25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Uchelgais

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Uchelgais
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am uchelgais

Ydy uchelgais yn bechod? Yr ateb yw ei fod yn dibynnu. Mae'r Ysgrythurau hyn i ddangos i chi'r gwahaniaeth rhwng uchelgais bydol a duwiol. Mae uchelgais bydol yn hunanol. Mae'n ceisio llwyddiant ym mhethau'r byd ac yn cystadlu â phobl y byd. Mae'n dweud, “Rydw i'n mynd i weithio'n galed i gael mwy na chi a dod yn well na chi” ac ni ddylai Cristnogion fod fel hyn.

Rydyn ni i fod i fod ag uchelgais yn yr Arglwydd. Rydyn ni i fod i weithio i'r Arglwydd ac nid allan o gystadleuaeth i fod yn well na neb, cael enw mwy nag eraill, neu gael mwy o bethau nag eraill.

Wedi dweud hynny mae’n beth gwych cael uchelgais, breuddwydion, a bod yn weithiwr caled, ond uchelgais Cristion yw bod tuag at Grist.

Dyfyniadau

  • “Fy mhrif uchelgais mewn bywyd yw bod ar restr y mae’r diafol yn ei ddymuno.” Leonard Ravenhill
  • “Ni wn am ddim y byddwn yn dewis ei gael yn destun fy uchelgais ar gyfer bywyd na chael fy nghadw'n ffyddlon i'm Duw hyd farwolaeth, yn dal i fod yn enillydd enaid, yn dal i fod yn wir. herald y groes, a thystio enw Iesu hyd yr awr ddiwethaf. Cyfryw yn unig sydd yn y weinidogaeth a fydd cadwedig." Charles Spurgeon
  • “Nid gwir uchelgais yw’r hyn yr oeddem yn ei feddwl. Gwir uchelgais yw’r awydd dwys i fyw’n ddefnyddiol a cherdded yn ostyngedig dan ras Duw.” Bill Wilson
  • “Pob uchelgaisyn gyfreithlon ac eithrio’r rhai sy’n dringo i fyny ar drallodau neu ryfeddodau dynolryw.” – Henry Ward Beecher

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Colosiaid 3:23 Beth bynnag a wnewch, gwnewch hynny’n frwdfrydig, fel rhywbeth a wneir i’r bobl. Arglwydd ac nid i ddynion.

2. 1 Thesaloniaid 4:11 a'i wneud yn uchelgais i chi fyw bywyd tawel a gofalu am eich busnes eich hun a gweithio â'ch dwylo, yn union fel y gorchmynasom i chi.

3. Effesiaid 6:7 Gwasanaethwch ag agwedd dda, fel at yr Arglwydd ac nid i ddynion.

4. Diarhebion 21:21 Bydd pwy bynnag sy'n dilyn cyfiawnder a chariad di-ffael yn cael bywyd, cyfiawnder ac anrhydedd.

5. Mathew 5:6 Gwyn eu byd y rhai sy'n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder, oherwydd cânt hwy eu llenwi.

6. Salm 40:8 Yr wyf yn ymhyfrydu wrth wneud dy ewyllys, fy Nuw, oherwydd y mae dy gyfarwyddiadau wedi eu hysgrifennu ar fy nghalon.

Uchelgais i hyrwyddo Teyrnas Dduw.

7. Rhufeiniaid 15:20-21 Fy uchelgais erioed fu pregethu’r Newyddion Da lle na chlywsid erioed enw Crist, yn hytrach na lle mae eglwys wedi ei chychwyn eisoes gan rywun arall. Yr wyf wedi bod yn dilyn y cynllun y soniwyd amdano yn yr Ysgrythurau, lle mae'n dweud, “Bydd y rhai na ddywedwyd erioed amdano yn gweld, a'r rhai na chlywsant erioed amdano a ddeallant.”

Gweld hefyd: 60 Adnod Bwerus o'r Beibl Ynghylch Angerdd Dros (Duw, Gwaith, Bywyd)

8. Mathew 6:33 Eithr ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a’i gyfiawnder ef, a’r holl bethau hyn a chwanegir atoch chwi.

9. 2 Corinthiaid 5:9-11 Am hynny y mae gennym ninnau hefyd fel ein huchelgais, boed gartref neu yn absennol, i fod yn gymeradwy ganddo. Canys rhaid i ni oll ymddangos gerbron brawdle Crist, er mwyn i bob un gael ei dâl am ei weithredoedd yn y corff, yn ôl yr hyn a wnaeth, pa un bynnag ai da ai drwg. Felly, gan wybod ofn yr Arglwydd, yr ydym yn perswadio dynion, ond fe'n gwnaed yn amlwg i Dduw; ac yr wyf yn gobeithio ein bod yn amlwg hefyd yn eich cydwybodau.

10. 1 Corinthiaid 14:12 Felly, gan eich bod yn uchelgeisiol dros ddoniau ysbrydol, ceisiwch ragori ynddynt er lles yr Eglwys.

Dŷn ni i fod yn ostyngedig.

11. Luc 14:11 Canys pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun a ddarostyngir, ond y neb a'i darostyngo ei hun a ddyrchefir.

12. 1 Pedr 5:5-6 Yn yr un modd, chwi sy'n iau, byddwch ddarostyngedig i'r henuriaid. A phob un ohonoch, gwisgwch eich hunain â gostyngeiddrwydd tuag at eich gilydd, oherwydd y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion ond yn rhoi gras i'r gostyngedig. A Duw a'ch dyrchafo mewn amser priodol, os ymddarostyngwch eich hunain dan ei law nerthol ef.

Mae uchelgais Beiblaidd yn rhoi eraill o’r blaen. Mae'n gwneud aberth dros eraill.

13. Nid yw Philipiaid 2:4 yn gofalu dim ond am eich diddordebau personol eich hun, ond hefyd am fuddiannau pobl eraill.

14. Mae Philipiaid 2:21 i gyd yn ceisio eu buddiannau eu hunain, nid buddiannau Iesu Grist.

15. 1 Corinthiaid 10:24 Paid â cheisio dy les dy hun,ond daioni y person arall.

16. Rhufeiniaid 15:1 Gan hynny y dylem ni, y rhai cryfion, oddef gwendidau y rhai gwan, ac nid ymhyfrydu.

Pechod yw uchelgais hunanol.

17. Eseia 5:8-10 Pa dristwch i chwi sy'n prynu tŷ ar ôl tŷ a maes ar ôl maes, nes bod pawb yn cael eich troi allan ac rydych chi'n byw ar eich pen eich hun yn y wlad. Ond clywais ARGLWYDD y Lluoedd yn tyngu llw difrifol: “Bydd llawer o dai yn sefyll yn anghyfannedd; bydd hyd yn oed plastai hardd yn wag. Ni fydd deg erw o winllan yn cynhyrchu hyd yn oed chwe galwyn o win. Dim ond un fasged o rawn fydd yn cynhyrchu deg basged o hadau.”

18. Philipiaid 2:3 Peidiwch â gweithredu o uchelgais na dirnad hunanol, ond yn ostyngedig meddyliwch am eraill fel rhai sy'n well na chi'ch hun.

19. Rhufeiniaid 2:8 ond digofaint a dicter i'r rhai sy'n byw mewn uchelgais hunanol ac nad ydynt yn ufuddhau i'r gwirionedd ond yn dilyn anghyfiawnder.

20. Iago 3:14 Ond os oes gen ti genfigen chwerw ac uchelgais hunanol yn dy galon, paid â brolio a gwadu'r gwirionedd.

21. Galatiaid 5:19-21 Yn awr y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg: anfoesoldeb rhywiol, amhuredd moesol, anfoesgarwch, eilunaddoliaeth, dewiniaeth, casineb, cynnen, cenfigen, pyliau o ddicter, uchelgeisiau hunanol, anghytundebau, carfanau, cenfigen, meddwdod, car- charu, a dim cyffelyb. Yr wyf yn dweud wrthych am y pethau hyn ymlaen llaw—fel y dywedais wrthych o'r blaen—na chaiff y rhai sy'n gwneud pethau o'r fath etifeddu'rteyrnas Dduw.

Rhaid i ni geisio gogoniant Duw nid gogoniant dyn.

Gweld hefyd: 10 Gweddïo Merched Yn Y Beibl (Menywod Anhygoel Ffyddlon)

22. Ioan 5:44 Does ryfedd na allwch chi gredu! Oherwydd yr ydych yn anrhydeddu eich gilydd yn llawen, ond nid oes ots gennych am yr anrhydedd a ddaw oddi wrth yr hwn sy'n Dduw yn unig.

23. Ioan 5:41 Nid wyf yn derbyn gogoniant gan ddynion.

24. Galatiaid 1:10 Canys ai ynteu Duw yr wyf fi yn perswadio dynion yn awr? Neu a wyf yn ceisio plesio dynion? canys pe buaswn eto yn rhyngu bodd i ddynion, ni ddylwn fod yn was i Grist.

Ni ellwch wasanaethu dau feistr.

25. Mathew 6:24 Ni ddichon neb wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd naill ai'n casáu'r naill ac yn caru'r llall. , neu bydd yn ymroddgar i'r naill ac yn dirmygu'r llall . Ni allwch wasanaethu Duw ac arian.

Bonws

1 Ioan 2:16-17  Am bopeth sy’n perthyn i’r byd – chwant y cnawd, chwant y llygaid, a balchder mewn ffordd o fyw - nid yw oddi wrth y Tad, ond oddi wrth y byd. Ac y mae'r byd â'i chwant yn mynd heibio, ond y mae'r un sy'n gwneud ewyllys Duw yn aros am byth.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.