25 Adnodau brawychus o’r Beibl Am Lladron

25 Adnodau brawychus o’r Beibl Am Lladron
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am ladron

Mae’r Ysgrythur yn dweud yn glir, “Na ladrata.” Mae dwyn yn fwy na dim ond mynd i'r siop a chymryd bar candy. Gall Cristnogion fod yn byw mewn lladron a ddim hyd yn oed yn gwybod hynny. Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys gorwedd ar eich ffurflenni treth neu gymryd pethau heb ganiatâd o'ch swydd. Gwrthod talu dyledion yn ôl.

Dod o hyd i eitem goll rhywun a gwneud dim ymdrech i'w dychwelyd. Mae lladron yn dechrau gyda thrachwant ac mae un pechod yn arwain at un arall. Os cymerwch rywbeth nad yw'n perthyn i chi heb ganiatâd mae hynny'n dwyn. Nid yw Duw yn delio â'r pechod hwn yn ysgafn. Rhaid inni droi cefn, edifarhau, ufuddhau i'r gyfraith, ac ymddiried yn Nuw i ddarparu ar ein cyfer.

Nid yw lladron yn mynd i mewn i'r Nefoedd.

1. 1 Corinthiaid 6:9-11 Gwyddoch na fydd pobl ddrwg yn etifeddu teyrnas Dduw, onid ydych ? Stopiwch dwyllo eich hunain! Ni fydd pobl anfoesol yn rhywiol, eilunaddolwyr, godinebwyr, puteiniaid gwrywaidd, gwrywgydwyr, lladron, pobl farus, meddwon, athrodwyr, a lladron yn etifeddu teyrnas Dduw. Dyna beth oedd rhai ohonoch chi! Ond cawsoch eich golchi, eich sancteiddio, eich cyfiawnhau yn enw ein Harglwydd Iesu y Meseia a thrwy Ysbryd ein Duw.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud?

2. Rhufeiniaid 13:9 Oherwydd y gorchmynion, “Peidiwch godinebu, peidiwch â llofruddio, peidiwch â dwyn. , Na chwennych," a neb arallgorchymyn, yn cael eu crynhoi yn y gair hwn: "Câr dy gymydog fel ti dy hun."

3.  Mathew 15:17-19  Oni wyddoch fod popeth sy’n mynd i’r geg yn mynd i mewn i’r stumog ac yna’n cael ei ddiarddel yn wastraff? Ond y pethau sydd yn dyfod allan o'r genau sydd yn dyfod o'r galon, a'r pethau hyny sydd yn gwneuthur dyn yn aflan. Allan o'r galon y daw meddyliau drwg, yn ogystal â llofruddiaeth, godineb, anfoesoldeb rhywiol, lladrata, cam-dystiolaeth, ac athrod.

4.  Exodus 22:2-4  Os deuir o hyd i leidr wrth dorri i mewn i dŷ, ac yn cael ei daro i lawr ac yn marw, nid yw yn drosedd fawr yn yr achos hwnnw, ond os yw'r haul wedi codi arno. , yna mae'n drosedd gyfalaf yn yr achos hwnnw. Y mae lleidr yn sicr i wneud iawn, ond os nad oes ganddo ddim, y mae i'w werthu am ei ladrad. Os ceir yr hyn a ddygwyd yn fyw yn ei feddiant, pa un ai ych, asyn neu ddafad, y mae i ad-dalu dwbl.

5. Diarhebion 6:30-31  Nid yw pobl yn dirmygu lleidr os bydd yn dwyn i fodloni ei newyn pan fydd yn newynu. Ac eto os delir ef, rhaid iddo dalu seithwaith, er ei fod yn costio iddo holl gyfoeth ei dŷ.

Enillion anonest

6. Diarhebion 20:18  Bara a geir trwy anwiredd sydd felys i ddyn, Ond wedi hynny llenwir ei enau â graean.

7. Diarhebion 10:2-3 Nid yw trysorau drygioni yn gwneud dim byd: ond cyfiawnder sydd yn gwaredu rhag angau. Ni wna'r ARGLWYDDgoddef i enaid y cyfiawn newyn: ond y mae efe yn bwrw ymaith sylwedd y drygionus.

Mewn busnes

8. Hosea 12:6-8 Ond rhaid i chi ddychwelyd at eich Duw; cynnal cariad a chyfiawnder, a disgwyl wrth dy Dduw bob amser. Mae'r masnachwr yn defnyddio cloriannau anonest ac wrth ei fodd yn twyllo. Ymffrostia Effraim, “Yr wyf yn gyfoethog iawn; Rwyf wedi dod yn gyfoethog. Gyda'm holl gyfoeth ni chânt ynof unrhyw anwiredd na phechod.”

9. Lefiticus 19:13  Paid â thwyllo nac ysbeilio dy gymydog. Peidiwch â dal cyflog gweithiwr cyflogedig yn ôl dros nos.

10. Diarhebion 11:1 Ffiaidd gan yr ARGLWYDD yw cydbwysedd ffug, ond pwysau cyfiawn yw ei hyfrydwch.

Herwgipio yw lladron.

11. Exodus 21:16 Pwy bynnag sy'n dwyn dyn ac yn ei werthu, a phwy bynnag a geir yn ei feddiant, a roddir i farwolaeth.

12. Deuteronomium 24:7 Os yw rhywun yn cael ei ddal yn herwgipio cyd-Israeliad ac yn ei drin neu ei werthu fel caethwas, rhaid i'r herwgipiwr farw. Rhaid i chi gael gwared ar y drwg o'ch plith.

Ceilion

13. Diarhebion 29:24-25 Eu gelynion eu hunain yw cynorthwywyr lladron; fe'u rhoddir dan lw ac ni feiddiant dystio. Bydd ofn dyn yn fagl, ond y mae pwy bynnag sy'n ymddiried yn yr ARGLWYDD yn cael ei gadw'n ddiogel.

14. Salm 50:17-18 Oherwydd yr wyt yn gwrthod fy nisgyblaeth ac yn trin fy ngeiriau fel sbwriel. Pan welwch ladron, yr ydych yn eu cymeradwyo, ac yr ydych yn treulio eich amser gyda godinebwyr.

Aefallai na fydd lleidr yn cael ei ddal gan y gyfraith, ond Duw a ŵyr.

15. Galatiaid 6:7 Peidiwch â chael eich twyllo: ni ellir gwatwar Duw. Mae dyn yn medi yr hyn y mae'n ei hau.

16. Numeri 32:23 Ond os methwch â chadw eich gair, yna byddwch wedi pechu yn erbyn yr ARGLWYDD, a byddwch yn sicr y bydd eich pechod yn dod o hyd i chi.

Gweld hefyd: Duw Yw Ein Lloches A'n Cryfder (Adnodau o'r Beibl, Ystyr, Help)

Trowch oddi wrth ladrata.

17. Eseciel 33:15-16 Os bydd dyn drygionus yn adfer addewid, yn talu yn ôl yr hyn a gymerodd trwy ladrata, yn cerdded heibio y deddfau sydd yn sicrhau bywyd heb gyflawni anwiredd, efe a fydd byw yn ddiau; ni bydd efe farw. Ni chofir dim o'r pechodau a gyflawnodd yn ei erbyn. Y mae wedi gwneyd yr hyn sydd gyfiawn a chyfiawn ; efe a fydd byw yn ddiau.

18. Salm 32:4-5  Dydd a nos yr oedd dy law yn drwm arnaf; fe suddodd fy nerth fel yng ngwres yr haf. Yna cydnabyddais fy mhechod i ti, ac ni chuddiais fy anwiredd. Dywedais, “Cyffesaf fy nghamweddau i'r ARGLWYDD.” A maddeuaist euogrwydd fy mhechod. Am hynny bydded i'r holl ffyddloniaid weddio arnat tra y'th gaffo; yn ddiau ni chyrhaedda cyfodiad y dyfroedd nerthol hwynt.

Gweld hefyd: Gwahaniaethau rhwng Cristnogaeth a Mormoniaeth: (10 Dadl Cred)

Atgofion

19. Effesiaid 4:28 Os ydych yn lleidr, rhowch y gorau i ddwyn. Yn lle hynny, defnyddiwch eich dwylo ar gyfer gwaith caled da, ac yna rhowch yn hael i eraill mewn angen.

20. 1 Ioan 2:3-6  A gallwn fod yn sicr ein bod yn ei adnabod os ufuddhawn i'w orchmynion ef. Os yw rhywun yn honni, “Rwy'n adnabod Duw,” ond ddimufuddhewch i orchmynion Duw, y mae'r person hwnnw yn gelwyddog ac nid yw'n byw yn y gwirionedd. Ond mae'r rhai sy'n ufuddhau i air Duw yn dangos yn wirioneddol mor llwyr maen nhw'n ei garu. Dyna sut rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n byw ynddo ef. Dylai'r rhai sy'n dweud eu bod yn byw yn Nuw fyw eu bywydau fel y gwnaeth Iesu.

Enghreifftiau

21. Ioan 12:4-6 Ond dywedodd Jwdas Iscariot, y disgybl a fyddai’n ei fradychu yn fuan,, “Roedd y persawr hwnnw yn werth blwyddyn o gyflog. Dylai fod wedi ei werthu a rhoi’r arian i’r tlodion.” Nid ei fod yn gofalu am y tlawd – lleidr ydoedd, a chan mai ef oedd yn gofalu am arian y disgyblion, byddai’n aml yn dwyn rhai iddo’i hun.

22. Obadeia 1:4-6 “Er i ti esgyn fel yr eryr a gwneud dy nyth ymhlith y sêr, oddi yno y dygaf di i lawr,” medd yr ARGLWYDD. Pe deuai lladron atat, os lladron yn y nos— o, pa drychineb sydd yn dy ddisgwyl !— oni fyddent yn lladrata ond cymaint ag a fynnant ? Pe bai casglwyr grawnwin yn dod atoch chi, oni fydden nhw'n gadael ychydig o rawnwin? Ond sut y bydd Esau yn cael ei anrheithio, ei drysorau cudd yn cael eu hysbeilio!

23. Ioan 10:6-8 Yr ymadrodd hwn a lefarodd Iesu wrthynt, ond ni ddeallasant hwy beth oedd y pethau a ddywedasai efe wrthynt. A’r Iesu a ddywedodd wrthynt drachefn, Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, Myfi yw drws y defaid. Y mae pawb a ddaeth o'm blaen yn lladron ac yn lladron, ond ni wrandawodd y defaid arnynt.

24. Eseia 1:21-23 Gwelwch sut mae Jerwsalem, a fu unwaith mor ffyddlon, wedidod yn butain. Unwaith yn gartref cyfiawnder a chyfiawnder, mae hi bellach wedi'i llenwi â llofruddion. Unwaith fel arian pur, daethost fel slag diwerth. Unwaith mor bur, rydych chi nawr fel gwin wedi'i ddyfrio. Mae dy arweinwyr yn wrthryfelwyr, yn gymdeithion i ladron. Mae pob un ohonynt yn caru llwgrwobrwyon ac yn mynnu taliadau talu, ond maent yn gwrthod amddiffyn achos plant amddifad nac yn ymladd dros hawliau gweddwon.

25. Jeremeia 48:26-27 Gwna hi'n feddw, oherwydd heriodd hi'r ARGLWYDD. Bydded i Moab ymdrybaeddu yn ei chyfog; gadewch iddi fod yn wrthrych gwawd. Onid Israel oedd gwrthrych dy wawd? A ddaliwyd hi ymhlith lladron, i ysgwyd dy ben mewn gwatwar pryd bynnag y soni amdani?
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.