25 Adnodau Rhyfeddol o'r Beibl Am Doniau Ac Anrhegion a Roddwyd Gan Dduw

25 Adnodau Rhyfeddol o'r Beibl Am Doniau Ac Anrhegion a Roddwyd Gan Dduw
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am dalentau?

Ein Duw anhygoel greodd bawb â galluoedd a doniau unigryw i helpu i wasanaethu ein brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Weithiau dydyn ni ddim hyd yn oed yn ymwybodol o’r doniau rydyn ni’n eu rhoi gan Dduw nes inni fynd i frwydrau gwahanol mewn bywyd.

Diolchwch i Dduw am bopeth y mae wedi ei roi i chi. Gall eich talent fod yn bersonoliaeth arbennig i chi, eich gallu i roi geiriau caredig, gallu cerddorol, penderfyniad mewn bywyd, rhoi, pregethu, doethineb, tosturi, sgiliau addysgu, carisma, sgiliau cyfathrebu, neu unrhyw beth rydych chi'n dda yn ei wneud.

Byddwch yn ddoeth a rhowch nhw ar waith i helpu eraill. Rydyn ni i gyd yn rhan o gorff Crist. Stopiwch adael i roddion Duw i chi ddal llwch.

Defnyddiwch ef neu collwch ef! Fe'u rhoddodd i chi am reswm. Sut wyt ti’n defnyddio dy ddoniau i ogoneddu Duw?

Dyfyniadau Cristnogol am dalentau

“Pan fyddaf yn sefyll gerbron Duw ar ddiwedd fy oes, byddwn yn gobeithio na fyddai gennyf un darn o dalent ar ôl, a gallai ddweud, 'Defnyddiais bopeth a roesoch i mi'.” Erma Bombeck

“Sut gallen ni fwynhau’r nefoedd petaen ni yn ystod ein hoes wedi defnyddio’r rhan fwyaf o’n hamser, ein trysor, a’n doniau i ni ein hunain a’n grŵp dethol?” Daniel Fuller

Gweld hefyd: 70 Prif Adnodau'r Beibl Ynghylch Amddiffyniad Rhag Drygioni A Pherygl

“Os oes gennyt heddiw arian, nerth, a statws, y mae hynny oherwydd y ganrif a'r lle y'th ganed, i'th ddoniau a'th alluoedd a'th iechyd, ac ni enillodd yr un ohonynt. Yn fyr, i gydrhodd Duw yw dy adnoddau yn y diwedd.” Tim Keller

“Y ddawn fwyaf a gorau y mae Duw yn ei rhoi i unrhyw ddyn neu fenyw yn y byd hwn yw dawn gweddi.” Alexander Whyte

Gweld hefyd: 25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Ymdrechu â Phechod

“Pe baen ni’n gwneud yr holl bethau rydyn ni’n gallu eu gwneud, fe fydden ni’n llythrennol yn syfrdanu ein hunain.” Thomas A. Edison

“Y peth tristaf mewn bywyd yw dawn a wastreffir.”

“Rhodd Duw i chi yw eich dawn. Yr hyn yr ydych yn ei wneud ag ef yw eich rhodd yn ôl i Dduw.” Leo Buscaglia

“Y ddawn fwyaf a gorau y mae Duw yn ei rhoi i unrhyw ddyn neu fenyw yn y byd hwn yw dawn gweddi.” Alexander Whyte

“Mae mwy o ddynion yn methu oherwydd diffyg pwrpas na diffyg dawn.” Billy Sunday

“Cynifer o weithiau rydyn ni’n dweud na allwn ni wasanaethu Duw oherwydd dydyn ni ddim yn beth bynnag sydd ei angen. Nid ydym yn ddigon dawnus nac yn ddigon craff na beth bynnag. Ond os ydych mewn cyfamod â Iesu Grist, Ef sy'n gyfrifol am orchuddio'ch gwendidau, am fod yn gryfder i chi. Bydd yn rhoi Ei alluoedd ar gyfer eich anableddau i chi!” Kay Arthur

“Nid yw duwioldeb yn foethusrwydd ysbrydol dewisol i ychydig o hen Gristnogion yr oes a fu, nac i ryw grŵp o arch-seintiau heddiw. Braint a dyledswydd pob Cristion yw dilyn duwioldeb, hyfforddi ei hun i fod yn dduwiol, astudio yn ddyfal arfer duwioldeb. Nid oes angen unrhyw dalent neu offer arbennig arnom. Mae Duw wedi rhoi i bob un ohonom “popeth sydd ei angen arnom ar gyfer bywyd a duwioldeb” (2Pedr 1:3). Mae gan y Cristion mwyaf cyffredin bopeth sydd ei angen arno, a rhaid i’r Cristion mwyaf dawnus ddefnyddio’r un moddion wrth ymarfer duwioldeb.” Jerry Bridges

“Ydych chi'n ymffrostio yn eich grasusau neu'ch doniau? A wyt ti'n falch ohonot dy hun, dy fod wedi cael osgo sanctaidd a phrofiadau melys?… Bydd dy babïau fflamllyd o hunan-dybiaeth yn cael eu tynnu i fyny gan y gwreiddiau, bydd dy rasys madarch yn gwywo yn y gwres llosg, a bydd dy hunangynhaliaeth yr un fath. gwellt ar gyfer y pentwr tail. Os anghofiwn fyw wrth droed y groes mewn iselder ysbryd dyfnaf, ni fydd Duw yn anghofio gwneud inni deimlo poen ei wialen.” C. H. Spurgeon

Mae gennym ni i gyd ddoniau a roddwyd gan Dduw

1. 1 Corinthiaid 12:7-1 1 “Rhoddir rhodd ysbrydol i bob un ohonom fel y gallwn helpu eich gilydd. I un person mae'r Ysbryd yn rhoi'r gallu i roi cyngor doeth; i arall yr un Ysbryd sydd yn rhoddi cenadwri o wybodaeth neillduol. Mae'r un Ysbryd yn rhoi ffydd fawr i rywun arall, ac i rywun arall mae'r un Ysbryd yn rhoi rhodd iachâd. Mae'n rhoi'r gallu i un person wneud gwyrthiau, ac i berson arall y gallu i broffwydo. Mae'n rhoi'r gallu i rywun arall ddirnad a yw neges oddi wrth Ysbryd Duw neu gan ysbryd arall. Mae person arall eto yn cael y gallu i siarad mewn ieithoedd anhysbys, tra bod rhywun arall yn cael y gallu i ddehongli'r hyn sy'n cael ei ddweud. Yr un ac unig Ysbryd ydywsy'n dosbarthu'r rhoddion hyn i gyd. Ef yn unig sy'n penderfynu pa anrheg y dylai pob person ei chael."

2. Rhufeiniaid 12:6-8 “Yn ei ras, mae Duw wedi rhoi gwahanol ddoniau inni wneud rhai pethau’n dda. Felly os yw Duw wedi rhoi'r gallu i chi broffwydo, siaradwch â chymaint o ffydd ag y mae Duw wedi'i roi i chi. Os yw'ch rhodd yn gwasanaethu eraill, gwasanaethwch nhw'n dda. Os ydych chi'n athro, dysgwch yn dda. Os yw eich rhodd i annog eraill, byddwch yn galonogol. Os yw'n rhoi, rhowch yn hael. Os yw Duw wedi rhoi gallu arwain i chi, cymerwch y cyfrifoldeb o ddifrif. Ac os oes gennych chi anrheg i ddangos caredigrwydd i eraill, gwnewch hynny yn llawen.”

3. 1 Pedr 4:10-11 “ Y mae pob un ohonoch wedi derbyn anrheg i wasanaethu eraill. Byddwch yn weision da i amrywiol ddoniau gras Duw. Dylai unrhyw un sy'n siarad siarad geiriau oddi wrth Dduw. Dylai unrhyw un sy'n gwasanaethu wasanaethu â'r nerth y mae Duw yn ei roi fel y bydd Duw yn cael ei ganmol ym mhopeth trwy Iesu Grist. Y mae nerth a gogoniant yn eiddo iddo byth bythoedd. Amen.”

4. Exodus 35:10 “Deued pob crefftwr medrus yn eich plith, a gwnewch bopeth a orchmynnodd yr ARGLWYDD.”

5. Diarhebion 22:29 “Ydych chi'n gweld dyn medrus yn ei waith? Efe a saif o flaen brenhinoedd; Ni saif efe o flaen dynion cudd.”

6. Eseia 40:19-20 “Yr eilun y mae crefftwr yn ei bwrw, gof aur yn ei blatio ag aur, a gof arian yn gwneud cadwynau o arian. Yr hwn sydd rhy dlawd i'r fath offrwmYn dewis coeden nad yw'n pydru; Mae'n ceisio iddo'i hun grefftwr medrus I baratoi eilun na waethygu.

7. Salm 33:3-4 “Canwch iddo gân newydd o fawl; chwareu yn fedrus ar y delyn, a chanu yn llawen. 4 Oherwydd y mae gair yr ARGLWYDD yn wir, a gallwn ymddiried ym mhopeth a wna.”

Defnyddiwch eich doniau i Dduw

Gwasanaethwch yr Arglwydd â'ch doniau a'ch defnydd. er ei ogoniant.

8. Colosiaid 3:23-24 “Beth bynnag a wnewch, gweithiwch yn galonog, fel i'r Arglwydd ac nid i ddynion, gan wybod mai oddi wrth yr Arglwydd y derbyniwch yr etifeddiaeth yn wobr i chwi. Rydych chi'n gwasanaethu'r Arglwydd Grist.”

9. Rhufeiniaid 12:11 “Peidiwch byth â bod yn ddiog, ond gweithiwch yn galed a gwasanaethwch yr Arglwydd yn frwd.”

Byddwch yn ofalus a byddwch ostyngedig gyda'ch doniau

10. 1 Corinthiaid 4:7 “Pwy sy'n dweud eich bod chi'n well nag eraill? Beth sydd gennych chi na roddwyd i chi? Ac os rhoddwyd i chwi, paham yr ydych yn ymffrostio fel pe na baech yn ei dderbyn yn anrheg?”

11. Iago 4:6 “Ond mae Duw yn rhoi mwy fyth o ras i ni, fel mae'r Ysgrythur yn dweud: “Y mae Duw yn erbyn y beilchion, ond mae'n rhoi gras i'r gostyngedig.”

Rhowch eich doniau ar waith

12. Hebreaid 10:24 “A gadewch inni ystyried ein gilydd i ennyn cariad a gweithredoedd da.”

13. Hebreaid 3:13 “Yn hytrach, parhewch i annog eich gilydd bob dydd, cyn belled ag y'i gelwir yn “Heddiw,” fel na fydd yr un ohonoch yn cael ei galedu gan ytwyll pechod.”

Cymorth corff Crist â'ch doniau a'ch doniau

14. Rhufeiniaid 12:4-5 “Canys fel y mae gennym lawer o aelodau mewn un corff, a phob aelod nid oes gennym yr un swydd: Felly nyni, gan fod llawer, yn un corff yng Nghrist, a phob un yn aelodau i'w gilydd.”

15. 1 Corinthiaid 12:12 “Canys fel y mae'r corff yn un, a chanddo lawer o aelodau, a holl aelodau'r un corff hwnnw, gan eu bod yn niferus, yn un corff: felly hefyd y mae Crist.”

16. 1 Corinthiaid 12:27 “Yr ydych oll gyda'ch gilydd yn gorff Crist, ac y mae pob un ohonoch yn rhan ohono.”

17. Effesiaid 4:16 “Oddi wrtho ef y mae’r holl gorff, wedi’i uno a’i ddal ynghyd gan bob gewyn cynhaliol, yn tyfu ac yn adeiladu ei hun mewn cariad, wrth i bob rhan wneud ei waith.”

18. Effesiaid 4:12 “Rhoddodd Crist y doniau hyn i baratoi pobl sanctaidd Dduw ar gyfer y gwaith o wasanaethu, i gryfhau corff Crist.”

Enghreifftiau o dalentau yn y Beibl

19. Exodus 28:2-4 “Gwnewch ddillad cysegredig i Aaron sy'n ogoneddus ac yn hardd. Dysgwch yr holl grefftwyr medrus a lanwais ag ysbryd doethineb. Gwna iddynt wisgoedd i Aaron, i'w wahaniaethu yn offeiriad wedi eu gosod ar wahan i'm gwasanaeth i. Dyma'r gwisgoedd y maent i'w gwneud: castan, effod, gwisg, tiwnig patrymog, twrban, a sash. Y maent i wneud y gwisgoedd cysegredig hyn i'ch brawd, Aaron, a'i feibion ​​i'w gwisgo pan fyddant yn fy ngwasanaethu ioffeiriaid.”

20. Exodus 36:1-2 “Mae'r Arglwydd wedi rhoi doethineb a gallu i Besalel, Oholiab, a'r crefftwyr medrus eraill i gyflawni unrhyw dasg sy'n ymwneud ag adeiladu'r cysegr. Bydded iddynt adeiladu a dodrefnu'r Tabernacl, yn union fel y gorchmynnodd yr Arglwydd.” Felly dyma Moses yn galw Besalel ac Aholiab a phawb arall oedd yn rhodd arbennig gan yr Arglwydd ac yn awyddus i fynd i'r gwaith.”

21. Exodus 35:30-35 Yna dywedodd Moses wrth yr Israeliaid, “Edrychwch, mae'r ARGLWYDD wedi dewis Besalel fab Uri, fab Hur, o lwyth Jwda, 31 ac wedi ei lenwi ag Ysbryd Duw, doethineb, â deall, â gwybodaeth ac â phob math o fedrau— 32 i wneud cynlluniau celfydd ar gyfer gwaith aur, arian ac efydd, 33 i dorri a gosod cerrig, i weithio mewn pren ac i ymroi i bob math o grefftau celfydd. 34 Ac y mae wedi rhoi iddo ef ac Aholiab mab Ahisamac, o lwyth Dan, y gallu i ddysgu eraill. 35 Y mae wedi eu llenwi â medrusrwydd i wneud pob math o waith yn ysgythrwyr, yn ddylunwyr, yn frodio mewn edafedd glas, porffor ac ysgarlad, a lliain main, a gwehyddion - pob un ohonynt yn grefftwyr ac yn ddylunwyr.”

22. Exodus 35:25 “Yr holl wragedd medrus a thalentog a nyddu edau â’u dwylo, ac a ddygasant yr hyn a nyddu a wnaethant, sidan glas a phorffor ac ysgarlad a lliain main.”

23. 1 Cronicl 22:15-16 “Y mae gennych lawer o weithwyr: torwyr cerrig, seiri maen a seiri coed, felyn ogystal â'r rhai medrus ym mhob math o waith mewn aur ac arian, efydd a haearn - crefftwyr y tu hwnt i rif. Dechreua'r gwaith yn awr, a bydded yr ARGLWYDD gyda chwi.”

24. 2 Cronicl 2:13 “Yn awr yr wyf yn anfon gŵr medrus, llawn dealltwriaeth, Huram-abi.”

25. Genesis 25:27 “Tyfodd y bechgyn i fyny. Daeth Esau yn heliwr medrus, a hoffai fod allan yn y caeau. Ond dyn tawel oedd Jacob, a arhosodd gartref.”

Bonws

Mathew 25:14-21 “Yn yr un modd, mae fel dyn yn mynd ar daith , a alwodd ei weision, ac a drodd ei arian iddynt. I un dyn rhoddodd bum talent, i ddyn arall ddwy, ac i un arall, yn seiliedig ar eu gallu. Yna aeth ar ei daith. “Aeth yr un a dderbyniodd bum talent allan ar unwaith a’u buddsoddi ac ennill pump arall. Yn yr un modd, roedd yr un oedd â dwy dalent yn ennill dwy arall. Ond dyma'r un gafodd un dalent yn mynd i ffwrdd, ac yn cloddio twll yn y ddaear, ac yn claddu arian ei feistr. “Ar ôl amser hir, daeth meistr y gweision hynny yn ôl a setlo cyfrifon gyda nhw. Daeth yr un oedd wedi derbyn pum talent i fyny a daeth â phum talent arall. ‘Meistr,’ meddai, ‘rhowch bum talent i mi. Wele, dw i wedi ennill pum talent arall.” “Dywedodd ei feistr wrtho, ‘Da iawn, was da a dibynadwy! Gan eich bod wedi bod yn ddibynadwy gyda swm bach, byddaf yn eich rhoi mewn gofal am swm mawr. Dewch i rannu llawenydd eich meistr!”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.