60 mocných citátů o tom, co je modlitba (2023 Intimacy With God)

60 mocných citátů o tom, co je modlitba (2023 Intimacy With God)
Melvin Allen

Bible nám dala spoustu zaslíbení, která nás povzbuzují k modlitbě. S modlitbou však všichni bojujeme. Doporučuji vám, abyste se sami prozkoumali. Jaký je váš modlitební život?

Doufám, že vás tyto citáty inspirují a znovu rozproudí váš modlitební život. Přeji si, abychom denně předstupovali před Pána a učili se trávit čas v jeho přítomnosti.

Co je modlitba?

Jednoduchá odpověď na tuto otázku zní: Modlitba je rozhovor s Bohem. Modlitba je způsob, jakým křesťané komunikují s Pánem. Měli bychom se modlit každý den, abychom pozvali Boha do všech oblastí našeho života. Modlitba je prostředkem, jak Pána chválit, těšit se z něj a prožívat ho, předkládat Bohu prosby, hledat jeho moudrost a způsob, jak nechat Boha, aby řídil každý náš krok.

Viz_také: 60 hlavních biblických veršů o Božích slibech (On je dodržuje!!)

1. " Modlitba je prostě obousměrný rozhovor mezi vámi a Bohem." Billy Graham

2. "Modlitba je otevřené přiznání, že bez Krista nemůžeme nic udělat. A modlitba je odvrácení se od sebe k Bohu v důvěře, že On nám poskytne potřebnou pomoc. Modlitba nás pokořuje jako potřebné a vyvyšuje Boha jako bohatého." - John Piper

3. "Modlitba je rozhovor i setkání s Bohem... Musíme poznat úctu k jeho slávě, důvěrnost při nalézání jeho milosti a zápas při prosbě o pomoc, což nás může vést k poznání duchovní reality jeho přítomnosti." Tim Keller

4. "Modlitba je klíč a víra odemyká dveře."

5. "Modlit se znamená nechat se unést a nechat Boha, aby se ujal vlády."

6. "Modlitba je jako probuzení z noční můry do reality. Zasmějeme se tomu, co jsme ve snu brali tak vážně. Uvědomíme si, že je všechno opravdu v pořádku. Modlitba ovšem může mít i opačný účinek; může prorazit iluze a ukázat nám, že jsme ve větším duchovním nebezpečí, než jsme si mysleli." Tim Keller

7. "Modlitba je prostředek, kterým se dostáváme k Bohu." - Greg Laurie

8. "Modlitba je výstup do Božího srdce." Martin Luther

9. "Věřím v modlitbu. Je to nejlepší způsob, jak čerpat sílu z nebe."

10. "Modlitba je pevná zeď a pevnost církve, je to dobrá křesťanská zbraň." - Martin Luther.

11. "Modlitby jsou schody, po kterých musíme každý den stoupat, chceme-li dosáhnout Boha, jiná cesta není. Učíme se totiž poznávat Boha, když se s ním setkáváme v modlitbě a prosíme ho, aby nám ulehčil břemeno starostí. Začni tedy ráno stoupat po těch strmých schodech, stoupej stále vzhůru, dokud nezavřeš oči ve spánku. Vždyť modlitby jsou opravdu schody, které vedou k Pánu, a setkávat se s ním v modlitbě je horolezeckýmodměnu."

12. "Modlitba je stejně přirozeným projevem víry jako dýchání pro život." Johnathon Edwards

Duše touží po modlitbě

V každé duši je touha, která chce být uspokojena. Je tam touha, která potřebuje být naplněna. Je tam žízeň, která potřebuje být uhašena. Hledáme naplnění na jiných místech, ale zůstáváme bez prostředků.

V Kristu však nacházíme uspokojení, po kterém naše duše touží. Ježíš nám dává život v hojnosti. Proto jediný dotek jeho přítomnosti mění náš pohled na všechno a způsobuje, že neúnavně voláme po tom, abychom ho měli víc.

13. "V modlitbě je lepší mít srdce beze slov než slova bez srdce."

14. "Modlitba a chvála jsou vesla, kterými může člověk veslovat na hlubokých vodách poznání Krista." Charles Spurgeon

15. "Víra a modlitba jsou vitamíny duše; bez nich člověk nemůže žít zdravě."

16. "Modlitba je dechem života pro naši duši, bez ní není možná svatost."

17. "Modlitba sytí duši - jako krev tělo, tak modlitba duši - a přibližuje tě k Bohu."

18. "Často se modlete, neboť modlitba je štítem duše, obětí Bohu a bičem na satana".

19. " Modlitba je upřímná touha duše."

20. "Modlitba je lékem na zmatenou mysl, unavenou duši a zlomené srdce."

21. "Modlitba je vnitřní lázeň lásky, do níž se duše ponořuje."

22. "Modlitba je přirozeným výronem duše ve společenství s Ježíšem." Charles Spurgeon

Modlitba hýbe Boží rukou

Bůh nádherně určil naše modlitby, aby způsobily, že se něco stane. Pozval nás k úžasné výsadě předkládat mu prosby, aby se naplnila jeho vůle a pohnula jeho ruka. Vědomí, že naše modlitby Pán používá, by nás mělo nutit k tomu, abychom pěstovali životní styl modlitby a uctívání.

Viz_také: 40 epických citátů o poznání své hodnoty (povzbuzující)

23. "Modlitba je Bohem určena k tomu, aby ukázala jeho plnost a naši potřebu. Oslavuje Boha, protože nás staví do pozice žíznivého a Boha do pozice všeobsahujícího pramene." John Piper

24. " Modlitba je odpovědí na každý problém." - Oswald Chambers

25. "Boží pomoc je vzdálená jen modlitbu."

26. "Modlitba je jediným vstupem do skutečného sebepoznání. Je to také hlavní způsob, jakým prožíváme hlubokou změnu - přerovnání našich lásek. Modlitba je způsob, jak nám Bůh dává mnohé z nepředstavitelných věcí, které pro nás má. Modlitba totiž umožňuje, aby nám Bůh bezpečně dal mnohé z toho, po čem nejvíce toužíme. Je to způsob, jak poznáváme Boha, jak konečně zacházíme s Bohem jako s Bohem. Modlitba je jednoduše klíčem kvše, co potřebujeme v životě dělat a čím chceme být." Tim Keller

27. "Kdykoli se Bůh rozhodne vykonat velké dílo, nejprve svůj lid přiměje k modlitbě." Charles H. Spurgeon

28. "Nemůžeme vědět, k čemu je modlitba, dokud nevíme, že život je válka." John Piper

29. "Někdy modlitba pohne Boží rukou a někdy modlitba změní srdce toho, kdo se modlí."

30. "Modlitba je svěřit se do Božích rukou."

Co říká Bible o modlitbě?

Písmo svaté říká o modlitbě různé věci. Bible nás učí, že existuje mnoho forem modlitby a že všechny modlitby je třeba obětovat s vírou. Náš Bůh není bůh, který se bojí vyslechnout naše modlitby. Bible nám připomíná, že Bůh si přeje a povzbuzuje nás k tomu, abychom s ním neustále komunikovali. Modlitba slouží k budování vztahu věřícího s Pánem. Nejenže si přeje, abychom s nímodpovídá na modlitby podle své vůle, ale přeje si, abychom ho poznali.

31. Jeremiáš 33,3 "Volejte ke mně a já vám odpovím a povím vám velké a nevyzpytatelné věci, o kterých nevíte."

32. Lukáš 11,1 "Jednoho dne se Ježíš na jednom místě modlil. Když skončil, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako Jan naučil své učedníky." Ježíš se modlil a řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako Jan naučil své učedníky."

33. Žalm 73,28 "Ale je pro mě dobré přiblížit se k Bohu, v Pána Boha jsem vložil svou naději, abych mohl vyprávět o všech tvých skutcích."

34. 1 Petr 5,7 "Vložte na něj všechny své starosti, protože on se o vás stará."

35. Lukáš 11,9 "A já vám říkám: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno."

36. Žalm 34,15: "Hospodinovy oči jsou upřeny na spravedlivé a jeho uši jsou pozorné k jejich volání."

37. 1 Jan 5,14-15 "A to je ta důvěra, kterou k němu máme, že prosíme-li o něco podle jeho vůle, on nás slyší. 15 A víme-li, že nás slyší ve všem, oč prosíme, víme, že máme prosby, o které jsme ho prosili."

Co je pravá modlitba?

Pokud jsme k sobě upřímní, mnoho našich modliteb není upřímných. Nejde o délku našich modliteb ani o výmluvnost našich modliteb. Jde o srdce našich modliteb. Bůh zkoumá naše srdce a pozná, kdy jsou naše modlitby upřímné. Pozná také, kdy jen bezmyšlenkovitě odříkáváme slova. Bůh touží po důvěrném vztahu s námi. Prázdná slova na něj nedělají dojem. upřímná modlitba je pro něj důležitá.modlitba mění náš život a posiluje naši touhu modlit se. Zkoumejme sami sebe, zda nás k modlitbě motivuje povinnost, nebo zda nás motivuje horoucí touha být s Pánem? S tím bojujeme všichni. Odstraňme věci, které nám mohou bránit. Zůstaňme sami s Pánem a volejme o proměněné srdce, které po něm touží.

38. "Pravá modlitba je způsob života, ne jen v případě nouze." Billy Graham

39. " Pravá modlitba se měří podle váhy, ne podle délky."

40. "Účinná modlitba je modlitba, která dosahuje toho, o co usiluje. Je to modlitba, která pohne Bohem a dosáhne svého cíle." - Charles Grandison Finney

41. "Pravá modlitba není pouhým duševním cvičením ani pěveckým výkonem. Je to duchovní obchod se Stvořitelem nebe a země." - Charles H. Spurgeon

42. "Pravá modlitba je spontánní výlev upřímnosti a potřeby ze základu duše. V klidných dobách se modlíme, v zoufalých dobách se modlíme doopravdy." - David Jeremiáš

43. "Opravdová modlitba, ne jen bezduché, polovičaté prosby, to je to, co hloubí studnu, kterou chce Bůh naplnit vírou."

44. "Pravá modlitba je soupisem potřeb, katalogem nezbytností, odhalením skrytých ran, odhalením skryté chudoby." - C. H. Spurgeon.

Co modlitba odhaluje?

Náš modlitební život o nás a o naší cestě s Kristem prozrazuje mnohé. Věci, za které se modlíme, odhalují naše touhy. Nedostatek modlitebního života může ukazovat na srdce, které ztratilo svou první lásku. Každodenní chválení Pána může odhalovat radostné srdce. Co o vás prozrazuje váš modlitební život?

45. "Modlitba jako vztah je pravděpodobně nejlepším ukazatelem zdraví vašeho milostného vztahu s Bohem. Pokud váš modlitební život ochabl, váš milostný vztah ochladl." - John Piper

46. "Modlitba odhaluje duším marnost pozemských statků a rozkoší. Naplňuje je světlem, silou a útěchou; a dává jim předtuchu klidné blaženosti našeho nebeského domova."

47. "Chvála v modlitbě odhaluje naše smýšlení o tom, zda nám Bůh naslouchá." - Pastor Ben Walls Sr.

48. "Modlitba odhaluje, co je pro vás důležité."

49. "Váš modlitební život je odrazem vašeho vztahu s Bohem."

50. "Udělení modlitby, je-li obětována ve jménu Ježíše, zjevuje Otcovu lásku k němu a poctu, kterou mu vzdává." - Charles H. Spurgeon

Modlitba není

O modlitbě existuje mnoho mylných představ. Například modlitba není manipulace s Bohem. Modlitba není mluvení přes Boha, ale rozhovor tam a zpět. Modlit se neznamená přát si, ani modlitba není magie, protože moc nespočívá v nás samých. Tyto citáty jsou o tom, co modlitba není.

51. " Modlitba není příprava na práci, je to práce. Modlitba není příprava na boj, je to boj. Modlitba je dvojí: definitivní prosba a definitivní čekání na přijetí." - Oswald Chambers

52. "Modlitba není prosba. Modlitba je odevzdání se do Božích rukou, do jeho dispozice a naslouchání jeho hlasu v hloubi srdce."

53. "Modlitba není snaha zkroutit Bohu ruku, aby něco udělal. Modlitba je přijmout vírou to, co už udělal!" - Andrew Wommack

54. " Modlitba není překonávání Boží neochoty. Je to uchopení jeho ochoty." Martin Luther

55. "Modlitba není odpovědí, tou je Bůh."

Citáty o modlitbě Páně

Ježíš učil své učedníky modlitbě Páně nikoli jako kouzelné formuli, která má zajistit vyslyšení modliteb, ale jako vzor toho, jak by se křesťané měli modlit. Jak bylo zmíněno v předchozí části, modlitba není o našich slovech. Modlitba je o srdci, které stojí za našimi slovy.

56. Matouš 6,9-13 "Takto se tedy modlete : "Otče náš v nebesích, posvěť se tvé jméno, 10 přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11 Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 12 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 13 A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého".

57. "Modlitba Páně nám připomíná, že Bůh touží po tom, aby s ním jeho lid komunikoval nejen v neděli v kostele, ale kdekoli jsme a cokoli potřebujeme." - David Jeremiáš

58. "Modlitba Páně obsahuje souhrn náboženství a mravů."

59. "Modlitbu Páně si lze zapamatovat rychle, ale zpaměti se učí pomalu." - Frederick Denison Maurice

60. "Modlitba nemění Boha, ale mění toho, kdo se modlí."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.