22 inspirativních biblických veršů o empatii k druhým lidem

22 inspirativních biblických veršů o empatii k druhým lidem
Melvin Allen

Co říká Bible o empatii?

Jako křesťané máme napodobovat Boha a mít soucit s druhými. Zkuste se vžít do situace někoho jiného. Z Písma vidíme, jak velkou empatii projevoval Ježíš vůči nemocným, slepým, hluchým a dalším. V celém Písmu se učíme, že se máme pokořit a hledět na zájmy druhých.

Neste břemena svých bratří a sester v Kristu. Vždy pamatujte, že existuje jedno Kristovo tělo, ale každý z nás tvoří jeho mnoho částí.

Milujte se navzájem a buďte citliví k pocitům druhých. Všichni bychom se měli modlit, aby se tyto citáty z Písma staly skutečností v našich životech.

Křesťanské citáty o empatii

"Nikoho nezajímá, kolik toho víte, dokud neví, jak moc vám na tom záleží." Theodore Roosevelt

"Empatie se rodí ze starého biblického příkazu 'Miluj bližního jako sebe sama." George S. McGovern

"Snášení vlastního břemene nám navíc může pomoci rozvinout empatii k problémům druhých."

Nést břemena jeden druhého

1. 1 Tesalonickým 5,11 Proto se navzájem povzbuzujte a budujte se, jako to děláte vy.

2. Židům 10,24-25 A uvažujme o sobě navzájem, abychom se podněcovali k lásce a dobrým skutkům; neopouštějme shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejme se navzájem, a to tím spíše, čím více vidíte, že se blíží den.

3. 1 Petr 4,10 Bůh dal každému z vás nějaký dar ze své velké rozmanitosti duchovních darů. Dobře je používejte, abyste si navzájem sloužili.

4. Římanům 12,15 Radujte se s těmi, kdo se radují, a plačte s těmi, kdo pláčou.

5. Galatským 6,2-3 Sdílejte břemena jedni druhých a tak dodržujte Kristův zákon. Pokud si myslíte, že jste příliš důležití na to, abyste někomu pomohli, klamete jen sami sebe. Nejste tak důležití.

Buďte ohleduplní k ostatním

6. Římanům 15,1 My, kteří jsme silní, máme snášet nedostatky slabých a nelíbit se sami sobě.

7. Filipským 2,2-4 Udělejte mi tedy opravdovou radost tím, že budete navzájem upřímně souhlasit, milovat se a pracovat společně s jedním smýšlením a záměrem. Nebuďte sobečtí, nesnažte se udělat dojem na druhé. Buďte pokorní a považujte druhé za lepší než sebe. Nehledejte jen své zájmy, ale zajímejte se i o druhé.

8. 1. Korintským 10,24 Snažte se dělat to, co je dobré pro druhé, nejen to, co je dobré pro vás.

9. 1. Korintským 10,33 Jako se ve všem líbím všem lidem, nehledám svůj prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni.

Láska a empatie

10. Matouš 22,37-40 Ježíš mu řekl: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." To je první a velké přikázání. A druhé je mu podobné: "Miluj svého bližního jako sebe samého." Na těchto dvou přikázáních závisí celý Zákon a Proroci.

11. Galatským 5,14 Celý zákon se totiž naplňuje v dodržování tohoto jediného příkazu: "Miluj svého bližního jako sebe samého." To je příkaz, který je v souladu se zákonem.

12. 1 Petr 3,8 Konečně buďte všichni jedné mysli. Soucítíte jeden s druhým. Milujte se navzájem jako bratři a sestry. Buďte laskaví a zachovávejte si pokoru.

Viz_také: 20 užitečných biblických veršů o úctě ke starším

13. Efezským 4,2 Buďte zcela pokorní a mírní, buďte trpěliví a snášejte se navzájem v lásce.

Kristovo tělo

14. 1 Kor 12,25-26 To přispívá k harmonii mezi údy, takže se všechny údy navzájem starají jeden o druhého. Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny údy, a je-li jeden úd vyznamenán, radují se všechny údy.

15. Římanům 12,5 Tak jsme my, mnozí, jedno tělo v Kristu, a každý úd jeden druhého.

Napodobujte Pána

16. Židům 4,13-16 Nic v celém stvoření není skryto před Božími zraky. Vše je odkryto a obnaženo před očima toho, jemuž musíme skládat účty. Protože tedy máme velkého velekněze, který vystoupil na nebesa, Ježíše, Božího Syna, držme se pevně víry, kterou vyznáváme. Nemáme totiž velekněze, který by se nedokázal vcítit do našich slabostí, ale mámeten, který byl pokoušen ve všech směrech stejně jako my - a přesto nezhřešil. Přistupujme tedy s důvěrou k Božímu trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a našli milost, která nám pomůže v nouzi.

17. Žalm 103,13-14 Jako se otec slitovává nad svými dětmi, tak se Hospodin slitovává nad těmi, kdo se ho bojí, neboť ví, jak jsme utvořeni, pamatuje, že jsme prach.

18. Efezským 5,1-2 Napodobujte tedy Boha jako milované děti. A žijte v lásce, jako si nás zamiloval Kristus a vydal za nás sám sebe jako vonný dar a oběť Bohu.

Připomínky

19. Galatským 5,22-23 Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost, zdrženlivost; proti takovým není žádný zákon.

20. Jakub 2,15-17. Co když křesťan nemá oblečení nebo jídlo? A někdo z vás mu řekne: "Sbohem, zahřej se a dobře se najez." Ale když mu nedáte, co potřebuje, jak mu to pomůže? Víra, která nic nedělá, je mrtvá víra.

21. Matouš 7,12 Proto všechno, co byste chtěli, aby vám lidé činili, čiňte i vy jim, neboť to je Zákon a Proroci.

Viz_také: 30 inspirativních biblických veršů o síle v těžkých časech

22. Lukáš 6,31 Dělejte druhým to, co chcete, aby oni dělali vám.

Bonus

Jakub 1,22 Neposlouchejte jen slovo, a tak se klamete. Dělejte, co říká.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.