40 Dyfyniadau Epig Ynghylch Gwybod Eich Gwerth (Calonogol)

40 Dyfyniadau Epig Ynghylch Gwybod Eich Gwerth (Calonogol)
Melvin Allen

Dyfyniadau am wybod eich gwerth

Peth hyfryd yw gweld ein hunain fel y mae Duw yn ein gweld. Efallai eich bod yn cael trafferth gweld eich hun yn y ffordd honno. Os felly, fy ngobaith i chi yw eich bod wedi'ch bendithio gan y dyfyniadau ysbrydoledig hyn. Rwyf hefyd yn eich annog i weddïo bod Duw yn agor eich llygaid i'ch hunaniaeth yng Nghrist. Os nad wyt ti'n Gristion, fe'ch anogaf i ddysgu sut i fod yn gadwedig yma.

Yr ydych yn werthfawr

Ydych chi'n gweld eich hun yn werthfawr? Os na wnewch chi, yna bydd unrhyw negyddiaeth y mae rhywun neu fywyd yn ei daflu i'ch ffordd yn achosi i chi weld eich hun yn llai na'r hyn ydych chi.

Pan nad yw eich gwerth yn dod oddi wrth Grist, yna byddwch yn poeni llawer gormod am sut mae pobl yn eich gweld. Byddwch yn ofni bod yn agored i niwed. Bydd eich delwedd ohonoch chi'ch hun yn cael ei chymylu. Mae Cristnogion yn werthfawr. Rydych chi'n cael eich caru ac roeddech chi'n marw drosto. Gwnaeth Crist hynny'n glir ar y groes. Pan fyddwch chi'n deall hynny'n wirioneddol ac yn byw yn y gwirionedd pwerus hwn, nid oes unrhyw beth y gall rhywun ei ddweud a fydd yn achosi ichi anghofio hynny. Mwynhewch y dyfyniadau ysbrydoledig hyn amdanoch chi a'ch gwerth.

1. “Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n dechrau gweld eich hun trwy lygaid y rhai nad ydyn nhw'n eich gwerthfawrogi chi . Gwybod eich gwerth hyd yn oed os nad ydyn nhw.”

2. “Nid yw eich gwerth yn gostwng yn seiliedig ar anallu rhywun i weld eich gwerth.” Nid yw eich gwerth yn gostwng yn seiliedig ar feddyliau rhywun amdanoch chi, gan gynnwys eichberchen.”

3. “Pan fyddwch chi'n gwybod eich gwerth, ni all unrhyw un wneud ichi deimlo'n ddiwerth.”

4. “Nid yw lladron yn torri i mewn i dai gwag.”

5. “Does dim rhaid i farn pobl eraill amdanoch chi ddod yn realiti.”

6. “Unwaith y byddwch chi'n gwybod eich gwerth, ni all unrhyw un wneud ichi deimlo'n ddiwerth.” Rashida Rowe

7. “Hyd nes y byddwch chi'n gwybod eich gwerth byddwch chi'n parhau i geisio cymeradwyaeth pobl eraill dim ond i deimlo'n dda amdanoch chi'ch hun.” Sonya Parker

Gwybod eich gwerth mewn perthynas

Mae yna lawer o bobl sydd mewn perthynas â rhywun na ddylen nhw fod mewn perthynas â nhw . Ni ddylech ganiatáu i chi'ch hun fod gyda rhywun sy'n profi'n gyson trwy eu gweithredoedd nad oes ots ganddyn nhw amdanoch chi.

Nid yw'r ffaith bod rhywun yn honni ei fod yn Gristion yn golygu y dylech fod mewn perthynas. Beth mae eu bywyd yn ei ddweud? Weithiau rydyn ni'n aros yn y perthnasoedd hyn oherwydd rydyn ni'n teimlo na all Duw roi gwell inni, ac nid yw hynny'n wir. Sicrhewch nad ydych yn setlo.

Gweld hefyd: 21 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Cyfreithlondeb

8. “Peidiwch byth â setlo. Gwybod eich gwerth.”

9. “Y cyfan sy'n bwysig yw eich bod chi'n gwybod eich gwerth. Os nad ydyn nhw'n gwybod eich gwerth sylweddolwch ei fod yn iawn oherwydd nid ydyn nhw wedi'u bwriadu ar eich cyfer chi beth bynnag.”

10. “I wella clwyf mae angen i chi roi'r gorau i gyffwrdd ag ef.”

11. “Mae yna neges yn y ffordd mae person yn eich trin chi. Gwrandewch.”

12. “Unwaith y byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi'n haeddu gwell, gadael i fynd fydd y penderfyniad gorauerioed.”

13. “Fe wnaethoch chi dderbyn llai oherwydd eich bod chi'n meddwl bod ychydig yn well na dim.”

14. “Dim ond oherwydd bod rhywun yn dy ddymuno di, dyw hynny ddim yn golygu eu bod yn dy werthfawrogi di.”

15. “Y foment rydych chi'n teimlo bod yn rhaid i chi brofi'ch gwerth i rywun yw'r foment i gerdded i ffwrdd yn llwyr ac yn llwyr.”

Meddwl yn dda amdanoch chi'ch hun

Sut mae Ydych chi'n bwydo'ch meddwl? Ydych chi'n siarad marwolaeth â chi'ch hun neu a ydych chi'n siarad bywyd? Gallwn golli golwg ar bwy ydym ni yng Nghrist pan fyddwn yn meddwl meddyliau negyddol amdanom ein hunain. Atgoffa dy hun o'r hyn a wnaeth Crist drosoch, a phwy ydych yng Nghrist.

16. “Mae caru eich hun yn dechrau gyda hoffi eich hun, sy'n dechrau gyda pharchu eich hun, sy'n dechrau gyda meddwl amdanoch chi'ch hun mewn ffyrdd cadarnhaol.”

17. “Pe bawn i'n gallu rhoi un anrheg i chi, byddwn i'n rhoi'r gallu i chi weld eich hun fel dw i'n eich gweld chi, er mwyn i chi weld pa mor arbennig ydych chi.”

18. “Peidiwch byth ag anghofio eich bod chi, unwaith ar y tro, mewn eiliad ddiofal, yn cydnabod eich hun fel ffrind.” ― Elizabeth Gilbert

19. “Pe baech chi'n gwybod pa mor bwerus yw eich meddyliau, ni fyddech byth yn meddwl meddwl negyddol.”

20. “Nid yr hyn y mae eraill yn ei feddwl, yr hyn rydych chi'n ei feddwl amdanoch chi'ch hun sy'n cyfrif.”

21. “Does dim rheswm i ddal ati i rwygo eich hun pan fydd Duw yn eich adeiladu chi i fyny bob dydd.”

22. “Ar ôl i chi ddisodli meddyliau negyddol â rhai cadarnhaol, byddwch chi'n dechraucael canlyniadau cadarnhaol.”

Ni ddylai eich gwerth ddod o bethau

Ni ddylem byth ganiatáu i’n gwerth ddod o bethau tymhorol oherwydd pan fyddwn yn gwneud hynny rydym yn derbyn ateb dros dro . Dylai ein gwerth ddod o rywbeth sy'n dragwyddol oherwydd wedyn mae gennym ateb sy'n para. Os daw eich gwerth oddi wrth bobl, arian, eich gwaith, yna beth sy'n digwydd pan fydd y pethau hyn wedi mynd? Os yw eich hunaniaeth yn dod o bethau, yna ni allwn ond disgwyl mai argyfwng hunaniaeth yw'r dyfodol. Dim ond teimlad dros dro o hapusrwydd y gallwn ei ddisgwyl.

Dyma lle dylai eich hunaniaeth fod. Dylai eich hunaniaeth orwedd yn y ffaith eich bod yn cael eich caru, a'ch bod yn cael eich adnabod yn llawn gan Dduw. Rydych chi'n perthyn i Grist ac yn lle meddwl rydw i angen hyn a'r llall, atgoffwch eich hun pwy ydych chi ynddo Ef. Ynddo Ef yr ydych yn deilwng, yn hardd, yn etholedig, yn werthfawr, yn annwyl, yn gwbl hysbys, yn werthfawr, yn brynedig, ac yn faddau. Y mae rhyddid pan geir dy werth yng Nghrist.

23. “Pan ddeallwch nad yw eich hunanwerth yn cael ei bennu gan eich gwerth net, yna bydd gennych ryddid ariannol.” Suze Orman

24. “Cael dy werth yn Iesu nid pethau'r byd.”

25. “Peidiwch â diystyru eich hun. Duw yn caru chi. Eich gwerth yw'r hyn yr ydych yn ei werth i Dduw. Bu farw Iesu drosoch. Rydych chi o werth anfeidrol.”

26. “Yr ydych yn werth marw o'ch plaid.”

27. “Peidiwch â gadael i'ch hapusrwydd ddibynnu ar rywbeth y gallech chi ei golli.” C.S. Lewis

28.“Mae fy hunan-barch yn sicr pan fydd yn seiliedig ar farn Fy Nghrëwr.”

Peidiwch â gadael i dreialon ddweud pwy ydych

Os nad ydym ofalus gall ein treialon arwain at argyfwng hunaniaeth. Gall mynd trwy amseroedd caled arwain yn hawdd at ddweud pethau negyddol wrthych chi'ch hun. Rydych chi'n dechrau gweld eich hun o lygaid eich treial, a all fod yn beryglus. Cofiwch hyn, y mae Duw gyda chwi bob amser, yr hyn y mae Efe yn ei ddywedyd ydych, yr ydych yn cael eich caru, y mae Duw yn gweithio ynoch, ac y mae Efe yn gweithio ar eich sefyllfa.

29. “Rwy’n gwybod bod y trawsnewid hwn yn boenus, ond nid ydych chi’n cwympo’n ddarnau; rydych chi'n cwympo i rywbeth gwahanol, gyda gallu newydd i fod yn brydferth.

30. “Mae ffyrdd anodd yn aml yn arwain at gyrchfannau hardd. Peidiwch â rhoi'r gorau iddi.”

31. “Nid yw treialon yn rheswm i roi’r gorau iddi, nid yw ein poen yn esgus i roi’r gorau iddi. Byddwch yn gryf.”

32. “Caru eich hun yw gwybod nad yw eich gorffennol yn newid eich gwerth.”

33. “Peidiwch â gadael i'ch gorffennol ddweud pwy ydych chi. Bydded y wers sy'n cryfhau'r person y byddwch yn dod.”

34. “Creithiau sy'n adrodd hanes lle rwyt ti wedi bod, Dydyn nhw ddim yn dweud ble dych chi'n mynd.”

Mae gwybod eich gwerth yn y Beibl

Yr Ysgrythur wedi llawer i'w ddweud am ein gwerth yng ngolwg Duw. Tywalltwyd gwaed Duw ei hun ar y groes. Mae hyn yn datgelu eich gwir werth. Weithiau gall fod mor anodd i ni gredu ein bod yn cael ein caru cymaint gan Dduw.Fodd bynnag, fe brofodd hynny ar y groes ac mae'n ein hatgoffa'n barhaus o'r hyn y mae wedi'i wneud.

35. Salm 139:14 “Yr wyf yn dy ganmol am fy mod wedi fy ngwneud yn ofnus ac yn rhyfeddol; y mae eich gweithredoedd yn fendigedig, mi a wn hynny yn iawn.”

36. 1 Pedr 2:9 “Ond pobl etholedig ydych chi, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl i feddiant Duw ei hun, i gyhoeddi rhinweddau'r hwn a'ch galwodd allan o'r tywyllwch i'w ryfeddol oleuni.”

37. Luc 12:4-7 “Ac rwy'n dweud wrthych, Fy nghyfeillion, peidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff, ac wedi hynny heb fod ganddynt mwyach a allant ei wneud. 5 Ond mi a ddangosaf i chwi pwy y dylech ei ofni: Ofnwch yr hwn, wedi iddo ladd, sydd â'r gallu i fwrw i uffern; ie, meddaf i chwi, ofnwch Ef ! 6 “Onid yw pum aderyn y to wedi'u gwerthu am ddau ddarn arian? Ac nid yw yr un ohonynt yn cael ei anghofio gerbron Duw. 7 Ond y mae holl flew eich pen wedi eu rhifo. Nac ofna felly; yr ydych yn fwy gwerthfawr na llawer o adar y to.”

38. 1 Corinthiaid 6:19-20 Oni wyddoch fod eich cyrff yn demlau i’r Ysbryd Glân, yr hwn sydd ynoch, yr hwn a dderbyniasoch gan Dduw? Nid ydych yn eiddo i chi; 20 cawsoch eich prynu am bris. Felly anrhydeddwch Dduw â'ch cyrff.”

39. Effesiaid 2:10 “Oherwydd gwaith Duw ydym ni, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i wneud gweithredoedd da, y rhai a baratôdd Duw ymlaen llaw inni eu gwneud.”

40. Effesiaid 1:4 “Hyd yn oed fel y dewisodd ef ni ynddo ef cyn seiliad y byd, sef ein bod nidylai fod yn sanctaidd a di-fai ger ei fron ef. Mewn cariad”

Gweld hefyd: 22 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch GadaelMelvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.