15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Talu Trethi

15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Talu Trethi
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am dalu trethi

Gadewch i ni fod yn onest mae hyd yn oed Cristnogion yn casáu llygredd yr IRS, ond ni waeth pa mor llygredig yw’r system dreth mae’n rhaid i ni dalu ein trethi incwm a threthi eraill. Nid yw’r datganiad cyfan “maen nhw bob amser yn fy rhwygo i ffwrdd” byth yn esgus i dwyllo ar eich ffurflenni treth. Nid ydym i fod â dim i'w wneud ag unrhyw beth anghyfreithlon ac rydym i ymostwng i'n hawdurdodau. Roedd hyd yn oed Iesu yn talu trethi.

Os byddwch yn twyllo ar eich dychweliadau yr ydych yn dweud celwydd, yn lladrata, ac yn anufuddhau i Dduw ac ni chaiff ei watwar byth. Peidiwch â bod yn genfigennus o bobl sy'n gorwedd ar eu ffurflenni treth. Nid yw Cristnogion i ddilyn y byd. Rhaid dwyn unrhyw feddwl cybyddlyd at yr Arglwydd ar unwaith mewn gweddi. Bydd Duw yn darparu ar gyfer eich anghenion. Rhaid i chi beidio â cheisio godro'r system. Peidiwch byth ag anghofio bod twyll yn drosedd.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Rhufeiniaid 13:1-7 “Rhaid i bob person ufuddhau i arweinwyr y wlad. Nid oes nerth yn cael ei roddi ond oddi wrth Dduw, a chan Dduw y caniateir pob arweinydd. Mae'r sawl nad yw'n ufuddhau i arweinwyr y wlad yn gweithio yn erbyn yr hyn y mae Duw wedi'i wneud. Bydd unrhyw un sy'n gwneud hynny yn cael ei gosbi. Nid oes rhaid i'r rhai sy'n gwneud yn iawn ofni'r arweinwyr. Mae'r rhai sy'n gwneud cam yn eu hofni. Ydych chi eisiau bod yn rhydd rhag eu hofn? Yna gwnewch yr hyn sy'n iawn. Byddwch yn cael eich parchu yn lle hynny. Arweinwyr yw gweision Duw i'ch helpu chi. Os gwnewch gam, dylech fodofn. Mae ganddyn nhw'r pŵer i'ch cosbi chi. Maen nhw'n gweithio i Dduw. Maen nhw'n gwneud beth mae Duw eisiau ei wneud i'r rhai sy'n gwneud drwg. Rhaid i chi ufuddhau i arweinwyr y wlad, nid yn unig i gadw rhag dicter Duw, ond felly bydd eich calon eich hun yn cael heddwch. Mae'n iawn i chi dalu trethi oherwydd bod arweinwyr y wlad yn weision i Dduw sy'n gofalu am y pethau hyn. Talu trethi i bwy mae trethi i'w talu. Byddwch ofn y rhai y dylech eu hofni. Parchwch y rhai y dylech chi eu parchu.”

2.Titus 3:1-2 “ Atgoffa dy bobl i ufuddhau i’r llywodraeth a’i swyddogion, a bod yn ufudd bob amser ac yn barod ar gyfer unrhyw waith gonest. Rhaid iddynt beidio â siarad drwg am neb, na chweryla, ond bod yn addfwyn a gwir gwrtais i bawb.”

3. 1 Pedr 2:13-16 “Felly, byddwch ddarostyngedig i bob gorchymyn dynol sydd gan yr Arglwydd, boed i frenin neu i oruchaf, ac i lywodraethwyr fel y rhai a anfonwyd. ganddo ef er cospedigaeth y drwgweithredwyr, ac er mawl i'r rhai sy'n gwneud yn dda. Canys hyn yw ewyllys Duw, i chwi wrth wneuthur daioni dawelu anwybodaeth dynion ofer, fel rhai rhyddion, ac eto heb ddefnyddio eich rhyddid i guddio maleisusrwydd, ond fel caethweision i Dduw.”

4. Diarhebion 3:27 “Peidiwch ag atal daioni oddi wrth y rhai sy'n ddyledus iddynt, pan fyddo yn eich gallu i weithredu.”

Caesar

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Dduwiau Eraill

5.  Luc 20:19-26 “Pan sylweddolodd yr ysgrifenyddion a'r archoffeiriaid fod Iesu wedi dweud y ddameg hon amdanynt, yr oeddent am ei arestio.bryd hynny, ond yr oedd arnynt ofn y dyrfa. Felly dyma nhw'n ei wylio'n ofalus ac yn anfon ysbiwyr oedd yn esgus bod yn ddynion gonest er mwyn ei ddal yn yr hyn y byddai'n ei ddweud. Roedden nhw eisiau ei drosglwyddo i awdurdod y llywodraethwr, felly dyma nhw'n gofyn iddo, “Athro, rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n iawn yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud ac yn ei ddysgu, ac nad wyt ti'n ffafrio unrhyw unigolyn, ond yn dysgu sut i wneud hynny. Duw yn wir. A yw'n gyfreithlon inni dalu trethi i Gesar ai peidio?” Ond fe ddeallodd eu crefft ac ymateb iddynt, “Dangoswch denariws i mi. Wyneb ac enw pwy sydd ganddo?” “Cesar,” atebasant. Felly dywedodd wrthynt, “Yna rhoddwch yn ôl i Gesar y pethau sydd eiddo Cesar, ac i Dduw y pethau sydd eiddo Duw.” Felly ni allent ei ddal o flaen y bobl yn yr hyn a ddywedodd. Wedi rhyfeddu at ei ateb, daethant yn dawel.”

6. Luc 3:11-16 Atebodd Ioan hwy, “Rhaid i'r sawl sydd â dwy diwnig rannu gyda'r sawl sydd heb fwyd, a rhaid i'r sawl sy'n cael bwyd wneud yr un peth.” Daeth casglwyr trethi hefyd i'w bedyddio, a dywedasant wrtho, “Athro, beth a wnawn ni?” Dywedodd wrthynt, “Peidiwch â chasglu mwy nag sy'n ofynnol i chi.” Yna gofynnodd rhai o'r milwyr iddo, "Ac amdanom ni - beth ddylem ni ei wneud?" Dywedodd wrthynt, “Cymerwch arian oddi wrth neb trwy drais neu gamgyhuddiad , a byddwch fodlon ar eich cyflog.” Tra roedd y bobl yn llawn o ddisgwyliad ac roedden nhw i gyd yn meddwl tybed a allai Ioan fody Crist, Ioan a atebodd iddynt i gyd, “Yr wyf fi yn eich bedyddio chwi â dwfr, ond y mae un cryfach na mi yn dyfod—nid wyf yn deilwng i ddatod rhwymyn ei sandalau ef. Bydd yn eich bedyddio â'r Ysbryd Glân a thân.”

7.  Marc 12:14-17 “Aethon nhw at Iesu a dweud, ‘Athro, rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n ddyn gonest. Nid ydych yn ofni'r hyn y mae eraill yn ei feddwl amdanoch chi. Mae pawb yr un peth i chi. Ac rydych chi'n dysgu'r gwir am ffordd Duw. Dywedwch wrthym, a yw'n iawn talu trethi i Gesar? A ddylem ni eu talu ai peidio?” Ond roedd Iesu'n gwybod bod y dynion hyn wir yn ceisio ei dwyllo. Meddai, “Pam yr ydych yn ceisio fy nal yn dweud rhywbeth o'i le? Dewch â darn arian i mi. Gadewch i mi ei weld.” Rhoesant ddarn arian i Iesu a gofynnodd, “Llun pwy sydd ar y darn arian? Ac enw pwy sydd wedi ei ysgrifennu arno?” Atebasant hwythau, "Llun Cesar ydyw ac enw Cesar." Yna dywedodd Iesu wrthynt, “Rhowch i Gesar yr hyn sydd eiddo Cesar, a rhoddwch i Dduw yr hyn sydd eiddo Duw.” Roedd y dynion wedi rhyfeddu at yr hyn a ddywedodd Iesu.”

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Wytnwch

Yr oedd casglwyr trethi yn bobl lygredig ac yn union fel heddiw nid oeddent yn rhy boblogaidd.

8. Mathew 11:18-20 “Daeth Ioan na bwyta nac yfed, a mae pobl yn dweud, “Y mae cythraul ynddo!” Daeth Mab y Dyn i fwyta ac yfed, a dyma bobl yn dweud, “Edrych arno! Mae’n glwtyn ac yn feddw, yn ffrind i gasglwyr trethi a phechaduriaid!’ “Eto, caiff doethineb ei brofi’n gywir gan ei weithredoedd.” Yna gwadodd Iesuy dinasoedd lle roedd wedi gwneud y rhan fwyaf o'i wyrthiau oherwydd nad oeddent wedi newid y ffordd yr oeddent yn meddwl ac yn gweithredu.”

9. Mathew 21:28-32 “Beth wyt ti’n feddwl? Yr oedd dyn a chanddo ddau fab. Aeth at y cyntaf a dweud, ‘Fy mab, dos i weithio heddiw yn y winllan.’ “‘Ni wnaf,’ atebodd, ond yn ddiweddarach newidiodd ei feddwl, ac aeth. “Yna aeth y tad at y mab arall a dweud yr un peth. Atebodd yntau, ‘Gwnaf, syr,’ ond nid aeth. “Pa un o’r ddau wnaeth beth roedd ei dad eisiau?” “Y cyntaf,” atebasant. Dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, rwy'n dweud wrthych, y mae'r casglwyr trethi a'r puteiniaid yn mynd i mewn i deyrnas Dduw o'ch blaen chwi. Canys Ioan a ddaeth atat i ddangos i chwi ffordd cyfiawnder, ac ni chredasoch ef, eithr y casglwyr trethi a’r puteiniaid a wnaethant. A hyd yn oed ar ôl i chi weld hyn, nid ydych wedi edifarhau ac yn credu iddo.”

10. Luc 19:5-8 “Pan gyrhaeddodd Iesu y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, “Sacheus, tyrd i lawr ar unwaith. Rhaid i mi aros yn dy dŷ heddiw.” Felly daeth i lawr ar unwaith a'i groesawu'n llawen. Gwelodd y bobl hyn i gyd a dechreuasant weiddi, “Y mae wedi mynd yn westai i bechadur.” Ond cododd Sacheus ar ei draed a dweud wrth yr Arglwydd, “Edrych, Arglwydd! Yma ac yn awr rwy’n rhoi hanner fy eiddo i’r tlodion, ac os byddaf wedi twyllo unrhyw un allan o unrhyw beth, byddaf yn talu pedair gwaith y swm yn ôl.”

Atgofion

11. Luc 8:17 “Oherwydd dim bydcudd na ddaw i'r amlwg, na dim dirgel nas gwybyddir ac na ddaw i'r golwg.”

12. Lefiticus 19:11 “Peidiwch â dwyn. Peidiwch â dweud celwydd. Peidiwch â thwyllo eich gilydd.”

13.  Diarhebion 23:17-19  “Peidiwch â gadael i'ch calon genfigennu wrth bechaduriaid, ond byddwch bob amser yn selog dros ofn yr Arglwydd. Yn sicr mae gobaith dyfodol i chi , ac ni chaiff eich gobaith ei dorri i ffwrdd. Gwrando, fy mab, a bydd ddoeth, a gosod dy galon ar y llwybr iawn.”

Enghreifftiau

14. Nehemeia 5:1-4 “Nawr, cododd y gwŷr a'u gwragedd gri mawr yn erbyn eu cyd-Iddewon. Yr oedd rhai yn dweud, “Yr ydym ni a'n meibion ​​a'n merched yn niferus; er mwyn inni fwyta ac aros yn fyw, rhaid inni gael grawn.” Cododd y gwŷr a'u gwragedd gryn gri yn erbyn eu cyd-Iddewon. Yr oedd rhai yn dweud, “Yr ydym ni a'n meibion ​​a'n merched yn niferus; er mwyn inni fwyta ac aros yn fyw, rhaid inni gael grawn.” Roedd eraill yn dweud, “Rydyn ni'n morgeisio ein meysydd, ein gwinllannoedd a'n cartrefi i gael grawn yn ystod y newyn.” Roedd eraill yn dweud, “Bu'n rhaid i ni fenthyg arian i dalu treth y brenin ar ein meysydd a'n gwinllannoedd.”

15. 1 Samuel 17:24-25 “Pan welodd yr Israeliaid y dyn, dyma nhw i gyd yn ffoi oddi wrtho mewn ofn mawr. Yr oedd yr Israeliaid wedi bod yn dweud, “Ydych chi'n gweld sut mae'r dyn hwn yn dod allan o hyd? Daw allan i herio Israel. Bydd y brenin yn rhoi cyfoeth mawr i'r dyn sy'n ei ladd. Bydd ef ynrho hefyd ei ferch iddo mewn priodas, a bydd yn rhyddhau ei deulu o drethi yn Israel.”

Bonws

1 Timotheus 4:12 “Peidiwch â gadael i neb edrych i lawr arnoch chi oherwydd eich bod yn ifanc, ond gosodwch esiampl i'r credinwyr ar lafar, yn ymarweddiad, mewn cariad, mewn ffydd ac mewn purdeb.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.