15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Melltithio Eich Rhieni

15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Melltithio Eich Rhieni
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am felltithio dy rieni

Bydd y ffordd rwyt ti’n trin dy rieni yn cael effaith aruthrol ar dy fywyd. Mae Duw yn gorchymyn inni anrhydeddu ein mam a’n tad a gadewch imi ddweud hyn, dim ond un bywyd sydd gennych chi felly peidiwch â’i wastraffu. Bydd diwrnod pan fydd eich rhieni'n marw a'r cyfan sydd gennych chi yw atgofion.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Watwarwyr

Fe wnaethon nhw eich bwydo, newid eich diapers, rhoi dillad, lloches, cariad, ac ati i chi. Carwch nhw, ufuddhewch iddynt, a chollwch bob eiliad gyda nhw.

Diolchwch i Dduw oherwydd mae yna rai pobl sydd heb fam a thad ar y ddaear bellach. Nid oes rhaid i felltithio eich rhieni fod i'w hwyneb bob amser.

Gallwch chi eu melltithio nhw yn eich calon hefyd. Gallwch siarad yn ôl, rholio eich llygaid, dymuno niwed , siarad amdanynt yn negyddol i eraill, ac ati Duw yn casáu hyn i gyd. Rydyn ni yn yr amseroedd diwedd a bydd mwy a mwy o blant anufudd oherwydd bod llawer o rieni wedi rhoi’r gorau i ddisgyblu a dysgu Gair Duw i’w plant.

Mae plant yn cael eu dylanwadu gan bethau drwg ar wefannau, teledu, ffrindiau drwg, a dylanwadau drwg eraill. Os gwnaethoch felltithio eich rhieni rhaid i chi edifarhau yn awr ac ymddiheuro. Os ydych chi'n rhiant a'ch plentyn wedi'i felltithio arnoch chi, yna mae'n rhaid i chi eu disgyblu, a helpu eu dysgu â Gair Duw. Peidiwch byth â melltithio’n ôl, peidiwch â’u cythruddo, ond parhewch i’w caru a’u helpu.

Dyddiau diwethaf

1. 2 Timotheus 3:1-5 Ond deallwch hyn, mai yn y diwedd.dyddiau fe ddaw adegau o anhawster. Oherwydd bydd pobl yn hoff o hunan, yn hoff o arian, yn falch, yn haerllug, yn sarhaus, yn anufudd i'w rhieni, yn anniolchgar, yn annuw, yn ddi-galon, yn annymunol, yn athrodus, heb hunanreolaeth, yn greulon, heb fod yn dda cariadus, yn fradwrus, yn ddi-hid, wedi chwyddo gyda cenhedlu, yn caru pleser yn hytrach na chariadon Duw, yn cael golwg o dduwioldeb, ond yn gwadu ei nerth. Osgoi pobl o'r fath.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

2. Mathew 15:4 Canys Duw a ddywedodd: Anrhydedda dy dad a’th fam; a, Rhaid i'r neb a ddywedo ddrwg am dad neu fam, gael ei roddi i farwolaeth.

3. Diarhebion 20:20 Pwy bynnag a felltithio ei dad neu ei fam, diffoddir ei lamp mewn tywyllwch dudew.

4. Exodus 21:17 A'r hwn a felltithio ei dad, neu ei fam, yn ddiau a roddir i farwolaeth.

5. Lefiticus 20:9 Os oes unrhyw un a felltithio ei dad neu ei fam, yn ddiau rhodder ef i farwolaeth; y mae wedi melltithio ei dad neu ei fam, y mae ei waed euogrwydd arno.

6. Diarhebion 30:11 “Y mae rhai sy'n melltithio eu tadau ac nid ydynt yn bendithio eu mamau;

7. Deuteronomium 27:16 “Melltith ar unrhyw un sy'n dirmygu ei dad neu ei fam.” Yna bydd yr holl bobl yn dweud, "Amen!"

8. Diarhebion 30:17 Y llygad sy'n gwatwar tad ac yn gwatwar i ufuddhau i fam, a bigir gan gigfrain y dyffryn, a'i fwyta gan y fwlturiaid.

Cofion

9. Mathew 15:18-20 Ond yr hyn a ddaw allan o'r genau sydd yn dyfod o'r galon, ac y mae hyn yn halogi person. Canys allan o'r galon y daw meddyliau drwg, llofruddiaeth, godineb, anfoesoldeb rhywiol, lladrad, camdystiolaeth, athrod. Dyma beth sy'n halogi person. Ond nid yw bwyta â dwylo heb eu golchi yn halogi neb.”

10. “Exodus 21:15 Bydd pwy bynnag sy'n taro ei dad neu ei fam yn cael ei roi i farwolaeth.

11. Diarhebion 15:20 Y mae mab doeth yn rhoi llawenydd i'w dad, ond y mae'r ffôl yn dirmygu ei fam.

Anrhydeddwch eich rhieni

12. Effesiaid 6:1-2 Chwi blant, ufuddhewch i'ch rhieni yn yr Arglwydd, oherwydd hyn sydd gywir. “Anrhydedda dy dad a'th fam” dyma'r gorchymyn cyntaf ag addewid.

13. Diarhebion 1:8 Fy mab, gwrando ar gyfarwyddyd dy dad, a phaid â gadael dysgeidiaeth dy fam.

14. Diarhebion 23:22 Gwrando ar dy dad a roddodd fywyd iti, a phaid â dirmygu dy fam pan heneiddio.

15. Deuteronomium 5:16 “Anrhydedda dy dad a'th fam, fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD dy Dduw iti, er mwyn iti fyw yn hir, ac y byddo yn dda arnat yn y wlad yr ARGLWYDD dy Dduw. yn rhoi i chi.

Gweld hefyd: Ydy Voodoo Go Iawn? Beth yw crefydd Voodoo? (5 ffaith brawychus)Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.