15 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Wastadeddau Uffern

15 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Wastadeddau Uffern
Melvin Allen

Adnodau o'r Beibl am lefelau uffern

Pan ddarllenwn ni'r Ysgrythur mae'n ymddangos bod gwahanol raddau o gosb yn uffern. Bydd y bobl sy'n eistedd yn yr eglwys trwy'r dydd ac sy'n clywed neges Crist bob amser, ond nad ydyn nhw'n ei dderbyn yn wirioneddol, mewn mwy o boen yn uffern. Po fwyaf a ddatguddir i chi, mwyaf oll fydd y cyfrifoldeb a mwyaf fydd y farn. Ar ddiwedd y dydd ni ddylai Cristnogion boeni am hyn. Poen a phoenyd tragwyddol yw uffern o hyd.

Mae pawb yn sgrechian ar hyn o bryd yn uffern. Hyd yn oed os yw rhywun yn cael ei symud o'r rhan boethaf o uffern i un arall bydd yn dal i sgrechian a chrio.

Y bobl a ddylai fod yn bryderus yw anghredinwyr a gau Gristnogion sy'n byw mewn gwrthryfel yn barhaus oherwydd y dyddiau hyn mae llawer.

Dyfyniad

Uffern – y wlad lle mae edifeirwch yn amhosibl ac yn ddiwerth lle bo modd. Spurgeon

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Mathew 23:14 “Mor ofnadwy fydd hi i chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! Rydych chi'n bwyta tai gweddwon ac yn dweud gweddïau hir i'w guddio. Felly, fe gewch chi fwy o gondemniad!

2. Luc 12:47-48 Bydd y gwas hwnnw a wyddai beth oedd ei feistr eisiau ond na wnaeth ei baratoi ei hun na gwneud yr hyn oedd ei eisiau yn cael curiad difrifol. Ond y gwas a wnaeth bethau oedd yn haeddu curiad heb yn wybod iddo, a gaiff oleunicuro. Bydd angen llawer gan bawb y mae llawer wedi'i roi iddynt. Ond bydd mwy fyth yn cael ei fynnu gan yr un yr ymddiriedwyd llawer iddo.”

3. Mathew 10:14-15 Os bydd rhywun yn gwrthod eich croesawu neu’n gwrando ar yr hyn a ddywedwch, gadewch y tŷ neu’r ddinas honno, ac ysgydwch ei llwch oddi ar eich traed. Gallaf warantu'r gwirionedd hwn: bydd dydd y farn yn well i Sodom a Gomorra nag i'r ddinas honno.

4. Luc 10:14-15 Ond bydd yn fwy goddefadwy yn y farn i Tyrus a Sidon nag i chwi. A thithau, Capernaum, a ddyrchefir di i'r nef? Dygir di i lawr i Hades.

Gweld hefyd: 15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Y Pechod Anfaddeuol

5. Iago 3:1  Ni ddylai llawer ohonoch ddod yn athrawon, fy mrodyr, oherwydd eich bod yn gwybod y byddwn ni sy'n addysgu yn cael ein barnu'n llymach nag eraill.

6. 2 Pedr 2:20-22 Canys os, wedi iddynt ddianc rhag halogedigaethau’r byd trwy wybodaeth ein Harglwydd a’n Hiachawdwr Iesu Grist, y maent eto wedi eu maglu ynddynt a’u gorchfygu, y cyflwr diwethaf. wedi myned yn waeth iddynt hwy na'r cyntaf. Canys gwell fuasai iddynt heb adnabod ffordd cyfiawnder nag ar ol ei gwybod i droi yn ol oddi wrth y gorchymyn santaidd a draddodwyd iddynt. Mae’r hyn mae’r wir ddihareb yn ei ddweud wedi digwydd iddyn nhw: “Mae’r ci yn dychwelyd i’w chwydu ei hun, a’r hwch, ar ôl golchi ei hun, yn dychwelyd i waldio yn y gors.”

7. Ioan 19:11 Atebodd Iesu, “Ni fyddai gennych awdurdod arnaf fi, oni baiwedi ei roddi i chwi oddi uchod ; am hynny y mae gan yr hwn a'm traddododd i chwi y pechod mwyaf."

Yn anffodus ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn cyrraedd y Nefoedd.

8. Mathew 7:21-23  Nid yw pawb sy'n dal i ddweud wrthyf, 'Arglwydd, Arglwydd,' Bydd yn mynd i mewn i'r deyrnas o'r nef, ond dim ond y sawl sy'n dal ati i wneud ewyllys fy Nhad yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrthyf y diwrnod hwnnw, ‘Arglwydd, Arglwydd, buom yn proffwydo yn dy enw, yn gyrru allan gythreuliaid yn dy enw, ac wedi cyflawni llawer o wyrthiau yn dy enw, onid ydym?” Yna dywedaf yn eglur wrthynt, ‘Myfi byth yn eich adnabod. Ewch oddi wrthyf, chwi sy'n gwneud drwg!’

9. Luc 13:23-24 A dyma rywun yn dweud wrtho, “Arglwydd, ai ychydig fydd y rhai sy'n cael eu hachub?” A dywedodd wrthynt , “ Ymdrechwch i fynd i mewn trwy'r drws cul . Oherwydd, rwy'n dweud wrthych, bydd llawer yn ceisio mynd i mewn ac ni fyddant yn gallu.

10. Mathew 7:13-14  Dim ond trwy'r porth cyfyng y gallwch chi fynd i mewn i fywyd go iawn. Mae y porth i uffern yn llydan iawn, a digon o le ar y ffordd sydd yn arwain yno. Mae llawer o bobl yn mynd y ffordd honno. Ond cul yw'r porth sy'n agor y ffordd i wir fywyd. Ac mae'r ffordd sy'n arwain yno yn anodd ei dilyn. Dim ond ychydig o bobl sy'n ei chael hi.

Gweld hefyd: 30 Dyfyniadau calonogol Ynghylch Symud Oddi Cartref (BYWYD NEWYDD)

Atgofion

11. 2 Thesaloniaid 1:8 mewn tân fflamllyd, gan ddial ar y rhai nad ydynt yn adnabod Duw ac ar y rhai nad ydynt yn ufuddhau i efengyl ein Duw ni. Arglwydd Iesu.

12. Luc 13:28 Yn y lle hwnnw bydd wylofain a rhincian dannedd, pan fyddwchgwelwch Abraham ac Isaac a Jacob, a'r holl broffwydi yn nheyrnas Dduw, ond yr ydych chwithau yn bwrw allan.

13. Datguddiad 14:11 A mwg eu poenedigaeth hwy a gyfyd byth bythoedd, ac ni chawsant orffwysfa, ddydd na nos, y rhai hyn sy'n addoli'r bwystfil a'i ddelw, a phwy bynnag sy'n derbyn ei nod. enw.”

14. Datguddiad 21:8 Ond o ran y llwfr, y di-ffydd, y ffiaidd, megis y llofruddion, y rhywiol anfoesol, y swynwyr, y eilunaddolwyr, a'r holl gelwyddog, bydd eu rhan yn y llyn sy'n llosgi gydag ef. tân a sylffwr, sef yr ail farwolaeth.”

15. Galatiaid 5:19-21 Mae’r pethau drwg mae’r hunan pechadurus yn eu gwneud yn amlwg: cyflawni pechod rhywiol, bod yn foesol ddrwg, gwneud pob math o bethau cywilyddus, addoli gau dduwiau, cymryd rhan mewn dewiniaeth, casáu pobl , achosi trwbwl, bod yn genfigennus, yn flin neu’n hunanol, yn achosi i bobl ddadlau a rhannu’n grwpiau ar wahân, yn cael eu llenwi ag eiddigedd, yn meddwi, yn cael partïon gwyllt, ac yn gwneud pethau eraill fel hyn. Yr wyf yn eich rhybuddio yn awr fel y rhybuddiais chwi o'r blaen: Nid oes gan y bobl sy'n gwneud y pethau hyn ran yn nheyrnas Dduw.

Bonws

Datguddiad 20:12-15 Gwelais y meirw, yn bobl bwysig a dibwys, yn sefyll o flaen yr orsedd. Agorwyd llyfrau, gan gynnwys Llyfr y Bywyd. Cafodd y meirw eu barnu ar sail yr hyn a wnaethant, fel y cofnodwyd yn y llyfrau. Rhoddodd y môr i fyny ei farw. Marwolaethac uffern a roddasant eu meirw i fyny. Roedd pobl yn cael eu barnu ar sail yr hyn yr oeddent wedi'i wneud. Taflwyd angau ac uffern i'r llyn tanllyd. (Y llyn tanllyd yw yr ail farwolaeth.) Taflwyd y rhai nad oedd eu henwau yn Llyfr y Bywyd i'r llyn tanllyd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.