25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gasineb (Ai Pechod yw Casáu Rhywun?)

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gasineb (Ai Pechod yw Casáu Rhywun?)
Melvin Allen

Diffiniad o gasineb yn y Beibl

Gair cryf na ddylid byth ei ddefnyddio yw casineb. Yr unig amser y dylem ei gasáu ar ein taith Gristnogol ffydd yw pan ddaw i bechod. Dylem bob amser gasáu pechod a drygioni a rhyfela yn barhaus â hwy. Dylem fod yn rhyfela yn erbyn y pechod o gasáu eraill.

Rhaid inni rodio trwy’r Ysbryd a gofyn i’r Ysbryd Glân ein helpu gydag unrhyw ddicter neu ddicter a all fod gennym tuag at eraill.

Rhaid i ni beidio ag aros ar y negyddol, sydd ond yn gwneud pethau'n waeth. Rhaid inni geisio cymod a gallu maddau.

Yn y bôn mae dal dig yn dal casineb yn eich calon ac mae Duw yn ei gwneud yn glir, os na fyddwch chi'n maddau i eraill, ni fydd yn maddau i chi.

Mae'r sawl sy'n ennyn casineb yn ei galon tuag at rywun yn cerdded yn y tywyllwch.

Os dywedwch eich bod yn Gristion ond eto'n casáu rhywun, mae'r Ysgrythur yn dweud eich bod yn gelwyddog.

Dyfyniadau Cristnogol am gasineb

“Trwy gydol oes bydd pobl yn eich gwneud yn wallgof, yn eich amharchu ac yn eich trin yn ddrwg. Gadewch i Dduw ddelio â'r pethau maen nhw'n eu gwneud, achos bydd casineb yn eich calon yn eich difa chi hefyd.” Will Smith

“O’i ferwi i lawr i’w hanfod, casineb yw anfaddeugarwch.” John R. Rice

“Mae casáu pobl fel llosgi eich tŷ eich hun i gael gwared ar lygoden fawr.” Harry Emerson Fosdick

Gweld hefyd: 30 Adnod Epig o’r Beibl Am Adar y To a Phryder (Duw Yn Eich Gweld)

“Ni fyddwch byth yn caru mewn gwirionedd nes eich bod yn caru rhywun sy'n eich casáu.” Jack Hyles

“Fe ddywedaf wrthychbeth i'w gasáu. Rhagrith casineb; cant casineb; anoddefgarwch casineb, gormes, anghyfiawnder, Pharisiaeth; casáu nhw fel roedd Crist yn eu casáu – gyda chasineb dwfn, parhaus, tebyg i Dduw.” Frederick W. Robertson

“Felly y mae y fath beth a chasineb perffaith, yn union fel y mae y fath beth a dicter cyfiawn. Ond casineb at elynion Duw ydyw, nid ein gelynion ein hunain. Mae’n gwbl rydd o bob sbeitlyd, rheidrwydd a dialedd, a dim ond cariad at anrhydedd a gogoniant Duw sy’n ei danio.” John Stott

“Mae gormod o Gristnogion yn mynd yn chwerw ac yn ddig yn y gwrthdaro. Os disgynnwn i atgasedd, yr ydym eisoes wedi colli y frwydr. Rhaid inni gydweithredu â Duw i droi'r hyn a olygir er drwg yn fwy o les ynom. Dyma pam rydyn ni’n bendithio’r rhai a fyddai’n ein melltithio: nid er eu mwyn nhw yn unig y mae hynny ond er mwyn diogelu ein henaid rhag ei ​​ymateb naturiol i gasineb.” Francis Frangipane

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am gasineb?

1. 1 Ioan 4:19-20 Rydyn ni’n caru oherwydd bod Duw wedi ein caru ni yn gyntaf. Pwy bynnag sy'n dweud, “Rwy'n caru Duw,” ond yn casáu ei frawd, mae'n gelwyddog. Ni all y sawl nad yw'n caru ei frawd y mae wedi'i weld garu'r Duw na welodd.

2. 1 Ioan 2:8-11 Drachefn, gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, yr hyn sydd wir ynddo ef ac ynoch chwithau: oblegid y tywyllwch a aeth heibio, a'r gwir oleuni sydd yn llewyrchu yn awr. Yr hwn sydd yn dywedyd ei fod yn y goleuni, ac yn casau ei frawd, sydd yn y tywyllwch hyd yn awr. Ef ayn caru ei frawd yn aros yn y goleuni, ac nid oes dim achlysur i faglu ynddo. Ond yr hwn sydd yn casau ei frawd, sydd mewn tywyllwch, ac yn rhodio yn y tywyllwch, ac ni wyr i ba le y mae yn myned, am fod y tywyllwch hwnnw wedi dallu ei lygaid ef.

3. 1 Ioan 1:6 Os ydym yn honni bod gennym gymdeithas ag ef, ac eto yn cerdded yn y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd ac nid ydym yn byw allan y gwirionedd.

Mae casineb yn eich calon yn cyfateb i lofruddiaeth.

4. 1 Ioan 3:14-15 Os ydyn ni’n caru ein brodyr a chwiorydd Cristnogol, mae’n profi bod gennym ni pasio o farwolaeth i fywyd. Ond mae person sydd heb gariad yn dal yn farw. Mae unrhyw un sy'n casáu brawd neu chwaer arall yn llofrudd yn y bôn. Ac rydych chi'n gwybod nad oes gan lofruddwyr fywyd tragwyddol ynddynt.

5. Lefiticus 19:17-18 Peidiwch â chasáu eich brawd yn eich calon. Rhaid i ti yn ddiau geryddu dy gyd-ddinasydd rhag i ti bechu o'i achos ef. Rhaid i ti beidio â dial na dig yn erbyn plant dy bobl, ond rhaid iti garu dy gymydog fel ti dy hun. Fi ydy'r ARGLWYDD.

Pan fydd casáu yn gymeradwy

6. Salm 97:10 Y rhai sy'n caru'r ARGLWYDD, caswch ddrygioni! Mae'n amddiffyn bywydau ei bobl dduwiol ac yn eu hachub rhag nerth y drygionus.

7. Rhufeiniaid 12:9 Bydded cariad heb ei ddifrïo. Bhor yr hyn sydd ddrwg ; glynu wrth yr hyn sy'n dda.

8. Diarhebion 13:5 Y mae'r cyfiawn yn casáu anwiredd, ondy drygionus yn dwyn gwarth a gwarth.

9. Diarhebion 8:13 Ofn yr Arglwydd yw casineb at ddrygioni. Balchder a haerllugrwydd a ffordd drygioni a lleferydd gwyrdroëdig yr wyf yn ei gasáu.

Cariad yn lle casineb

10. Diarhebion 10:12 Y mae casineb yn peri gwrthdaro, ond y mae cariad yn gorchuddio pob camwedd.

11. 1 Pedr 4:8 Ac uwchlaw pob peth, bydded haelfrydedd yn eich plith eich hunain, oherwydd bydd elusen yn gorchuddio'r lliaws o bechodau.

12. 1 Ioan 4:7 Anwylyd, carwn ein gilydd: canys o Dduw y mae cariad; a phob un sydd yn caru, wedi ei eni o Dduw, ac yn adnabod Duw.

Nid cariad yn unig yw Duw, mae’n amlwg o’r Ysgrythur fod Duw yn casáu.

13. Malachi 1:2-3 “Fe wnes i dy garu di,” medd yr ARGLWYDD . “Ond rwyt ti'n gofyn, ‘Sut roeddet ti'n ein caru ni?’ “Onid oedd brawd Esau Jacob?” medd yr ARGLWYDD. “Roeddwn i'n caru Jacob, ond roedd Esau yn casáu. Troais ei fynyddoedd yn dir diffaith a gadael ei etifeddiaeth i'r jacaliaid yn yr anialwch.

Gweld hefyd: 22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Datgelu Drygioni

14. Diarhebion 6:16-19 Y mae chwe pheth y mae'r Arglwydd yn eu casáu—na, saith peth y mae'n eu casáu: llygaid drygionus, tafod celwyddog, dwylo sy'n lladd y dieuog, calon sy'n cynllwynio drygioni, traed sy'n hil i wneud cam, tyst celwyddog sy'n tywallt celwyddau, person sy'n hau anghytgord mewn teulu.

15. Salm 5:5 Ni saif yr ynfyd yn dy olwg: casau holl weithredwyr anwiredd.

16. Salm 11:5 Y mae'r Arglwydd yn ceisio'r cyfiawn: ond y drygionus, a'r sawl sy'n caru trais, a gasa ei enaid.

Rhaid i ni ar fyrder faddau i eraill cyn i chwerwder droi yn gasineb.

17. Mathew 5:23-24 Felly os ydych yn cyflwyno aberth wrth yr allor yn y Deml ac yr wyt yn cofio yn ddisymwth fod gan rywun rywbeth yn dy erbyn, gad dy aberth yno wrth yr allor. Ewch i gael eich cymodi â'r person hwnnw. Yna tyrd i offrymu dy aberth i Dduw.

18. Hebreaid 12:15 Gofalwch am eich gilydd rhag i neb ohonoch fethu derbyn gras Duw. Gwyliwch rhag i wreiddyn gwenwynig chwerwder dyfu i'ch trallodi, gan lygru llawer.

19. Effesiaid 4:31 Gwaredwch bob chwerwder, cynddaredd a dicter, ffrwgwd ac athrod, ynghyd â phob math o falais.

Mae'r byd yn casáu Cristnogion.

20. Mathew 10:22 A bydd yr holl genhedloedd yn eich casáu chwi am eich bod yn ddilynwyr i mi. Ond bydd pawb sy'n dyfalbarhau hyd y diwedd yn cael eu hachub.

21. Mathew 24:9  “Yna byddwch yn cael eich arestio, eich erlid, a'ch lladd. Byddwch yn cael eich casáu ledled y byd oherwydd eich bod yn fy nilynwyr.

Atgofion

22. Y Pregethwr 3:7-8 Amser i rwygo ac amser i drwsio. Amser i fod yn dawel ac amser i siarad. Amser i garu ac amser i gasáu. Amser i ryfel ac amser i heddwch.

23. Diarhebion 10:18 Yr hwn a guddia gasineb â gwefusau celwyddog, a'r hwn a draetho athrod, sydd ynfyd.

24. Galatiaid 5:20-21 eilunaddoliaeth, dewiniaeth, casineb, amrywiant, efelychiadau, digofaint, cynnen,cenfigenau, heresïau, Cenfigenau, llofruddiaethau, meddwdod, diddanwch, a'r cyffelyb : am y rhai yr wyf yn dywedyd wrthych o'r blaen, fel y dywedais wrthych hefyd yn yr amser gynt, na chaiff y rhai sydd yn gwneuthur y cyfryw bethau etifeddu teyrnas Dduw.

Enghreifftiau o gasineb yn y Beibl

25. Genesis 37:3-5 Roedd Jacob yn caru Joseff yn fwy nag unrhyw un o'i blant eraill oherwydd bod Joseff wedi ei eni iddo yn ei henaint. Felly un diwrnod, gwnaeth Jacob anrheg arbennig i Joseff – gwisg brydferth. Ond roedd ei frodyr yn casáu Joseff oherwydd roedd eu tad yn ei garu yn fwy na'r gweddill ohonyn nhw. Ni allent ddweud gair caredig wrtho. Un noson cafodd Joseff freuddwyd, a phan ddywedodd wrth ei frodyr amdani, roedden nhw'n ei gasáu yn fwy nag erioed.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.