30 Dyfyniadau Mawr am Berthnasoedd Gwael A Symud Ymlaen (Nawr)

30 Dyfyniadau Mawr am Berthnasoedd Gwael A Symud Ymlaen (Nawr)
Melvin Allen

Dyfyniadau am berthnasoedd gwael

Ydych chi mewn perthynas wael ar hyn o bryd neu a oes angen rhywfaint o anogaeth ac arweiniad arnoch i'ch helpu gyda'ch chwalfa ddiweddar?

Os felly, dyma rai dyfyniadau gwych i'ch helpu yn ystod y tymor hwn o'ch bywyd.

Mae perthnasoedd drwg yn ddrwg i’ch iechyd.

Peidiwch â cheisio gorfodi perthynas i waith nad oedd erioed i fod i weithio. Nid yw hyn ond yn arwain at ddagrau, dicter, chwerwder, loes, a bod yn fwy mewn gwadu. Stopiwch ddweud wrthych chi'ch hun, "gallant newid" neu "Gallaf eu newid." Anaml y mae hyn yn digwydd. Rwy'n credu mai'r unig reswm y byddai'n well gan bobl aros mewn perthynas ddrwg neu mewn perthynas ag anghredadun yw oherwydd eu bod yn ofni bod ar eu pen eu hunain. A yw'r dyfyniadau hyn amdanoch chi a'ch perthynas yn taro cartref?

1. “Mae perthnasoedd drwg fel buddsoddiad gwael . Ni waeth faint rydych chi'n ei roi ynddo, ni fyddwch byth yn cael unrhyw beth allan ohono. Dewch o hyd i rywun sy’n werth buddsoddi ynddo.”

2. “Bydd perthynas anghywir yn gwneud i chi deimlo’n fwy unig na phan oeddech chi’n sengl”

3. “Peidiwch â gorfodi ynghyd ddarnau nad ydyn nhw’n ffitio.”

4. “Dych chi ddim yn gadael perthynas ddrwg oherwydd rydych chi'n rhoi'r gorau i ofalu amdanyn nhw. Rydych chi'n gadael i fynd oherwydd rydych chi'n dechrau gofalu amdanoch chi'ch hun."

5. “Gwell i rywun dorri dy galon unwaith trwy adael dy fywyd, nag iddynt aros yn dy fywyd a thorri dy galon.yn barhaus.”

6. “Mae bod yn sengl yn gallach na bod yn y berthynas anghywir.”

7. “Peidiwch â setlo am neb, dim ond fel y gallwch chi gael rhywun.”

8. “Weithiau mae merch yn mynd yn ôl at ddyn sy'n ei thrin yn ddrwg, oherwydd nid yw'n barod i roi'r gorau i obeithio efallai y bydd yn newid rywbryd.”

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Usury

Arhoswch am y gorau gan Dduw

Pan fyddwch chi'n gadael y dewis hyd at Dduw, ni fydd cyfaddawd. Bydd Duw yn anfon rhywun sy'n berffaith i chi. Nid yw'r ffaith bod rhywun yn eich bywyd yn golygu ei fod yn dod o Dduw.

Os nad yw'r person yn eich trin yn iawn, peidiwch ag aros yn y berthynas. Os bydd y person yn eich newid am y gwaethaf, yna peidiwch ag aros yn y berthynas.

9. “Bydd y dyn a greodd Duw ar eich cyfer yn eich trin yn iawn. Os yw'r dyn rydych chi'n ei ddal yn eich trin yn anghywir nid yw yng nghynllun Duw ar eich cyfer chi. ”

10. “Mae torcalon yn fendith oddi wrth Dduw. Dyma ei ffordd o adael i chi sylweddoli ei fod wedi eich achub chi rhag yr un anghywir.”

11. “Daeth Duw â llawer o gyfeillgarwch a pherthnasoedd gwenwynig yr oeddwn am eu cadw am byth i ben. Ar y dechrau doeddwn i ddim yn deall nawr rydw i fel “rydych chi'n iawn fy ngwaeledd.”

12. “Peidiwch â setlo am berthynas na fydd yn gadael ichi fod yn chi'ch hun.”

13. “Mae merched yn clywed hyn, os nad yw dyn yn dilyn Duw, nid yw'n addas i arwain ... os nad oes ganddo berthynas â Duw, ni fydd yn gwybod sut i gael perthynas â chi.. Os nad yw'n gwneud hynnyyn adnabod Duw, nid yw'n gwybod cariad go iawn.”

14. “Dylai dy berthynas fod yn hafan ddiogel ac nid yn faes brwydr. Mae’r byd yn ddigon caled yn barod.”

15. “Ni fydd y berthynas iawn byth yn tynnu eich sylw oddi wrth Dduw. Bydd yn dod â chi yn nes ato.”

16. “Pan fydd pobl yn eich trin chi, does dim ots ganddyn nhw eu credu.”

Peidiwch â barnu eich perthynas yn ôl yr hyn sy'n digwydd ar y dechrau.

Mae dechrau perthynas bob amser yn anhygoel. Ceisiwch beidio â mynd ar goll yn y cyffro. Wrth i amser fynd heibio byddwch yn dysgu mwy am rywun. Byddwch yn dod i adnabod yr ochr arall i rywun a oedd yn gudd ar ddechrau'r berthynas.

17. “Mae'n brifo fwyaf pan fydd y person wnaeth i chi deimlo'n arbennig ddoe yn gwneud i chi deimlo mor ddieisiau heddiw.”

Gweld hefyd: 50 Adnod Epig o'r Beibl Am Ddryswch Mewn Bywyd (Meddwl Drysu)

18. “ Rydych chi'n dysgu mwy am rywun ar ddiwedd perthynas nag ar y dechrau.”

Gwrandewch ar yr hyn y mae Duw yn ei ddweud wrthych. Bydd gwneud hynny yn eich arbed rhag llawer o dorcalon.

Rydyn ni bob amser yn dweud pethau fel, “Duw os gwelwch yn dda dangos i mi os yw'r berthynas hon yw eich ewyllys.”

Fodd bynnag, pan fyddwn yn dweud y pethau hyn, rydym bob amser yn boddi allan ei. lleisio a dewis ein dymuniadau dros y pethau y mae wedi'u datgelu i ni.

19. “Gall Iesu ein hamddiffyn rhag perthnasoedd drwg, ond mewn gwirionedd mae'n rhaid inni dderbyn y ffaith nad ydym yn gwybod popeth. Mae rhai pobl yn gofyn i Dduw am “arwydd” ac yn anwybyddu Duw oni bai mai ei ateb yw “ie.” Plîs ymddiried yn Nuwboed i chi gael yr hyn yr ydych yn gweddïo amdano ai peidio.”

20. “Duw, os gwelwch yn dda symud o'm bywyd unrhyw berthynas nad yw'n eich ewyllys ar gyfer fy mywyd.”

21. “Bydded i Dduw fy nghadw i oddi wrth unrhyw un sy'n ddrwg i mi, sydd â chymhellion dirgel, nad yw'n wir gyda mi, ac nad yw'n meddwl fy lles.”

22. “Peidiwch â mynd yn ôl at rywbeth y mae Duw eisoes wedi'ch achub chi ohono.”

23. “Dywedodd Duw, does dim rhaid i chi boeni am gariad. Cyn belled â fy mod i'n bodoli, byddwch chi'n cael eich caru.”

Dyfyniadau gollwng perthynas ddrwg

Mae’n anodd, ond rhaid inni ollwng gafael ar berthnasoedd sy’n achosi mwy o ddrwg nag o les. Dim ond ymestyn y boen y bydd ymestyn y berthynas. Gollwng a gadael i'r Arglwydd gysuro dy galon.

24. “Gan fy mod yn ymladd drosoch, sylweddolais fy mod yn ymladd i gael dweud celwydd, yn ymladd i gael fy nghymeryd yn ganiataol, yn ymladd i gael fy siomi, yn ymladd i gael fy anafu eto.. Felly dechreuais ymladd i gadewch i fynd.”

25. “Mi es i i ryfel dros yr hyn oedd gennyn ni erioed wedi gwisgo eich esgidiau.”

26. “Paid dal gafael oherwydd dy fod ti'n meddwl na fydd neb arall. Bydd rhywun arall bob amser. Mae'n rhaid i chi gredu eich bod yn werth mwy na chael eich brifo dro ar ôl tro gan rywun nad oes ganddo unrhyw ots ganddo a chredwch y bydd rhywun yn gweld yr hyn sy'n wirioneddol werth ac yn eich trin yn y ffordd y dylech gael eich trin."

27. “Un o'r adegau hapusaf mewn bywyd yw pan fyddwch chi'n dod o hyd i'r dewrderi ollwng gafael ar yr hyn na allwch ei newid. “

28. “Pan fyddwch chi'n gadael eich lle rydych chi'n creu lle ar gyfer rhywbeth gwell.”

29. “Nid yw symud ymlaen oddi wrth rywun yr ydych yn ei garu yn golygu eu hanghofio. Mae'n ymwneud â chael y cryfder i ddweud fy mod yn dal i'ch caru, ond nid ydych chi'n werth y boen hon."

30. “Mae Duw yn aml yn tynnu rhywun o'ch bywyd am reswm. Meddyliwch cyn mynd ar eu hôl.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.