50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Bwy Yw Duw (Yn Ei Ddisgrifio)

50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Bwy Yw Duw (Yn Ei Ddisgrifio)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am bwy yw Duw

Gallwn ni wybod bod yna Dduw trwy arsylwi ar y byd creedig o’n cwmpas. Un o’r cwestiynau mwyaf yng nghalon dyn yw, “Pwy yw Duw?” Rhaid inni droi at yr Ysgrythur am yr ateb i'r cwestiwn dybryd hwn.

Mae’r Beibl yn gwbl ddigonol i ddweud wrthym ni i gyd am bwy yw Duw, sut gallwn ni ei adnabod, a sut gallwn ni ei wasanaethu.

Dyfyniadau

“Mae priodoleddau Duw yn dweud wrthym beth yw Efe a phwy ydyw.” – William Ames

“Os ydyn ni’n tynnu unrhyw un o briodoleddau Duw i ffwrdd, dydyn ni ddim yn gwanhau Duw ond rydyn ni’n gwanhau ein cysyniad o Dduw.” Aiden Wilson Tozer

“Addoli yw ymateb priodol pob bod moesol, ymdeimladol i Dduw, gan roi pob anrhydedd a gwerth i’w Creawdwr-Duw yn union oherwydd ei fod yn deilwng, yn hyfryd felly.”—D.A. Carson

“ Duw yw Creawdwr a Rhoddwr bywyd, ac nid yw'r bywyd y mae'n ei roi yn rhedeg yn sych. ”

“ Bob amser, ym mhob man y mae Duw yn bresennol, a phob amser y mae yn ceisio ei ddarganfod ei hun i bob un.” Mae A.W. Tozer

“Syrthio mewn cariad â Duw yw’r rhamant fwyaf; i geisio iddo yr anturiaeth fwyaf ; i ddod o hyd iddo, y cyflawniad dynol mwyaf.” Sant Awstin

Pwy yw Duw?

Mae’r Beibl yn disgrifio i ni pwy yw Duw. Duw yw Creawdwr Holl-bwerus y bydysawd. Y mae yr Arglwydd yn Un o bob tri pherson dwyfol, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan. Mae'n sanctaidd, yn gariadus, ac yn berffaith. Mae Duw yn gwbl ddibynadwy“Yn ei falchder nid yw'r drygionus yn ei geisio; yn ei holl feddyliau nid oes lle i Dduw.”

45) 2 Corinthiaid 9:8 “A Duw a all wneud pob gras yn helaeth i chwi, fel y bydd gennych bob amser, a chan fod gennych bopeth sydd arnoch ei angen, ym mhob gweithred dda.”

46) Job 23:3 “O, roeddwn i'n gwybod ble i ddod o hyd iddo, er mwyn i mi ddod hyd yn oed i'w sedd ef!”

47) Mathew 11:28 “Dewch ataf fi , pawb sy'n llafurio ac yn llwythog, a rhoddaf i chwi orffwystra.”

48) Genesis 3:9 “Ond galwodd yr ARGLWYDD Dduw ar y dyn a dweud wrtho, “Ble wyt ti?”

49) Salm 9:10 “A’r rhai sy’n adnabod dy enw a ymddiriedant ynot, oherwydd nid wyt ti, O Arglwydd, wedi gadael y rhai sy’n dy geisio.”

50. Hebreaid 11:6 “Ac heb ffydd y mae’n amhosib ei blesio, oherwydd rhaid i bwy bynnag sy’n nesáu at Dduw gredu ei fod yn bodoli a’i fod yn gwobrwyo’r rhai sy’n ei geisio.”

ac yn ddiogel. Ef yn unig yw ein hiachawdwriaeth.

1) 1 Ioan 1:5 “Dyma'r neges rydyn ni wedi'i chlywed ganddo ac rydyn ni'n ei chyhoeddi i chi: goleuni yw Duw, nid oes tywyllwch o gwbl ynddo.”

2) Josua 1:8-9 “Paid â gadael i Lyfr y Gyfraith hwn fynd oddi wrth dy enau; myfyria arni ddydd a nos, fel y byddoch yn ofalus i wneuthur pob peth sydd yn ysgrifenedig ynddo. Yna byddwch yn llewyrchus ac yn llwyddiannus. Onid wyf fi wedi gorchymyn i chwi? Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Peidiwch â dychryn; peidiwch â digalonni, oherwydd bydd yr ARGLWYDD eich Duw gyda chi ble bynnag yr ewch.”

3) 2 Samuel 22:32-34 “Oherwydd pwy yw Duw heblaw'r ARGLWYDD? A phwy yw'r Graig ond ein Duw ni? Duw sy'n fy arfogi â nerth ac yn gwneud fy ffordd yn berffaith. Gwna fy nhraed fel traed carw; mae'n fy ngalluogi i sefyll ar yr uchelfannau.”

4) Salmau 54:4 “Yn sicr Duw yw fy nghymorth; yr Arglwydd yw'r un sy'n fy nghynnal.”

5) Salmau 62:7-8 “Mae fy iachawdwriaeth a’m hanrhydedd yn dibynnu ar Dduw; efe yw fy nghraig nerthol, fy noddfa. Ymddiriedwch ynddo bob amser, O bobl; tywalltwch eich calonnau iddo, oherwydd Duw yw ein noddfa. Selah.”

6) Exodus 15:11 “Pwy sydd fel tydi, O Arglwydd, ymhlith y duwiau? Pwy sydd fel tydi, yn fawreddog mewn sancteiddrwydd, yn arswydus mewn gweithredoedd gogoneddus, yn gwneuthur rhyfeddodau?”

7) 1 Timotheus 1:17 “ I Frenin yr oesoedd, anfarwol, anweledig, yr unig Dduw , y byddo anrhydedd a gogoniant byth bythoedd. Amen.”

Gweld hefyd: 60 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Iesu Grist (Pwy Ydy Iesu)

8) Exodus 3:13-14 “Dywedodd Moses wrth Dduw, “Tybiwch fy mod yn mynd.wrth yr Israeliaid a dywed wrthynt, ‘Duw eich tadau a'm hanfonodd atat,’ a gofynasant imi, ‘Beth yw ei enw?’ Beth a ddywedaf wrthynt? Dywedodd Duw wrth Moses, “Fi yw pwy ydw i. Fel hyn yr ydych i'w ddweud wrth yr Israeliaid: ‘Fi a'm hanfonodd atat ti.”

9) Malachi 3:6 “Canys myfi yr Arglwydd nid wyf yn newid; am hynny nid ydych chwi, blant Jacob, wedi eich difa.”

10) Eseia 40:28 “Onid adnabuoch chwi? Onid ydych wedi clywed? Yr Arglwydd yw'r Duw tragwyddol, Creawdwr terfynau'r ddaear. Nid yw'n llewygu nac yn blino; y mae ei ddeall yn anchwiliadwy.”

Deall Natur Duw

Gallwn wybod am Dduw yn y modd y mae wedi ei ddatguddio ei Hun. Er fod rhai agweddau arno Ef a fydd yn parhau yn ddirgelwch, gallwn ddeall Ei briodoleddau.

11) Ioan 4:24 “Ysbryd yw Duw, a rhaid i’w addolwyr addoli mewn ysbryd a gwirionedd.”

12) Numeri 23:19 “Nid dynol yw Duw, rhag iddo ddweud celwydd, y dylai newid ei feddwl. Ydy e'n siarad ac yna ddim yn gweithredu? A yw'n addo ac nid yn cyflawni?"

13) Salm 18:30 “Ynglŷn â Duw, mae ei ffordd yn berffaith: mae gair yr Arglwydd yn ddi-ffael ac yn amddiffyn pawb sy'n lloches iddo.”

14) Salm 50:6 “A’r nefoedd sy’n cyhoeddi ei gyfiawnder, oherwydd Duw cyfiawnder yw.”

Priodoleddau Duw

Mae Duw yn sanctaidd ac yn berffaith. Y mae yn gyfiawn ac yn bur. Mae hefyd yn farnwr cyfiawn a fydd yn gywirbarnu'r byd. Ac eto mewn drygioni dyn, mae Duw wedi gwneud ffordd i ddyn fod yn iawn gydag ef trwy aberth ei Fab Perffaith.

15) Deuteronomium 4:24 “Oherwydd y mae'r Arglwydd eich Duw yn dân yn ysu, yn Dduw cenfigennus.”

16) Deuteronomium 4:31 “Oherwydd Duw trugarog yw'r Arglwydd eich Duw; ni fydd yn cefnu arnoch nac yn eich difetha, nac yn anghofio'r cyfamod â'ch hynafiaid, a gadarnhaodd efe iddynt trwy lw.”

17) 2 Cronicl 30:9 “Os dychweli at yr ARGLWYDD, yna bydd dy gaethwyr yn tosturio wrth dy frodyr a’th blant, ac yn dychwelyd i’r wlad hon, oherwydd graslon a graslon yw’r ARGLWYDD dy Dduw. trugarog. Ni fydd yn troi ei wyneb oddi wrthych os dychwelwch ato.”

18) Salmau 50:6 “A’r nefoedd sy’n cyhoeddi ei gyfiawnder, oherwydd Duw ei hun yw barnwr. Selah.”

Duw yn yr Hen Destament

Yr un Duw sydd yn yr Hen Destament yn y Newydd. Rhoddwyd yr Hen Destament i ni i ddangos i ni pa mor bell yw dyn oddi wrth Dduw ac na all ar ei ben ei hun byth obeithio cyrraedd Duw. Mae'r Hen Destament yn pwyntio at ein hangen am Feseia: Crist.

19) Salmau 116:5 “Grasol a chyfiawn yw'r ARGLWYDD; mae ein Duw ni yn llawn tosturi.”

20) Eseia 61:1-3 “Y mae Ysbryd yr ARGLWYDD DDUW arnaf, oherwydd mae'r ARGLWYDD wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i rwymo'r torcalonnus, i gyhoeddi rhyddid i'r caethiona rhyddhau o'r tywyllwch i'r carcharorion, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd a dydd dial ein Duw, i gysuro pawb sy'n galaru, a darparu i'r rhai sy'n galaru yn Seion - i roi iddynt goron o harddwch yn lle lludw, olew llawenydd yn lle galar, a gwisg mawl yn lle ysbryd anobaith. Fe'u gelwir yn dderi cyfiawnder, yn blanhigyn i'r ARGLWYDD er mwyn arddangos ei ysblander.”

21) Exodus 34:5-7 “Yna daeth yr ARGLWYDD i lawr yn y cwmwl a sefyll yno gydag ef a chyhoeddi ei enw, yr ARGLWYDD. A thramwyodd o flaen Moses, gan gyhoeddi, “Yr ARGLWYDD, yr ARGLWYDD, y Duw trugarog a graslon, araf i ddigio, amlhau mewn cariad a ffyddlondeb, cynnal cariad i filoedd, a maddau drygioni, gwrthryfel a phechod. Eto nid yw yn gadael yr euog yn ddigosp; mae'n cosbi'r plant a'u plant am bechod y tadau hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth.”

22) Salm 84:11-12 “Canys haul a tharian yw'r Arglwydd Dduw; yr Arglwydd a rydd ffafr ac anrhydedd; nid yw'n atal unrhyw beth da rhag y rhai sy'n cerdded yn ddi-fai. Arglwydd Hollalluog, bendigedig yw'r un sy'n ymddiried ynot.”

Duw a ddatguddiwyd yn Iesu Grist

Duw wedi ei ddatguddio ei Hun trwy Berson Iesu Grist. Nid bod wedi'i greu yw Iesu. Iesu yw Duw ei Hun. Ef yw Ail Berson y Drindod. Colosiaid 1, sy'n sôn ammae goruchafiaeth Crist yn ein hatgoffa bod “pob peth wedi ei greu trwyddo Ef ac erddo Ef.” Mae popeth er Crist a'i ogoniant. Er mwyn achub Ei bobl rhag cosb eu pechodau, daeth Duw i lawr ar ffurf dyn i fyw bywyd perffaith na allem ni. Yn ei gariad gwnaeth Duw ffordd trwy waed ei Fab. Tywalltodd Duw ei hun ei ddigofaint ar Grist fel y gellid gwneud iawn am bechodau Ei bobl. Edrychwch i weld sut mae Duw yn ei gariad wedi gwneud ffordd i'ch cymodi ag ef ei hun trwy Iesu.

23) Luc 16:16 “Cyhoeddwyd y Gyfraith a'r Proffwydi hyd at Ioan. Ers hynny, mae newyddion da teyrnas Dduw yn cael ei bregethu, a phawb yn gorfodi ei ffordd i mewn iddi.”

24) Rhufeiniaid 6:23 “Oherwydd cyflog pechod yw marwolaeth, ond rhodd Duw yw bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”

25) 1 Corinthiaid 1:9 “Mae Duw, sydd wedi eich galw chi i gymdeithas gyda'i Fab Iesu Grist ein Harglwydd, yn ffyddlon.”

26) Hebreaid 1:2 “Ond yn y dyddiau diwethaf hyn y mae wedi llefaru wrthym trwy ei Fab, yr hwn a benododd efe yn etifedd pob peth, a thrwy yr hwn hefyd y gwnaeth efe y bydysawd.”

27) Mathew 11:27 “Pob peth a draddodwyd i mi gan fy Nhad: ac nid edwyn neb y Mab, ond y Tad; nid yw yn adnabod neb y Tad, ond y Mab, a'r hwn y mae'r Mab yn ei ddatguddio iddo.”

Cariad yw Duw

Ni allwn ni byth ddeall cariad Duw atni. Un o adnodau mwyaf pwerus yr Ysgrythur yw Ioan 3:16. “Oherwydd y carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.” Mae’r Beibl yn ein dysgu mai carpiau budr yw ein gweithredoedd mwyaf. Mae'r Ysgrythur yn ein dysgu bod anghredinwyr yn gaethweision i bechod ac yn elynion i Dduw. Fodd bynnag, roedd Duw yn eich caru chi gymaint nes iddo roi ei Fab i fyny drosoch chi. Pan rydyn ni'n deall dyfnder mawr ein pechod ac yn gweld y pris mawr a dalwyd amdanom, yna rydyn ni'n dechrau deall beth mae'n ei olygu mai cariad yw Duw. Mae Duw wedi cymryd eich cywilydd i ffwrdd ac mae wedi malu Ei Fab drosoch chi. Y gwirionedd hardd hwn sy'n ein gorfodi i geisio ar ei ôl a dymuno ei blesio.

28) Ioan 4:7-9 “Gyfeillion annwyl, gadewch inni garu ein gilydd, oherwydd oddi wrth Dduw y daw cariad. Mae pawb sy'n caru wedi eu geni o Dduw ac yn adnabod Duw. Nid yw'r sawl nad yw'n caru yn adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Dyma sut y dangosodd Duw ei gariad yn ein plith: anfonodd ei unig Fab i'r byd er mwyn inni gael byw trwyddo ef.”

29) Ioan 3:16 “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”

30) Salm 117:2 “Oherwydd mawr yw ei gariad tuag atom ni, a gwirionedd yr Arglwydd sydd dragwyddol. Molwch yr Arglwydd!”

31) Rhufeiniaid 5:8 “Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag aton ni yn yr ystyr ein bod ni dal yn bechaduriaid,Bu Crist farw trosom.”

32) 1 Ioan 3:1 “Gwelwch pa gariad mawr y mae’r Tad wedi ei roi tuag atom, sef ein bod i gael ein galw yn blant i Dduw! A dyna beth ydyn ni! Y rheswm nad yw’r byd yn ein hadnabod yw nad oedd yn ei adnabod.”

33) Salm 86:15 “Ond rwyt ti, O Arglwydd, yn Dduw llawn tosturi, a grasol, hir ddioddefaint, a digonedd mewn trugaredd a gwirionedd.”

34) Ioan 15:13 “Nid oes gan gariad mwy na hyn: i roi einioes dros eich ffrindiau.”

35) Effesiaid 2:4 “Ond Duw, sy’n gyfoethog mewn trugaredd, oherwydd ei gariad mawr yr hwn y carodd Ef ni ag ef.”

Nôl eithaf Duw

Gallwn weld trwy’r Ysgrythur fod Duw yn y nod yn y pen draw yw iddo ddenu Ei bobl ato'i Hun. Er mwyn inni gael ein gwared ac yna bydd yn gweithio ynom ein sancteiddiad fel y gallwn dyfu i fod yn debycach i Grist. Yna yn y nefoedd bydd yn ein newid ni fel ein bod ni'n cael ein gogoneddu fel Efe. Trwy’r holl Ysgrythurau gallwn weld mai cynllun cariad ac adbrynu yw cynllun eithaf Duw.

36) Salm 33:11-13 “Ond mae cynlluniau'r ARGLWYDD yn sefyll yn gadarn am byth, pwrpasau ei galon trwy'r holl genedlaethau. Bendigedig yw'r genedl y mae'r ARGLWYDD yn Dduw iddi, y bobl a ddewisodd yn etifeddiaeth iddo. O'r nef y mae'r ARGLWYDD yn edrych i lawr ac yn gweld holl ddynolryw”

37) Salm 68:19-20 “Moliant i'r Arglwydd, i Dduw ein Gwaredwr, sy'n dwyn ein beichiau beunydd. Selah. Ein Duw ni sydd Dduw sy'n achub; oddi wrth yDaw'r ARGLWYDD DDUW i ddianc rhag angau.”

38) 2 Pedr 3:9 “Nid yw’r Arglwydd yn araf yn cadw ei addewid fel y mae rhai yn deall arafwch. Yn hytrach y mae yn amyneddgar gyda chwi, heb ddymuno i neb farw, ond pawb i ddyfod i edifeirwch.”

Gweld hefyd: 22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ofn Dyn

39) “1 Corinthiaid 10:31 “Felly, pa un ai bwyta neu yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.”

40) Datguddiad 21:3 “A chlywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, ‘Edrychwch! Y mae trigfa Duw yn awr ymhlith y bobl, a bydd yn trigo gyda hwy. Byddan nhw'n bobl iddo, a bydd Duw ei hun gyda nhw ac yn Dduw iddyn nhw.”

41) Salm 24:1 “Eiddo’r Arglwydd yw’r ddaear a’r hyn oll sydd ynddi, y byd, a’r rhai sy’n byw ynddo.”

42) Diarhebion 19:21 “Llawer yw'r cynlluniau sydd ym meddwl dyn, ond pwrpas yr Arglwydd a saif.”

43) Effesiaid 1:11 “Ynddo ef y cawsom etifeddiaeth, wedi ein rhag-gysegru yn ôl y amcan yr hwn sydd yn gweithio pob peth yn ol cynghor ei ewyllys ef.”

Canfod Duw

Gwybodus yw Duw. Rydyn ni'n gwasanaethu Duw sy'n agos ac eisiau cael ein darganfod. Mae eisiau cael ei geisio. Mae am i ni ddod i'w brofi. Mae wedi gwneud ffordd i berthynas bersonol ag Ef trwy farwolaeth ei Fab. Molwch Dduw y bydd Ef, Creawdwr y bydysawd cyfan a Chreawdwr deddfau ffiseg, yn caniatáu iddo’i Hun fod yn hysbys.

44) Salmau 10:4
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.