50 Prif Adnod y Beibl Am Ieuenctid (Pobl Ifanc I Iesu)

50 Prif Adnod y Beibl Am Ieuenctid (Pobl Ifanc I Iesu)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ieuenctid?

Mae gan y Beibl lawer i’w ddweud am oedran ieuenctid. Gawn ni weld beth sydd ganddo i'w ddweud.

Dyfyniadau Cristnogol ar gyfer ieuenctid

“Efallai mai ti yw'r unig Iesu mae rhai pobl yn ei weld.”

“Nid yw blodeuyn ieuenctyd byth yn ymddangos yn harddach na phan yn plygu tua haul cyfiawnder.” Matthew Henry

“Y mae hanes yn peri i ddyn ieuanc fod yn hen, heb grychau na blew llwyd, yn ei freintio i brofiad oedran, heb na'i wendidau na'i anghyfleusderau.” Thomas Fuller

“Amgylchyna dy hun gyda’r math o ffrindiau sy’n caru Iesu gymaint ag yr wyt ti.”

“Ti yw’r unig Feibl y bydd rhai anghredinwyr byth yn ei ddarllen.” John MacArthur

“Does dim rhaid i chi fod ag ofn i ble rydych chi'n mynd pan fyddwch chi'n gwybod bod Duw yn mynd gyda chi.”

Rhowch esiampl dda i'r ieuenctid a hyd yn oed oedolion<3

Rydym i gyd yn cael ein galw i osod esiampl dda i’r rhai o’n cwmpas. Yr ydym i fod yn oleuni i'r rhai sydd ar ddarfod, ac yn galondid i gredinwyr eraill.

1) 1 Timotheus 4:12 “Peidiwch â gadael i neb eich dirmygu am eich ieuenctid, ond gosodwch esiampl i'r credinwyr ar lafar, mewn ymarweddiad, mewn cariad, mewn ffydd, mewn purdeb.”

2) Pregethwr 11:9 “Llawenha, ŵr ifanc, yn dy ieuenctid, a bydded i’th galon dy galonogi yn nyddiau dy ieuenctid. Cerdda yn ffyrdd dy galon ac yng ngolwg dy lygaid. Ond gwybyddwch, er y pethau hyn oll, y daw Duw â chwi i mewnmae pethau'n cydweithio er daioni, i'r rhai sy'n cael eu galw yn ôl ei fwriad.”

Enghreifftiau o bobl ifanc yn y Beibl

Y mae sawl enghraifft o Duw yn defnyddio pobl ifanc yn y Beibl:

· Roedd Dafydd yn ifanc iawn pan laddodd Goliath

1 Samuel 17:48-51 A bu pan gyfododd y Philistiad, a daeth. ac a nesaodd at Ddafydd, fel y brysiodd Dafydd, ac a redodd tua’r fyddin i gyfarfod y Philistiad. A Dafydd a osododd ei law yn ei fag, ac a gymerth oddi yno faen, ac a’i slang, ac a drawodd y Philistiad yn ei dalcen, fel y suddodd y maen yn ei dalcen; ac efe a syrthiodd ar ei wyneb i'r ddaear. Felly Dafydd a orchfygodd y Philistiad â thagrau ac â maen, ac a drawodd y Philistiad, ac a’i lladdodd; ond nid oedd cleddyf yn llaw Dafydd. Am hynny rhedodd Dafydd, ac a safodd ar y Philistiad, ac a gymerodd ei gleddyf, ac a’i tynnodd o’i wain, ac a’i lladdodd ef, ac a dorrodd ei ben ef i ffwrdd. A phan welodd y Philistiaid fod eu pencampwr wedi marw, hwy a ffoesant.

· Yr oedd Joseff yn ifanc iawn pan ffodd o brofedigaeth oddi wrth Wraig Potiffar

o Genesis 39

· Cymerwyd Daniel i gaethiwed Babilonaidd pan yn ieuanc. Ac eto fe ymddiriedodd yn Nuw a safodd yn feiddgar yn wyneb ei gaethwyr pan fynegodd am y deddfau dietegol penodol a roddodd Duw i Israel

o Daniel Pennod 1

Casgliad <5

Byddwch yn rhywun a all fodedrych i fyny at. Sefwch dros yr hyn sy'n iawn. Byddwch fyw mewn ufudd-dod i Dduw a roddodd ei Fab drosoch. Byw mewn ffordd na fyddai'n rhoi achos i neb edrych i lawr arnoch oherwydd eich oedran.

barn.”

3) Effesiaid 6:1-4 “Chlant, ufuddhewch i'ch rhieni yn yr Arglwydd, oherwydd hyn sy'n iawn. “Anrhydedda dy dad a'th fam” (dyma'r gorchymyn cyntaf gydag addewid), “fel y byddo da i ti, ac y byddit fyw yn hir yn y wlad.” Dadau, peidiwch â chythruddo eich plant, ond dygwch hwy i fyny yn nisgyblaeth a chyfarwyddyd yr Arglwydd.”

4) Diarhebion 23:26 “Fy mab, rho dy galon i mi, a gad i'th lygaid gadw. fy ffyrdd i.”

5) Effesiaid 4:29 “Peidiwch â gadael i unrhyw siarad llygredig ddod allan o'ch genau, ond yn unig sy'n dda ar gyfer adeiladu, fel sy'n gweddu i'r achlysur, er mwyn iddo roi gras i'r rhai sy'n gwrandewch.”

6) 1 Timotheus 5:1-2 “Peidiwch â cheryddu dyn hŷn, ond anogwch ef fel tad, dynion iau fel brodyr, merched hŷn fel mamau, merched iau fel chwiorydd, yn pob purdeb.”

Y mae credinwyr hen ac ieuanc i aros yn y Gair

Un gorchymyn a roddir i ni yw aros yn y Gair. Gelwir arnom i lenwi ein meddwl yn barhaus â gwirionedd. Dyma ryfel ysbrydol, a Gair Duw yw ein harf yn erbyn y gelyn.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Elusen A Rhoi (Gwirioneddau Pwerus)

7) Salm 119:9 “Sut gall dyn ifanc gadw ei ffordd yn bur? Trwy ei warchod yn ôl dy air.”

8) 2 Timotheus 3:16-17 “Y mae’r holl Ysgrythur wedi ei hanadlu allan gan Dduw, ac yn fuddiol er dysgeidiaeth, er cerydd, i gywiro, ac i hyfforddi mewn cyfiawnder, fel y gall dyn Duw fod yn gymwys, wedi ei gyfarparu i bob daionigwaith.”

9) Josua 24:15 “Os yw'n annymunol yn eich golwg i wasanaethu'r ARGLWYDD, dewiswch heddiw i chi'ch hunain pwy fyddwch chi'n ei wasanaethu: ai'r duwiau a wasanaethodd eich tadau oedd y tu hwnt i'r afon, neu dduwiau'r Amoriaid yr ydych yn byw yn eu gwlad; ond o'm rhan i a'm tŷ, gwasanaethwn yr Arglwydd.”

10) Luc 16:10 “Y sawl sy'n ffyddlon mewn ychydig iawn, sydd ffyddlon hefyd mewn llawer; a’r hwn sydd anghyfiawn mewn ychydig iawn, sydd anghyfiawn hefyd mewn llawer.”

11) Hebreaid 10:23 “Gadewch inni ddal yn gadarn gyffes ein gobaith yn ddi-baid, oherwydd ffyddlon yw’r hwn a addawodd.”

12) Salm 17:4 “Dw i wedi dilyn dy orchmynion, sy’n fy nghadw i rhag dilyn pobl greulon a drwg.”

13) Salm 119:33 “Cyfarwydda fy nghamrau yn ôl dy air ; paid ag arglwyddiaethu pechod arnaf.”

14) Salm 17:5 “Daliodd fy nghamrau at dy lwybrau; ni lithrodd fy nhraed.”

Ffowch rhag nwydau ieuenctid a dilyn cyfiawnder

Gorchmynnodd y Beibl hefyd i’r ieuenctid erlid cyfiawnder. Gorchymyn nid cais yw sancteiddrwydd. Ym mhob peth yr ydym i'n cadw ein hunain rhag cael ein caethiwo gan bechod.

15) Salm 144:12 “Bydded ein meibion ​​yn eu hieuenctid fel planhigion wedi tyfu'n llawn, a'n merched fel colofnau wedi'u torri ar gyfer strwythur adeiledd. palas.”

16) Rhufeiniaid 12:1-2 “Yr wyf yn apelio atoch gan hynny, frodyr, trwy drugareddau Duw, i gyflwyno eich cyrff yn aberth bywiol,sanctaidd a chymeradwy gan Dduw, yr hwn yw eich addoliad ysbrydol. Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond trawsnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi trwy brofi beth yw ewyllys Duw, beth sy'n dda, yn dderbyniol ac yn berffaith.”

17) Pregethwr 12 :1-2 “Cofia hefyd dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid, cyn i'r dyddiau drwg ddod, a'r blynyddoedd nesa, y dywedi, "Nid oes gennyf bleser ynddynt"; cyn i’r haul a’r golau, a’r lleuad a’r sêr dywyllu a’r cymylau ddychwelyd ar ôl y glaw.”

18) 1 Pedr 5:5-9 “Yn yr un modd, chwi sy’n iau, byddwch ddarostyngedig i’r blaenoriaid. Gwisgwch bob un ohonoch â gostyngeiddrwydd tuag at eich gilydd, oherwydd “Y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion ond yn rhoi gras i'r gostyngedig.” Ymddarostyngwch, gan hynny, dan law nerthol Duw, er mwyn iddo ar yr amser priodol eich dyrchafu, gan fwrw eich holl ofidiau arno, am ei fod yn gofalu amdanoch. Byddwch sobr eich meddwl; byddwch yn wyliadwrus. Y mae dy wrthwynebydd y diafol yn procio o gwmpas fel llew yn rhuo, yn ceisio rhywun i'w ddifa. Gwrthsafwch ef, yn gadarn yn eich ffydd, gan wybod fod yr un math o ddioddefaint yn cael ei brofi gan eich brawdoliaeth trwy'r byd.”

Cofiwch yr Arglwydd yn eich ieuenctid

Mae’r Beibl hefyd yn dweud wrthon ni ein bod ni i weddïo’n wastadol, ac i geisio Duw bob amser.

19) Pregethwr 12:1 “Cofia hefyd dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid, cyn y dyddiau drwgdewch a daw'r blynyddoedd yn nes y byddwch yn dweud, “Nid oes gennyf bleser ynddynt”

20) Diarhebion 3:5-6 “Ymddiried yn yr Arglwydd â'th holl galon, a phaid â phwyso ar dy holl galon. dealltwriaeth eu hunain. Cydnebydd ef yn dy holl ffyrdd, ac fe uniona dy lwybrau.”

21) Ioan 14:15 “Os ydych yn fy ngharu i, byddwch yn cadw fy ngorchmynion.”

22) 1 Ioan 5:3 “Oherwydd hyn yw cariad Duw, inni gadw ei orchmynion. Ac nid yw ei orchmynion ef yn feichus.”

23) Salm 112:1 “Molwch yr Arglwydd! Bendigedig yw'r sawl sy'n ofni'r Arglwydd, sy'n ymhyfrydu'n fawr yn ei orchmynion!”

24) Salm 63:6 “Pan fydda i'n dy gofio di ar fy ngwely, dw i'n meddwl amdanat ti trwy wyliadwriaeth y nos.”

25) Salm 119:55 “Yn y nos, ARGLWYDD, yr wyf yn cofio dy enw, er mwyn imi gadw dy gyfraith.”

26) Eseia 46:9 “Cofia'r pethau gynt o hen; canys myfi sydd Dduw, ac nid oes arall; Myfi yw Duw, ac nid oes neb tebyg i mi.”

27) Salm 77:11 “Arglwydd, yr wyf yn cofio beth a wnaethoch. Dw i'n cofio'r pethau rhyfeddol wnest ti ers talwm.”

28) Salm 143:5 “Dw i'n cofio'r dyddiau gynt; Myfyriaf ar Dy holl weithredoedd; Dw i'n ystyried gwaith dy ddwylo.”

29) Jona 2:7-8 “Pan oedd fy mywyd ar drai, cofiais di, O ARGLWYDD, a chododd fy ngweddi atat, i'th deml sanctaidd. 8 Mae'r rhai sy'n glynu wrth eilunod diwerth yn troi cefn ar gariad Duw tuag atyn nhw.”

Mae Duw gyda chi

Gall oes ieuenctid fod yn un anodd iawn.amser o fywyd. Mae pwysau ein cymdeithas gnawdol yn pwyso'n drwm. Gall fod yn hawdd digalonni ac iselder. Rhaid inni gofio bod Duw gyda ni bob amser, hyd yn oed pan fo’r sefyllfa’n anodd. Nid oes dim yn digwydd y tu allan i reolaeth Duw, ac y mae Ef yn ddiogel i ymddiried ynddo.

30) Jeremeia 29:11 “Oherwydd gwn y cynlluniau sydd gennyf ar eich cyfer, medd yr Arglwydd, cynlluniau lles ac nid drygioni, i rho i ti ddyfodol a gobaith.”

31) Diarhebion 4:20-22 “Fy mab, bydd yn wyliadwrus o'm geiriau; gogwydda dy glust at fy ngeiriau. Na ad iddynt ddianc o'th olwg; cadw nhw o fewn dy galon. Oherwydd y maent yn fywyd i'r rhai sy'n eu cael, ac yn iachâd i'w holl gnawd.”

32) Mathew 1:23 “Wele, bydd y wyryf yn feichiog, ac yn esgor ar Fab, a hwy a'i galwant Ef. enw Immanuel, a gyfieithodd hyn, Duw gyda ni.”

33) Deuteronomium 20:1 “Pan ewch allan i ryfel yn erbyn eich gelynion a gweld meirch a cherbydau a phobl yn fwy niferus na thi, peidiwch ag ofni ohonynt; oherwydd y mae'r ARGLWYDD dy Dduw, a'th ddug i fyny o wlad yr Aifft, gyda thi.”

34) Eseia 41:10 “Paid ag ofni, oherwydd yr wyf fi gyda thi; Peidiwch ag edrych yn bryderus amdanoch, oherwydd myfi yw eich Duw. Byddaf yn eich cryfhau, yn sicr fe'ch cynorthwyaf, ac yn sicr fe'ch cynhaliaf â'm deheulaw gyfiawn.”

35) Jeremeia 42:11 “Peidiwch ag ofni brenin Babilon, yr hwn yr ydych yn awr ofni; paid â'i ofni,' medd yr Arglwydd,'Oherwydd yr wyf fi gyda chwi i'ch achub a'ch gwaredu o'i law ef.”

36) 2 Brenhinoedd 6:16 Atebodd yntau, "Peidiwch ag ofni, oherwydd y mae'r rhai sydd gyda ni yn fwy na'r rhai sydd gyda ni." sydd gyda hwynt.”

37) Salm 16:8 “Yr wyf wedi gosod yr Arglwydd o'm blaen yn wastadol; Oherwydd ei fod ar fy neheulaw ni'm hysgwyd.”

38) 1 Cronicl 22:18 “Onid yw'r ARGLWYDD eich Duw gyda chwi? Ac onid yw Efe wedi rhoddi i chwi orphwysdra o bob tu ? Oherwydd y mae wedi rhoi trigolion y wlad yn fy llaw, a darostyngwyd y wlad o flaen yr Arglwydd ac o flaen ei bobl.”

39) Salm 23:4 “Er imi gerdded trwy ddyffryn y cysgodion o farwolaeth, nid ofnaf ddim drwg, oherwydd yr wyt gyda mi; Y mae dy wialen a'th ffon yn fy nghysuro.”

40) Ioan 114:17 “dyna Ysbryd y gwirionedd, yr hwn ni all y byd ei dderbyn, am nad yw yn ei weld nac yn ei adnabod, ond yr ydych yn gwybod Ef oherwydd y mae'n aros gyda thi, ac y bydd ynot ti.”

Cristnogion ifanc yn ymladd temtasiwn

Y mae temtasiynau i'w gweld yn cynyddu'n aruthrol yn ein hieuenctid. Yn aml mae'n anodd dweud na. Ond mae Duw yn ffyddlon ac mae bob amser yn darparu ffordd i ddianc rhag temtasiwn. Mae canlyniadau i bob pechod.

41) 2 Timotheus 2:22 “Felly ffowch rhag nwydau ieuenctid a dilyn cyfiawnder, ffydd, cariad, a thangnefedd, ynghyd â'r rhai sy'n galw ar yr Arglwydd o galon lân.”

42) 1 Corinthiaid 10:13 “Nid oes unrhyw demtasiwn wedi eich goddiweddyd nad yw’n gyffredin i ddyn. Duw yn ffyddlon, ani fydd yn gadael i chwi gael eich temtio y tu hwnt i'ch gallu, ond gyda'r demtasiwn bydd hefyd yn darparu'r ffordd i ddianc, er mwyn i chi allu ei goddef.”

43) 1 Corinthiaid 6:19-20 “ Neu oni wyddoch fod eich corff yn deml i'r Ysbryd Glân o'ch mewn, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw? Nid eiddot ti yw'r eiddoch, oherwydd fe'ch prynwyd â phris. Felly gogonedda Dduw yn dy gorff.”

44) Rhufeiniaid 13:13 “Gadewch inni gerdded yn iawn fel yn ystod y dydd, nid mewn orgies a meddwdod, nid mewn anfoesoldeb rhywiol a cnawdolrwydd, nid mewn ffraeo a chenfigen.”

45) Rhufeiniaid 12:2 “Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond byddwch yn cael eich gweddnewid trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi trwy brofi beth yw ewyllys Duw, beth sy'n dda ac yn dderbyniol. perffaith.”

Mae angen i gredinwyr ifanc ddod o hyd i gymuned dda a duwiol

Nid yw bod yn aelod gweithgar mewn eglwys leol yn ddewisol, i’w ddisgwyl. Hyd yn oed os nad yw’r eglwys yn bodloni ein holl ddewisiadau personol, cyn belled â’i bod yn gadarn yn ddiwinyddol a’r arweinyddiaeth yn dduwiol ac yn gwneud eu gorau – mae’n eglwys y dylem fod yn ffyddlon iddi. Nid yw'r eglwys yno i gyd-fynd â'n dewisiadau. Dydyn ni ddim yno i lenwi ein tanc nwy ysbrydol am yr wythnos, mae’n lle i wasanaethu eraill.

46) Hebreaid 10:24-25 “A gadewch inni ystyried sut i gynhyrfu ein gilydd i garu. a gweithredoedd da, nid esgeuluso cydgyfarfod, fel y mae arfer rhai, ondcalonogwch eich gilydd, a mwy fyth wrth weld y Dydd yn agosáu.”

47) Effesiaid 2:19-22 “Felly, nid dieithriaid ac estroniaid ydych mwyach, ond cyd-ddinasyddion â'r saint ydych. ac aelodau o deulu Duw, wedi eu hadeiladu ar sylfaen yr apostolion a’r proffwydi, Crist Iesu ei hun yn gonglfaen, yn yr hwn y mae’r holl adeiladwaith, wedi ei uno ynghyd, yn tyfu’n deml sanctaidd yn yr Arglwydd. Ynddo ef yr ydych chwithau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu yn breswylfa i Dduw trwy'r Ysbryd.”

Duw yn defnyddio pobl ifanc

Nid yw’r ffaith eich bod yn ifanc yn golygu hynny. Ni all Duw eich defnyddio ym mywydau eraill. Mae Duw yn defnyddio ein hufudd-dod i annog eraill, a gall ddefnyddio ein geiriau i ledaenu’r Efengyl.

48) Jeremeia 1:4-8 “Nawr daeth gair yr Arglwydd ataf a dweud, “O’r blaen Ffurfiais di yn y groth yr adnabuais di, a chyn dy eni mi a'th gysegrais; Penodais di yn broffwyd i'r cenhedloedd.” Yna dywedais, “O, Arglwydd Dduw! Wele, ni wn i pa fodd i lefaru, canys llanc yn unig ydwyf fi." Ond dywedodd yr Arglwydd wrthyf, “Paid â dweud, ‘Dim ond llanc ydw i’; oherwydd wrth bawb yr wyf yn eich anfon atynt, byddwch yn mynd, a beth bynnag a orchmynnaf i chi, byddwch yn siarad. Peidiwch â'u hofni, oherwydd yr wyf fi gyda chwi i'ch gwaredu, medd yr Arglwydd.”

49) Galarnad 3:27 “Da yw i ddyn ddwyn yr iau yn ei ieuenctid.”

Gweld hefyd: Cost Rhannu Cyfrwng y Mis: (Cyfrifiannell Prisiau a 32 Dyfynbris)

50) Rhufeiniaid 8:28″ Ac rydyn ni'n gwybod hynny i'r rhai sy'n caru Duw i gyd
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.