25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ffrindiau Ffug

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ffrindiau Ffug
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am ffrindiau ffug

Bendith gan Dduw yw cael ffrindiau da, ond o’r ysgol elfennol i’r coleg rydyn ni i gyd wedi cael ffrindiau ffug. Hoffwn ddechrau trwy ddweud y gall hyd yn oed ein ffrindiau gorau wneud camgymeriadau. Cofiwch, does neb yn berffaith. Y gwahaniaeth rhwng ffrind da a ddigwyddodd i wneud rhywbeth nad oeddech yn ei hoffi a ffrind ffug yw nad yw ffrind da yn parhau i wneud drwg i chi.

Gweld hefyd: 15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Ynghylch Cribddeiliaeth

Gallwch siarad â'r person hwnnw a dweud unrhyw beth wrtho a bydd yn clywed eich geiriau oherwydd ei fod yn eich caru. Nid yw ffrind ffug yn poeni sut rydych chi'n teimlo ac mae'n parhau i'ch digalonni hyd yn oed ar ôl i chi siarad â nhw. Maen nhw fel arfer yn gaswyr. O fy mhrofiad personol nid yw llawer o bobl ffug yn deall eu ffug. Mae eu personoliaeth yn ddim ond bod yn anffyddlon.

Maen nhw'n hunanol a byddan nhw bob amser yn eich siomi, ond nid ydyn nhw'n meddwl eu bod nhw'n ffug. Pan fydd y ffrindiau hyn yn rhoi'r gorau i siarad â chi maen nhw'n dechrau siarad amdanoch chi. Wrth wneud ffrindiau newydd peidiwch â dewis pobl a fydd ond yn dod â chi i lawr ac yn eich tynnu oddi wrth Grist. Nid yw ceisio ffitio i mewn byth yn werth chweil. Cyn i ni gyrraedd yr Ysgrythurau. Gadewch i ni ddarganfod sut i'w hadnabod.

Dyfyniadau

“Mae ffrindiau ffug fel cysgodion: bob amser yn agos atoch chi ar eich eiliadau mwyaf disglair, ond does unman i'ch gweld ar eich awr dywyllaf Mae gwir ffrindiau fel sêr, chi ddim bob amser yn eu gweld ond maen nhwbob amser yno.”

“Mae gwir ffrindiau yno i chi bob amser. Dim ond pan fydd angen rhywbeth gennych chi y mae ffrindiau ffug yn ymddangos.”

“Gall amser yn unig brofi gwerth cyfeillgarwch. Wrth i amser fynd heibio rydyn ni'n colli'r rhai ffug ac yn cadw'r gorau. Mae gwir ffrindiau yn aros pan fydd y gweddill i gyd wedi diflannu. Y mae mwy i'w ofni cyfaill didwyll a drwg na bwystfil gwyllt; gall bwystfil gwyllt friw dy gorff, ond bydd ffrind drwg yn niweidio dy feddwl.”

“Bydd gwir ffrindiau bob amser yn dod o hyd i ffordd i'ch helpu. Bydd ffrindiau ffug bob amser yn dod o hyd i esgus.”

Sut i adnabod ffrind ffug?

 • Mae dau wyneb arnyn nhw. Maen nhw'n gwenu ac yn chwerthin gyda chi, ond yna'n eich athrod tu ôl i'ch cefn.
 • Maen nhw eisiau gwybod eich gwybodaeth a'ch cyfrinachau fel y gallant hel clecs i eraill.
 • Maen nhw bob amser yn hel clecs am eu ffrindiau eraill.
 • Pan fyddwch chi ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd nid yw byth yn broblem, ond pan fydd eraill o gwmpas maen nhw'n gyson yn ceisio gwneud i chi edrych yn ddrwg.
 • Y maent bob amser yn eich bychanu, eich doniau, a'ch cyflawniadau.
 • Maen nhw bob amser yn gwneud hwyl am ben amdanoch chi.
 • Mae popeth yn gystadleuaeth iddyn nhw. Maen nhw bob amser yn ceisio un i fyny chi.
 • Maent yn fwriadol yn rhoi cyngor gwael i chi fel nad ydych yn llwyddo nac yn rhagori arnynt mewn rhywbeth.
 • Pan maen nhw o gwmpas eraill maen nhw'n ymddwyn fel nad ydyn nhw'n eich adnabod chi.
 • Pan fyddwch chi'n gwneud camgymeriad maen nhw bob amser yn llon.
 • Maen nhw'n eich defnyddio chi am yr hyn sydd gennych chi ac rydych chi'n ei wybod. Hwyceisiwch bob amser fanteisio arnoch chi.
 • Dydyn nhw byth yno pan fydd eu hangen arnoch chi. Yn eich amser o angen a phan fyddwch chi'n mynd trwy bethau drwg maen nhw'n rhedeg.
 • Dydyn nhw byth yn eich adeiladu chi ac yn eich gwneud chi'n berson gwell, ond maen nhw bob amser yn dod â chi i lawr.
 • Maen nhw'n cau eu cegau ar yr adegau anghywir. Maent yn gadael i chi fynd i lawr y llwybr anghywir ac yn caniatáu ichi wneud camgymeriadau.
 • Maen nhw'n hollbwysig. Maen nhw bob amser yn gweld y drwg dydyn nhw byth yn gweld y da.
 • Maent yn ystrywgar .

Byddwch yn eu hadnabod wrth eu ffrwythau.

1. Mathew 7:16 Gellwch eu hadnabod wrth eu ffrwyth, hynny yw, ar eu ffordd. act. Allwch chi godi grawnwin o lwyni drain, neu ffigys o ysgall?

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Astudio’r Gair (Ewch yn Galed)

2. Diarhebion 20:11 Mae hyd yn oed plant bach yn cael eu hadnabod wrth eu gweithredoedd, felly ydy eu hymddygiad yn bur ac yn unionsyth?

Nid yw eu geiriau yn cydweithredu â'u calonnau. Maen nhw wrth eu bodd yn mwy gwastad. Rhoddant wên ffug a llawer gwaith y maent yn dy ganmol ac yn dy sarhau yr un pryd.

3. Salm 55:21 Y mae ei eiriau mor llyfn ag ymenyn, ond yn ei galon y mae rhyfel. Mae ei eiriau mor lleddfol ag eli, ond oddi tano mae dagrau!

4. Mathew 22:15-17 Yna daeth y Phariseaid at ei gilydd i gynllwynio sut i ddal Iesu i ddweud rhywbeth y gallai gael ei arestio amdano. Anfonasant rai o'u disgyblion, ynghyd â chefnogwyr Herod, i'w gyfarfod. “Athro,” medden nhw, “rydym yn gwybod pa mor onest ydych chiyn. Yr wyt yn dysgu ffordd Duw yn wirionedd. Rydych chi'n ddiduedd a dydych chi ddim yn chwarae ffefrynnau. Yn awr dywed wrthym beth yw eich barn am hyn: a yw'n iawn talu trethi i Gesar ai peidio?" Ond gwyddai Iesu eu cymhellion drwg. “Chi ragrithwyr!” dwedodd ef. “Pam wyt ti'n ceisio fy nal i?

5. Diarhebion 26:23-25 ​​Gall geiriau llyfn guddio calon ddrwg, fel y mae gwydredd hardd yn gorchuddio crochan clai. Efallai y bydd pobl yn cuddio eu casineb â geiriau dymunol, ond maen nhw'n eich twyllo chi. Maen nhw'n esgus bod yn garedig, ond ddim yn eu credu. Y mae eu calonnau yn llawn o ddrygau lawer.

6. Salm 28:3 Paid â'm llusgo i ffwrdd gyda'r drygionus - gyda'r rhai sy'n gwneud drwg - y rhai sy'n siarad geiriau cyfeillgar wrth eu cymdogion wrth gynllunio drygioni yn eu calonnau.

Y maent yn drywanwyr cefn.

7. Salm 41:9 Y mae hyd yn oed fy ffrind agos, rhywun yr wyf yn ymddiried ynddo, yn rhannu fy mara, wedi troi yn fy erbyn.

8. Luc 22:47-48 Tra oedd yn dal i siarad, daeth tyrfa i fyny, a'r gŵr a elwid Jwdas, un o'r Deuddeg, yn eu harwain. Daeth at Iesu i'w gusanu, ond dywedodd Iesu, "Jwdas, a fyddech chi'n bradychu Mab y Dyn â chusan?"

Maen nhw eisiau gwybod popeth, nid oherwydd eu bod yn malio, ond fel y gallant hel clecs.

9. Salm 41:5-6 Ond nid yw fy ngelynion yn dweud dim ond drwg amdanaf. “Pa mor fuan y bydd yn marw ac yn cael ei anghofio?” gofynnant. Y maent yn ymweled â mi fel pe baent yn gyfeillion i mi, ond yr holl amser y maent yn hel clecs, a phrydmaent yn gadael, maent yn ei ledaenu i bob man.

10. Diarhebion 11:13 Mae clecs yn mynd o gwmpas yn dweud cyfrinachau , ond gall y rhai sy'n ddibynadwy gadw hyder.

11. Diarhebion 16:28 Mae rhywun gwrthnysig yn cynhyrfu gwrthdaro, ac mae clecs yn gwahanu ffrindiau agos.

Maen nhw bob amser yn siarad yn wael am eraill. Dychmygwch sut maen nhw'n siarad amdanoch chi pan nad ydych chi o gwmpas.

12. Diarhebion 20:19 Mae clecs yn bradychu hyder; felly osgoi unrhyw un sy'n siarad gormod.

13. Jeremeia 9:4 Gwyliwch rhag eich ffrindiau; peidiwch ag ymddiried yn eich clan yn neb. Canys twyllwr yw pob un ohonynt, a phob cyfaill yn athrodwr.

14. Lefiticus 19:16 Paid â thaenu clecs enllibus ymhlith dy bobl. Peidiwch â sefyll yn segur pan fydd bywyd eich cymydog dan fygythiad. Fi ydy'r ARGLWYDD.

Maen nhw'n ddylanwadau drwg. Maen nhw eisiau dy weld di'n mynd i lawr oherwydd eu bod nhw'n mynd i lawr.

15. Diarhebion 4:13-21 Cofia bob amser yr hyn a ddysgwyd i ti, a phaid â gadael iddo fynd. Cadwch bopeth a ddysgoch; dyma'r peth pwysicaf mewn bywyd. Paid â dilyn ffyrdd y drygionus; peidiwch â gwneud yr hyn y mae pobl ddrwg yn ei wneud. Osgoi eu ffyrdd, a pheidiwch â'u dilyn. Cadwch draw oddi wrthynt a daliwch ati, oherwydd ni allant gysgu nes iddynt wneud drwg. Ni allant orffwys nes iddynt niweidio rhywun. Gwleddant ar ddrygioni a chreulondeb fel pe baent yn bwyta bara ac yn yfed gwin. Mae ffordd y person da fel goleuniwawr, yn tyfu'n ddisgleiriach a mwy disglair tan olau dydd llawn. Ond y drygionus a rodiant o amgylch yn y tywyllwch; ni allant hyd yn oed weld beth sy'n gwneud iddynt faglu. Fy mhlentyn, rho sylw i'm geiriau; gwrandewch yn astud ar yr hyn a ddywedaf. Paid byth ag anghofio fy ngeiriau; cadwch nhw mewn cof bob amser.

16. 1 Corinthiaid 15:33-34 Peidiwch â chael eich twyllo. “Mae cymdeithion drwg yn difetha cymeriad da. ” Dewch yn ôl at eich synhwyrau iawn ac atal eich ffyrdd pechadurus. Yr wyf yn datgan er cywilydd nad yw rhai ohonoch yn adnabod Duw.

17. Diarhebion 12:26 Y mae'r cyfiawn yn dewis eu cyfeillion yn ofalus, ond y mae ffordd y drygionus yn eu harwain ar gyfeiliorn.

18. Mathew 5:29-30 Felly, os yw dy lygad de yn peri iti bechu, rhwygo ef allan a'i daflu. Mae'n well i chi golli rhan o'ch corff na chael ei daflu i gyd i uffern. Ac os yw dy law dde yn dy arwain i bechu, tor hi i ffwrdd a thaflu hi ymaith. Mae'n well i chi golli rhan o'ch corff na chael y cyfan ohono i fynd i uffern.

Mae gelynion yn annog penderfyniadau drwg, tra bod ffrindiau da yn dweud y gwir wrthych hyd yn oed os yw'n brifo.

19. Diarhebion 27:5-6 Gwell na chariad cudd yw cerydd agored! Mae clwyfau gan ffrind diffuant yn well na llawer o gusanau gan elyn.

Maent yn eich defnyddio ac yn manteisio arnoch. Dim ond ffrindiau wyt ti pan wyt ti’n eu helpu nhw.

20. Diarhebion 27:6 Paid â manteisio ar dy gilydd, ond ofna dy Dduw. Fi ydy'r ARGLWYDD eich Duw chi.

Maen nhwstingy.

21. Diarhebion 23:6-7 Paid â bwyta gyda phobl sy'n llwgu; peidiwch a chwennych eu danteithion. canys efe yw y math o berson sydd bob amser yn meddwl am y gost. “Bwytewch ac yf,” mae'n dweud wrthych, ond nid yw ei galon gyda chwi.

Pan fydd gennych rywbeth i'w gynnig iddynt y maent yn aros, ond cyn gynted ag nad ydych yn gadael, maent yn gadael.

22. Diarhebion 19:6-7 Mae llawer o gyri yn ffafrio gyda phren mesur, a phawb yn ffrind i un sy'n rhoi anrhegion. Mae'r tlodion yn cael eu hanwybyddu gan eu holl berthnasau - faint mwy y mae eu ffrindiau'n eu hosgoi! Er i'r tlodion eu herlid trwy ymbil, nid ydynt i'w cael yn unman.

Pan fyddwch chi mewn trafferth nid ydyn nhw i'w cael yn unman.

23. Salm 38:10-11 Mae fy nghalon yn pwyso, ac mae fy nerth yn fy pallu; hyd yn oed y golau wedi mynd o fy llygaid. Mae fy nghyfeillion a'm cymdeithion yn fy osgoi oherwydd fy nghlwyfau; mae fy nghymdogion yn aros yn bell.

24. Salm 31:11 Yr wyf yn cael fy ngwawdio gan fy holl elynion, a'm dirmygu gan fy nghymdogion – hyd yn oed fy nghyfeillion yn ofni dod yn agos ataf. Pan fyddant yn fy ngweld ar y stryd, maent yn rhedeg y ffordd arall.

Ffrindiau ffug yw'r rhai sy'n troi'n elynion.

25. Salm 55:12-14 Pe bai gelyn yn fy sarhau, gallwn ei oddef; pe bai gelyn yn codi i'm herbyn, gallwn guddio. Ond tydi, ŵr fel myfi, yw fy nghydymaith, fy nghyfaill mynwesol, â’r hwn y mwynheais unwaith gymdeithas felys yn nhŷ Dduw , wrth ymdaith yn mysg yaddolwyr.

Atgoffa

Peidiwch byth â cheisio dial ar neb. Parhewch i garu eich gelynion bob amser.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.