15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gadw Eich Gair

15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gadw Eich Gair
Melvin Allen

Adnodau o'r Beibl am gadw'ch gair

Mae ein geiriau ni'n bwerus iawn. Fel Cristnogion os ydyn ni’n gwneud addewidion i rywun neu i Dduw rydyn ni i gadw’r addewidion hynny. Gwell fuasai i chwi beidio gwneyd yr addewid yn y lle cyntaf, na'i thorri. Rydych chi'n dweud wrth Dduw, os bydd yn eich cael chi allan o'r treial hwn, byddaf yn gwneud hyn a'r llall. Mae'n eich cael chi allan o'r treial, ond yn lle cadw'ch gair rydych chi'n gohirio ac rydych chi'n ceisio cyfaddawdu neu rydych chi'n mynd yn hunanol ac yn dod o hyd i ffordd allan.

Mae Duw bob amser yn cadw Ei air ac mae'n disgwyl i chi wneud yr un peth. Ni chaiff Duw ei watwar. Mae bob amser yn well gwneud yr hyn y gwyddoch sydd angen ei wneud na gwneud addewidion. Nid oes neb yn hoffi pan nad yw pobl yn cyflawni eu gair. Os gwnaethoch addewid i rywun neu i Dduw a'ch bod wedi ei dorri, yna edifarhewch a dysgwch o'ch camgymeriad. Peidiwch â gwneud addewidion mwyach, ond yn hytrach gwnewch ewyllys Duw a bydd yn eich helpu ym mhob sefyllfa dim ond ceisio Ef mewn gweddi.

Rhaid inni gael uniondeb

1. Diarhebion 11:3 Cywirdeb yr uniawn sy'n eu harwain, ond camwedd y bradwr sy'n eu dinistrio.

2. Diarhebion 20:25 Mae’n fagl i gysegru rhywbeth yn fyrbwyll a dim ond yn ddiweddarach i ystyried addunedau rhywun .

3. Pregethwr 5:2 Paid â gwneud addewidion brysiog, a phaid â brysio i ddwyn pethau gerbron Duw. Wedi'r cyfan, mae Duw yn y nefoedd, ac rydych chi yma ar y ddaear. Felly gadewch i'ch geiriau fod yn brin.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Bwydo’r Newynog

4. Deuteronomium 23:21-23 Os gwnewch adduned i’r Arglwydd eich Duw, peidiwch ag osgoi ei chadw. Mae'r Arglwydd eich Duw yn disgwyl i chi ei gadw. Byddech yn euog o bechod pe na baech yn gwneud hynny. Pe na baech yn gwneud adduned, ni fyddech yn euog. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud yr hyn y dywedasoch y byddech yn ei wneud yn eich adduned. Dewisasoch yn rhydd i wneud eich adduned i'r Arglwydd eich Duw.

Peidiwch â thorri addewidion

5. Pregethwr 5:4-7 Os gwnewch addewid i Dduw, cadwch eich addewid. Peidiwch â bod yn araf i wneud yr hyn a addawyd gennych. Nid yw Duw yn hapus gyda ffyliaid. Rhowch i Dduw beth wnaethoch chi addo ei roi iddo. Mae'n well addo dim byd nag addo rhywbeth a methu â'i wneud. Felly peidiwch â gadael i'ch geiriau achosi i chi bechu. Paid â dweud wrth yr offeiriad, “Doeddwn i ddim yn meddwl beth ddywedais i. ” Os gwnewch hyn, efallai y bydd Duw yn gwylltio â'ch geiriau ac yn dinistrio popeth rydych chi wedi gweithio iddo. Ni ddylech adael i'ch breuddwydion diwerth a'ch brolio ddod â thrafferth i chi. Dylech barchu Duw.

6. Numeri 30:2-4  Os bydd dyn yn addunedu i'r ARGLWYDD y bydd yn gwneud rhywbeth neu'n tyngu llw na fydd yn gwneud unrhyw beth, rhaid iddo beidio â thorri ei air. Rhaid iddo wneud popeth y dywedodd y byddai'n ei wneud. “Gall merch ifanc, sy'n dal i fyw yn nhŷ ei thad, wneud adduned i'r ARGLWYDD y bydd hi'n gwneud rhywbeth neu'n tyngu llw na fydd hi'n gwneud rhywbeth. Os na ddywed ei thad ddim wrthi pan glyw am y peth, rhaid cadw ei hadduned neu ei llw.

7.Deuteronomium 23:21-22 Os gwnewch adduned i'r ARGLWYDD eich Duw, peidiwch ag oedi i'w thalu, oherwydd bydd yr ARGLWYDD eich Duw yn sicr yn ei mynnu gennych, a byddwch yn euog o bechod. Ond os ymataliwch rhag addo, ni fyddwch yn euog o bechod.

Mae enw Duw yn sanctaidd. Paid â chymryd enw'r Arglwydd yn ofer. Gwell peidio byth â gwneud adduned.

8. Mathew 5:33-36 “Clywsoch fel y dywedwyd wrth ein pobl ers talwm, ‘Paid â thorri dy addewidion, ond cadwch. yr addewidion a wnewch i'r Arglwydd. Ond rwy'n dweud wrthych, peidiwch byth â thyngu llw. Peidiwch â thyngu llw gan ddefnyddio enw'r nefoedd, oherwydd mae'r nefoedd yn orsedd Duw. Peidiwch â thyngu llw gan ddefnyddio enw'r ddaear, oherwydd mae'r ddaear yn eiddo i Dduw. Paid â thyngu llw gan ddefnyddio'r enw Jerwsalem, oherwydd dyna ddinas y Brenin mawr. Peidiwch â rhegi ar eich pen eich hun, oherwydd ni allwch wneud i un gwallt ar eich pen ddod yn wyn neu'n ddu.

9. Deuteronomium 5:11 “Peidiwch â chamddefnyddio enw'r ARGLWYDD eich Duw. Ni fydd yr ARGLWYDD yn gadael i chi fynd yn ddigosb os byddwch yn camddefnyddio ei enw.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Weddïo Gyda’n Gilydd (Grym!!)

10. Lefiticus 19:12 Ac na thyngu i'm henw yn gelwyddog, ac na haloga enw dy DDUW: myfi yw yr ARGLWYDD.

Atgofion

11. Diarhebion 25:14 Y mae'r sawl sy'n addo rhodd ond nad yw'n ei roi fel cymylau a gwynt heb law.

12. 1 Ioan 2:3-5 Dyma sut yr ydym yn sicr ein bod wedi dod i'w adnabod: trwy gadwEi orchymynion. Y mae'r hwn sy'n dweud, “Dw i wedi dod i'w adnabod,” ac eto nid yw'n cadw ei orchmynion, yn gelwyddog, a'r gwirionedd nid yw ynddo. Ond pwy bynnag sy'n cadw ei air, yn wir ynddo ef y mae cariad Duw wedi ei berffeithio. Fel hyn y gwyddom ein bod ynddo Ef.

Esiamplau Beiblaidd

13. Eseciel 17:15-21 Ond gwrthryfelodd y brenin hwn yn ei erbyn trwy anfon ei lysgenhadon i'r Aifft er mwyn iddynt roi meirch a llu mawr iddo. fyddin. A flodeua efe? A fydd yr un sy'n gwneud pethau o'r fath yn dianc? A all dorri cyfamod a dal i ddianc? “Cyn wired â'm bod yn fyw”—dyma ddatganiad yr Arglwydd Dduw—“bydd farw ym Mabilon, yng ngwlad y brenin a'i gosododd ar yr orsedd, y dirmygodd ei lw, ac y torrodd ei gyfamod. Ni fydd Pharo yn ei helpu gyda'i fyddin fawr a'i dorf enfawr yn y frwydr, pan fydd rampiau'n cael eu hadeiladu a waliau gwarchae yn cael eu hadeiladu i ddinistrio llawer o fywydau. Dirmygodd y llw trwy dorri'r cyfamod. Gwnaeth yr holl bethau hyn er iddo roi ei law yn addewid. Ni fydd yn dianc!” Felly, dyma mae'r Arglwydd Dduw yn ei ddweud: “Cyn wired â'm bod yn fyw, fe ddygaf ar ei ben fy llw a ddirmygodd, a'm cyfamod a dorrodd. Taenaf fy rhwyd ​​drosto, a chaiff ei ddal yn fy magl. Dygaf ef i Fabilon a barnu yno am y brad a wnaeth i'm herbyn. Bydd yr holl ffoedigion ymhlith ei filwyr yn cwympo trwy'r cleddyf, a'r rhai sy'n goroesi yn cael eu gwasgaru i bob uncyfeiriad y gwynt. Yna byddwch chi'n gwybod mai myfi, yr ARGLWYDD, sydd wedi siarad.”

14. Salm 56:11-13 Rwy’n ymddiried yn Nuw. Nid oes arnaf ofn. Beth all meidrolion ei wneud i mi? Yr wyf yn rhwym wrth fy addunedau i ti, O Dduw. Cadwaf fy addunedau trwy offrymu caneuon diolchgarwch i ti. Rydych chi wedi fy achub rhag marwolaeth. Yr wyt wedi cadw fy nhraed rhag baglu fel y gallwn gerdded yn eich presenoldeb, yng ngoleuni bywyd.

15. Salm 116:18 Talaf fy addunedau i'r ARGLWYDD, O bydded yng ngŵydd ei holl bobl.

Bonws

Diarhebion 28:13 Nid yw'r sawl sy'n cuddio eu pechodau yn llwyddo, ond mae'r sawl sy'n eu cyffesu ac yn ymwrthod â hwy yn cael trugaredd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.