25 epických biblických veršů o bázni před Bohem (Bázeň před Hospodinem)

25 epických biblických veršů o bázni před Bohem (Bázeň před Hospodinem)
Melvin Allen

Co říká Bible o bázni před Bohem?

V církvi jsme ztratili bázeň před Bohem. Pastoři posílají nejvíce lidí do pekla. Tito kazatelé jsou dnes příčinou masivních falešných obrácení, ke kterým dnes v církvi dochází.

Nikdo už nekáže proti hříchu. Nikdo už není usvědčen. Nikdo nemluví o úctě k Bohu. Nikdo nemluví o Boží nenávisti a soudu.

Mluvíme jen o lásce, o lásce, o lásce. On je také svatý, svatý, svatý! On je stravující oheň a není k smíchu. Bojíš se Boha? Bojíš se, že bys mohl Bohu ublížit tím, jak žiješ?

Jednoho dne tě bude Pán soudit s dokonalou spravedlností. Ježíš řekl, že mnoho lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, půjde do pekla.

Nikdo si nemyslí, že půjde do pekla, dokud se v pekle neprobudí! Tito jednostranní kazatelé evangelia, jako je Joel Osteen, pocítí velký Boží hněv. Jak se můžete učit o milosti, aniž byste poznali Boží bázeň a svatý Boží hněv? V pekle není milosrdenství! Bojíte se Boha?

Křesťanské citáty o bázni před Bohem

"Když tě děsí lidská hrůza, obrať své myšlenky k Božímu hněvu." William Gurnall

"Pokud se bojíte Boha, nemusíte se bát ničeho jiného." Zac Poonen

"Pozoruhodné na Bohu je, že když se bojíte Boha, nebojíte se ničeho jiného, zatímco když se Boha nebojíte, bojíte se všeho ostatního." - Oswald Chambers

"Tolik se bojíme lidí, protože se tak málo bojíme Boha."

"Jedině bázeň před Bohem nás může zbavit strachu z lidí." John Witherspoon

"Co je to však bázeň před Pánem? Je to láskyplná úcta, kterou se Boží dítě pokorně a pečlivě sklání před zákonem svého Otce." Charles Bridges

"Bát se Boha znamená pěstovat před ním postoj úcty a pokory a v každé oblasti života kráčet v radikální závislosti na Bohu. Bázeň před Hospodinem se podobá smýšlení poddaného před mocným králem; znamená to být pod božskou autoritou jako ten, kdo bude jistě skládat účty... Bázeň před Hospodinem souvisí s důvěrou, pokorou, učenlivostí, služebností, vnímavostí, vděčností aspoléhání se na Boha; je to pravý opak samostatnosti a arogance." Kenneth Boa

Viz_také: 40 epických citátů o poznání své hodnoty (povzbuzující)

"Bát se Boha je úcta k němu, která vede k úchvatné poslušnosti, jejímž výsledkem je pokoj, radost a bezpečí." Randy Smith

"O svatých se říká, že se bojí Božího jména; jsou uctivými ctiteli; stojí v bázni před Pánovou autoritou; bojí se ho urazit; cítí svou vlastní nicotnost v očích Nekonečného." Charles Spurgeon

Mnoho lidí říká: "Jsem člověk, který se bojí Boha." Ale je to lež. Je to klišé!

Zní to prostě dobře. Mnoho celebrit to říká pořád. Bůh mnohým z nich zavřel dveře a dovolil jim, aby tomu věřili. Důkazem toho, že se bojíte Boha, bude způsob, jakým žijete svůj život. Chodil jsem do školy s klukem, který měl tetování s nápisem Bojte se Boha.

Teď si ten samý kluk odsedí deset let ve vězení, protože se opravdu nebál Boha. Některé z následků, kterými si mnozí lidé procházejí, jako je závislost, vězení, AIDS, smrt, nečekané těhotenství, finanční problémy, zdravotní problémy atd., jsou způsobeny tím, že se nebojí Boha. Kdyby se na tebe teď Ježíš podíval, řekl by lhář/hypokrytec?

1. 5. Mojžíšova 5,29 Kéž by si opravdu přáli bát se mě a dodržovat všechna má přikázání i v budoucnu, aby se jim i jejich potomkům dařilo navěky.

2. Matouš 15,8 "'Tito lidé mě ctí svými rty, ale jejich srdce je daleko ode mne.

Někdy Bůh lidem zavře dveře.

Někdy Bůh přestane lidi varovat a řekne: "Chceš svůj hřích, nech si ho." Zavře lidem dveře! Vydá je jejich hříchu. Chceš svou pornografii, smilstvo, opilství, kouření trávy, krádež, svévolné lhaní, svévolné proklínání, homosexualitu, klubismus, chamtivost, nech si je! Zavře jim dveře a vydá je zvrácené mysli.

Proč myslíte, že je tolik militantních ateistů a lidí, kteří žijí jako ďábel a myslí si, že jsou křesťané? Bůh zavírá dveře! Je hrozné vědět, že některým lidem, kteří toto čtou, Bůh zavře dveře na Zemi a vydá vás vašemu hříchu a zatratí vás v pekle.

3. Římanům 1,28 Navíc, jako nepovažovali za vhodné zachovat si poznání Boha, tak je Bůh vydal zvrácené mysli, takže dělají, co se nemá dělat.

Viz_také: 50 epických biblických veršů o věčném životě po smrti (nebe)

4. Lukáš 13,25-27 Jakmile hlava domu vstane a zavře dveře a vy začnete stát venku a klepat na dveře se slovy: "Pane, otevři nám!", odpoví vám a řekne: "Nevím, odkud jste." Pak začnete říkat: "Jedli jsme a pili u tebe a učil jsi na našich ulicích." A on řekne: "Říkám vám, že nevím, odkud jste; odejděte zJá, vy všichni zlosynové.

Když se bojíš Pána, nenávidíš zlo.

Někteří z vás milují své zlo. Hřích vás netrápí. V neděli chodíte do svého světského kostela, který nikdy nekáže proti hříchu, a po zbytek týdne žijete jako ďábel. Bůh se na bezbožníky hněvá. Někteří z vás si myslí, že jen proto, že vám hřích prochází, vás nevidí. Hromadíte si hněv. Je to strach z Boha, který křesťanům nedovoluje dělat.tyto věci.

Víš, co jsi kdysi dělal, raději to nedělej. Raději se nevystavuj hříchu. Bázeň Boží usvědčuje křesťany, když se ubíráme bezbožným směrem. Bázeň Boží nám říká, že se raději nedívej na ten film s ratingem R. Pokud miluješ Boha, musíš nenávidět zlo. Jinak to nejde. Ukazuje tvůj život, že nenávidíš Boha a miluješ zlo? Odvrať se od svých hříchů! On!zavře dveře! Důvěřujte pouze Ježíši Kristu.

5. Žalm 7,11 Bůh soudí spravedlivé a na bezbožné se Bůh každý den hněvá.

6. Přísloví 8,13 Bát se Hospodina znamená nenávidět zlo; nenávidím pýchu a zpupnost, zlé chování a zvrácenou řeč.

7. Žalm 97,10 Ti, kdo milují Hospodina, ať nenávidí zlo , neboť on střeží životy svých věrných a vysvobozuje je z rukou bezbožníků.

8. Jób 1,1 V zemi Uz žil muž, který se jmenoval Jób. Ten muž byl bezúhonný a přímý, bál se Boha a vyhýbal se zlu.

9. Exodus 20,20 Mojžíš řekl lidu: "Nebojte se. Bůh vás přišel vyzkoušet, aby vás provázela bázeň před Bohem a uchránila vás před hříchem." Mojžíš řekl lidu: "Nebojte se.

Dávejte si pozor, když vás něco odradí.

Znechucení a nevíra vedou k mnoha různým hříchům a k únavě. Jakmile přestanete důvěřovat Pánu a začnete důvěřovat svým myšlenkám, své situaci a věcem tohoto světa, povede to ke zlu. Nespoléhejte se na svůj vlastní rozum, důvěřujte Pánu ve všech situacích. Když jste na dně, satan se vás může pokusit pokoušet, protože jste zranitelní. Písmo říká ne. Nebojte se.Důvěřujte Bohu, bojte se ho a odmítejte zlo.

10. Přísloví 3,5-7 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a neopírej se o vlastní rozum; na všech svých cestách se mu podřizuj, a on ti urovná stezky. Nebuď moudrý ve svých vlastních očích, boj se Hospodina a vyhýbej se zlému.

Bázeň Boží - Nestyďte se za Boha.

Mnohokrát se mladí věřící bojí, aby nebyli označeni za Ježíšovy blázny. Být křesťanem bude znamenat nepopularitu. Nebuď lidem po chuti. Nebuď přítelem světa. Pokud máš přítele, který tě svádí na špatnou cestu, odstraň ho ze svého života. Nechceš přece jít do pekla kvůli druhým. V pekle budeš své přátele proklínat. "Zatraceně, je to tvoje vina." Je směšné bát se člověka kvůli němu.Bůh.

11. Matouš 10,28 Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, kdo může v pekle zničit duši i tělo.

12. Lukáš 12,4-5 "Říkám vám, přátelé, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom už nemohou nic dělat. Ale ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, kdo má moc po zabití vašeho těla vás uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, bojte se ho.

Při jednání s druhými potřebujete bázeň Boží.

To povede k odpuštění a pokoji namísto hněvu, zášti, pomluv a klevet. Podřizujte se jeden druhému a noste břemena jeden druhého.

13. Efezským 5,21 Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu.

Prožijte celý svůj život na Zemi ve strachu.

Žijete ve strachu z Boha? Jednou z největších oblastí, kde se musíme bát Boha, je sexuální nemravnost a chtíč. Mladí muži, když vidíte smyslnou ženu v reálném životě nebo na svých účtech na sociálních sítích, odvracíte se rychle?

Buší ti srdce při pouhém pokušení hříchu? Je v tobě bázeň před Bohem? Všichni se bojíme svých pozemských otců. Jako dítě jsem nikdy nechtěl svého otce zklamat. Když mi otec něco řekl, abych to udělal, udělal jsem to. Vzdáváš svému nebeskému otci ještě větší úctu?

Kladeš Boha ve svém životě s láskou a bázní na první místo? Jaký je tvůj myšlenkový život? Jaký je tvůj postoj? Jaký je tvůj život uctívání? Cokoli, k čemu tě Bůh vede, ať už je to kázání, evangelizace, blogování, povzbuzování atd., dělej s bázní a chvěním.

14. 1 Petr 1,17 Jestliže se obracíte jako k Otci k tomu, který nestranně soudí podle skutků každého člověka, chovejte se po dobu svého pobytu na zemi v bázni;

15. 2. Korintským 7:1 Proto, milovaní, majíce tato zaslíbení, očistěme se od všeho poskvrnění těla i ducha a v bázni Boží se zdokonalujme ve svatosti.

16. 1 Petr 2,17 Cti všechny lidi, miluj bratrství, boj se Boha, cti krále.

List Filipanům 2,12 neučí, že musíte pracovat, abyste si zachovali spasení.

Musíme být opatrní, protože někteří katolíci používají tento verš, aby učili, že spasení je z víry a skutků a že své spasení můžete ztratit. Víme, že to není pravda. Spasení je pouze z milosti skrze víru v Krista a Písmo učí, že spasení nelze ztratit.

Je to Bůh, kdo nám uděluje pokání, a je to Bůh, kdo nás mění. Důkazem toho, že nás Bůh zachránil a že v nás působí, je to, že v procesu posvěcování usilujeme o poslušnost a podobnost Kristu. Denně obnovujeme svou mysl a dovolujeme Duchu svatému, aby vedl náš život.

Znamená to bezhříšnou dokonalost? Ne! Znamená to, že nebudeme bojovat s hříchem? Ne, ale je v tom touha růst a pokračovat v naší cestě a je v tom strach, že urazíme našeho Pána. Jako věřící umíráme sami sobě. Umíráme tomuto světu.

Miluji tento citát Leonarda Ravenhilla: "Největší zázrak, který může Bůh dnes udělat, je vzít nesvatého člověka z nesvatého světa a učinit ho svatým, pak ho do toho nesvatého světa vrátit a udržet ho v něm svatým."

17. Filipským 2,12 Tak tedy, moji milovaní, jak jste vždycky poslouchali, nejen jako v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, pracujte na svém spasení s bázní a chvěním.

Dokonce i věřící mohou zapomenout, že Bůh své děti trestá z lásky.

Měli byste se bát Jeho kázně. Někteří lidé žijí v neustálém hříšném životním stylu a Bůh jim dovoluje žít tímto způsobem bez kázně, protože nejsou Jeho.

18. Židům 12,6-8, protože Pán kárá toho, koho miluje, a trestá každého, koho přijímá za svého syna." Snášet těžkosti je kázeň; Bůh s vámi jedná jako se svými dětmi. Které děti totiž nejsou kázněny svým otcem? Pokud nejste kázněni - a kázní prochází každý -, pak nejste právoplatní, vůbec ne praví synové a dcery.

Slyšel jsem jednoho chlápka, jak říká: "Ježíš za mě zemřel, jen se snažím získat své peníze."

Žádná bázeň před Bohem a žádná úcta před ním. Mnozí z vás si myslí, že Bůh by mě nikdy neuvrhl do pekla. Chodím do kostela, čtu Slovo, poslouchám křesťanskou hudbu. Mnozí hledají, ale nikdy se nechtějí změnit. Všichni jen hledají. Jdou ke kříži a nikdy nenastoupí. Jsou lidé, kteří řeknou: "Legalismus." Mluvíš o spasení ze skutků.

Ne! Mluvím o důkazu víry v Ježíše Krista! Písmo říká, že když důvěřujete pouze Ježíši Kristu kvůli spasení, stanete se novým stvořením. Budete růst ve svatosti. Lidé tak milují verše o milosti, protože si myslí, že je to povolení k hříchu, ale zapomínají na pokání a znovuzrození.

19. Matouš 7,21-23 " Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale kdo plní vůli mého Otce, který je v nebesích, vejde. Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali, ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu nedělali mnoho zázraků?' A tehdy jim řeknu: 'Nikdy jsem vás neznal; odejděte ode mne, vy, kteřípraktikovat nezákonnost.

Máte smysl pro zbožnost?

Chvěješ se před jeho slovem? Lituješ svých hříchů proti svatému Bohu? Voláš k Pánu? Když se bojíš Pána, hřích tě hluboce zasahuje. Hřích ti láme srdce, nenávidíš ho. Byl to tvůj hřích, který položil Krista na kříž. Víš, že potřebuješ Spasitele. Nemáš žádnou samospravedlnost, protože víš, že tvá jediná naděje je v Ježíši Kristu.

20. Izaiáš 66,2 Cožpak to všechno nestvořila má ruka, a tak to vzniklo?" "Na ty pohlížím s přízní, na ty, kdo jsou pokorní a zkroušeného ducha a kdo se třesou před mým slovem," prohlašuje Hospodin.

21. Žalm 119,119-20 Všechny bezbožníky země odhazuješ jako smetí, proto miluji tvá svědectví. Mé tělo se chvěje strachem před tebou, bojím se tvých soudů.

Ochromeni strachem před Bohem

Mnoho lidí si myslí, že když poprvé uvidí Ježíše, přistoupí k němu a podají mu ruku. Když uvidíte Ježíše, budete téměř ochromeni strachem.

22. Zjevení 1,17 Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Pak na mě položil svou pravici a řekl: "Neboj se, já jsem První a Poslední.

Strach a poslušnost

Někteří z vás vědí, co vám Bůh říká, abyste dělali. Potřebujeme více poslušnosti. Je něco, co vám Bůh říká, abyste dělali, a víte to jen vy, stejně jako to řekl Abrahamovi. Je něco, co vám Bůh právě teď říká, abyste se drželi dál a odstranili to ze svého života.

Nechceš přece jednoho dne stát před Bohem a slyšet, jak říká: "Chtěl jsem ti říct mnoho věcí, ale nedokázal jsem se k tobě dostat. Dával jsem ti jedno varování za druhým, ale ty jsi to nezvládl."

Jakou volbu uděláte? Hřích nebo Bůh? Pro některé z vás je to poslední volání, než zavře dveře!

23. Jan 16,12 Mám vám ještě mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.

24. Genesis 22,1-2 O nějaký čas později Bůh Abraháma vyzkoušel. Řekl mu: "Abraháme !" "Tady jsem," odpověděl. Bůh mu řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ - Izáka - a jdi do kraje Mórija. Obětuj ho tam jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti ukážu." Abrahám mu odpověděl: "Tady jsem," odpověděl.

25. Přísloví 1,29-31, protože nenáviděli poznání a nerozhodli se bát Hospodina. Protože nechtěli přijmout mou radu a odvraceli se od mého pokárání, budou jíst ovoce svých cest a nasytí se ovocem svých úkladů.

Bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti.

Přísloví 9:10 Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti a poznání Svatého je rozumnost.

Volejte pro Boží bázeň! Někteří z vás odpadli od víry a potřebujete nyní činit pokání. Vraťte se k Bohu. Někteří z vás si celý život hrají na křesťanství a vědí, že s Bohem nejsou v pořádku. Přečtěte si prosím tento článek o tom, jak být dnes spasen?
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.