21 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Fod Yn Ddiysgog

21 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Fod Yn Ddiysgog
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am fod yn ddiysgog

Fel Cristnogion rydyn ni i sefyll yn gadarn yn y ffydd a dal ein gafael yn y gwirionedd. Mae’n hanfodol inni fyfyrio ar yr Ysgrythur fel nad ydym byth yn cael ein twyllo oherwydd mae yna lawer o dwyllwyr sy’n ceisio lledaenu dysgeidiaeth ffug.

Trwy ein treialon rydyn ni i aros yn ddiysgog a gwybod bod “y cystudd ennyd ysgafn hwn yn paratoi i ni bwysau tragwyddol o ogoniant y tu hwnt i bob cymhariaeth.”

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Hebreaid 10:23 Gad inni ddal yn gadarn gyffes ein gobaith yn ddi-baid, oherwydd ffyddlon yw'r hwn a addawodd.

2. 1 Corinthiaid 15:58   Felly, fy mrodyr a chwiorydd annwyl, safwch yn gadarn. Peidied dim â'ch symud. Rhoddwch eich hunain yn gyflawn bob amser i waith yr Arglwydd, oherwydd gwyddoch nad yw eich llafur yn yr Arglwydd yn ofer.

3. 2 Timotheus 2:15 Gwnewch eich gorau i gyflwyno eich hun i Dduw fel un cymeradwy, gweithiwr nad oes angen cywilydd arno ac sy'n trin gair y gwirionedd yn gywir.

4. 1 Corinthiaid 4:2 Nawr mae'n ofynnol i'r rhai y rhoddwyd ymddiried iddynt brofi'n ffyddlon.

5. Hebreaid 3:14 Canys fe'n gwnaed ni yn gyfranogion o Grist, os daliwn ddechreuad ein hyder yn ddiysgog hyd y diwedd.

6. 2 Thesaloniaid 3:5 Bydded i'r Arglwydd gyfeirio eich calonnau at gariad Duw ac at ddiysgogrwydd Crist.

7. 1 Corinthiaid 16:13 Byddwch wyliadwrus. Sefwch yn gadarn yn yffydd. Byddwch yn ddewr. Bod yn gryf.

8. Galatiaid 6:9 Peidiwn â blino ar wneud daioni, oherwydd ar yr amser priodol byddwn yn medi cynhaeaf os na roddwn i fyny.

Treialon

9. Iago 1:12 Bendigedig yw'r dyn sy'n aros yn ddiysgog dan ei brawf, oherwydd wedi iddo sefyll y prawf bydd yn derbyn coron y bywyd, y mae Duw wedi ei addo i'r rhai sy'n ei garu.

10. Hebreaid 10:35-36 Felly peidiwch â thaflu eich hyder; caiff ei wobrwyo'n gyfoethog. Mae angen i chi ddyfalbarhau fel pan fyddwch wedi gwneud ewyllys Duw, byddwch yn derbyn yr hyn y mae wedi addo.

11. 2 Pedr 1:5-7 Am yr union reswm hwn, gwnewch bob ymdrech i ychwanegu at eich ffydd â rhinwedd, a rhinwedd â gwybodaeth, a gwybodaeth â hunanreolaeth, a hunanreolaeth â dyfalbarhad, a diysgogrwydd gyda duwioldeb, a duwioldeb gyda chariad brawdol, a chariad brawdol.

12. Rhufeiniaid 5:3-5 Nid yn unig felly, ond yr ydym ninnau hefyd yn ymffrostio yn ein dioddefiadau, oherwydd gwyddom fod dioddefaint yn cynhyrchu dyfalbarhad; dyfalwch, cymeriad; a chymeriad, gobaith. Ac nid yw gobaith yn peri cywilydd arnom, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt i'n calonnau trwy'r Ysbryd Glân, a roddwyd i ni.

Gweld hefyd: 30 Adnod Epig o’r Beibl Am Adar y To a Phryder (Duw Yn Eich Gweld)

Atgofion

13. 2 Pedr 3:17 Gan hynny, yr ydych chwi, gyfeillion annwyl, yn gwybod hyn ymlaen llaw, gofalwch nad ydych yn cael eich cario i ffwrdd gan gyfeiliornadau pobl anghyfraith. colli eich sefydlogrwydd eich hun.

14. Effesiaid 4:14 Yna ni fyddwn mwyach yn fabanod, yn cael ein taflu yn ôl ac ymlaen gan y tonnau, ac yn cael ein chwythu yma ac acw gan bob gwynt dysgeidiaeth a chan gyfrwysdra a chyfrwystra pobl yn eu cynllun twyllodrus. .

Ymddiriedwch

15. Salm 112:6-7 Yn sicr ni chaiff y cyfiawn byth ei ysgwyd; byddant yn cael eu cofio am byth. Ni fydd arnynt ofn newyddion drwg; y mae eu calonnau yn ddiysgog, yn ymddiried yn yr ARGLWYDD.

16. Eseia 26:3-4 Byddwch yn cadw mewn perffaith heddwch y rhai y mae eu meddyliau yn gadarn, oherwydd eu bod yn ymddiried ynoch. Ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD am byth, oherwydd yr ARGLWYDD, yr ARGLWYDD ei hun, yw'r Graig dragwyddol.

Gweld hefyd: 50 o Adnodau Epig o’r Beibl Am Dlodi A Digartrefedd (Newyn)

Enghreifftiau o’r Beibl

17. Actau 2:42 Ymroddasant i ddysgeidiaeth yr apostolion ac i gymdeithas, i doriad bara ac i weddi.

18. Rhufeiniaid 4:19-20 Heb wanhau yn ei ffydd, fe wynebodd y ffaith fod ei gorff cystal â marw—gan ei fod tua chan mlwydd oed—a bod croth Sarah hefyd wedi marw. Ac eto ni chwympodd trwy anghrediniaeth ynghylch addewid Duw, ond fe'i cryfhawyd yn ei ffydd ac a roddodd ogoniant i Dduw.

19. Colosiaid 1:23  os parhewch yn eich ffydd, yn gadarn ac yn gadarn, a pheidiwch â symud oddi wrth y gobaith sydd yn yr efengyl. Dyma'r efengyl a glywaist ti ac sydd wedi ei chyhoeddi i bob creadur dan y nef, ac yr wyf fi, Paul, wedi dod yn was iddi.

20, Colosiaid 2:5 O blaidEr fy mod yn absennol oddi wrthych yn y corff, yr wyf yn bresennol gyda chi mewn ysbryd a hyfrydwch i weld pa mor ddisgybledig ydych chi a pha mor gadarn yw eich ffydd yng Nghrist.

21. Salm 57:7 Fy nghalon sydd gadarn, O Dduw, sydd gadarn; Byddaf yn canu ac yn gwneud cerddoriaeth.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.