15 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Ysgogi (Gwirionedd Syfrdanol)

15 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Ysgogi (Gwirionedd Syfrdanol)
Melvin Allen

Adnodau o'r Beibl am ysgwyd

Ni ddylai Cristnogion plaen a syml fod yn ysbeidiol. Pe bai Iesu o flaen dy wyneb fyddet ti ddim yn dweud wrtho, “wel dwi’n meddwl symud i mewn gyda fy nghariad.” Nid ydym yma i wneud yr hyn yr ydym am ei wneud ac nid ydym yma i fod fel y byd. Rydych chi a minnau'n gwybod na fyddai symud i mewn gyda'r rhyw arall yn plesio Crist hyd yn oed os nad oeddech chi'n gwneud unrhyw beth yn rhywiol.

Allwch chi ddim cyfiawnhau eich hun, mae Duw yn adnabod y galon. Ni allwch ddweud, “mae angen i ni weld a ydyn ni'n gydnaws, mae angen i ni arbed arian, rydw i'n ei garu ef / hi, mae'n mynd i fy ngadael, nid ydym yn mynd i gael rhyw.”

Mewn rhyw fath o ffordd byddwch yn cwympo. Stopiwch ymddiried yn eich meddwl ac ymddiried yn yr Arglwydd. Mae'r meddwl eisiau cael ei demtio gan bechod. Edrychwch ar yr ymddangosiad negyddol y byddwch chi'n ei roi i eraill.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn mynd i feddwl “maen nhw’n cael rhyw.” Bydd pobl sy’n wan mewn ffydd yn dweud, “os gallant ei wneud fe alla i ei wneud hefyd.” Nid yw Cristnogion i fyw fel eraill. Mae anghredinwyr yn symud i mewn gyda'i gilydd, ond mae Cristnogion yn aros nes eu bod yn briod.

Y peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud yw ceisio cyfiawnhau eich hun. Gwnewch bob peth er gogoniant Duw a pheidiwch â gwneud esgusodion am y rhesymau yr ydych yn meddwl am wneud hyn. Nid ydych chi'n gogoneddu Duw ac rydych chi'n rhoi argraff wael i eraill.

Os ydych chi'n bwriadu cael rhyw cyn priodi mae'n rhaid i chi wybod na all Cristnogion fyw yn fwriadolffordd o fyw pechadurus. Rydych chi'n dweud, “ond rydw i bob amser yn clywed am Gristnogion yn cael rhyw cyn priodi.” Y rheswm am hynny yw nad yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n galw eu hunain yn Gristnogion yn America yn wirioneddol Gristnogion ac nad ydyn nhw byth yn derbyn Crist mewn gwirionedd. Jôc yw Cristnogaeth yn America. Gwnewch yr hyn y mae Duw eisiau ichi ei wneud ac rydych chi'n gwybod na fyddai'n eich rhoi mewn sefyllfa i bechu.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ryw cyn-briodasol?

1. 1 Thesaloniaid 5:21-22 Archwiliwch bob peth; cadw yr hyn sydd dda. Gwahanwch eich hunain oddi wrth bob ymddangosiad o ddrygioni.

2. Rhufeiniaid 12:2 A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn: eithr chwi a drawsnewidir trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw ewyllys da, a chymeradwy, a pherffaith Duw.

3. Effesiaid 5:17 Paid â gweithredu'n ddifeddwl, ond deall beth mae'r Arglwydd eisiau iti ei wneud.

4. Effesiaid 5:8-10 Canys tywyllwch oeddech chwi unwaith, ond yn awr goleuni ydych yn yr Arglwydd. Byddwch fyw fel plant y goleuni (canys y mae ffrwyth y goleuni yn cynnwys pob daioni, cyfiawnder a gwirionedd) a darganfyddwch beth sydd yn rhyngu bodd yr Arglwydd.

Gweld hefyd: 40 Prif Bennod o’r Beibl Am Rwsia A’r Wcráin (Proffwydoliaeth?)

5. Effesiaid 5:1 Felly byddwch efelychwyr o Dduw, fel plant annwyl.

6. 1 Corinthiaid 7:9 Ond os na allant reoli eu hunain, dylent fynd ymlaen a phriodi. Mae'n well priodi na llosgi â chwant.

7. Colosiaid 3:10 ac wedi gwisgo'r hunan newydd, sy'n cael ei adnewyddu mewn gwybodaeth yn ôl delw ei greawdwr.

Dim hyd yn oed awgrym o anfoesoldeb rhywiol.

8. Hebreaid 13:4 Bydded priodas yn anrhydeddus ym mhob ffordd, a gwely'r briodas heb ei halogi. Oherwydd bydd Duw yn barnu'r rhai sy'n cyflawni pechodau rhywiol, yn enwedig y rhai sy'n godinebu.

9. Effesiaid 5:3-5 Ond ni ddylai fod yn eich plith hyd yn oed awgrym o anfoesoldeb rhywiol, nac o unrhyw fath o amhuredd, neu drachwant, oherwydd mae'r rhain yn amhriodol i bobl sanctaidd Duw. Ni ddylai ychwaith fod anlladrwydd, siarad ffôl, na cellwair bras, y rhai sydd allan o le, ond yn hytrach diolchgarwch. Oherwydd hyn gallwch fod yn sicr: Nid oes gan unrhyw berson anfoesol, amhur neu farus - eilunaddolwr yw'r person hwn - etifeddiaeth yn nheyrnas Crist a Duw.

10. 1 Thesaloniaid 4:3 Canys hyn yw ewyllys Duw, sef eich sancteiddhad, i chwi ymatal rhag puteindra.

11. 1 Corinthiaid 6:18 Ffowch rhag anfoesoldeb rhywiol. Mae pob pechod arall y mae person yn ei gyflawni y tu allan i'r corff, ond mae'r person rhywiol anfoesol yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun.

12. Colosiaid 3:5 Felly rhowch i farwolaeth y pethau pechadurus, daearol sy'n llechu ynoch chi. Heb unrhyw beth i'w wneud ag anfoesoldeb rhywiol, amhuredd, chwant, a chwantau drwg. Peidiwch â bod yn farus, oherwydd eilunaddolwr yw person barus, yn addoli pethau'r byd hwn.

Atgofion

13. Galatiaid 5:16-17 Hyn yr wyf yn ei ddywedyd gan hynny, Rhodiwch yn yr Ysbryd, ac ni chyflawnwch chwant y cnawd. Canys chwantau y cnawdyn erbyn yr Yspryd, a'r Yspryd yn erbyn y cnawd : a'r rhai hyn sydd groes y naill i'r llall : fel na ellwch chwi wneuthur y pethau a ewyllysiwch.

14. 1 Pedr 1:14 Fel plant ufudd, peidiwch â llunio eich hunain yn ôl y chwantau blaenorol yn eich anwybodaeth.

15. Diarhebion 28:26 Y mae'r un sy'n ymddiried yn ei feddwl ei hun yn ffôl, ond y sawl sy'n rhodio mewn doethineb a waredir.

Bonws

Gweld hefyd: 20 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Ddim O'r Byd Hwn

1 Corinthiaid 10:31 Felly, pa un bynnag a fwytawch neu a yfwch, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.