliže tedy to, co jím, způsobí, že můj bratr nebo sestra upadne do hříchu, už nikdy nebudu jíst maso, abych jim nezpůsobil pád.

Viz_také: 25 povzbudivých veršů z Bible o klidu v bouři

18. 1. Korintským 10,31-33 Ať už tedy jíte nebo pijete nebo cokoli děláte, všechno dělejte k Boží slávě. Nikoho nepřivádějte na pohoršení , ať už Židy, Řeky nebo Boží církev - i já se snažím všem v každém ohledu zalíbit. Nehledám totiž své vlastní dobro, ale dobro mnohých, aby byli spaseni.

Když jste blízko skutkům temnoty, může vás to snadno vést ke hříchu.

19. Jakub 1:14 Každý člověk je však pokoušen, když ho láká a svádí jeho vlastní žádost.

Připomínky

20. 1. Korintským 6,12 "Všechno je mi dovoleno," ale ne všechno je užitečné. "Všechno je mi dovoleno," ale ničím se nenechám zotročit.

Viz_také: 30 důležitých biblických veršů o Ježíšově narození (vánoční verše)

21. Efezským 6,10-11 Slovo na závěr: Buďte silní v Pánu a v jeho mocné síle. Oblečte si celou Boží výzbroj, abyste byli schopni pevně obstát proti všem ďáblovým strategiím. Neboť nebojujeme proti nepřátelům z masa a kostí, ale proti zlým vládcům a autoritám neviditelného světa, proti mocným silám v tomto temném světě a proti zlým duchům v nebeských prostorách.

Příklad

22. Přísloví 7:10 Tehdy mu vyšla vstříc žena oblečená jako prostitutka a s lstivými úmysly.

Bonus

1 Tesalonickým 2,4 Naopak, mluvíme jako ti, které Bůh schválil, aby jim bylo svěřeno evangelium. Nesnažíme se zalíbit lidem, ale Bohu, který zkouší naše srdce.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.