100 o Ddyfyniadau Gwirioneddol Am Ffrindiau Ffug & Pobl (Dywediadau)

100 o Ddyfyniadau Gwirioneddol Am Ffrindiau Ffug & Pobl (Dywediadau)
Melvin Allen

Dyfyniadau am ffrindiau ffug

Os ydyn ni'n onest, rydyn ni i gyd eisiau gwir gyfeillgarwch. Nid yn unig y cawsom ein creu ar gyfer perthynas, rydym hefyd yn awyddus iawn i gael perthynas. Rydym yn awyddus i gysylltu a rhannu ag eraill. Rydyn ni i gyd yn dyheu am gymuned.

Perthnasoedd yw un o fendithion mwyaf Duw a dylen ni fod yn gweddïo am berthynas ddyfnach ag eraill.

Fodd bynnag, weithiau ni ddylai’r bobl yn ein cylchoedd ni fod yn ein cylchoedd ni. Heddiw, byddwn yn archwilio cyfeillgarwch drwg gyda 100 o ddyfyniadau ffrindiau ffug pwerus.

Gochelwch rhag ffrindiau ffug

Mae cyfeillgarwch ffug yn brifo ac yn ein niweidio ni'n fwy na'n helpu ni. Os bydd rhywun fel arfer yn eich rhoi chi i lawr o flaen eraill ar ôl i chi nodi sut maen nhw'n eich brifo chi, yna ffrind ffug yw hynny. Os yw rhywun yn siarad amdanoch yn gyson y tu ôl i'ch cefn, yna mae hynny'n ffrind ffug.

Mae yna sawl ffordd o adnabod ffrindiau ffug yn ein bywydau sydd ond yn dod â ni i lawr. Gwyliwch rhag pobl fel hyn yn eich bywyd. Nid yw hyn yn golygu, os ydym yn cael camddealltwriaeth gyda rhywun, eu bod yn ffug.

Fodd bynnag, mae hyn yn golygu os yw rhywun sy'n dweud mai eich ffrind yn eich brifo'n barhaus ar ôl sawl rhybudd, yna'r cwestiwn Dylid gofyn, a ydynt yn wir yn eich ffrindiau? Ydyn nhw wir yn poeni amdanoch chi?

1. “Mae cyfeillgarwch ffug, fel yr eiddew, yn dadfeilio ac yn difetha'r waliau y mae'n eu cofleidio; ond gwir gyfeillgarwchyn wir eich ffrind, yna byddant yn gwrando. Os nad yw sgyrsiau’n bosibl, mae’r person yn eich niweidio dro ar ôl tro, yn eich athrod, yn eich bychanu, ac yn eich defnyddio, yna mae honno’n berthynas y gallai fod angen ichi gerdded i ffwrdd ohoni. Rwyf am i chi ddeall nad cerdded i ffwrdd o berthynas yw'r nod. Dylem ymladd dros eraill. Fodd bynnag, os nad yw'n bosibl ac os yw'n amlwg bod y person yn ein dwyn i lawr, yna dylem wahanu ein hunain.

54. “Mae gollwng gafael ar bobl wenwynig yn eich bywyd yn gam mawr i garu eich hun.”

55. “Does dim byd o'i le ar osgoi pobl sy'n eich brifo chi.”

56. “Dydych chi byth yn gweld pa mor wenwynig yw rhywun nes i chi anadlu awyr iachach.”

57. “Gollwng y bobl sy'n pylu dy lewyrch, gwenwyno dy ysbryd, a dod â'th ddrama.”

58. “Nid oes unrhyw berson yn ffrind i chi sy'n mynnu eich tawelwch, neu'n gwadu eich hawl i dyfu.”

59. “Rhaid i ni ddysgu glanweithio ein hamgylchedd o bryd i'w gilydd i gael gwared ar gymdeithion drwg.”

Cwmni drwg yn llygru cymeriad da

Dydyn ni ddim yn hoffi ei glywed, ond y mae'r hyn a ddywed y Beibl yn wir, “Y mae cwmni drwg yn difetha moesau da.” Rydym yn cael ein dylanwadu gan yr hyn yr ydym o gwmpas. Os oes gennym ni ffrindiau sydd bob amser yn hel clecs am eraill, yna byddwn ni'n dechrau teimlo'n gyfforddus i ddechrau hel clecs hefyd. Os oes gennym ni ffrindiau sydd bob amser yn gwneud hwyl am ben eraill, yna efallai y byddwn yn dechrau gwneud yr un peth. Yn union fel bod mewn abydd perthynas â'r person anghywir yn dod â ni i lawr, felly hefyd y ffrindiau anghywir o'n cwmpas. Os nad ydym yn ofalus, gallwn godi rhai arferion drwg gan bobl yn ein bywydau.

60. “Yr unig beth sy’n fwy rhwystredig nag athrod yw’r rhai sy’n ddigon ffôl i wrando arnyn nhw.”

61. “Bydd y cwmni rydych chi'n ei gadw yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol arnoch chi. Dewiswch eich ffrindiau yn ddoeth.”

62. “Yn gymaint â bod pobl yn gwrthod ei gredu, mae'r cwmni rydych chi'n ei gadw yn cael effaith a dylanwad ar eich dewisiadau.”

63. “Dych chi ddim ond yn mynd i fod cystal â'r bobl rydych chi'n amgylchynu â nhw, felly byddwch yn ddigon dewr i ollwng gafael ar y rhai sy'n dal i bwyso arnoch chi.”

64. “Dangoswch eich ffrindiau i mi a dangoswch eich dyfodol i chi yn sâl.”

65. “Efallai nad oes dim yn effeithio ar gymeriad dyn yn fwy na’r cwmni y mae’n ei gadw.” – J. C. Ryle

Gwir gyfeillgarwch

Dylem fod yn gweddïo bob amser am wir gyfeillgarwch a pherthynas ddyfnach ag eraill. Ni ysgrifennwyd yr erthygl hon felly byddwn yn edrych i lawr ar ffrindiau a theulu. Wrth inni weddïo am berthnasoedd go iawn, gadewch i ni nodi meysydd y gallwn eu tyfu yn ein cyfeillgarwch ag eraill. Gofynnwch i chi'ch hun, sut alla i ddod yn ffrind gwell? Sut gallaf garu eraill yn fwy?

66. “Nid yw cyfeillgarwch yn ymwneud â phwy rydych chi wedi'i adnabod hiraf ... Mae'n ymwneud â phwy ddaeth, a phwy na adawodd eich ochr.”

67. “Mae ffrind yn un sy'n eich adnabod chi ac yn eich caru chi yr un peth.” — ElbertHubbard

68. “Mae cyfeillgarwch yn cael ei eni ar yr eiliad honno pan fydd un person yn dweud wrth un arall: 'Beth! Ti hefyd? Roeddwn i'n meddwl mai fi oedd yr unig un." – C.S. Lewis

69. “Daw gwir gyfeillgarwch pan fydd y distawrwydd rhwng dau berson yn gyfforddus.”

70. “Yn y pen draw rhwymyn pob cwmnïaeth, boed mewn priodas neu mewn cyfeillgarwch, yw ymddiddan.”

71. “Nid yw gwir ffrind byth yn eich rhwystro oni bai eich bod yn digwydd bod yn mynd i lawr.”

72. “Mae gwir ffrind yn un sy'n gweld bai, yn rhoi cyngor i chi ac sy'n eich amddiffyn yn eich absenoldeb.”

73. “Gall rhywun sy'n gwenu gormod gyda chi weithiau wgu gormod gyda chi yn eich cefn.”

74. “Mae gwir ffrind yn rhywun sy'n gweld y boen yn eich llygaid tra bod pawb arall yn credu'r wên ar eich wyneb.”

75. “Mae unrhyw beth yn bosibl pan fydd gennych chi'r bobl iawn yno i'ch cefnogi chi.”

76. “Mae ffrind yn un sy'n edrych dros eich ffens doredig ac yn edmygu'r blodau yn eich gardd.”

77. “Cyfeillion yw’r bobl brin hynny sy’n gofyn sut ydym ni ac yna’n aros i glywed yr ateb.”

78. “Mae rhai pobl yn cyrraedd ac yn cael effaith mor brydferth ar eich bywyd, prin y gallwch chi gofio sut beth oedd bywyd hebddyn nhw.”

79. “ Planhigyn o dyfiant araf yw gwir gyfeillgarwch, a rhaid iddo fynd trwy a gwrthsefyll ergydion adfyd, cyn bod ganddo hawl i’r appeliad.”

80. “Mae gwir gyfeillgarwch fel iechyd cadarn; anaml y mae ei werth yn hysbys hyd nesar goll.”

81. “Nid diemwntau yw ffrind gorau merch, ond eich ffrindiau gorau chi yw eich diemwntau.”

82. “Mae ffrindiau da yn gofalu am ei gilydd, mae ffrindiau agos yn deall ei gilydd, ond mae gwir ffrindiau yn aros am byth y tu hwnt i eiriau, y tu hwnt i bellter a thu hwnt i amser.”

Gweddïwch dros eich ffrindiau

Un o'r ffyrdd gorau o garu'ch ffrindiau yw gweddïo drostynt. Anogwch nhw i weddïo a chofiwch nhw yn eich gweddïau. Dyrchefwch hwynt at Dduw. Weithiau dydyn ni ddim yn gwybod beth mae ein ffrindiau yn mynd drwyddo, felly rydw i'n eich annog chi i weddïo drostynt. Peidiwch byth ag amau ​​pŵer gweddi ymbil. Pe byddem yn gwybod, byddem yn synnu at faint o bobl y mae Duw wedi'u bendithio trwy ein bywydau gweddi.

83. “Y math gorau o ffrind yw ffrind gweddïo.”

84. “Gweddi sydd gyfaill am byth.”

85. “Nid oes dim mwy gwerthfawr i’w roi i ffrind na gweddi dawel ar eu rhan.”

86. “Cyfoethog yw'r person sydd â ffrind sy'n gweddïo.”

87. “Mae ffrind yn un sy'n eich cryfhau chi â gweddïau, yn eich bendithio â chariad ac yn eich annog chi â gobaith.”

88. “Gwerth miliwn o gyfeillion yw cyfaill gweddïo, oherwydd fe all gweddi agor drws y nefoedd a chau pyrth uffern.”

89. “Annwyl Dduw, Clyw fy ngweddi, os gwelwch yn dda, wrth i mi weddïo dros fy ffrind mewn angen. Casglwch nhw i'ch breichiau cariadus a helpwch nhw trwy'r amseroedd caled hyn yn eu bywyd. Bendithia hwynt, Arglwydd, a chadw hwynt yn ddiogel.Amen.”

90. “Y rhodd orau y gall unrhyw un ei rhoi i ffrind yw gweddïo drosto.”

91. “Gwir ffrindiau yw’r rhai sy’n gweddïo drosoch chi pan na wnaethoch chi hyd yn oed ofyn iddyn nhw wneud hynny.”

92. “Gall un ffrind newid eich bywyd. “

93. “Os na allwch chi gael rhywun oddi ar eich meddwl, mae hynny oherwydd bod eich meddwl bob amser yn gwybod beth mae eich calon yn ei feddwl.”

94. “Mae gweddïo dros eich ffrindiau mor bwysig oherwydd weithiau maen nhw'n ymladd brwydrau na fyddan nhw byth yn siarad amdanyn nhw. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw wedi’u gorchuddio.”

Adnodau o’r Beibl am ffrindiau ffug

Yn yr Ysgrythur, rydyn ni’n cael ein hatgoffa bod hyd yn oed Crist wedi cael ei fradychu gan ffrindiau ffug. Mae gan y Beibl lawer i’w ddweud am ddewis ffrindiau’n ddoeth a chael eich amgylchynu gan gwmni drwg.

95. Salm 55:21 “â lleferydd yn llyfnach nag ymenyn, ond â chalon wedi ei gosod ar ryfel; â geiriau meddalach nag olew, ond mewn gwirionedd yn gleddyfau lluniedig.”

Gweld hefyd: 22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Datgelu Drygioni

96. Salm 28:3 “Paid â'm llusgo i ffwrdd gyda'r drygionus - gyda'r rhai sy'n gwneud drwg - y rhai sy'n siarad geiriau cyfeillgar wrth eu cymdogion wrth gynllunio drygioni yn eu calonnau.”

97. Salm 41:9 “Mae hyd yn oed fy ffrind agos, rhywun roeddwn i’n ymddiried ynddo, un oedd yn rhannu fy bara, wedi troi yn fy erbyn.”

98. Diarhebion 16:28 “Mae rhywun gwrthnysig yn cynhyrfu gwrthdaro, ac mae clecs yn gwahanu ffrindiau agos.”

99. 1 Corinthiaid 15:33-34 “Peidiwch â chael eich twyllo. “Mae cymdeithion drwg yn difetha cymeriad da.” Dewch yn ôl at eich synhwyrau iawn ac atal eich ffyrdd pechadurus. Rwy'n datgan er cywilydd ichifel nad yw rhai ohonoch yn adnabod Duw.”

Gweld hefyd: 15 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Bechodau Cyfrinachol (Gwirioneddau Brawychus)

100. Diarhebion 18:24 “Mae rhai ffrindiau yn chwarae ar gyfeillgarwch ond mae gwir ffrind yn glynu'n agosach na'ch perthynas agosaf.”

Myfyrdod

C1 – Sut ydych chi'n teimlo am eich cyfeillgarwch ag eraill?

C2 – Sut mae eich ffrindiau wedi eich gwneud chi'n well?

0> C3 – Ym mhob dadl ydych chi bob amser yn iawn? Sut gallwch chi ymddarostwng ym mhob perthynas?

C4 – Sut gallwch chi dyfu yn eich perthynas ag eraill a charu mwy ar eich ffrindiau?

C5 – Am beth y gallwch weddïo ynghylch eich cyfeillgarwch?

C6 – A ydych yn dal gafael i berthynasau gwenwynig sydd ond yn eich dwyn i lawr ?

C7 – Os oes gennych chi broblemau gyda ffrind penodol, yn hytrach na’i ddal i mewn a’i dyfu mewn chwerwder, a ydych chi wedi dod â’r mater at eich ffrind?<10

C8 – A ydych yn gweddïo dros bobl wenwynig sydd yn eich bywyd ar hyn o bryd neu a oedd yn eich bywyd o’r blaen?

9> C9 – A ydych yn caniatáu i Dduw fod yn eich perthynas ag eraill?

yn rhoi bywyd ac animeiddiad newydd i'r gwrthrych y mae'n ei gynnal.”

2. “Weithiau, y person rydych chi'n fodlon cymryd y fwled drosto yw'r un sy'n tynnu'r sbardun.”

3. “Rhannwch eich gwendidau. Rhannwch eich eiliadau caled. Rhannwch eich ochr go iawn. Bydd naill ai’n dychryn pob person ffug yn eich bywyd neu bydd yn eu hysbrydoli i ollwng gafael o’r diwedd ar y gwyrth hwnnw o’r enw “perffeithrwydd,” a fydd yn agor y drysau i’r perthnasoedd pwysicaf y byddwch chi byth yn rhan ohonyn nhw.”

4. “Mae ffrindiau ffug yn dangos eu gwir liwiau pan nad oes eu hangen arnoch chi mwyach.”

5. “Byddwch yn ofalus pwy rydych chi'n ei alw'n ffrindiau. Byddai’n well gen i gael 4 chwarter na 100 ceiniog.”

6. “Mae ffrindiau ffug fel gelod; maen nhw'n cadw atat ti nes iddyn nhw gael y gwaed oddi arnat ti.”

7. “Peidiwch ag ofni'r gelyn sy'n ymosod arnoch chi, ond ofnwch y ffrind sy'n eich cofleidio'n ffug.”

8. “Efallai na fydd bod yn onest yn cael llawer o ffrindiau i chi, ond bydd yn cael y rhai iawn i chi.”

9. “Ffrindiau Ffug: Unwaith y byddan nhw'n rhoi'r gorau i siarad â chi, maen nhw'n dechrau siarad amdanoch chi.”

10. “Mae tyfu i fyny yn golygu sylweddoli nad yw llawer o'ch ffrindiau yn ffrindiau i chi mewn gwirionedd.”

11. “Y peth tristaf am frad yw nad yw byth yn dod oddi wrth eich gelynion.”

12. “Nid yw'n ymwneud â phwy sy'n real i'ch wyneb. Mae'n ymwneud â phwy sy'n aros go iawn y tu ôl i'ch cefn.”

13. “Wrth i chi fynd yn hŷn, rydych chi'n sylweddoli ei fod yn dod yn llai pwysig i gael mwy o ffrindiau ac yn bwysicach cael rhai go iawn.

14. “Byddwn iyn hytrach bydd gennych elynion gonest na ffrindiau ffug.”

15. “Byddai’n well gen i gael gelyn sy’n cyfaddef eu bod nhw’n fy nghasáu i, na ffrind sy’n fy rhoi i lawr yn gyfrinachol.”

16. “Gwell gelyn gonest na ffrind gorau sy'n dweud celwydd.”

17. “Dyma beth sy’n digwydd. Rydych chi'n dweud wrth eich ffrindiau eich cyfrinachau mwyaf personol, ac maen nhw'n eu defnyddio yn eich erbyn chi.”

18. “Mae ffrindiau ffug fel cysgodion: bob amser yn agos atoch chi ar eich eiliadau mwyaf disglair, ond does unman i'ch gweld ar eich awr dywyllaf Mae gwir ffrindiau fel sêr, dydych chi ddim bob amser yn eu gweld ond maen nhw bob amser yno.”

19. “Yr ydym yn ofni ein gelyn ond yr ofn mwyaf a gwirioneddol yw ofn ffrind ffug sydd felysaf i'ch wyneb ac yn fwyaf ffiaidd y tu ôl i'ch cefn.”

20. “Byddwch yn ofalus iawn gyda phwy rydych chi'n rhannu'ch problem, cofiwch nad yw pob ffrind sy'n gwenu arnoch chi yn ffrind gorau i chi.”

21. “Dim ond pan fydd yr haul yn tywynnu y mae ffrind ffug a chysgod yn mynychu.”

Benjamin Franklin

22. “Mae'r creadur mwyaf peryglus ar y ddaear hon yn ffrind ffug.”

23. “Weithiau nid y bobl sy’n newid, y mwgwd sy’n cwympo i ffwrdd.”

24. “Weithiau mae ffrindiau fel ceiniogau, dau wynebog a diwerth.”

25. “Mae ffrind ffug yn hoffi eich gweld chi'n gwneud yn dda, ond nid yn well na nhw.”

26. “Ffrindiau ffug; y rhai nad ydynt ond yn drilio tyllau o dan eich cwch i'w gael i ollwng; y rhai sy'n anfri ar eich uchelgeisiau a'r rhai sy'n esgus eu bod yn eich caru chi, ond y tu ôl iddyntcefnwyr y maent yn gwybod eu bod ynddynt i ddinistrio eich cymynroddion.”

27. “Bydd rhai pobl ond yn eich caru chi gymaint ag y gallant eich defnyddio. daw eu teyrngarwch i ben pan ddaw'r buddion i ben.”

28. “Nid yw pobl ffug yn fy synnu mwyach, mae pobl ffyddlon yn gwneud hynny.”

Dyfyniadau ffrindiau ffug yn erbyn ffrindiau go iawn

Mae sawl gwahaniaeth rhwng ffrindiau ffug a ffrindiau go iawn. Ni fydd ffrind go iawn yn siarad yn negyddol amdanoch chi pan nad ydych chi o gwmpas. Ni fydd ffrind go iawn yn dod â'r berthynas i ben oherwydd anghytundebau neu oherwydd i chi ddweud na.

Mae ffrindiau go iawn yn gwrando arnoch chi, dydy ffrindiau ffug ddim. Mae ffrindiau go iawn yn eich derbyn chi a'ch quirks, mae ffrindiau ffug eisiau ichi newid eich personoliaeth i gyd-fynd â'u personol nhw.

Mae ffrindiau go iawn yn eich trin yr un fath p'un a ydych chi ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd neu o gwmpas eraill.

Bydd ffrindiau ffug yn rhoi cyngor gwael i chi fel eich bod chi'n methu. Yn anffodus, mae hyn yn digwydd mewn llawer o gyfeillgarwch ac fel arfer mae'n deillio o genfigen. Mae'n ymddangos bod ffrindiau ffug bob amser eisiau rhywbeth gennych chi. Gallai fod yn arian, yn daith, ac ati. Mae ffrindiau go iawn yn caru chi, nid yr hyn sydd gennych chi. Mae yna sawl ffordd o adnabod ffug. Os ydych chi'n amau ​​bod rhywun yn dod â chi i lawr neu'n eich brifo, ceisiwch ddod â'ch pryderon atyn nhw.

29. “Mae ffrindiau ffug yn credu mewn sibrydion. Mae ffrindiau go iawn yn credu ynoch chi.”

30. “Mae gwir ffrindiau yn crio pan fyddwch chi'n gadael. Mae ffrindiau ffug yn gadael pan fyddwch chi'n crio.”

31. “Ffrind sy'n sefyll gyda chi i mewnmae pwysau yn fwy gwerthfawr na chant o rai sy'n sefyll gyda chi mewn pleser.”

32. “Mae ffrind go iawn yn un sy'n cerdded i mewn pan fydd gweddill y byd yn cerdded allan.”

33. “Peidiwch ag ofni'r gelyn sy'n ymosod arnoch chi, ond y ffrind ffug sy'n eich cofleidio.”

34. “Bydd gwir ffrindiau bob amser yn dod o hyd i ffordd i'ch helpu. Bydd ffrindiau ffug bob amser yn dod o hyd i esgus.”

35. “Dydych chi ddim yn colli ffrindiau, rydych chi'n dysgu pwy yw'ch rhai go iawn.”

36. “Gall amser yn unig brofi gwerth cyfeillgarwch. Wrth i amser fynd heibio rydyn ni'n colli'r rhai ffug ac yn cadw'r gorau. Mae gwir gyfeillion yn aros pan fydd y gweddill i gyd wedi mynd.”

37. “Mae gwir ffrind yn poeni am yr hyn sy'n digwydd yn eich bywyd. Bydd ffrind ffug yn gwneud i'w problemau swnio'n fwy. Byddwch yn ffrind cywir.”

38. “Mae gwir gyfeillion fel diemwntau, Gwerthfawr a phrin, Ffrindiau ffug sydd fel dail yr hydref, I'w cael ymhob man.”

39. “Peidiwch â newid felly bydd y bobl ffug yn eich hoffi chi. Byddwch yn chi eich hun a bydd y bobl ddilys yn eich bywyd yn byw'r chi go iawn.”

40. “Mae ffrindiau go iawn yn eich helpu i lwyddo tra bod ffrindiau ffug yn ceisio dinistrio eich dyfodol”

41. “Mae gwir ffrindiau yn dweud y celwyddau tlws wrthych chi, mae ffrindiau ffug yn dweud y gwir hyll wrthych chi.”

Mae ffrindiau ffug yn gadael pan fydd eu hangen fwyaf arnoch

Mae Diarhebion 17:17 yn ein dysgu ni, “Mae brawd yn cael ei eni i helpu mewn amser o angen.” Pan fydd bywyd yn anhygoel mae pawb eisiau bod o'ch cwmpas. Fodd bynnag, pan fydd anawsterau bywyd yn codi, gall hyn ddatgelui ni wir gyfeillion a gau gyfeillion. Os nad yw rhywun byth yn fodlon eich helpu yn eich cyfnod o drafferth, yna gall hynny ddatgelu cymaint maen nhw'n poeni amdanoch chi.

Rydych chi'n neilltuo amser ar gyfer beth a phwy sy'n bwysig. Os na fydd rhywun byth yn codi'ch galwadau neu'n anfon negeseuon testun yn ôl atoch, yna mae hynny'n golygu dau beth. Maen nhw'n hynod o brysur neu does ganddyn nhw ddim llawer o ots amdanoch chi. Fel y dywedais o'r blaen, mae pob sefyllfa yn unigryw.

Bydd ffrindiau agos yn gollwng y bêl hefyd ac mae rhai cyfeillgarwch hyd yn oed yn cael tymhorau pan maen nhw'n agos a ddim yn agos. Weithiau mae pobl wedi blino neu'n brysur a naill ai'n methu neu ddim yn teimlo fel codi neu anfon neges destun yn ôl ar hyn o bryd. Os ydyn ni'n onest, rydyn ni i gyd wedi teimlo felly o'r blaen. Gadewch i ni roi gras i eraill.

Dydw i ddim yn dweud y bydd ffrindiau bob amser yn helpu. Rwy'n dweud, os yw ffrind yn gwybod eich bod chi mewn angen difrifol, oherwydd ei fod yn caru chi gymaint, maen nhw'n mynd i sicrhau eu bod nhw ar gael i chi. Os ydych chi'n mynd trwy boen emosiynol ar ôl toriad, maen nhw'n mynd i sicrhau eu bod nhw ar gael. Os ydych chi yn yr ysbyty, maen nhw'n mynd i sicrhau eu bod nhw ar gael. Os ydych chi mewn perygl, maen nhw'n mynd i sicrhau eu bod nhw ar gael. Hyd yn oed ar gyfer pethau bach, mae ffrindiau yn gwneud eu hunain ar gael oherwydd eu bod yn caru chi. Mae ffrindiau yn ddibynadwy ac yn ddibynadwy

42. “Nid ffrind yw'r person sy'n brolio amdanoch chi pan fydd pethau'n mynd yn wych, dyma'r un sy'n aros gyda chipan fydd eich bywyd yn lanast ac yn fag o gamgymeriadau.”

43. “Nid yw pawb yn ffrind i chi. Nid yw'r ffaith eu bod yn hongian o'ch cwmpas ac yn chwerthin gyda chi yn golygu mai nhw yw eich ffrind. Mae pobl yn esgus yn dda. Ar ddiwedd y dydd, mae sefyllfaoedd go iawn yn datgelu pobl ffug, felly rhowch sylw.”

44. “Mae amseroedd caled a ffrindiau ffug fel olew a dŵr: nid ydyn nhw'n cymysgu.”

45. “Cofiwch, nid oes angen nifer penodol o ffrindiau arnoch chi, dim ond nifer o ffrindiau y gallwch fod yn sicr ohonynt.”

46. “Nid gwir ffrindiau yw’r rhai sy’n gwneud i’ch problemau ddiflannu. Nhw yw’r rhai fydd ddim yn diflannu pan fyddwch chi’n wynebu problemau.”

47. “Gwir ffrindiau yw’r bobl brin hynny sy’n dod i ddod o hyd i chi mewn mannau tywyll a’ch arwain yn ôl at y golau.”

Nid yw ffrindiau yn berffaith

Byddwch yn ofalus na defnyddio'r erthygl hon i roi diwedd ar gyfeillgarwch gyda ffrindiau da sydd wedi gwneud camgymeriadau. Yn union fel nad ydych chi'n berffaith, nid ydych chi'n ffrindiau yn berffaith. Weithiau gallant wneud pethau a fydd yn ein tramgwyddo ac weithiau byddwn yn gwneud pethau i'w tramgwyddo.

Rhaid i ni fod yn ofalus nad ydym yn labelu eraill pan fyddant yn ein siomi. Yn wir, mae yna bobl ffug yn y byd. Fodd bynnag, weithiau bydd hyd yn oed ffrindiau gorau yn ein brifo ac yn dweud pethau a fydd yn ein rhwystro. Nid yw hynny’n rheswm i ddod â’r berthynas i ben. Weithiau bydd hyd yn oed ein ffrindiau agosaf yn pechu yn ein herbyn yn allanol ac yn fewnol.

Yn yr un modd, yr ydym wedi gwneud yyr un peth iddynt. Rhaid inni fod yn ofalus nad ydym yn dymuno i eraill gynnal safon o berffeithrwydd na allwn ei chynnal. Efallai y bydd sefyllfa pan fydd ffrind yn gwneud rhywbeth sy'n eich brifo chi ac eraill ac mae'n rhaid i chi fod yr un i ddod ag ef atynt mewn cariad. Trwy wneud hynny, gallwch chi achub y berthynas a helpu'r ffrind gyda'r diffyg cymeriad y maen nhw'n cael trafferth ag ef.

Peidiwch â bod mor gyflym i roi’r gorau iddi ar eraill. Mae’r Ysgrythur yn ein hatgoffa i faddau i eraill yn barhaus pan fyddant yn pechu yn ein herbyn. Dylem fynd ar drywydd eraill yn barhaus. Unwaith eto, nid yw hynny’n golygu y dylem fod o gwmpas rhywun sy’n ceisio’n niweidio dro ar ôl tro ac yn pechu yn ein herbyn. Yn wir, mae amser i dynnu ein hunain o berthynas niweidiol sy'n rhwystro ein twf ac yn enwedig ein taith gerdded gyda Christ.

48. “Nid yw cyfeillgarwch yn berffaith ac eto maent yn werthfawr iawn. I mi, roedd peidio â disgwyl perffeithrwydd i gyd mewn un lle yn ryddhad mawr.”

49. “Torrwch oddi ar bobl ffug am resymau go iawn, nid pobl go iawn am resymau ffug.”

50. “Pan mae ffrind yn gwneud camgymeriad, mae'r ffrind yn parhau i fod yn ffrind, ac mae'r camgymeriad yn parhau i fod yn gamgymeriad.”

51. “Pan fydd ffrind yn gwneud camgymeriad, ni ddylech fyth anghofio'r holl bethau da y mae wedi'u gwneud i chi yn y gorffennol.”

52. “Pan mae ffrind yn gwneud rhywbeth o’i le peidiwch ag anghofio’r holl bethau maen nhw wedi’u gwneud yn iawn.”

53. “Dydi gwir ffrindiau ddim yn berffaith. Hwygwneud camgymeriadau. Efallai y byddant yn eich brifo. Efallai y byddant yn eich gwneud yn wallgof neu'n ddig. Ond pan fyddwch chi eu hangen, maen nhw yno mewn curiad calon.”

Symud ymlaen o ffrindiau ffug

Er ei fod yn boenus, mae yna adegau pan dylem symud ymlaen o berthnasoedd sy'n niweidiol i ni. Os nad yw cyfeillgarwch yn ein gwneud ni'n well o gwbl a hyd yn oed yn llygru ein cymeriad, mae hwnnw'n gyfeillgarwch y dylem ni ei ddatgysylltu ein hunain oddi wrtho. Os yw rhywun yn eich defnyddio ar gyfer yr hyn sydd gennych yn unig, ond mae'n amlwg nad yw'n eich hoffi chi, yna mae'n debyg nad eich ffrind yw'r person hwnnw.

Wrth ddweud hynny, efallai nad oes rhaid i chi ddod i ben y berthynas. Fodd bynnag, gadewch i'r person wybod sut rydych chi'n teimlo. Mae peidio â theimlo fel bod yn ffrind da i rywun yn golygu dweud ie bob amser. Hefyd, peidiwch â galluogi rhywun sydd angen tyfu mewn cyfrifoldeb. Mae pob sefyllfa yn unigryw. Mae'n rhaid i ni weddïo a defnyddio dirnadaeth ar sut i drin pob sefyllfa.

Dw i'n mynd i barhau i ailadrodd hyn. Dim ond oherwydd bod rhywun yn gwneud rhywbeth nad ydych chi'n ei hoffi, nid yw hynny'n golygu y dylech chi ddod â'r berthynas i ben. Weithiau mae'n rhaid i ni fod yn amyneddgar a siarad â'n ffrindiau i'w helpu mewn maes lle mae angen gwelliant. Mae hyn yn rhan o fod yn ffrind cariadus. Mae'n rhaid i ni fod yn drugarog tuag at eraill a deall bod pobl yn newid.

Os yn bosibl, dylem geisio cael sgwrs am faterion yn y berthynas. Os yw'r person
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.