15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Gaffein

15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Gaffein
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am gaffein

Fel credinwyr nid ydym i fod yn gaeth i ddim. Yn union fel nad oes dim o'i le ar bodybuilding yn gymedrol ac yfed alcohol yn gymedrol, nid oes dim o'i le ar yfed coffi yn gymedrol, ond pan fyddwn yn ei gam-drin ac yn ddibynnol arno, yna mae'n dod yn bechod. Mae'n broblem pan rydyn ni'n gaeth ac yn dechrau meddwl na allaf ddod trwy'r dydd heb hyn.

Gall yfed gormod o gaffein fod yn beryglus iawn a dod â llawer o sgîl-effeithiau fel gorbryder, clefyd y galon, pwysedd gwaed uwch, anhunedd, jitters, cur pen, a mwy. Yn union fel y mae rhai pobl na ddylai yfed alcohol, mae rhai pobl na ddylai yfed coffi oherwydd ei fod yn gwneud mwy o ddrwg nag o les. Rwyf wedi clywed rhai straeon ofnadwy am gaethiwed i gaffein. Os penderfynwch yfed ychydig o goffi byddwch yn ofalus iawn oherwydd yn union fel alcohol gall fod yn hawdd iawn syrthio i bechod.

Mae yna lawer o gyltiau a grwpiau crefyddol eraill sy'n dweud bod caffein yn bechod.

1. Colosiaid 2:16 Felly peidiwch â gadael i neb eich barnu wrth yr hyn yr ydych yn ei fwyta. neu yfed , neu gyda golwg ar ŵyl grefyddol, dathliad y Lleuad Newydd neu ddiwrnod Saboth.

2. Rhufeiniaid 14:3 Rhaid i'r sawl sy'n bwyta popeth beidio â dirmygu'r sawl nad yw'n ei wneud, a'r sawl nad yw'n bwyta popeth i beidio â barnu'r un sy'n ei wneud, oherwydd y mae Duw wedi eu derbyn.

INi fyddwch yn gaeth

3. 1 Corinthiaid 6:11-12 A chyfryw oedd rhai ohonoch: eithr chwi a olchwyd, chwi a sancteiddiwyd, ond chwi a gyfiawnhawyd yn enw yr Arglwydd Iesu. , a thrwy Ysbryd ein Duw ni. Pob peth sydd gyfreithlon i mi, ond nid yw pob peth yn fuddiol: pob peth sydd gyfreithlon i mi, ond ni'm dygir dan allu neb.

Yfwch yn gymedrol!

4. Diarhebion 25:16 Ydych chi wedi dod o hyd i fêl? Bwyta dim ond cymaint ag sydd raid, Rhag iti gael dy lenwi a chwydu.

5. Philipiaid 4:5 Bydded eich cymedroldeb yn hysbys i bawb. Yr Arglwydd sydd wrth law.

Hunan reolaeth

Gweld hefyd: 22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ymddangosiad Drygioni (Mawr)

6. 2 Timotheus 1:7 oherwydd rhoddodd Duw inni ysbryd nid ofn ond o nerth a chariad a hunanreolaeth.

7. 1 Corinthiaid 9:25-27 Ac y mae pob un sydd yn ymdrechu dros y feistrolaeth yn gymwys ym mhob peth. Yn awr y maent yn ei wneuthur i gael coron lygredig ; ond ni yn anllygredig. Felly yr wyf yn rhedeg, nid mor ansicr; felly yr wyf yn ymladd, nid fel un yn curo'r awyr: Ond yr wyf yn cadw dan fy nghorff, ac yn ei ddarostwng: rhag i mi, wedi imi bregethu i eraill, fod yn rhwystredig.

8. Galatiaid 5:23 addfwynder a hunanreolaeth. Yn erbyn pethau o'r fath nid oes cyfraith.

Gwnewch bob peth er gogoniant Duw.

9. 1 Corinthiaid 10:31 Felly, pa un bynnag a fwytewch neu a yfwch, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bob peth i chwi. gogoniant Duw.

10. Colosiaid 3:17 Acbeth bynnag a wnewch, ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw'r Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw Dad trwyddo ef.

Amheuon

11. Rhufeiniaid 14:22-23 Felly beth bynnag a gredwch am y pethau hyn, cadwch rhyngoch chi a Duw. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n ei gondemnio ei hun trwy'r hyn y mae'n ei gymeradwyo. Ond y mae pwy bynnag sydd ag amheuaeth yn cael ei gondemnio os bydd yn bwyta, am nad yw eu bwyta o ffydd; ac y mae pob peth nid yw yn dyfod o ffydd yn bechod.

Cymerwch ofal da o’ch corff

12. 1 Corinthiaid 6:19-20 Beth? oni wyddoch fod eich corff yn deml i'r Yspryd Glân, yr hwn sydd ynoch, yr hwn sydd gennych gan Dduw, ac nad ydych yn eiddoch eich hunain? Canys â phris y prynwyd chwi: gan hynny gogoneddwch Dduw yn eich corff, ac yn eich ysbryd, eiddo Duw.

13. Rhufeiniaid 12:1-2 Yr wyf yn erfyn arnoch gan hynny, frodyr, trwy drugareddau Duw, ar i chwi gyflwyno eich cyrff yn aberth bywiol, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, yr hyn yw eich gwasanaeth rhesymol. Ac na chydffurfiwch â'r byd hwn : eithr trawsnewidier chwi trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw ewyllys da, a chymeradwy, a pherffaith Duw.

Atgofion

14. Diarhebion 3:5-6 Ymddiriedwch yn yr Arglwydd â'ch holl galon, a pheidiwch â phwyso ar eich deall eich hun. Yn dy holl ffyrdd cydnabydda ef, ac efe a uniona dy lwybrau.

15. Mathew 15:11 Nid yw'r hyn sy'n mynd i mewn i geg rhywun yn halogihwynt, ond yr hyn a ddaw allan o'u genau, dyna sydd yn eu halogi hwynt."

Gweld hefyd: Dim ond Duw all fy Barnu - Ystyr (Gwirionedd Anodd y Beibl)Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.