160 Annog Adnodau o'r Beibl Am Ymddiried yn Nuw Mewn Adegau Anodd

160 Annog Adnodau o'r Beibl Am Ymddiried yn Nuw Mewn Adegau Anodd
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ymddiried yn Nuw?

Gellwch ymddiried yn Nuw. Mae llawer ohonoch chi'n mynd trwy storm fwyaf eich bywyd, ond rydw i eisiau i chi wybod y gallwch chi wir ymddiried yn Nuw. Dydw i ddim yn siaradwr ysgogol. Dydw i ddim yn ceisio bod yn ystrydebol gyda phethau y gall pob Cristion eu dweud. Nid wyf yn dweud rhywbeth wrthych nad wyf wedi'i brofi. Bu'n rhaid i mi ymddiried yn Nuw lawer gwaith.

Rydw i wedi bod trwy'r tân. Rwy'n gwybod sut y mae. Gallwch ymddiried ynddo. Mae'n ffyddlon. Os ydych chi'n mynd trwy golli swydd, rydw i eisiau i chi wybod fy mod i wedi cael fy niswyddo o'r blaen.

Os ydych yn mynd trwy drafferthion ariannol, rwyf am i chi wybod bod amser wedi bod yn fy ngherdded gyda Christ lle nad oedd gennyf yn llythrennol ddim byd, ond Crist. Os colloch chi anwylyd, rwyf am ichi wybod fy mod wedi colli anwylyd.

Os ydych chi erioed wedi cael eich siomi, rydw i eisiau i chi wybod fy mod i wedi methu, rydw i wedi gwneud camgymeriadau, ac rydw i wedi cael fy siomi sawl gwaith. Os oes gennych chi galon wedi torri, rwyf am i chi wybod fy mod yn gwybod sut deimlad yw cael calon wedi torri. Os ydych chi'n mynd trwy sefyllfaoedd lle mae eich enw'n cael ei athrod, rydw i wedi bod trwy'r boen honno. Rydw i wedi bod trwy'r tân, ond mae Duw wedi bod yn ffyddlon un sefyllfa ar ôl y llall.

Ni fu erioed amser pan na ddarparodd Duw ar fy nghyfer. Byth! Rwyf wedi gweld Duw yn symud er iddo gymryd amser mewn rhai sefyllfaoedd. Yr oedd yn adeiladu i mewngochel yr hyn a ymddiriedais iddo hyd y dydd hwnnw.”

37. Salm 25:3 “Ni chaiff neb sy'n gobeithio ynot ti gywilyddio byth, ond fe ddaw gwarth ar y rhai sy'n bradychus heb achos.”

Ymddiried yn ewyllys Duw am eich bywyd

Os yw Duw wedi dweud wrthych am wneud rhywbeth mewn gweddi, yna gwnewch hynny. Gallwch ymddiried ynddo.

Pan wrthododd Duw fy ngwefan gyntaf roedd yr hyn yr oedd yn ei wneud yn gweithio. Roedd yn adeiladu profiad, Roedd yn fy adeiladu, Roedd yn adeiladu fy mywyd gweddi, Roedd yn fy nysgu, Roedd yn dangos i mi nad wyf yn ddim hebddo ac ni allaf wneud dim.

Roedd am i mi ymaflyd mewn gweddi. Trwy'r amser hwn cefais rai treialon mawr a rhai treialon bach a fyddai'n profi fy ffydd.

Fisoedd yn ddiweddarach byddai Duw yn fy arwain i ddechrau safle newydd ac fe arweiniodd fi at yr enw Beibl Rhesymau . Y tro hwn roeddwn yn teimlo trawsnewid yn fy mywyd gweddi ac yn fy diwinyddiaeth. Y tro hwn roeddwn i'n adnabod Duw yn agos. Nid dim ond ysgrifennu am rywbeth nad wyf wedi bod drwyddo oeddwn i. Rydw i wedi bod trwyddo mewn gwirionedd er mwyn i mi allu ysgrifennu amdano.

Un o fy erthyglau cyntaf oedd y rhesymau pam mae Duw yn caniatáu treialon. Ar y pryd roeddwn i'n mynd trwy dreial bach. Mae Duw wedi bod yn ffyddlon trwyddo. Yn llythrennol, fe wnes i wylio Duw yn gwneud ffordd ac yn fy arwain i wahanol gyfeiriadau i gyrraedd fy nghyrchfan.

38. Josua 1:9 “Onid wyf fi wedi gorchymyn ichi? Byddwch yn gryf ac yn ddewr! Paid â chrynu na dychryn, oherwydd yr Arglwydd dy Dduw ywgyda chi ble bynnag yr ewch.”

39. Eseia 43:19 “Dyma fi'n gwneud peth newydd! Nawr mae'n codi; onid ydych yn ei ganfod? Dw i'n gwneud ffordd yn yr anialwch a nentydd y tir diffaith.”

40. Genesis 28:15 “Edrych, yr wyf fi gyda thi, a byddaf yn gwylio drosoch ble bynnag yr ewch, a byddaf yn dod â chi yn ôl i'r wlad hon. Canys ni adawaf chwi hyd oni wnaf yr hyn a addewais i chwi.”

41. 2 Samuel 7:28 “Arglwydd, Arglwydd, wyt ti Dduw! Y mae dy gyfamod yn ymddiried, ac yr wyt wedi addo'r pethau da hyn i'th was.”

42. 1 Thesaloniaid 5:17 “gweddïwch yn ddi-baid.”

43. Numeri 23:19 “Nid dyn yw Duw, i ddweud celwydd, neu fab dyn, i newid ei feddwl. A ydyw wedi dywedyd, ac oni wna efe ? Neu a lefarodd efe, ac oni chyflawna efe hi?”

44. Galarnad 3:22-23 “Oherwydd caredigrwydd yr Arglwydd ni chawn ein difetha oherwydd nid oes terfyn ar ei gariadusrwydd Ef. 23 Mae'n newydd bob bore. Mae mor ffyddlon.”

45. 1 Thesaloniaid 5:24 “Bydd Duw yn gwneud i hyn ddigwydd, oherwydd y mae'r sawl sy'n eich galw yn ffyddlon.”

Ymddiried yn Nuw adnodau ariannol

Y mae ymddiried yn Nuw â’n cyllid ni her pan rydyn ni'n pendroni sut rydyn ni'n mynd i dalu'r holl filiau a chynilo digon i baratoi ar gyfer yr annisgwyl. Dywedodd Iesu i beidio â phoeni am gael digon o fwyd i'w fwyta neu ddillad i'w gwisgo. Dywedodd fod Duw yn gofalu am y lili a'r cigfrain, a Duwbydd yn gofalu amdanom. Dywedodd Iesu i geisio Teyrnas Dduw uwchlaw popeth arall, a bydd y Tad yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi. (Luc 12:22-31)

Pan ydyn ni’n ymddiried yn Nuw â’n cyllid, bydd ei Ysbryd Glân yn ein harwain tuag at ddewisiadau doeth ynghylch ein swyddi, ein buddsoddiadau, ein gwariant, a’n cynilion. Mae ymddiried yn Nuw â’n cyllid yn caniatáu inni ei weld yn gweithio mewn ffyrdd na fyddem erioed wedi’u dychmygu. Mae ymddiried yn Nuw gyda’n cyllid yn golygu treulio amser rheolaidd mewn gweddi, ceisio bendithion Duw dros ein hymdrechion a’i ddoethineb Ef i’n harwain wrth inni stiwardio’r hyn y mae wedi ei roi inni. Mae hefyd yn golygu sylweddoli nad ein ein harian ni ydyw, ond arian Duw!

Gallwn fod yn hael i'r anghenus heb ddisbyddu ein harian. “Y mae'r un sy'n drugarog wrth y tlawd yn rhoi benthyg i'r ARGLWYDD, ac yn talu'n ôl iddo am ei weithred dda.” (Diarhebion 19:17; gweler hefyd Luc 6:38)

Mae Duw yn ein bendithio ni pan ydyn ni’n degwm 10% o’n hincwm i Dduw. Dywed Duw ei brofi Ef yn hyn ! Mae’n addo “agor i chi ffenestri’r nefoedd a thywallt bendith i chi nes iddi orlifo.” (Malachi 3:10). Gallwch ymddiried yn Nuw â'ch dyfodol a'ch arian.

46. Hebreaid 13:5 “Cadwch eich bywydau yn rhydd oddi wrth gariad arian, a byddwch fodlon ar yr hyn sydd gennych, oherwydd mae Duw wedi dweud: “Ni'ch gadawaf byth, ac ni'ch gadawaf byth.”

47. Salm 52:7 “Edrychwch beth sy'n digwydd i ryfelwyr nerthol nad ydyn nhw'n ymddiried yn Nuw. Hyderant eu cyfoeth yn lie acynnyddu fwyfwy yn eu drygioni.”

48. Salm 23:1 “Yr Arglwydd yw fy mugail; Ni fyddaf eisiau.”

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Gredu Ynot Eich Hun

49. Diarhebion 11:28 “Ymddiried yn eich arian ac ewch i lawr! Ond y mae y duwiol yn ffynu fel dail yn y gwanwyn.”

50. Mathew 6:7-8 “Pan fyddwch chi'n gweddïo, peidiwch â bablo ymlaen ac ymlaen fel y mae'r Cenhedloedd yn ei wneud. Maent yn meddwl bod eu gweddïau yn cael eu hateb trwy ailadrodd eu geiriau dro ar ôl tro. 8 Peidiwch â bod yn debyg iddyn nhw, oherwydd mae eich Tad yn gwybod yn union beth sydd ei angen arnoch chi hyd yn oed cyn i chi ofyn iddo!”

51. Philipiaid 4:19 “A bydd fy Nuw i yn cyflenwi eich holl anghenion yn ôl Ei gyfoeth mewn gogoniant yng Nghrist Iesu.”

52. Diarhebion 3:9-10 “Anrhydedda'r Arglwydd â'th gyfoeth, â blaenffrwyth dy holl gnydau; 10 yna bydd dy ysguboriau wedi eu llenwi i orlifo, a'ch cafnau yn llawn gwin newydd.”

53. Salm 62:10-11 “Peidiwch ag ymddiried mewn cribddeiliaeth, na rhoi gobaith ofer mewn nwyddau wedi'u dwyn; er i'th gyfoeth gynnyddu, na osod dy galon arnynt. 11 Un peth y mae Duw wedi ei lefaru, dau beth a glywais: “Ti sydd yn perthyn i ti, Dduw.”

54. Luc 12:24 “Ystyriwch y cigfrain: oherwydd nid ydynt yn hau nac yn medi; nad oes ganddynt stordy nac ysgubor; a Duw sydd yn eu porthi hwynt: pa faint mwy gwell ydych chwi na'r ehediaid?”

55. Salm 34:10 “Y mae hyd yn oed llewod cryfion yn gwanhau ac yn newynu, ond bydd y rhai sy’n mynd at yr Arglwydd am gymorth yn cael pob peth da.”

Ymddiried yn Nuw pan fydd Satan yn ymosod

0> Yn fy nhreialon byddwn yn caelblinedig. Yna, daw Satan a dweud, “dim ond cyd-ddigwyddiad ydoedd.”

“Dych chi ddim yn tyfu. Rydych chi wedi bod yn yr un sefyllfa ers misoedd. Nid ydych yn ddigon sanctaidd. Rydych chi'n rhagrithiwr does dim ots gan Dduw amdanoch chi. Fe wnaethoch chi wneud llanast o gynllun Duw.” Roedd Duw yn gwybod fy mod i dan ymosodiad ysbrydol trwm a byddai'n fy annog bob dydd. Un diwrnod fe wnaeth i mi ganolbwyntio ar Job 42:2 “ni ellir rhwystro unrhyw bwrpas sydd gennych chi.” Yna, gosododd Duw fy nghalon ar Luc 1:37 yn yr NIV “Oherwydd ni fydd gair gan Dduw byth yn methu.”

Trwy ffydd y credais fod y geiriau hyn i mi. Roedd Duw yn dweud wrtha i nad oes cynllun B rydych chi’n dal yng nghynllun A. Does dim byd y gallwch chi ei wneud i rwystro cynllun Duw.

Ni ellir atal cynllun Duw. Byddwn yn gyson yn cadw ar weld 1:37 neu 137 ym mhob man yr es neu bobman yr wyf yn troi i atgoffa bod Duw yn mynd i fod yn ffyddlon. Daliwch ati! Gallwch ymddiried yn Nuw. Fydda i ddim yn brolio ynof fy hun nac mewn gweinidogaeth oherwydd dydw i ddim, ac nid yw unrhyw beth a wnaf yn ddim heb Dduw.

Dywedaf fod enw Duw yn cael ei ogoneddu. Mae Duw wedi bod yn ffyddlon. Gwnaeth Duw ffordd. Duw sy'n cael yr holl ogoniant. Cymerodd sbel yn fy safonau ddiamynedd, ond ni thorrodd Duw ei addewid i mi. Weithiau pan fyddaf yn edrych yn ôl ar y daith ar hyd y blynyddoedd y cyfan y gallaf ei ddweud yw, “wow! Mae fy Nuw yn ogoneddus!” Peidiwch â gwrando ar Satan.

56. Luc 1:37 “Oherwydd ni phall unrhyw air oddi wrth Dduw byth.”

57. Job 42:2 “Mi wn y gelli di wneud pob peth; nac oesgall pwrpas eich un chi gael ei rwystro.”

58. Genesis 28:15 “Dw i gyda thi, a bydda i'n gwylio drosot ble bynnag yr ewch, ac fe'ch dychwelaf i'r wlad hon. Ni adawaf di nes imi wneud yr hyn a addewais i ti.”

Ymddiried yn Nuw am adferiad

Beth bynnag sy’n eich poeni, neu beth bynnag yr ydych wedi’i golli, y mae Duw yn gallu ei adfer.

Cefais fy nhanio o swydd a Roeddwn i'n casáu, ond yn y diwedd rhoddodd Duw swydd rydw i'n ei charu i mi. Collais un peth, ond trwy y golled honno cefais fendith fwy fyth. Mae Duw yn gallu rhoi dwbl yr hyn rydych chi wedi'i golli i chi. Dydw i ddim yn pregethu'r efengyl ffyniant ffug.

Dydw i ddim yn dweud bod Duw eisiau eich gwneud chi'n gyfoethog, rhoi tŷ mawr i chi, na rhoi iechyd da i chi. Fodd bynnag, lawer gwaith mae Duw yn bendithio pobl â mwy na'u hanghenion ac mae'n adfer. Molwch Dduw am y pethau hyn. Mae Duw yn bendithio pobl yn ariannol.

Mae Duw yn iacháu pobl yn gorfforol. Mae Duw yn trwsio priodasau. Llawer gwaith mae Duw yn rhoi mwy na'r hyn a ddisgwylir. Mae Duw yn gallu! Rhaid i ni byth anghofio er mai trwy Ei drugaredd a'i ras Ef. Nid ydym yn haeddu dim ac mae popeth er ei ogoniant Ef.

59. Joel 2:25 “Byddaf yn adfer i chi'r blynyddoedd y mae'r locust heidiol wedi bwyta, y hopran, y dinistriwr, a'r torrwr, fy fyddin fawr, a anfonais i'ch plith.”

60. 2 Corinthiaid 9:8 “A Duw a ddichon eich bendithio chwi yn helaeth, fel ym mhob peth bob amser,o gael popeth sydd ei angen arnoch, byddwch yn helaeth ym mhob gwaith da.”

61. Effesiaid 3:20 “Yn awr i'r hwn sy'n gallu gwneud yn helaethach o lawer y tu hwnt i bopeth yr ydym yn ei ofyn neu'n ei feddwl, yn ôl y gallu sy'n gweithio ynom ni.”

62. Deuteronomium 30:3-4 “a phan fyddwch chi a'ch plant yn dychwelyd at yr ARGLWYDD eich Duw ac yn ufuddhau iddo â'ch holl galon ac â'ch holl enaid, yn ôl popeth dw i'n ei orchymyn i chi heddiw, yna bydd yr ARGLWYDD bydd dy Dduw yn adfer dy ffawd ac yn tosturio wrthyt, ac yn dy gasglu eto o blith yr holl genhedloedd lle y gwasgarodd ef di. Er dy fod wedi dy alltudio i'r wlad bellaf o dan y nefoedd, oddi yno bydd yr ARGLWYDD dy Dduw yn dy gasglu ac yn dy ddwyn yn ôl.”

Beth mae’n ei olygu i ymddiried yn Nuw â’ch holl galon?

Mae Diarhebion 3:5 yn dweud, “Ymddiried yn yr ARGLWYDD â’ch holl galon, a pheidiwch â phwyso ymlaen eich dealltwriaeth eich hunain.”

Pan ymddiriedwn yn Nuw â'n holl galon, yr ydym yn beiddgar ac yn hyderus yn dibynnu ar ddoethineb, daioni, a gallu Duw. Teimlwn yn ddiogel yn ei addewidion a gofalwn am danom. Rydyn ni’n dibynnu ar gyfarwyddyd a chymorth Duw ym mhob sefyllfa. Rydyn ni'n ymddiried ein meddyliau a'n hofnau dyfnaf iddo, gan wybod y gallwn ymddiried ynddo.

Peidiwch â phwyso ar eich dealltwriaeth eich hun. Bydd Satan yn ceisio anfon dryswch a themtasiwn atoch mewn amseroedd anodd. Stopiwch geisio darganfod pam ac ymddiried yn yr Arglwydd. Peidiwch â gwrando ar yr holl leisiau hynny yn eich pen, ond yn hytrach ymddiriedwch ynddyntyr Arglwydd.

Edrychwch ar Diarhebion 3:5-7. Mae'r adnod hon yn dweud i ymddiried yn yr Arglwydd â'ch holl galon. Nid yw'n dweud i ymddiried ynoch chi'ch hun. Nid yw'n dweud ceisio darganfod popeth.

Cydnabyddwch Dduw ym mhopeth a wnewch. Cydnabyddwch Ef yn eich gweddïau ac i bob cyfeiriad o'ch bywyd a bydd Duw yn ffyddlon i'ch arwain ar y llwybr iawn. Mae pennill 7 yn adnod wych. Ofnwch Dduw a thro oddi wrth ddrygioni. Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ymddiried yn Nuw ac rydych chi'n dechrau pwyso ar eich dealltwriaeth eich hun rydych chi'n dechrau gwneud penderfyniadau gwael. Er enghraifft, rydych chi mewn argyfyngau ariannol felly yn lle ymddiried yn Nuw rydych chi'n gorwedd ar eich trethi.

Nid yw Duw wedi darparu priod i chi eto, felly rydych chi'n cymryd materion i'ch dwylo eich hun ac yn ceisio anghredadun. Dyma amser i ymddiried ynddo. Nid trwy wneud pethau yn y cnawd hwn y daw y fuddugoliaeth. Daw trwy ymddiried yn yr Arglwydd.

63. Diarhebion 3:5-7 “Ymddiried yn yr Arglwydd â’th holl galon A phaid â phwyso ar dy ddeall dy hun. Cydnebydd Ef yn dy holl ffyrdd, A gwna'n union dy lwybrau. Paid â bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun; Ofnwch yr Arglwydd a thro oddi wrth ddrygioni.”

64. Salm 62:8 “Ymddiriedwch ynddo bob amser, bobl; tywalltwch eich calonnau iddo, oherwydd Duw yw ein noddfa.”

65. Jeremeia 17:7-8 “Ond bendigedig yw'r un sy'n ymddiried yn yr Arglwydd, y mae ei hyder ynddo. 8 Byddan nhw fel coeden wedi'i phlannu wrth y dŵr sy'n anfon ei gwreiddiau allany nant. Nid ofna pan ddelo gwres; mae ei ddail bob amser yn wyrdd. Nid yw'n poeni dim mewn blwyddyn o sychder ac nid yw byth yn methu â dwyn ffrwyth.”

66. Salm 23:3 “Mae'n adfer fy enaid. Y mae yn fy arwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.”

67. Eseia 55:8-9 “Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi, ac nid eich ffyrdd chi yw fy ffyrdd i,” medd yr Arglwydd. 9 “Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, felly y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi, a'm meddyliau i na'ch meddyliau chi.”

68. Salm 33:4-6 “Oherwydd gair yr Arglwydd sydd gywir a chywir; y mae yn ffyddlon ym mhopeth a wna. 5 Yr Arglwydd sydd yn caru cyfiawnder a chyfiawnder; y ddaear yn llawn o'i gariad di-ffael. 6 Trwy air yr Arglwydd y gwnaed y nefoedd, eu llu serennog trwy anadl ei enau.”

69. Salm 37:23-24 “Y mae'r ARGLWYDD yn cadarnhau camau'r sawl sy'n ymhyfrydu ynddo; 24 Er iddo faglu, ni syrth, oherwydd y mae'r Arglwydd yn ei gynnal â'i law.”

70. Rhufeiniaid 15:13 “Bydded i Dduw’r gobaith eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth i chi ymddiried ynddo, er mwyn ichwi orlifo gobaith trwy nerth yr Ysbryd Glân.”

Beth mae ei fod yn golygu “ymddiried yn Nuw a gwneud daioni?”

Dywed Salm 37:3, “Ymddiried yn yr ARGLWYDD, a gwna dda; Byw yn y wlad a meithrin ffyddlondeb.”

Mae Salm 37 i gyd yn cymharu’r hyn sy’n digwydd i bobl ddrwg sy’n ymddiried ynddyn nhw eu hunain yn unig â’r hyn sy’n digwydd i bobl sy’n ymddiried yn Nuw ac yn gwneud daioni- sy'n ufuddhau iddo.

Mae pobl sy'n bechadurus ac nad ydyn nhw'n ymddiried yn Nuw yn gwywo fel y glaswelltyn neu flodau'r gwanwyn. Cyn bo hir byddwch chi'n edrych amdanyn nhw, ac fe fyddan nhw wedi diflannu; hyd yn oed pan fydd yn ymddangos eu bod yn ffynnu, byddant yn diflannu'n sydyn fel mwg. Bydd yr arfau a ddefnyddiant i ormesu pobl yn troi yn eu herbyn.

I’r gwrthwyneb, bydd y rhai sy’n ymddiried yn Nuw ac yn gwneud daioni yn byw yn ddiogel, yn heddychlon, ac yn llewyrchus. Bydd Duw yn rhoi dymuniadau eu calon iddyn nhw ac yn eu helpu nhw ac yn gofalu amdanyn nhw. Bydd Duw yn cyfarwyddo eu camau, yn ymhyfrydu ym mhob manylyn o'u bywydau, ac yn eu dal yn eu llaw fel nad ydyn nhw'n cwympo. Mae Duw yn eu hachub ac yn gaer iddynt ar adegau o helbul.

71. Salm 37:3 “Ymddiried yn yr ARGLWYDD, a gwna dda; trigo yn y wlad a mwynhau porfa ddiogel.”

72. Salm 4:5 “Aberthwch ebyrth y cyfiawn ac ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD.”

73. Diarhebion 22:17-19 “Rho sylw, a throi dy glust at eiriau'r doeth; cymhwysa dy galon at yr hyn yr wyf yn ei ddysgu, 18oherwydd y mae'n braf pan fyddi'n eu cadw yn dy galon, ac yn barod i gyd ar dy wefusau. 19 Er mwyn i chi ymddiried yn yr ARGLWYDD, dw i'n eich dysgu chi heddiw.”

74. Salm 19:7 “Perffaith yw cyfraith yr Arglwydd, yn adfywio'r enaid. Y mae deddfau'r Arglwydd yn rhai y gellir ymddiried ynddynt, yn gwneud y rhai call yn ddoeth.”

75. Salm 78:5-7 “Rhoddodd ddeddfau i Jacob, a sefydlodd y gyfraith yn Israel, a orchmynnodd i’n hynafiaid ddysgu eui mi ffydd yn wahanol i unrhyw un arall. Mae wedi bod yn gweithio ynof trwy'r amseroedd caled niferus. Pam rydyn ni’n bwrw cymaint o amheuaeth ar allu’r Duw byw? Pam? Hyd yn oed pan fo bywyd yn ymddangos yn ansicr, mae Duw bob amser yn gwybod beth sy'n digwydd, a gallwn ymddiried ynddo i'n cario drwodd. Mae Duw yn dweud wrthym am ymddiried ynddo â'n holl galon, yn hytrach na dibynnu ar ein dealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd o'n cwmpas. Pan fyddwn yn ymddiried ynddo ac yn ceisio Ei ewyllys ym mhopeth a wnawn, mae'n dangos i ni pa lwybrau i'w cymryd. Mae'r adnodau ysbrydoledig a chalonogol hyn sy'n ymddiried yn Nuw yn cynnwys cyfieithiadau o'r KJV, ESV, NIV, CSB, NASB, NKJV, HCSB, NLT, a mwy.

dyfyniadau Cristnogol am ymddiried yn Nuw

“Weithiau nid yw bendith Duw yn yr hyn y mae'n ei roi; ond yn yr hyn y mae Efe yn ei gymeryd ymaith. Ef sy'n gwybod orau, ymddiriedwch ynddo. ”

“Nid yw ymddiried yn Nuw yn y goleuni yn ddim, ond ymddiried ynddo yn y tywyllwch, hynny yw ffydd.” Charles Spurgeon

“Weithiau pan mae pethau’n mynd ar chwâl mae’n bosib eu bod nhw’n cwympo i’w lle.”

“Mae gan Dduw amseriad perffaith ymddiried ynddo.”

“Po fwyaf yr ymddiriedwch yn Nuw y mwyaf y bydd yn eich rhyfeddu.”

“Ymddiriedwch y gorffennol i drugaredd Duw, y presennol i’w gariad, a’r dyfodol i’w ragluniaeth Ef.” Sant Awstin

“Beth bynnag sy'n eich poeni ar hyn o bryd, anghofiwch amdano. Anadlwch yn ddwfn ac ymddiried yn Nuw.”

“Pe bai Duw yn ffyddlon i chi ddoe, mae gennych chi reswm i ymddiried ynddo am yfory.” Woodrow Kroll

“Ffydd ywplant, 6 felly byddai'r genhedlaeth nesaf yn eu hadnabod, hyd yn oed y plant sydd eto i'w geni, a hwythau yn eu tro yn dweud wrth eu plant. 7 Yna bydden nhw'n ymddiried yn Nuw, heb anghofio ei weithredoedd ond yn cadw ei orchmynion.”

76. 2 Thesaloniaid 3:13 “Ond amdanoch chi, frodyr, peidiwch â blino ar wneud daioni.”

Beth mae Duw yn ei ddweud am ymddiried ynddo?

77. “Gwyn ei fyd y dyn sy'n ymddiried yn yr Arglwydd, ac y mae'r Arglwydd yn ei obaith. 8 Canys efe a fydd fel pren wedi ei blannu wrth y dyfroedd, ac a leda ei gwraidd ar hyd yr afon, ac ni wêl pan ddelo gwres, ond ei deilen yn wyrdd; ac na fydd ofalus ym mlwyddyn y sychder, ac na pheidio â rhoi ffrwyth.” (Jeremeia 17:7-8 KJV)

78. “Ond bydd y sawl sy'n llochesu ynof fi yn etifeddu'r wlad ac yn meddiannu fy mynydd sanctaidd.” (Eseia 57:13)

79. “Bwriwch eich holl bryder arno, oherwydd y mae Efe yn gofalu amdanoch.” (1 Pedr 5:7)

80. “Rho dy weithredoedd i'r ARGLWYDD, a sicrheir dy gynlluniau.” (Diarhebion 16:3)

81. “Ym mhob un o'th ffyrdd cydnabyddwch Ef, a bydd yn unioni dy lwybrau.” (Diarhebion 3:6)82. Ioan 12:44 “Gwaeddodd Iesu wrth y tyrfaoedd, “Os ydych yn ymddiried ynof, yr ydych yn ymddiried nid yn unig ynof fi, ond hefyd yn y Duw a anfonodd fi.”

83. Mathew 11:28 “Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn faich, a rhoddaf i chwi orffwystra.”

84. Jeremeia 31:3 “Ymddangosodd yr Arglwydd iddo o belli ffwrdd. Carais di â chariad tragwyddol; felly yr wyf wedi parhau fy ffyddlondeb i chwi.”

Adnodau o'r Beibl am ymddiried yng nghynlluniau Duw

Heriodd Iesu ni i edrych ar yr adar, nad ydynt yn tyfu eu rhai eu hunain. bwyd neu ei storio - mae Duw yn eu bwydo! Rydyn ni gymaint yn fwy gwerthfawr i Dduw nag adar ac nid yw poeni yn ychwanegu un awr at ein bywyd (Mathew 6:26-27) Mae Duw yn gofalu’n fawr am yr anifeiliaid a’r planhigion a greodd, ond mae’n gofalu amdanoch yn fwy byth. Bydd yn darparu'r hyn sydd ei angen arnoch, fel y gallwch ymddiried yn Ei gynllun ynglŷn â manylion eich bywyd.

Weithiau rydyn ni’n gwneud ein cynlluniau heb ymgynghori â Duw. Mae Iago 4:13-16 yn ein hatgoffa nad oes gennym unrhyw syniad beth sydd gan yfory (fel y dysgon ni i gyd yn ystod y pandemig yn ôl pob tebyg). Yr hyn y dylem ei ddweud yw, “Os yw'r Arglwydd yn dymuno, gwnawn hyn neu'r llall.” Mae gwneud cynlluniau yn beth da, ond dylid ymgynghori â Duw – treuliwch amser gydag Ef yn gofyn Ei arweiniad cyn i chi ddechrau ymdrech ac ymgynghorwch ag Ef bob cam o'r ffordd. Pan rydyn ni'n ymrwymo ein gwaith i Dduw ac yn ei gydnabod, mae'n rhoi'r cynllun cywir i ni ac yn dangos i ni'r cyfeiriad cywir i fynd (gweler Diarhebion 16:3 a 3:6 uchod).

85. Salm 32:8 “Bydda i'n dy gyfarwyddo ac yn dy ddysgu sut i fynd; Fe’th gynghoraf â’m llygad arnat.”

86. Salm 37:5 “Rho dy ffordd i'r ARGLWYDD; ymddiried ynddo Ef, ac efe a'i gwna.”

87. Salm 138:8 “Bydd yr ARGLWYDD yn cyflawni ei fwriad ar gyfermi; mae dy gariad diysgog, O ARGLWYDD, yn para byth. Paid â gadael gwaith dy ddwylo.”

88. Salm 57:2 “Dw i'n gweiddi ar y Duw Goruchaf, ar y Duw sy'n cyflawni ei fwriad drosof.”

89. Jobs 42:2 “Gwn y gelli di wneud popeth, fel na chaiff unrhyw ddiben sydd gennych ei rwystro.”

Y mae rhai pobl yn meddwl tybed pam y maent mewn sefyllfaoedd anodd ac yn mynd trwy amser caled.

“Ble mae Duw?” Mae Duw yma, ond mae angen profiad arnoch chi. Os oes gen i broblem dydw i ddim yn mynd i fod eisiau mynd at rywun sydd erioed wedi bod trwy'r hyn rydw i wedi bod drwyddo. Rwy'n mynd at rywun sydd wedi byw mewn gwirionedd. Rwy'n mynd at rywun sydd â phrofiad. Gallwch ymddiried yn Nuw. Nid oes dim yr ewch trwyddo yn ddiystyr. Mae'n gwneud rhywbeth.

90. 2 Corinthiaid 1:4-5 “Mae'n ein cysuro ni yn ein holl gyfyngderau er mwyn inni gysuro eraill. Pan fyddan nhw mewn trallod, byddwn ni'n gallu rhoi'r un cysur iddyn nhw mae Duw wedi'i roi i ni. Po fwyaf yr ydym yn dioddef dros Grist, y mwyaf y bydd Duw yn rhoi ei gysur inni trwy Grist.”

91. Hebreaid 5:8 “Er ei fod yn fab, fe ddysgodd ufudd-dod trwy’r hyn a ddioddefodd.”

Gallwch ymddiried yn Nuw â’ch bywyd

Mae llawer o bobl wedi dweud hynny. , “Mae Duw wedi fy ngadael i.”

Ni adawodd ef erioed arnat. Na, rydych chi wedi rhoi'r gorau iddi! Nid yw'r ffaith eich bod chi'n mynd trwy amseroedd caled yn golygu ei fod wedi cefnu arnoch chi. Nid yw hynny'n golygu nad yw'n eich clywed. Weithiau mae gennych chii ymaflyd yn Nuw am 5 mlynedd.

Y mae rhai gweddïau y bu'n rhaid imi ymgodymu â Duw am 3 blynedd cyn iddo ateb. Mae'n rhaid i chi ymladd mewn gweddi. Nid Duw sy'n rhoi'r gorau iddi. Ni sy'n rhoi'r gorau iddi ac yn rhoi'r gorau iddi. Weithiau mae Duw yn ateb mewn 2 ddiwrnod. Weithiau mae Duw yn ateb mewn 2 flynedd.

Mae rhai ohonoch wedi bod yn gweddïo dros yr un aelod hwnnw o'r teulu sydd heb ei gadw ers 10 mlynedd. Parhewch i reslo! Mae'n ffyddlon. Nid oes dim yn amhosibl iddo. “Wna i ddim gadael i chi fynd nes i chi fy ateb!” Mae angen inni fod fel Jacob ac ymgodymu â Duw nes inni farw. Gwyn eu byd y rhai sy'n aros ar yr Arglwydd.

92. Genesis 32:26-29 “Yna dyma'r dyn yn dweud, “Gad i fi fynd, oherwydd mae hi'n doriad dydd.” Ond atebodd Jacob, “Ni ollyngaf di ddim oni bai iti fy mendithio.” Gofynnodd y dyn iddo, "Beth yw dy enw?" “Jacob,” atebodd. Yna dywedodd y dyn, “Nid Jacob fydd dy enw mwyach, ond Israel, oherwydd yr wyt wedi ymrafael â Duw ac â phobl, ac wedi gorchfygu.” Dywedodd Jacob, "Dywed wrthyf dy enw." Ond atebodd yntau, “Pam yr wyt yn gofyn fy enw i?” Yna bendithiodd ef yno.”

93. Salm 9:10 “Bydd y rhai sy'n adnabod dy enw yn ymddiried ynot ti, oherwydd nid wyt ti, O ARGLWYDD, wedi gadael y rhai sy'n dy geisio.”

94. Salm 27:13-14 “Dw i'n dal yn ffyddiog o hyn: fe welaf ddaioni'r ARGLWYDD yn nhir y rhai byw. Disgwyl wrth yr ARGLWYDD; byddwch gryf a chymerwch galon, a disgwyliwch wrth yr ARGLWYDD.”

95. Galarnadaethau 3:24-25 “Dw i'n dweudi mi fy hun, “Yr Arglwydd yw fy rhan; felly disgwyliaf amdano.” Da yw'r Arglwydd i'r rhai y mae eu gobaith ynddo, i'r rhai sy'n ei geisio.”

96. Job 13:15 “Er iddo fy lladd i, fe ymddiriedaf ynddo : ond cadwaf fy ffyrdd fy hun o'i flaen ef.”

97. Eseia 26:4 “Ymddiried yn yr Arglwydd am byth, oherwydd yr Arglwydd, yr Arglwydd ei hun, yw’r Graig dragwyddol.”

Ymddiried yn Nuw amseriad adnodau o’r Beibl

Roedd Dafydd bachgen bugail wedi ei eneinio gan y proffwyd Samuel i fod yn frenin. Ond cymerodd flynyddoedd lawer i’r goron orffwys ar ei ben – blynyddoedd a dreuliwyd yn cuddio mewn ogofeydd rhag y Brenin Saul. Mae'n rhaid bod Dafydd yn teimlo'n rhwystredig, ac eto dywedodd:

“Ond o'm rhan i, rwy'n ymddiried ynot ti, O ARGLWYDD, rwy'n dweud, ‘Ti yw fy Nuw.’ Yn dy law di y mae fy amserau.” (Salm 31:14)

Roedd yn rhaid i Dafydd ddysgu rhoi ei amser yn nwylo Duw. Weithiau, gall aros ar Dduw ymddangos fel oedi eithriadol o hir, enbyd, ond mae amseriad Duw yn berffaith. Mae'n gwybod pethau nad ydym yn eu gwybod; Mae'n gwybod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni, yn y byd ysbrydol. Yn wahanol i ni, mae'n gwybod y dyfodol. Felly, gallwn ymddiried yn Ei amseriad. Gallwn ddweud wrth Dduw, “Mae fy amserau yn dy law di.”

98. Habacuc 2:3 “Oherwydd y mae'r weledigaeth eto ar gyfer yr amser penodedig; Mae'n brysio tuag at y nod ac ni fydd yn methu. Er ei fod yn oedi, aros am dano; Oherwydd fe ddaw yn sicr, ni fydd yn oedi hir .”

99. Salm 27:14 “Peidiwch â bod yn ddiamynedd. Disgwyl yr Arglwydd, ac yntaua ddaw i'ch achub! Byddwch yn ddewr, yn gryf eich calon, ac yn ddewr. Oes, arhoswch a bydd yn eich helpu chi.”

100. Galarnad 3:25-26 “Da yw'r Arglwydd i'r rhai sy'n dibynnu arno, i'r rhai sy'n chwilio amdano. 26 Felly da yw disgwyl yn dawel am iachawdwriaeth oddi wrth yr Arglwydd.”

101. Jeremeia 29:11-12 “Oherwydd gwn y cynlluniau sydd gennyf ar eich cyfer,” medd yr Arglwydd, “yn bwriadu eich llwyddo a pheidio â'ch niweidio, cynlluniau i roi gobaith a dyfodol i chi. 12 Yna byddwch yn galw arnaf, ac yn dod i weddïo arnaf, a byddaf yn gwrando arnat.”

102. Eseia 49:8 “Fel hyn y dywed yr Arglwydd: “Mewn amser ffafriol, atebais di, ac mewn dydd iachawdwriaeth fe'th gynorthwyais; A byddaf yn dy gadw, ac yn dy roi yn gyfamod i'r bobloedd, i adfer y wlad, i wneud iddynt etifeddu etifeddiaethau anghyfannedd.”

103. Salm 37:7 “Byddwch yn llonydd gerbron yr Arglwydd a disgwyl yn amyneddgar amdano; Paid â phoeni pan fydd pobl yn llwyddo yn eu ffyrdd, pan fyddant yn cyflawni eu cynlluniau drygionus.”

Amheuaeth yw’r pechod sy’n galaru calon Duw fwyaf.

rydych chi'n credu y bydd Duw yn ateb, ond oherwydd Satan a phechod mae yna ychydig o anghrediniaeth ac mae hynny'n iawn. Weithiau mae'n rhaid i mi weddïo, “Arglwydd dw i'n credu, ond helpa fy anghrediniaeth.”

104. Marc 9:23-24 “A dyma Iesu'n dweud wrtho, “Os gelli di'! Mae pob peth yn bosibl i'r un sy'n credu.” Ar unwaith gwaeddodd tad y plentyn a dweud, “Yr wyf yn credu; helpwch fy anghrediniaeth!”

105.Mathew 14:31 “Ar unwaith estynnodd Iesu ei law a gafael ynddo a dweud wrtho, “Ti o ychydig ffydd, pam roeddet ti'n amau?”

106. Jwdas 1:22 “A thrugarha wrth y rhai sy’n amau.”

107. Philipiaid 4:8 “Yn olaf, frodyr a chwiorydd, beth bynnag sy'n wir, beth bynnag sy'n fonheddig, beth bynnag sy'n iawn, beth bynnag sy'n bur, beth bynnag sy'n hyfryd, beth bynnag sy'n gymeradwy - os yw unrhyw beth yn rhagorol neu'n ganmoladwy - meddyliwch am bethau o'r fath.”<5

108. Genesis 18:12-15 “Felly chwarddodd Sara ar ei phen ei hun wrth iddi feddwl, “Ar ôl i mi dreulio a'm harglwydd yn hen, a gaf yn awr y pleser hwn?” 13 Yna dywedodd yr Arglwydd wrth Abraham, “Pam y chwerthinodd Sara a dweud, ‘A fydd gennyf blentyn mewn gwirionedd, yn awr fy mod yn hen?’ 14 A oes dim yn rhy galed i'r Arglwydd? Dychwelaf atat ar yr amser penodedig y flwyddyn nesaf, a bydd gan Sarah fab.” 15 Yr oedd Sara yn ofni, a hi a ddywedodd gelwydd, ac a ddywedodd, Wnes i ddim chwerthin. Ond meddai yntau, “Do, chwarddasoch.”

Salmau am ymddiried yn Nuw

Salm 27, salm hardd wedi ei hysgrifennu gan Dafydd, mae'n debyg pan oedd yn cuddio rhag Byddin y Brenin Saul. Ymddiriedodd Dafydd yn nodded Duw, gan ddweud, “Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth; pwy ddylwn i ei ofni? Yr ARGLWYDD yw amddiffynfa fy mywyd; pwy ddylwn i ofni?" (adn. 1) “Os gwersylla byddin i'm herbyn, nid ofna fy nghalon. Os cyfyd rhyfel yn fy erbyn, er gwaethaf hyn yr wyf yn hyderus.” (adn. 3) Dywedodd Dafydd, “Ar ddydd trallod bydd yn fy nghuddio. .. Bydd yn fy nghuddio yn y lle dirgel.” (adn. 5) “Arhoswch am yr ARGLWYDD; byddwch gryf a gadewch i'ch calon gymryd dewrder.” (adn. 14)

Y mae Salm 31 yn un arall o salmau Dafydd a ysgrifennwyd yn fwyaf tebygol wrth ddianc rhag Saul. Mae Dafydd yn gofyn i Dduw “Byddwch yn graig nerth i mi, yn gadarnle i'm hachub. (adn. 2) “Er mwyn dy enw byddi'n fy arwain ac yn fy arwain. Byddi'n fy nhynnu allan o'r rhwyd ​​a osodwyd ganddynt yn ddirgel i mi.” (adn. 3-4) “Yr wyf yn ymddiried yn yr ARGLWYDD. Byddaf yn llawenhau ac yn llawenhau yn dy ffyddlondeb.” (adn. 6-7) Mae Dafydd yn tywallt ei holl helbulon a’i deimladau cythryblus i Dduw yn adnod 9-13, ac yna’n dweud, “Mor fawr yw dy ddaioni, yr hwn a gedwaist i’r rhai sy’n dy ofni, a gyflawnaist. dros y rhai sy'n llochesu ynot ti.” (adn. 19)

Ysgrifennodd Dafydd Salm 55 yn dorcalonnus dros frad ffrind agos. “Amdanaf fi, galwaf ar Dduw, a bydd yr ARGLWYDD yn fy achub. Gyda'r hwyr, a bore a chanol dydd, byddaf yn cwyno ac yn cwyno, a bydd yn gwrando ar fy llais.” (adn. 16-17) “Bwriwch eich baich ar yr ARGLWYDD, a bydd yn eich cynnal; Fydd e byth yn gadael i'r cyfiawn gael ei ysgwyd.” (adn. 22)

109. Salm 18:18-19 “Gwrthwynebasant fi yn nydd fy nhrychineb, ond yr Arglwydd oedd fy nghefnogaeth. 19 Efe a'm dug allan i le eang; achubodd fi am iddo ymhyfrydu ynof.”

110. Salm 27:1-2 “Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth; Pwy ddylwn i ei ofni? Yr Arglwydd yw amddiffynfa fy mywyd; Pwyddylwn i ofni? 2 Pan ddaeth y drwgweithredwyr arnaf i ddifa fy nghnawd, fy ngwrthwynebwyr a'm gelynion, hwy a syrthiasant ac a syrthiasant.”

111. Salm 27:3 “Os gwersylla byddin i'm herbyn, nid ofna fy nghalon; Os cyfyd rhyfel i'm herbyn, er hyn yr wyf yn hyderus.”

112. Salm 27:9-10 “Paid â chuddio dy wyneb oddi wrthyf, paid â throi dy was mewn dicter; Buost yn gymmorth i mi; Paid â'm gadael a'm gadael, Dduw fy iachawdwriaeth! 10 Canys fy nhad a'm mam a'm gadawodd, ond yr Arglwydd a'm cymmer i fyny.”

113. Salm 31:1 “Ynot ti, Arglwydd, yr wyf wedi llochesu; Peidied byth â'm cywilyddio; Yn dy gyfiawnder achub fi.”

114. Salm 31:5 “Yn dy law di yr wyf yn ymddiried fy ysbryd; Gwaredaist fi, Arglwydd Dduw y gwirionedd.”

115. Salm 31:6 “Dw i'n casáu'r rhai sy'n ymroi i eilunod diwerth, ond dw i'n ymddiried yn yr Arglwydd.”

116. Salm 11:1 “Yr wyf yn ymddiried yn yr Arglwydd am amddiffyniad. Felly pam yr ydych yn dweud wrthyf, “Ehedwch fel aderyn i'r mynyddoedd er diogelwch!”

117. Salm 16:1-2 “Cadw fi’n saff, O Dduw, oherwydd dw i wedi dod atat yn noddfa. 2Dywedais wrth yr ARGLWYDD, “Ti yw fy Meistr! Oddi wrthyt ti y daw pob peth da sydd gennyf.”

118. Salm 91:14-16 “Am ei fod yn fy ngharu i,” medd yr Arglwydd, “byddaf i'n ei achub; Byddaf yn ei amddiffyn, oherwydd mae'n cydnabod fy enw. 15 Efe a alw arnaf, a mi a'i hatebaf; Byddaf gydag ef mewn cyfyngder, gwaredaf ef a'i anrhydeddu. 16 Gyda hir oes byddafbodloni ef a dangos iddo fy iachawdwriaeth.”

119. Salm 91:4 “Fe'th orchuddia â'i blu, ac o dan ei adenydd fe gewch noddfa; bydd ei ffyddlondeb yn darian ac yn rhagfur i ti.”

120. Salm 121:1-2 “Dyrchafaf fy llygaid at y mynyddoedd—o ble y daw fy nghymorth? 2 Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr Arglwydd, Gwneuthurwr nef a daear.”

121. Salm 121:7-8 “Mae'r Arglwydd yn eich cadw rhag pob niwed ac yn gwylio dros eich bywyd. 8 Y mae'r Arglwydd yn gofalu arnat wrth fynd a dod, yn awr ac am byth.”

122. Salm 125:1-2 “Y mae'r rhai sy'n ymddiried yn yr Arglwydd fel Mynydd Seion, na ellir ei ysgwyd ond sy'n para am byth. 2 Fel y mae'r mynyddoedd yn amgylchynu Jerwsalem, felly y mae'r Arglwydd yn amgylchynu ei bobl yn awr ac am byth.”

123. Salm 131:3 “O Israel, rho dy obaith yn yr Arglwydd – yn awr ac yn wastad.”

124. Salm 130:7 “O Israel, rho dy obaith yn yr ARGLWYDD, oherwydd gyda’r ARGLWYDD y mae ffyddlondeb, a chydag ef y mae prynedigaeth yn helaeth.”

125. Salm 107:6 Yna gwaeddasant ar yr ARGLWYDD yn eu cyfyngder, a gwaredodd ef hwy o'u cyfyngder.”

126. Salm 88:13 “O Arglwydd, dw i'n gweiddi arnat ti. Byddaf yn parhau i bledio o ddydd i ddydd.”

127. Salm 89:1-2 “Canaf am gariad di-ffael yr Arglwydd am byth! Bydd hen ac ifanc yn clywed am dy ffyddlondeb. 2 Bydd dy gariad di-ffael yn para am byth. Mae dy ffyddlondeb mor barhaus a'r nefoedd.”

128. Salm 44:6-7 “Nid wyf yn ymddiried yn fyymddiried yn Nuw hyd yn oed pan nad ydych chi’n deall Ei gynllun.”

“Os ydy Duw eisiau i rywbeth lwyddo – allwch chi ddim gwneud llanast ohono. Os yw Ef eisiau i rywbeth fethu - ni allwch ei arbed. Gorffwysa a bod yn ffyddlon.”

“Gallwn ymddiried yng Ngair Duw i fod yn awdurdod llwyr ym mhob mater o fywyd oherwydd ei fod yn eiriau Duw Hollalluog a ysgrifennwyd trwy lestri dynol a ysbrydolwyd gan yr Ysbryd Glân.”

“Duw ddim yn gofyn i chi ei ddarganfod. Mae'n gofyn ichi ymddiried bod ganddo eisoes.”

“Mae Duw yn deall eich poen. Ymddiriedwch ynddo i ofalu am y pethau na allwch.”

“Ymddiried yn Nuw am y gwyrthiau amhosibl yw Ei adran. Ein gwaith ni yw gwneud ein gorau, gadael i'r Arglwydd wneud y gweddill.” Dafydd Jeremeia

“Daliwch i ymddiried yn Nuw. Mae bob amser yn rheoli hyd yn oed pan fydd eich amgylchiadau yn ymddangos allan o reolaeth.”

“Mae dyn yn dweud, dangos i mi ac fe ymddiriedaf ynoch. Mae Duw yn dweud, ymddiried ynof ac fe ddangosaf i chi.”

“Nid yw Duw byth yn siomi unrhyw un sy’n ymddiried ynddo.”

Gweddi yw’r mynegiant mwyaf diriaethol o ymddiriedaeth yn Nuw. Jerry Bridges

“Peidiwch byth ag ofni ymddiried mewn dyfodol anhysbys i Dduw hysbys.” Corrie Ten Boom

“Rwyf wedi dysgu bod ffydd yn golygu ymddiried ymlaen llaw yn yr hyn a fydd ond yn gwneud synnwyr i’r gwrthwyneb.” – Philip Yancey

adnodau o’r Beibl am ymddiried yn Nuw ar adegau anodd

Mae Duw gyda chi bob amser, hyd yn oed yn yr amseroedd gwaethaf. Mae ei bresenoldeb gyda chi, yn eich amddiffyn ac yn gweithio i chibwa, nid yw fy nghleddyf yn dwyn buddugoliaeth i mi; 7 ond yr wyt ti'n rhoi buddugoliaeth i ni ar ein gelynion, yn codi cywilydd ar ein gelynion.”

129. Salm 116:9-11 “Ac felly dw i'n cerdded ym mhresenoldeb yr Arglwydd fel rydw i'n byw yma ar y ddaear! 10 Credais ynot, a dywedais, “Yr wyf mewn gofid mawr, Arglwydd.” 11 Yn fy mhryder gwaeddais arnat, “Y mae'r bobl hyn i gyd yn gelwyddog!”

Yr Ysgrythurau ar ffydd ac ymddiried yn Nuw

Ffydd yn arwain at ymddiried. Pan fyddwn yn datblygu ein ffydd yn Nuw – gan gredu’n llwyr ei fod yn gallu – yna gallwn ymlacio ac ymddiried ynddo; gallwn ddibynu arno Ef i gydweithio pob peth er ein lles. Mae ymddiried yn Nuw yn dewis cael ffydd yn yr hyn y mae'n ei ddweud. Yn ein bywydau anrhagweladwy ac ansicr, mae gennym ni sylfaen gadarn yng nghymeriad digyfnewid Duw. Nid yw ymddiried yn Nuw yn golygu anwybyddu realiti. Mae’n byw bywyd o ffydd yn addewidion Duw yn hytrach na chael ei yrru gan emosiwn. Yn lle chwilio am sicrwydd mewn pobl neu bethau eraill, rydyn ni'n dod o hyd i'n sicrwydd wrth ymddiried yn Nuw trwy ein ffydd bod Duw yn ein caru ni, bod Duw yn ymladd droson ni, a'i fod e gyda ni bob amser.

130. Hebreaid 11:1 “Yn awr ffydd yw hyder yn yr hyn yr ydym yn gobeithio amdano a sicrwydd am yr hyn nad ydym yn ei weld.”

131. 2 Cronicl 20:20 “Codasant yn fore, a mynd allan i anialwch Tecoa; a phan aethant allan, safodd Jehosaffat a dweud, “Gwrandewch arnaf, Jwda a thrigolion Jerwsalem; ymddiriedwch yn yr Arglwydd eich Duw abyddwch yn dioddef. Ymddiriedwch yn ei broffwydi, a llwyddwch.”

132. Salm 56:3 “Pan fydd arnaf ofn, yr wyf yn ymddiried ynot.”

133. Marc 11:22-24 “Credwch yn Nuw,” atebodd Iesu. 23 “Yn wir, rwy'n dweud wrthych, os dywed rhywun wrth y mynydd hwn, ‘Dos, taf dy hun i'r môr,’ ac nad yw'n amau ​​yn eu calon, ond yn credu y bydd yr hyn y mae'n ei ddweud yn digwydd, iddynt hwy y gwneir hynny. 24 Am hynny rwy'n dweud wrthych, beth bynnag a ofynnwch mewn gweddi, credwch ei fod wedi ei dderbyn, a bydd yn eiddo i chwi.”

134. Hebreaid 11:6 “A heb ffydd y mae’n amhosibl plesio Duw, oherwydd rhaid i unrhyw un sy’n dod ato gredu ei fod yn bodoli a’i fod yn gwobrwyo’r rhai sy’n ei geisio’n daer.”

135. Iago 1:6 “Ond pan fyddwch chi'n gofyn, rhaid i chi gredu a pheidio ag amau, oherwydd mae'r sawl sy'n amau ​​fel ton y môr, yn cael ei chwythu a'i thaflu gan y gwynt.”

136. 1 Corinthiaid 16:13 “Gwyliwch, safwch yn gadarn yn y ffydd, byddwch ddewr, byddwch gryf.”

137. Marc 9:23 “Dywedodd Iesu wrtho, “Os gelli di gredu, y mae pob peth yn bosibl i'r sawl sy'n credu.”

138. Rhufeiniaid 10:17 “Felly y daw ffydd o glywed, hynny yw, clywed y Newyddion Da am Grist.”

139. Job 4:3-4 “Meddyliwch sut rydych chi wedi cyfarwyddo llawer, sut rydych chi wedi cryfhau dwylo gwan. 4 Dy eiriau a gynhaliodd y rhai a dramgwyddasant; yr wyt wedi cryfhau gliniau petrusgar.”

140. 1 Pedr 1:21 “y rhai trwyddo ef sydd yn credu yn Nuw, yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrthoy meirw, ac a roddes iddo ogoniant ; er mwyn i'ch ffydd a'ch gobaith fod yn Nuw.”

Mae Duw yn gwybod beth mae'n ei wneud

Yn ddiweddar, atebwyd fy ngweddïau i rywbeth dw i wedi bod yn dod at Dduw yn ei gylch. am amser hir.

Meddyliais i mi fy hun am fuddugoliaeth, ond yna fe wnes i faglu ar rwystr ffordd. Nid oedd yn gyd-ddigwyddiad. Pam fyddai hyn yn digwydd pan fydd fy ngweddïau newydd gael eu hateb? Dywedodd Duw wrthyf am ymddiried ynddo ac fe ddaeth â mi at Ioan 13:7, “Dydych chi ddim yn sylweddoli nawr, ond byddwch chi'n deall yn nes ymlaen.”

Daeth Duw â mi at adnod oedd â’r rhifau 137 yn union fel yn Luc 1:37. Ychydig wythnosau'n ddiweddarach rhoddodd Duw fendith hyd yn oed yn fwy i mi yn fy mhrawf. Sylweddolais fy mod yn mynd i'r cyfeiriad anghywir. Rhoddodd Duw y rhwystr felly byddwn yn cymryd llwybr gwahanol. Pe na bai Ef wedi rhoi’r rhwystr ffordd byddwn wedi aros ar yr un llwybr ac ni fyddwn wedi gwneud y troeon angenrheidiol.

Unwaith eto digwyddodd hyn yn ddiweddar a dyma un o fuddugoliaethau mwyaf fy mywyd. Weithiau mae pethau rydych chi'n mynd trwyddynt nawr yn eich arwain at fendith yn y dyfodol. Roedd fy nhreial yn wir fendith mewn cuddwisg. Gogoniant i Dduw! Gadewch i Dduw weithio allan eich sefyllfa. Un o'r bendithion mwyaf yw gweld yn uniongyrchol sut mae Duw yn gweithio popeth gyda'i gilydd. Mwynhewch eich treial. Peidiwch â'i wastraffu.

141. Ioan 13:7 “Atebodd Iesu, “Dydych chi ddim yn sylweddoli nawr beth dw i'n ei wneud, ond yn nes ymlaen byddwch chi'n deall.”

142. Rhufeiniaid 8:28 “Ac rydyn ni'n gwybodbod Duw ym mhob peth yn gweithio er lles y rhai sy'n ei garu, a alwyd yn ôl ei fwriad.”

Ymddiried yng nghyfiawnder Crist

Daliwch ar gyfiawnder Crist. Paid â cheisio gwneud dy rai dy hun.

Paid â meddwl nad yw Duw wedi gwneud ffordd oherwydd nad wyt yn ddigon duwiol. Yr ydym i gyd wedi gwneud hynny. Mae'n oherwydd fy mod yn cael trafferth yn y maes hwn, mae oherwydd fy mod yn cael trafferth gyda'r dyheadau hyn. Na. Byddwch lonydd ac ymddiriedwch yn yr Arglwydd. Gadewch iddo dawelu'r storm yn eich calon ac ymddiried ynddo. Duw sy'n rheoli. Stopiwch amau ​​​​cariad mawr Duw tuag atoch chi.

143. Salm 46:10 “Byddwch yn llonydd, a gwybyddwch mai myfi yw Duw : dyrchafaf ymysg y cenhedloedd, dyrchafaf fi ar y ddaear.”

144. Rhufeiniaid 9:32 “Pam lai? Oherwydd eu bod yn ceisio dod yn iawn gyda Duw trwy gadw'r gyfraith yn hytrach na thrwy ymddiried ynddo. Tramgwyddasant dros y graig fawr yn eu llwybr.”

Ymddiriedwch yng ngofal rhagluniaethol Duw

Mae hyn yn bwysig. Mae Duw yn dweud, “Gallwch ymddiried ynof yr wyf yn addo ei ddarparu, ond rhaid i chi fy ngheisio yn gyntaf yn anad dim.”

Addewid yw hon i'r rhai sy'n angerddol dros yr Arglwydd a'i Deyrnas. Addewid yw hon i'r rhai sy'n ceisio gogoneddu Duw yn anad dim. Dyma addewid i'r rhai sy'n ymlafnio â'r fath beth. Mae hwn yn addewid i'r rhai sy'n mynd i ymaflyd â Duw ni waeth beth sydd ei angen.

Nid addewid yw hwn i'r rhai sydd am wneud hynnygogonedda dy hun, y rhai sydd am geisio cyfoeth, y rhai sydd am fod yn adnabyddus, y rhai sydd am gael gweinidogaeth fawr. Mae'r addewid hwn i'r Arglwydd a'i ogoniant ac os yw eich calon am hynny, yna gallwch ymddiried y bydd Duw yn cyflawni'r addewid hwn.

Os ydych chi'n cael trafferth ymddiried yn Nuw mae'n rhaid i chi ddod i adnabod yr Arglwydd mewn gweddi. Dewch ar eich pen eich hun gydag Ef a dewch i'w adnabod yn agos. Gosodwch eich calon ar ei adnabod Ef. Hefyd, mae'n rhaid i chi ddod i'w adnabod yn Ei Air yn ddyddiol. Fe sylwch fod llawer o ddynion duwiol yn yr Ysgrythur wedi eu rhoi mewn sefyllfaoedd anoddach na ni, ond Duw a'u gwaredodd. Gall Duw drwsio unrhyw beth. Addaswch eich bywyd ysbrydol heddiw! Ysgrifennwch eich gweddïau mewn dyddlyfr gweddi ac ysgrifennwch bob tro y mae Duw wedi ateb gweddi i atgoffa am Ei ffyddlondeb.

145. Mathew 6:33 Ond ceisiwch yn gyntaf ei deyrnas ef a’i gyfiawnder ef, a’r pethau hyn oll a roddir i chwi hefyd.”

146. Salm 103:19 “Yr Arglwydd sydd wedi sefydlu ei orsedd yn y nefoedd, a’i deyrnas yn llywodraethu dros bawb.”

Sawl gwaith y mae’r gair ymddiried a grybwyllir yn y Beibl?

Mae'r gair Hebraeg batach , sy'n golygu trust , i'w gael 120 o weithiau yn yr Hen Destament, yn ôl Concordance Cryf . Weithiau mae'n cael ei gyfieithu fel rely neu secure , ond gyda'r ystyr hanfodol o ymddiriedaeth.

Y gair Groeg peithó, sy’n dwyn ystyr trust neu bod yn hyderusyn yn digwydd 53 o weithiau yn y Testament Newydd.

Storïau o’r Beibl am ymddiried yn Nuw

Dyma enghreifftiau o ymddiried yn Nuw yn y Beibl.

Mae Abraham yn esiampl wych o ymddiried yn Nuw. Yn gyntaf, gadawodd ei deulu a'i wlad a dilyn galwad Duw i'r anhysbys, gan ymddiried yn Nuw pan ddywedodd y byddai cenedl fawr yn dod ohono, y byddai holl deuluoedd y ddaear yn cael eu bendithio trwyddo ef, a bod gan Dduw wlad arbennig ar ei gyfer. ei ddisgynyddion. (Genesis 12) Roedd Abraham yn ymddiried yng ngair Duw y byddai’n rhoi cymaint o ddisgynyddion iddo fe fydden nhw fel llwch y ddaear a sêr yr awyr. (Genesis 13 a 15) Roedd yn ymddiried yn Nuw er nad oedd ei wraig Sarah yn gallu beichiogi, ac erbyn iddynt gael y mab a addawyd, roedd Abraham yn 100 a Sarah yn 90 oed! (Genesis 17-18, 21) Roedd Abraham yn ymddiried yn Nuw pan ddywedodd wrtho am aberthu Isaac, y plentyn addawedig, gan ddweud y byddai Duw yn darparu dafad (a Duw a wnaeth)! (Genesis 22)

Stori arall am loches yn Nuw ac ymddiried ynddo am ddarpariaeth yw llyfr Ruth. Pan fu farw gŵr Ruth, a’i mam-yng-nghyfraith Naomi wedi penderfynu symud yn ôl i Jwda, aeth Ruth gyda hi a dweud wrthi, “Dy bobl di fydd fy mhobl i, a’th Dduw di fydd fy Nuw i.” (Ruth 1:16) Canmolodd Boas, perthynas agos Naomi, hi am ofalu am ei mam-yng-nghyfraith a llochesu o dan adenydd Duw. (Ruth 2:12) Yn y pen draw, daeth ymddiriedaeth Ruth yn Nuw â sicrwydd iddia darpariaeth (a chariad!) pan briododd Boas hi. Roedd ganddyn nhw fab oedd yn hynafiad i Dafydd a Iesu.

Yr oedd Shadrach, Mesach, ac Abednego yn ymddiried yn Nuw ar orchymyn y brenin i ymgrymu ac addoli'r ddelw aur fawr. Er eu bod yn gwybod mai'r canlyniad oedd y ffwrnais danllyd, gwrthodasant addoli'r eilun. Pan ofynnodd y Brenin Nebuchodonosor iddynt, “Pa dduw a all eich achub o'm gallu i?” dyma nhw'n ateb, “Os ydyn ni'n cael ein taflu i'r ffwrnais danllyd, mae'r Duw rydyn ni'n ei wasanaethu yn gallu ein hachub ni. Hyd yn oed os na fydd, ni fyddwn byth yn gwasanaethu eich duwiau.” Yr oeddynt yn ymddiried yn Nuw i'w hamddiffyn ; heb hyd yn oed wybod y canlyniad, gwrthodasant adael i'r posibilrwydd o gael ei losgi i farwolaeth dorri'r ymddiriedaeth honno. Cawsant eu taflu i'r ffwrnais, ond ni chyffyrddodd y tân â hwy. (Daniel 3)

147. Genesis 12:1-4 Dywedodd yr ARGLWYDD wrth Abram, “Dos o'th wlad, a'th bobl a theulu dy dad, i'r wlad a ddangosaf i ti. 2 “Gwnaf di'n genedl fawr, a bendithiaf di; Gwnaf dy enw yn fawr, a byddi'n fendith. 3 Bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio, a melltithion bynnag sy'n dy felltithio; a bydd holl bobloedd y ddaear yn cael eu bendithio trwot ti.” 4 Felly Abram a aeth, fel y dywedasai yr Arglwydd wrtho; a Lot a aeth gydag ef. Saith deg a phump oed oedd Abram pan gychwynnodd o Harran.”

148. Daniel 3:16-18 Atebodd Sadrach, Mesach ac Abednego iddo, “BreninNebuchodonosor, nid oes angen i ni amddiffyn ein hunain o'ch blaen chwi yn y mater hwn. 17 Os taflir ni i'r ffwrnais danllyd, y Duw a wasanaethwn a all ein gwaredu ohoni, ac efe a'n gwared ni o law dy Fawrhydi. 18 Ond hyd yn oed os na wna, dymunwn i ti wybod, Dy Fawrhydi, na wasanaethwn dy dduwiau nac addoli'r ddelw aur a osodaist i fyny.”

149. 2 Brenhinoedd 18:5-6 “Ymddiriedodd Heseceia yn yr ARGLWYDD, Duw Israel. Nid oedd neb tebyg iddo ymhlith holl frenhinoedd Jwda, naill ai o'i flaen nac ar ei ôl ef. 6 Glynodd wrth yr ARGLWYDD, a pheidio â'i ddilyn; cadwodd y gorchmynion a roddodd yr ARGLWYDD i Moses.”

150. Eseia 36:7 “Ond efallai y dywedi wrthyf, ‘Yr ydym yn ymddiried yn yr Arglwydd ein Duw!’ Ond onid ef yw'r un a sarhawyd gan Heseceia? Oni rwygodd Heseceia ei gysegrfannau a'i allorau, a pheri i bawb yn Jwda a Jerwsalem addoli wrth yr allor sydd yma yn Jerwsalem yn unig?”

151. Galatiaid 5:10 “Dw i'n ymddiried yn yr Arglwydd i'ch cadw chi rhag credu dysgeidiaeth ffug. Bydd Duw yn barnu'r person hwnnw, pwy bynnag ydyw, sydd wedi bod yn eich drysu.”

152. Exodus 14:31 A phan welodd yr Israeliaid law nerthol yr Arglwydd wedi ei gosod yn erbyn yr Eifftiaid, ofnodd y bobl yr Arglwydd a ymddiriedasant ynddo ef ac yn Moses ei was.”

153. Numeri 20:12 Ond dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron, “Am nad ymddiriedasoch ynof ddigon i'm hanrhydeddu yn sanctaidd.O olwg yr Israeliaid, ni ddygwch y gynnulleidfa hon i'r wlad a roddaf iddynt.”

154. Deuteronomium 1:32 “Er hyn, nid ymddiriedaist yn yr Arglwydd dy Dduw.”

155. 1 Cronicl 5:20 “Cawsant gymorth i'w hymladd, a rhoddodd Duw yr Hagariaid a'u holl gynghreiriaid yn eu dwylo, am iddynt weiddi arno yn ystod y frwydr. Atebodd yntau eu gweddïau, am iddynt ymddiried ynddo.”

156. Hebreaid 12:1 “Felly, gan ein bod wedi ein hamgylchynu gan gwmwl mor fawr o dystion, gadewch inni daflu popeth sy'n ein rhwystro, a'r pechod sy'n ei ddal mor hawdd. A gadewch inni redeg gyda dyfalbarhad y ras a nodir i ni.”

157. Hebreaid 11:7 “Trwy ffydd Noa, wedi ei rybuddio gan Dduw am bethau nas gwelwyd eto, yn ofnus ac yn paratoi arch i achubiaeth ei dŷ; trwy yr hwn y condemniodd efe y byd, ac y daeth yn etifedd y cyfiawnder sydd trwy ffydd.”

158. Hebreaid 11:17-19 “Trwy ffydd, pan brofodd Duw ef, offrymodd Abraham Isaac yn aberth. Yr oedd yr hwn oedd wedi cofleidio'r addewidion ar fin aberthu ei unig fab, 18 er bod Duw wedi dweud wrtho, “Trwy Isaac y cyfrifir dy ddisgynyddion di.” 19 Rhesymodd Abraham y gallai Duw hyd yn oed gyfodi'r meirw, ac felly mewn dull o siarad fe dderbyniodd Isaac yn ôl oddi wrth farwolaeth.”

159. Genesis 50:20 “Roeddech chi'n bwriadu gwneud niwed i mi, ond fe fwriadodd Duw hynny er daioni i gyflawni'r hyn sydd nawrcael ei wneud, arbed llawer o fywydau.”

160. Esther 4:16-17 “Ewch, casglwch yr holl Iddewon sydd i'w cael yn Susan, a gwnewch ympryd ar fy rhan, a pheidiwch â bwyta nac yfed am dridiau, nos na dydd. Byddaf fi a'm merched ifanc hefyd yn ymprydio fel chwithau. Yna af at y brenin, er ei fod yn erbyn y gyfraith, ac os trengaf, fe'm difethaf.”

Diweddglo

Beth bynnag yw'r pethau da a drwg sy'n dod i'ch ffordd, mae Duw bob amser yn ddibynadwy ym mhob sefyllfa. Waeth beth fo’r anawsterau, gallwch chi edrych at addewidion y nefoedd ac ymddiried yn Nuw i’ch cario drwodd, eich amddiffyn, a darparu. Ni fydd Duw byth yn eich siomi. Mae bob amser yn ffyddlon ac yn gyson ac yn deilwng o'ch hyder. Rydych chi bob amser yn well eich byd yn ymddiried yn Nuw na dibynnu ar unrhyw beth neu unrhyw un arall. Ymddiriedwch Ef! Gadewch iddo ddangos ei Hun yn gryf yn eich bywyd!

ti. Mae wedi eich grymuso gyda phopeth sydd ei angen arnoch i wynebu'r anawsterau hynny sy'n eich wynebu. Mae gennych chi bŵer Ei Ysbryd Glân a'r arfau ysbrydol sydd eu hangen arnoch chi i sefyll yn gadarn yn erbyn strategaethau'r diafol (Effesiaid 6:10-18).

Pan fyddwch chi’n teimlo’n ddiymadferth a heb wybod beth i’w wneud nesaf, dilynwch Ei orchmynion yn y Beibl, dilynwch arweiniad Ei Ysbryd Glân, ac ymddiriedwch ynddo i weithio popeth allan er eich lles. Mae amseroedd anodd yn gosod y llwyfan i Dduw ddangos ei Hun yn nerthol yn eich bywyd. Gadewch i ni weithio ar beidio â phoeni trwy fod yn llonydd gerbron yr Arglwydd. Hyderwch y bydd Duw yn eich arwain yn yr ystorm hon yr ydych ynddi.

1. Ioan 16:33 “Yr wyf wedi dweud y pethau hyn wrthych, er mwyn i chwi gael heddwch ynof fi. Yn y byd byddwch yn cael gorthrymder. Ond cymer galon; Dw i wedi goresgyn y byd.”

2. Rhufeiniaid 8:18 “Oherwydd yr wyf yn ystyried nad yw dioddefiadau'r amser presennol hwn yn deilwng i'w cymharu â'r gogoniant a ddatguddir ynom ni.”

3. Salm 9:9-10 “Y mae'r Arglwydd yn lloches i'r gorthrymedig, yn noddfa ar adegau o gyfyngder. 10 Y mae'r rhai sy'n adnabod dy enw yn ymddiried ynot, oherwydd paid â gadael y rhai sy'n chwilio amdanat ti, O Arglwydd.”

4. Salm 46:1 “Duw yw ein noddfa a’n nerth, cynorthwywr a geir bob amser mewn cyfyngder.”

5. Salm 59:16 “Ond byddaf yn canu am dy nerth ac yn cyhoeddi dy gariad yn y bore. Oherwydd ti yw fy nghaer, fy noddfa mewn cyfnod o gyfyngder.”

6.Salm 56:4 “Yn Nuw, yr hwn yr wyf yn ei ganmol, yn Nuw yr ymddiriedaf; ni bydd arnaf ofn. Beth all cnawd ei wneud i mi?”

7. Eseia 12:2 “Yn sicr Duw yw fy iachawdwriaeth; Byddaf yn ymddiried ac nid ofnaf. Yr ARGLWYDD , yr ARGLWYDD ei hun, yw fy nerth a'm hamddiffynfa; efe a ddaeth yn iachawdwriaeth i mi.”

8. Exodus 15:2-3 “Yr ARGLWYDD yw fy nerth a'm hamddiffynfa; daeth yn iachawdwriaeth i mi. Ef yw fy Nuw, a chlodforaf ef, Duw fy nhad, a dyrchafaf ef.” 3 Rhyfelwr yw'r ARGLWYDD; yr ARGLWYDD yw ei enw.”

9. Exodus 14:14 “Mae'r ARGLWYDD yn ymladd drosoch chi! Felly byddwch yn llonydd!”

10. Salm 25:2 “Yr wyf yn ymddiried ynot; paid â gadael i mi gywilyddio, ac na ad i'm gelynion orfoleddu arnaf.”

11. Eseia 50:10 “Pwy yn eich plith sy'n ofni'r ARGLWYDD ac yn gwrando ar lais ei was? Bydded i'r sawl sy'n rhodio yn y tywyllwch, heb olau, ymddiried yn enw'r ARGLWYDD a dibynnu ar ei Dduw.”

12. Salm 91:2 “Dywedaf am yr ARGLWYDD, “Ef yw fy noddfa a'm hamddiffynfa, fy Nuw, yr ymddiriedaf ynddo.”

13. Salm 26:1 “O Ddafydd. Cyfiawnha fi, ARGLWYDD, oherwydd cefais fywyd di-fai; Yr wyf wedi ymddiried yn yr ARGLWYDD, ac nid wyf wedi petruso.”

14. Salm 13:5 “Ond dw i wedi ymddiried yn dy gariad di; bydd fy nghalon yn llawenhau yn dy iachawdwriaeth.”

15. Salm 33:21 “Oherwydd y mae ein calonnau yn llawenhau ynddo, oherwydd yr ydym yn ymddiried yn ei enw sanctaidd.”

16. Salm 115:9 “O Israel, ymddiried yn yr ARGLWYDD! Ef yw dy gynorthwywr a'th darian.”

Sut i ymddiried yn Nuw pan yn ddrwgpethau'n digwydd ?

Mae'r Beibl yn dweud, pan ydyn ni'n ofni Duw ac yn ymhyfrydu mewn ufuddhau i'w orchmynion, fod goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch drosom ni. Ni chawn ein hysgwyd; ni syrthiwn. Nid oes angen i ni ofni newyddion drwg, oherwydd rydym yn ymddiried yn hyderus yn Nuw i ofalu amdanom. Gallwn wynebu unrhyw adfyd yn ddi-ofn mewn buddugoliaeth. (Salm 112:1, 4, 6-8)

Sut rydyn ni’n ymddiried yn Nuw pan fydd pethau drwg yn digwydd? Trwy ganolbwyntio ar gymeriad, pŵer, a chariad Duw – yn hytrach na chael ein hamsugno â’r amgylchiadau negyddol sy’n dod yn ein herbyn. Ni all dim ein gwahanu oddi wrth gariad Duw! (Rhufeiniaid 8:38) Os yw Duw trosom, beth all fod yn ein herbyn? (Rhufeiniaid 8:31)

17. Salm 52:8-9 “Ond dw i fel olewydden yn ffynnu yn nhŷ Dduw; Hyderaf yng nghariad di-ffael Duw am byth bythoedd. 9 Am yr hyn a wnaethost, fe'th glodforaf bob amser yng ngŵydd dy bobl ffyddlon. A gobeithiaf yn dy enw, oherwydd da yw dy enw.”

18. Salm 40:2-3 “Cododd fi o'r pydew llysnafeddog, o'r llaid a'r gors; gosododd fy nhraed ar graig a rhoi lle cadarn i mi sefyll. 3 Rhoddodd gân newydd yn fy ngenau, emyn mawl i'n Duw. Bydd llawer yn gweld ac yn ofni'r ARGLWYDD ac yn ymddiried ynddo.”

19. Salm 20:7-8 “Y mae rhai yn ymddiried mewn cerbydau a rhai mewn meirch, ond yr ydym yn ymddiried yn enw'r ARGLWYDD ein Duw. Dygir hwy ar eu gliniau a syrthiant, ond cyfodwn a safwn yn gadarn.”

20. Salm 112:1 “Molwch yr ARGLWYDD! Bendigedig ywy gŵr sy'n ofni'r ARGLWYDD, sy'n ymhyfrydu'n fawr yn ei orchmynion!”

21. Rhufeiniaid 8:37-38 “Na, yn y pethau hyn i gyd rydyn ni'n fwy na choncwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. 39 Canys yr wyf yn argyhoeddedig nad oes nac angau nac einioes, nac angylion na chythreuliaid, na'r presennol na'r dyfodol, na nerthoedd.”

22. Rhufeiniaid 8:31 “Beth, felly, a ddywedwn ni mewn ymateb i'r pethau hyn? Os yw Duw trosom, pwy a all fod yn ein herbyn?”

23. Salm 118:6 “Y mae'r ARGLWYDD o'm plaid; ni fydd arnaf ofn. Beth all dyn ei wneud i mi?”

24. 1 Brenhinoedd 8:57 “Bydded yr ARGLWYDD ein Duw gyda ni, fel y bu gyda'n tadau. Na fydded iddo byth ein gadael, na'n gadael.”

25. 1 Samuel 12:22 “Yn wir, er mwyn ei enw mawr, ni fydd yr ARGLWYDD yn cefnu ar ei bobl, oherwydd yr oedd yn falch o'ch gwneud yn eiddo iddo.”

26. Rhufeiniaid 5:3-5 “Ac nid yn unig hyn, ond yr ydym hefyd yn dathlu yn ein gorthrymderau, gan wybod fod gorthrymder yn arwain at ddyfalbarhad; 4 a dyfalwch, cymeriad profedig; a chymmeriad profedig, gobaith ; 5 ac nid yw gobaith yn siomi, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau ni trwy'r Ysbryd Glân a roddwyd i ni.”

27. Iago 1:2-3 “Frodyr a chwiorydd annwyl, pan ddaw trafferthion o unrhyw fath i chi, ystyriwch ef yn gyfle i gael llawenydd mawr. 3 Oherwydd fe wyddoch, pan fydd eich ffydd yn cael ei phrofi, bod gan eich dyfalbarhad gyfle i dyfu.”

28. Salm 18:6 “Yn fy nghyfyngder y gelwais ar yArglwydd; Gwaeddais ar fy Nuw am help. O'i deml clywodd fy llais; daeth fy ngwaedd o'i flaen, i'w glustiau.”

29. Eseia 54:10 “Er bod y mynyddoedd yn symud a’r bryniau’n crynu, ni chaiff fy nghariad ei symud oddi wrthyt, ac ni chaiff fy nghyfamod heddwch ei ysgwyd,” medd dy ARGLWYDD trugarog.”

30. 1 Pedr 4:12-13 “Gyfeillion annwyl, peidiwch â synnu at y dioddefaint tanllyd sydd wedi dod arnoch i'ch profi, fel pe bai rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chi. 13 Ond llawenhewch yn gymaint ag yr ydych yn cyfranogi o ddioddefiadau Crist, er mwyn ichwi gael eich gorfoleddu pan ddatguddir ei ogoniant.”

31. Salm 55:16 “Ond dw i'n galw ar Dduw, ac mae'r ARGLWYDD yn fy achub.”

32. Salm 6:2 “Bydd drugarog wrthyf, O Arglwydd, oherwydd yr wyf yn pinio; Iacha fi, O Arglwydd, oherwydd y mae fy esgyrn wedi eu dychryn.”

33. Salm 42:8 “Yn y dydd mae’r Arglwydd yn cyfarwyddo ei gariad, gyda’r nos y mae ei gân gyda mi—gweddi ar Dduw fy mywyd.”

34. Eseia 49:15 “A all gwraig anghofio ei phlentyn magu, heb dosturio wrth fab ei chroth? Gall hyd yn oed y rhain anghofio, ond nid anghofiaf chwi.”

Adeiladwyd y wefan hon ar ymddiried yn Nuw.

Mae rhai gwefannau wedi gwanhau, nid ydynt yn ychwanegu sylwebaeth, ac mae llawer o bethau ffug yn cael eu pregethu ar-lein. Arweiniodd Duw fi i wneud gwefan er ei ogoniant. Roeddwn i'n gweithio ar y wefan gyntaf ers rhai misoedd. Roeddwn i'n gwneud popeth yn y cnawd. Anaml y byddwn yn gweddïo. Roeddwn i'n gwneud popeth ar fycryfder ei hun. Roedd y wefan yn tyfu'n araf, ond yna fe flodeuodd yn llwyr. Roeddwn i'n gweithio arno am ychydig fisoedd eto, ond ni wellodd erioed. Roedd yn rhaid i mi ei sbwriel.

Roeddwn i mor siomedig. “Duw roeddwn i’n meddwl mai dyma oedd eich ewyllys.” Yn fy nagrau byddwn yn crio allan ac yn gweddïo. Yna, y diwrnod wedyn byddwn yn crio allan ac yn gweddïo. Yna, un diwrnod rhoddodd Duw air i mi. Roeddwn i'n ymgodymu â Duw wrth erchwyn fy ngwely, a dywedais, “Os gwelwch yn dda, Arglwydd, paid â'm gosod mewn cywilydd.” Rwy'n ei gofio fel yr oedd ddoe. Ar ôl gorffen gweddïo gwelais yr ateb i'm gweddïau o'm blaen ar sgrin y cyfrifiadur.

Wnes i erioed edrych i fyny unrhyw adnodau am gywilydd. Wn i ddim sut y cyrhaeddodd, ond pan edrychais ar sgrin fy nghyfrifiadur gwelais Eseia 54 “peidiwch ag ofni; ni'th gywilyddir." Gweddïais drosto a'r peth cyntaf a welais pan agorais fy llygaid oedd neges gysur gan yr Arglwydd. Nid oedd hyn yn gyd-ddigwyddiad. Peidiwch â theimlo cywilydd am rywbeth sy'n gogoneddu Duw. Daliwch at addewidion Duw hyd yn oed os nad yw’n mynd fel y cynlluniwyd ar hyn o bryd.

35. Eseia 54:4 “Paid ag ofni; ni fyddwch yn cael eich cywilyddio. Nac ofna warth; ni chewch eich bychanu. Byddi'n anghofio cywilydd dy ieuenctid ac yn cofio dim mwy am waradwydd dy weddwdod.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Fenthyca Arian

36. 2 Timotheus 1:12 “Am hynny yr wyf fi hefyd yn dioddef y pethau hyn, ond nid oes arnaf gywilydd; canys gwn pwy a gredais, ac yr wyf yn argyhoeddedig ei fod Ef yn abl
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.