25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Adfyd (Gorchfygu)

25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Adfyd (Gorchfygu)
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am adfyd?

Ar hyn o bryd gall bywyd ymddangos yn anodd i chi, ond bydd Duw yn eich helpu chi i ddod trwy'r amseroedd caled hyn. Gall Duw droi eich diwrnod gwaethaf yn ddiwrnod gorau. Weithiau rydyn ni'n gwneud iddo ymddangos fel mai ni yw'r unig rai sy'n mynd trwy dreialon, ond dydyn ni ddim.

Mae pob Cristion wedi delio neu yn delio gyda rhyw fath o adfyd. Gallai fod yn erledigaeth, diweithdra, problemau teuluol, ac ati.

Beth bynnag yw'r broblem, gwybyddwch fod Duw yn agos at eich cysuro. Mae'n agos i'ch annog a'ch helpu. Ym mhob dioddefaint gofynnwch i chi'ch hun beth alla i ei ddysgu o'r sefyllfa hon? Defnyddiwch y sefyllfa hon i ddod yn nes at yr Arglwydd.

Ar ôl darllen y dyfyniadau Ysgrythurol hyn, tywalltwch eich calon at Dduw. Mae am ichi ymddiried ynddo a meithrin perthynas agosach.

Y mae pob peth yn cydweithio er daioni. Cofiwch bob amser fod caledi mewn bywyd yn eich gwneud chi'n gryfach. Gweddïwch yn barhaus ac ymrwymo i'r Arglwydd a bydd yn unioni'ch llwybr.

Dyfyniadau Cristnogol am adfyd

“Ni all sêr ddisgleirio heb dywyllwch.”

“Yn aml mae Duw yn dangos Ei ffyddlondeb mewn adfyd trwy ddarparu ar ein cyfer yr hyn sydd ei angen arnom i oroesi. Nid yw'n newid ein hamgylchiadau poenus. Mae'n ein cynnal ni trwyddyn nhw.” Charles Stanley

“Os ydych chi'n adnabod pobl yn eich eglwys neu'ch cymdogaeth sy'n wynebu adfyd, rwy'n eich annog i gynnig llaw o gyfeillgarwch inhw. Dyna beth fyddai Iesu yn ei wneud.” Jonathan Falwell

“Cristnogol, cofia ddaioni Duw yn rhew adfyd.” Charles Spurgeon

“ Profir ffydd yn wyneb adfyd” Dune Elliot

“Nid arf yn unig yw adfyd. Dyma arf mwyaf effeithiol Duw ar gyfer hyrwyddo ein bywydau ysbrydol. Yr amgylchiadau a’r digwyddiadau a welwn fel rhwystrau yn aml yw’r union bethau sy’n ein lansio i gyfnodau o dyfiant ysbrydol dwys. Unwaith y byddwn yn dechrau deall hyn, a'i dderbyn fel ffaith ysbrydol bywyd, daw adfyd yn haws i'w ddwyn.” Charles Stanley

“Mae’r un sy’n ennill nerth trwy orchfygu rhwystrau yn meddu ar yr unig nerth a all oresgyn adfyd.” Albert Schweitzer

“I gant a all ddioddef adfyd prin y gall un ddwyn ffyniant.” Thomas Carlyle

“Nid yw cysur a ffyniant erioed wedi cyfoethogi’r byd cymaint ag adfyd.” Billy Graham

Gadewch inni ddysgu beth mae’r Ysgrythurau’n ei ddysgu inni am orchfygu adfyd

1. Diarhebion 24:10 Os wyt ti’n llewygu yn nydd trallod, bach yw dy nerth!

2. 2 Corinthiaid 4:8-10 Ym mhob ffordd yr ydym mewn trallod, ond nid ydym yn cael ein gwasgu gan ein trafferthion. Rydym yn rhwystredig, ond nid ydym yn rhoi'r gorau iddi. Cawn ein herlid, ond nid ydym yn cael ein gadael. Rydyn ni'n cael ein dal, ond nid ydym yn cael ein lladd. Rydyn ni bob amser yn cario o gwmpas marwolaeth Iesu yn ein cyrff fel bod bywyd Iesua ddangosir hefyd yn ein cyrff.

3. Rhufeiniaid 5:3-5 Gallwn ninnau hefyd lawenhau pan fyddwn yn wynebu problemau a threialon, oherwydd gwyddom eu bod yn ein helpu i ddatblygu dygnwch. Ac mae dygnwch yn datblygu cryfder cymeriad, a chymeriad yn cryfhau ein gobaith hyderus am iachawdwriaeth. Ac ni fydd y gobaith hwn yn arwain at siom. Oherwydd fe wyddom mor annwyl y mae Duw yn ein caru ni, oherwydd y mae wedi rhoi inni'r Ysbryd Glân i lenwi ein calonnau â'i gariad.

Dylech gael eich amgylchynu gan gredinwyr am gysur a chymorth yn amseroedd adfyd.

4. Diarhebion 17:17 Cyfaill sydd yn caru bob amser, a brawd yn cael ei eni er adfyd.

5. 1 Thesaloniaid 5:11 Felly anogwch eich gilydd ac adeiladwch eich gilydd, yn union fel yr ydych eisoes wedi gwneud.

Tangnefedd ar adegau o adfyd

6. Eseia 26:3 Yr wyt ti, Arglwydd, yn rhoi gwir heddwch i'r rhai sy'n dibynnu arnat, oherwydd ymddiriedant ynot.

7. Ioan 14:27 “Yr wyf yn gadael heddwch i chwi; fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi i chwi." Nid wyf yn ei roi i chi fel y mae'r byd yn ei wneud. Felly peidiwch â gadael i'ch calonnau boeni nac ofni.

Galw ar yr Arglwydd mewn adfyd

8. Salm 22:11 Paid ymhell oddi wrthyf, oherwydd y mae adfyd yn agos, oherwydd nid oes cynorthwywr.

9. Salm 50:15 A galw fi yn nydd adfyd, gwaredaf di, ac yr wyt yn fy anrhydeddu.

10. 1 Pedr 5:6-7 Felly, darostyngwch eich hunain dan law nerthol Duw, er mwyn iddo ar yr amser priodol eich dyrchafu. Taflwch eich holl bryder ymlaenef, am ei fod yn gofalu amdanoch.

Cymorth Duw mewn adfyd

11. Salm 9:9 A’r ARGLWYDD yn dŵr i’r cleision, yn dŵr i amseroedd adfyd.

12. Salm 68:19 Clod i'r Arglwydd, i Dduw ein Gwaredwr, yr hwn sydd beunydd yn dwyn ein beichiau.

13. Salm 56:3 Pa ham yr ofnaf, ymddiriedaf ynot.

14. Salm 145:13-17 Oherwydd teyrnas dragwyddol yw dy frenhiniaeth. Ti sy'n llywodraethu dros yr holl genedlaethau. Yr ARGLWYDD sydd bob amser yn cadw ei addewidion; grasol yw efe ym mhopeth a wna. Mae'r ARGLWYDD yn helpu'r rhai sydd wedi cwympo ac yn codi'r rhai sydd wedi plygu o dan eu llwythi. Y mae llygaid pawb yn edrych arnat mewn gobaith; rydych chi'n rhoi eu bwyd iddyn nhw yn ôl eu hangen. Pan agori dy law, yr wyt yn bodloni newyn a syched pob peth byw. Cyfiawn yw'r ARGLWYDD ym mhopeth a wna; llenwir ef â charedigrwydd.

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Usury

15. Nahum 1:7 Da yw'r ARGLWYDD, gafael gadarn yn nydd trallod; ac y mae yn adnabod y rhai a ymddiriedant ynddo.

16. Salm 59:16-17 A minnau - canaf am Dy nerth, A chanaf yn fore Dy garedigrwydd, oherwydd buost yn dŵr i mi, ac yn noddfa i mi mewn dydd o. adfyd. O fy Nerth, i Ti canaf fawl, Canys Duw yw fy nhŵr, Duw fy ngharedigrwydd!

Y mae Duw yn eich caru chwi: nac ofna yr Arglwydd sydd agos.

17. Eseia 41:10 Paid ag ofni, oherwydd yr wyf fi gyda chwi. Peidiwch â digalonni, oherwydd myfi yw eich Duw. Byddaf yn eich cryfhau ac yn eich helpu. Byddaf yn dal chi i fyny gyda fyllaw dde buddugol.

18. Salm 23:4 Hyd yn oed pan fyddaf yn cerdded trwy'r dyffryn tywyllaf, nid ofnaf, oherwydd yr wyt yn agos i mi. Mae eich gwialen a'ch staff yn fy amddiffyn ac yn fy nghysuro.

19. Exodus 14:14 Bydd yr ARGLWYDD yn ymladd drosoch; dim ond angen i chi fod yn llonydd.

Atgofion

20. Pregethwr 7:13 Yn nydd ffyniant byddwch lawen, ond yn nydd adfyd, ystyriwch: Duw a wnaeth yr un yn ogystal â y llall, fel na all dyn ddarganfod dim a ddaw ar ei ôl.

21. 2 Timotheus 1:7 Canys ni roddodd Duw inni ysbryd ofn; ond o allu, a chariad, a meddwl cadarn.

22. 1 Corinthiaid 10:13 Ni chymerodd unrhyw demtasiwn, ond y rhai sy'n gyffredin i ddyn: ond ffyddlon yw Duw, yr hwn ni ad i chwi gael eich temtio uwchlaw eich gallu; ond gyda'r demtasiwn hefyd y gwnewch ffordd i ddianc, fel y galloch ei dwyn.

23. Diarhebion 3:5-6 Ymddiried yn yr ARGLWYDD â'th holl galon; ac na bwysa wrth dy ddeall dy hun. Yn dy holl ffyrdd cydnabydda ef, ac efe a gyfarwydda dy lwybrau.

24. Rhufeiniaid 8:28 Gwyddom fod pob peth yn cydweithio er lles y rhai sy'n caru Duw, y rhai y mae wedi eu galw yn ôl ei fwriad.

Ymladdwch y frwydr dda

25. 1 Timotheus 6:12 Ymladdwch ymladd da y ffydd. Cymerwch afael ar y bywyd tragwyddol y'ch galwyd iddo ac y gwnaethoch y gyffes dda amdanoym mhresenoldeb llawer o dystion.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Golli Iachawdwriaeth (Y Gwir)Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.