25 důležitých biblických veršů o věštcích

25 důležitých biblických veršů o věštcích
Melvin Allen

Biblické verše o věštcích

V celém Písmu vidíme, že věštění bylo zakázáno a ve Starém zákoně měli být čarodějové usmrceni. Veškerá nekromancie, voodoo, věštění z ruky, předpovídání budoucnosti a okultní věci jsou od ďábla. Nikdo, kdo praktikuje věštění, se nedostane do nebe.

Je to ohavnost pro Pána. Dávejte si pozor, vysmívat se Bohu je nemožné ! Dávejte si pozor na lidi, jako jsou wiccani, které svrbí uši, aby slyšeli, co je falešné, a dělají vše pro to, aby ospravedlnili svou vzpouru proti Bohu. Satan je velmi lstivý, nenechte se jím oklamat. Nepotřebujete znát budoucnost, důvěřujte Bohu a důvěřujte jen jemu.

Co říká Bible?

1. 3. Mojžíšova 19:26 Nebudeš jíst nic s krví, nebudeš provozovat věštění ani věštby.

2. Micheáš 5,12 Vyhladím z tvé ruky čarodějnictví a věštce už mít nebudeš:

3. 3. Mojžíšova 20,6 "Obrátím se také proti těm, kdo se dopouštějí duchovní prostituce tím, že důvěřují médiu nebo těm, kdo se radí s duchy mrtvých. Odstraním je ze společenství.

4. Leviticus 19:31 "Neposkvrňujte se tím, že se obracíte k médiu nebo k těm, kdo se radí s duchy zemřelých. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

5. 3. Mojžíšova 20:27 "'Muž nebo žena, kteří jsou mezi vámi médii nebo spiritisty, musí být usmrceni. Ukamenujte je; jejich krev bude na jejich vlastní hlavě.'"

6. Deuteronomium 18:10-14 Ať se mezi tebou nenajde nikdo, kdo obětuje svého syna nebo dceru v ohni, kdo provozuje věštění nebo čarodějnictví, vykládá věštby, zabývá se čarodějnictvím nebo zaklíná , nebo kdo je médiem či spiritistou nebo kdo se radí s mrtvými. Kdo tyto věci dělá, je Hospodinu odporný; pro tytéž odporné praktiky Hospodin, tvůj Bůh, vyženety národy před tebou. Před Hospodinem, svým Bohem, musíš být bezúhonný. Národy, které vyženete, poslouchají ty, kdo provozují čarodějnictví nebo věštění. Ale pokud jde o tebe, Hospodin, tvůj Bůh, ti to nedovolil.

Důvěřujte pouze Bohu

7. Izajáš 8,19 A když vám řeknou: "Hledejte u těch, kdo mají známé duchy, a u čarodějů, kteří kuklí , a kteří mumlají." Neměl by lid hledat u svého Boha, živí u mrtvých?

8. Přísloví 3,5-7 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a neopírej se o vlastní rozum; na všech svých cestách se mu podřizuj a on ti urovná stezky. Nebuď moudrý ve svých vlastních očích, boj se Hospodina a vyhýbej se zlému.

9. Žalm 115,11 Ti, kdo se bojí Hospodina, doufají v Hospodina! On je jejich pomoc a jejich štít.

Nenávist ke zlu

Viz_také: 15 důležitých biblických veršů o placení daní

10. Římanům 12,9 Láska musí být upřímná. Nenáviďte, co je zlé, lpěte na tom, co je dobré.

11. Žalm 97,10 Ó vy, kdo milujete Hospodina, nenáviďte zlo! On chrání životy svých svatých, vysvobozuje je z rukou bezbožníků.

12. Izajáš 5,20-21 Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem , kdo kladou tmu za světlo a světlo za tmu, kdo kladou hořké za sladké a sladké za hořké! Běda těm, kdo jsou moudří ve svých vlastních očích a chytří ve svých vlastních očích!

13. Efezským 5,11 T ake se nepodílejte na neplodných skutcích temnoty , ale naopak je odhalujte.

Viz_také: 21 důležitých biblických veršů o pití piva

Připomínky

14. 2. Timoteovi 4,3-4 Přijde totiž doba, kdy lidé nebudou snášet zdravé učení. Místo toho, aby vyhověli svým choutkám, shromáždí kolem sebe množství učitelů, kteří budou říkat to, co chtějí slyšet jejich svrbící uši. Odvrátí své uši od pravdy a obrátí se k mýtům.

15. Genesis 3:1 Had byl lstivější než ostatní polní zvěř, kterou Hospodin Bůh stvořil. Řekl ženě: "Řekl Bůh skutečně: 'Nebudete jíst z žádného stromu v zahradě'?" Žena mu odpověděla: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

16. Jakub 4,4 Cizoložníci, copak nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Proto každý, kdo se rozhodne být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

17. 2. Timoteovi 3,1-5 Ale pamatuj si: V posledních dnech nastanou hrozné časy. Lidé budou milovníci sami sebe, milovníci peněz, chlubiví, pyšní, urážliví, neposlušní svých rodičů, nevděční, nesvatí, bez lásky, neodpouštějící, pomlouvační, bez sebeovládání, suroví, nemilující dobro, zrádní, zbrklí, domýšliví, milující spíše rozkoše než milující Boha, mající podobuzbožnost, ale popírají její moc. S takovými lidmi nemají nic společného.

Peklo

18. Galatským 5,19-21 Skutky těla jsou zřejmé: nemravnost, nečistota a zhýralost; modlářství a čarodějnictví ; nenávist, svárlivost, žárlivost, záchvaty vzteku, sobecká ctižádostivost, rozbroje, frakce a závist; opilství, orgie a podobně. Upozorňuji vás, jako jsem to udělal už dříve, že ti, kdo takto žijí, nezdědí Boží království.

19. Zjevení 22,15 Venku jsou psi , ti, kdo provozují kouzelnická umění, smilníci, vrazi, modloslužebníci a všichni, kdo milují a provozují lež.

Biblické příklady

20. Skutky 16,16-18 Když jsme se šli modlit, potkala nás jakási dívka posedlá duchem věštby, která svým pánům přinášela věštěním velký zisk: Ta šla za Pavlem a za námi a volala: "Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteří nám ukazují cestu spasení." A to dělala mnoho dní. Pavel se však zarmoutil, obrátil se a řekl tomu duchu: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys z ní vyšel." A on ještě v tu samou hodinu vyšel.

21. Jozue 13,22 Také Baláma, syna Beorova, věštce, pobili synové Izraele mečem mezi těmi, kteří byli od nich pobiti.

22. Daniel 4,6-7 Přikázal jsem tedy, aby přede mne přivedli všechny babylónské mudrce, aby mi ten sen vyložili. Když přišli mágové, zaklínači, astrologové a věštci , vyprávěl jsem jim sen, ale nemohli mi ho vyložit.

23. 2. Královská 17:17 Obětovali své syny a dcery v ohni. Provozovali věštby, hledali znamení a zaprodávali se, aby páchali zlo v Hospodinových očích, čímž vzbudili jeho hněv.

24. 2. Královská 21:6 Manases obětoval v ohni i vlastního syna. Provozoval čarodějnictví a věštění, radil se s médii a věštci. Dělal mnoho zlého v Hospodinových očích a vzbudil jeho hněv.

25. Izajáš 2,6 Vždyť jsi zavrhl svůj lid, dům Jákobův, protože je plný věcí z východu a věštců jako Filištínci a tahá se o ruku se syny cizinců.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.