60 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Tystiolaeth (Ysgrythurau Mawr)

60 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Tystiolaeth (Ysgrythurau Mawr)
Melvin Allen

Grym tystiolaeth Gristnogol

Mae rhannu eich tystiolaeth ag eraill yn hanfodol i bob Cristion. Wrth roi eich tystiolaeth rydych yn dweud sut y daethoch i ymddiried yng Nghrist yn unig fel eich Arglwydd a'ch Gwaredwr. Rydych chi'n dweud sut yr agorodd Duw eich llygaid ar sut yr oeddech yn bechadur mewn angen Gwaredwr.

Rydyn ni’n rhannu ag eraill wahanol ddigwyddiadau yn arwain at ein hiachawdwriaeth a sut mae Duw wedi gweithio yn ein bywydau i ddod â ni i edifeirwch . Mae tystiolaeth yn fath o fawl ac anrhydedd i Grist.

Rydym hefyd yn ei ddefnyddio fel ffordd o annog eraill. Gwybod bob tro rydych chi'n mynd trwy dreialon a dioddefaint mewn bywyd, mae hynny'n gyfle i rannu tystiolaeth o sut y gweithiodd Duw yn eich bywyd a'ch gwneud chi'n gryfach.

Nid y pethau a ddywedwn yn unig yw tystiolaeth. Mae'r ffordd rydyn ni'n byw ein bywyd yn dyst i anghredinwyr hefyd.

Rhybudd!

Rhaid i ni fod yn ofalus i beidio â dweud celwydd a gorliwio am bethau. Rhaid inni fod yn ofalus hefyd nad ydym yn brolio ac yn gogoneddu ein hunain, sef yr hyn y mae rhai pobl yn ei wneud yn bwrpasol ac yn ddiarwybod.

Yn lle siarad am Iesu maen nhw'n ei ddefnyddio fel cyfle i siarad amdanyn nhw eu hunain, sydd ddim yn dystiolaeth o gwbl. Rwy'n eithaf sicr ichi glywed pobl hyd yn oed yn brolio am eu bywyd yn y gorffennol cyn Crist fel pe bai'n cŵl.

Roeddwn i'n arfer gwneud hyn a, roeddwn i'n lladdwr, roeddwn i'n gwneud 10,000 o ddoleri'r mis yn gwerthu cocên , blah blah blah , ac ynadiystyr. Pan fyddwch chi'n colli'ch swydd allan o unman, nid yw'n ddiystyr. Pan fyddwch chi'n darganfod bod gennych chi neu rywun rydych chi'n ei garu ganser, nid yw'n ddiystyr. Pan fydd eich priodas yn ei chael hi'n anodd neu'n digalonni oherwydd eich unigrwydd, nid yw'n ddiystyr! Dywed Rhufeiniaid 8:28, “A gwyddom fod pob peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sy'n caru Duw, iddynt hwy. y rhai a alwyd yn ol ei amcan." Mae eich stori unigryw yn cael ei defnyddio er daioni a gogoniant Duw.

Bydd y pethau yr ewch trwyddynt nid yn unig yn adeiladu eich cymeriad a'ch perthynas â Duw, ond byddant hefyd yn cael eu defnyddio gan yr Arglwydd i helpu eraill. Pan fyddaf yn mynd trwy gyfnod anodd, nid wyf am siarad â phobl nad ydynt wedi bod yn y tân. Mae'n ddrwg gen i, dydw i ddim yn gwneud hynny. Rydw i eisiau siarad â rhywun sy'n gwybod ac yn teimlo'r hyn rydw i'n mynd drwyddo. Dw i eisiau siarad â rhywun sydd wedi bod yn y tân o’r blaen ac sydd wedi profi ffyddlondeb Duw yn eu bywydau. Dw i eisiau siarad â rhywun sydd wedi ymgodymu â'r Duw byw mewn gweddi!

Os wyt ti yng Nghrist, Iesu sy'n berchen ar dy holl fywyd. Mae'n deilwng o bopeth! Gweddïwch fod Duw yn eich helpu i weld prydferthwch sefyllfaoedd anodd. Gweddïwch ei fod yn eich helpu chi i fyw gyda'ch llygaid yn sefydlog ar dragwyddoldeb. Pan fydd gennym bersbectif tragwyddol, rydyn ni'n tynnu'r ffocws oddi ar ein hunain a'n sefyllfa ac rydyn ni'n eu rhoi ar Iesu. Os yw popeth yn mynd yn dda yn eich bywyd,gogoniant i Dduw. Os ydych yn mynd trwy rwystrau, gogoniant i Dduw. Defnyddiwch ef fel cyfle i weld Duw yn symud yn eich bywyd, hyd yn oed os nad yw yn eich amseriad neu yn y ffordd yr ydych yn dymuno iddo symud. Defnyddiwch eich dioddefaint fel cyfle i roi tystiolaeth. Byddwch hefyd yn dystiolaeth eich bod yn byw eich bywyd tra'n dioddef.

37. Luc 21:12-13 “Ond cyn y pethau hyn i gyd, bydd pobl yn eich arestio ac yn eich erlid. Byddan nhw'n eich trosglwyddo chi i'r synagogau a'r carchardai, ac fe'ch dygir gerbron brenhinoedd a llywodraethwyr er mwyn fy enw i, er mwyn rhoi cyfle i chwi dystiolaethu.”

38. Philipiaid 1:12 “Yn awr dw i eisiau i chi wybod, frodyr a chwiorydd, fod yr hyn sydd wedi digwydd i mi wedi bod yn hybu'r efengyl.”

39. 2 Corinthiaid 12:10 “Felly yr wyf yn ymhyfrydu mewn gwendidau, sarhad, mewn trychinebau, erlidiau, ac mewn pwysau, oherwydd Crist. Oherwydd pan fyddaf yn wan, yna yr wyf yn gryf.”

40. 2 Thesaloniaid 1:4 “Dyna pam rydyn ni’n ymffrostio ymhlith eglwysi Duw am eich dyfalbarhad a’ch ffydd yn wyneb yr holl erledigaeth a’r cystudd yr ydych yn ei ddioddef.”

41. 1 Pedr 3:15 “Ond yn eich calonnau parchwch Grist yn Arglwydd. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bawb sy'n gofyn ichi roi rheswm am y gobaith sydd gennych. Ond gwnewch hyn yn addfwyn a pharchus.”

Yn ddigywilydd o'r efengyl sy'n achub.

42. 2Timotheus 1:8 “Felly, peidiwch byth â chywilyddio am y dystiolaeth am ein Harglwydd, nac ohonof fi, ei garcharor. Yn lle hynny, trwy nerth Duw, ymunwch â mi i ddioddef er mwyn yr efengyl.”

43. Mathew 10:32 “Pob un sy'n fy adnabod i yn gyhoeddus yma ar y ddaear, fe'i cydnabyddaf hefyd gerbron fy Nhad yn y nefoedd.”

44. Colosiaid 1:24 Yn awr yr wyf yn llawenhau yn fy nioddefiadau drosoch, ac yr wyf yn llenwi yn fy nghnawd yr hyn sy’n ddiffygiol o ran cystuddiau Crist er mwyn ei gorff, sef yr eglwys.

45. Rhufeiniaid 1:16 “Oherwydd nid oes arnaf gywilydd o’r efengyl, oherwydd nerth Duw sy’n dod ag iachawdwriaeth i bob un sy’n credu: yn gyntaf i’r Iddew, ac yna i’r Cenhedloedd.”

46. 2 Timotheus 2:15 “Gwnewch eich gorau i gyflwyno eich hun i Dduw fel un cymeradwy, gweithiwr nad oes angen cywilydd arno ac sy'n trin gair y gwirionedd yn gywir.”

47. Eseia 50:7 “Oherwydd yr Arglwydd Dduw sy'n fy helpu, felly, nid wyf yn warth; Felly gosodais fy wyneb fel fflint, a gwn na fydd cywilydd arnaf.”

Atgofion

48. Galatiaid 6:14 “Ond bydded i mi peidiwch byth ag ymffrostio am ddim ond croes ein Harglwydd Iesu , y Meseia, trwy'r hwn y croeshoeliwyd y byd i mi, a minnau i'r byd!”

49. 1 Corinthiaid 10:31 “P'un ai bwyta, neu yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.”

50. Marc 12:31 “Yr ail yw hyn: ‘Câr dy gymydog fel ti dy hun.’Nid oes gorchymyn mwy na'r rhai hyn.”

51. Galatiaid 2:20 “Dw i wedi cael fy nghroeshoelio gyda Christ. Nid myfi sy'n byw mwyach, ond Crist sy'n byw ynof fi. A'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a'i rhoddes ei hun drosof.”

52. Philipiaid 1:6 “Oherwydd yr union beth hwn yr wyf yn hyderus y bydd yr hwn a ddechreuodd waith da yn eich plith yn ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu.”

53. Mathew 5:14-16 “Ti yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio tref a adeiladwyd ar fryn. 15 Nid yw pobl ychwaith yn cynnau lamp a'i gosod dan fowlen. Yn lle hynny maen nhw'n ei roi ar ei stand, ac mae'n rhoi golau i bawb yn y tŷ. 16 Yn yr un modd, bydded i'ch goleuni lewyrchu gerbron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da, a gogoneddu eich Tad sydd yn y nefoedd.”

Esiamplau Beiblaidd o dystiolaethau

54. Ioan 9:24-25 “Felly am yr eildro dyma nhw'n galw'r dyn oedd wedi bod yn ddall ac yn dweud wrtho, “Rho ogoniant i Dduw. Rydyn ni'n gwybod bod y dyn hwn yn bechadur.” Atebodd yntau, "Ni wn i a yw'n bechadur. Un peth dwi'n ei wybod, er fy mod i'n ddall, nawr dwi'n gweld."

55. Marc 5:20 “Felly dechreuodd y dyn ymweld â deg tref y rhanbarth hwnnw, a dechreuodd gyhoeddi'r pethau mawr a wnaeth Iesu iddo; ac yr oedd pawb wedi rhyfeddu at yr hyn a ddywedodd wrthynt.”

56. Ioan 8:14 “Atebodd Iesu a dweud wrthynt, “Hyd yn oed os wyf yn tystiolaethu amdanaf fy hun, fy nhystiolaeth i yw.wir, oherwydd gwn o ble y deuthum ac i ble'r wyf yn mynd; ond ni wyddoch o ba le yr wyf fi yn dyfod nac i ba le yr wyf yn myned.”

57. Ioan 4:39 “Credodd llawer o Samariaid o’r dref honno ynddo oherwydd tystiolaeth y wraig, “Dywedodd wrthyf yr hyn oll a wneuthum.”

58. Luc 8:38-39 “Y dyn yr oedd y cythreuliaid wedi mynd allan ohono, yn erfyn arno, “Gad i mi fynd gyda thi.” Ond anfonodd Iesu y dyn i ffwrdd a dweud wrtho, 39“Dos adref at dy deulu, a dywed wrthynt gymaint y mae Duw wedi'i wneud drosot.” Felly gadawodd y dyn. Aeth trwy'r ddinas gyfan a dweud wrth bobl gymaint roedd Iesu wedi ei wneud drosto.”

59. Actau 4:33 “A chyda nerth mawr yr oedd yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth i atgyfodiad yr Arglwydd Iesu, a gras mawr oedd arnynt oll.”

60. Marc 14:55 “Yr oedd y prif offeiriaid a'r holl gyngor yn ceisio tystiolaeth yn erbyn Iesu i'w roi i farwolaeth, ond ni chawsant ddim. 56 Canys llawer a ddygasant gamdystiolaeth yn ei erbyn ef, ond nid oedd eu tystiolaeth yn cytuno.”

Bonws

Datguddiad 12:11 “ Gorchfygasant ef trwy waed y brenin. Oen a thrwy air eu tystiolaeth ; doedden nhw ddim yn caru eu bywydau cymaint nes crebachu o farwolaeth.”

Iesu. Archwiliwch eich cymhellion. Mae'n ymwneud â Iesu a'i ogoniant, peidiwch â'i wneud amdanoch chi'ch hun. Rhannwch heddiw ac adeiladu eich gilydd oherwydd gall eich tystiolaeth gael effaith enfawr ar fywyd rhywun.

Dyfyniadau Cristnogol am dystiolaeth

“Eich stori chi yw’r allwedd a all ddatgloi carchar rhywun arall.”

“Dim ond Duw all droi llanast yn neges, yn brawf yn dystiolaeth, yn brawf yn fuddugoliaeth, yn ddioddefwr yn fuddugoliaeth.”

“Dy dystiolaeth yw hanes eich cyfarfyddiad â Duw a pha ran y mae wedi ei chwarae ar hyd eich oes.”

“Yr hyn y mae Duw yn dod â chi drwodd ar hyn o bryd fydd y dystiolaeth a ddaw â rhywun arall trwodd. Dim llanast, dim neges.”

“Os rhoddwch ef i Dduw, y mae Ef yn trawsnewid eich prawf yn dystiolaeth, eich llanast yn neges, a'ch trallod yn weinidogaeth.”

“Dylai’r byd anghrediniol weld ein tystiolaeth ni yn cael ei bywhau bob dydd oherwydd fe all hynny eu cyfeirio at y Gwaredwr.” Billy Graham

“Nid yr efengyl yw eich tystiolaeth bersonol, pa mor ystyrlon bynnag ydyw i chi.” R. C. Sproul

“Bydd yr ysgrythur yn y pen draw yn ddigon i wybodaeth achubol o Dduw, dim ond pan fydd ei sicrwydd wedi ei seilio ar argyhoeddiad mewnol yr Ysbryd Glân. Yn wir, nid ofer fydd y tystiolaethau dynol hyn sydd yn bod i'w chadarnhau, os dilynant y dystiolaeth benaf ac uchaf hono, fel cymhorth eilradd i'n gwander. Ond y rhai sydd am brofi iy mae anghredinwyr mai Gair Duw yw’r Ysgrythur yn gweithredu’n ffôl, oherwydd trwy ffydd yn unig y gellir gwybod hyn.” John Calvin

“Tra na allwn adnabod calon rhywun, gallwn weld ei oleuni. Gall gadael i bechod fynd heb ei gyfaddef bylu golau Duw a llesteirio effeithiolrwydd tystiolaeth bywyd.” Paul Chappell

“Dyna beth mae bod yn gadwedig yn ei olygu. Rydych yn datgan eich bod yn perthyn i system arall o bethau. Mae pobl yn pwyntio atoch ac yn dweud, “O, ie, teulu Cristnogol yw hwnnw; maen nhw'n perthyn i'r Arglwydd!” Dyna'r iachawdwriaeth y mae'r Arglwydd yn ei chwenychu i chwi, eich bod trwy eich tystiolaeth gyhoeddus yn datgan gerbron Duw, “Y mae fy myd wedi mynd; Dw i'n mynd i mewn i un arall.” Gwyliwr Nee

Beth yw fy nhystiolaeth?

Bu farw Iesu, claddwyd ef, a'i atgyfodi dros ein pechodau.

1 Ioan 5:11 “Dyma’r dystiolaeth: Mae Duw wedi rhoi bywyd tragwyddol inni, ac mae’r bywyd hwn i’w gael yn ei Fab.”

2. 1 Ioan 5:10 “( Yr hwn sy’n credu ym Mab Duw sydd â’r dystiolaeth hon ynddo ef . Y sawl nad yw’n credu y mae Duw wedi ei wneud yn gelwyddog, am nad yw wedi credu yn y y dystiolaeth a roddodd Duw am ei Fab.)”

3. 1 Ioan 5:9 “Os derbyniwn dystiolaeth dynion, mwy yw tystiolaeth Duw; canys tystiolaeth Duw yw hon, yr hon a dystiolaethodd Efe am ei Fab.”

4. 1 Corinthiaid 15:1-4 “Yn awr yr wyf yn hysbysu i chwi, frodyr a chwiorydd, yr efengyl a bregethais i chwi, yr hon chwithau hefyd.a dderbyniwyd, yn yr hwn yr ydych chwithau yn sefyll, 2 trwy yr hwn yr ydych chwithau yn gadwedig, os glynwch yn gadarn wrth y gair a bregethais i chwi, oni chredasoch yn ofer. 3 Canys rhoddais i chwi o'r pwys mwyaf yr hyn a dderbyniais hefyd, fod Crist wedi marw dros ein pechodau ni yn ôl yr Ysgrythurau, 4 a'i fod wedi ei gladdu, ac iddo gael ei gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythurau.”

5. Rhufeiniaid 6:23 “Canys cyflog pechod yw marwolaeth, ond rhodd rad Duw yw bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”

6. Effesiaid 2:8-9 “Oherwydd trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Ac nid dy hun yw hyn; rhodd Duw ydyw, 9 nid o ganlyniad gweithredoedd, fel na all neb ymffrostio.”

7. Titus 3:5 “Fe’n hachubodd ni, nid oherwydd gweithredoedd a wnaethpwyd gennym ni mewn cyfiawnder, ond yn ôl ei drugaredd ei hun, trwy olchiad adfywiad ac adnewyddiad yr Ysbryd Glân.”

Beth a wna mae'r Beibl yn ei ddweud am dystiolaeth?

10. Salm 22:22 “Fe'th glodforaf i'm holl frodyr; Bydda i'n sefyll o flaen y gynulleidfa ac yn tystio am y pethau rhyfeddol dych chi wedi'u gwneud.”

11. Salm 66:16 “Dewch i wrando, bawb sy'n ofni Duw, a dywedaf wrthych beth a wnaeth i mi.”

12. Ioan 15:26-27 “Pan ddaw'r Cynorthwyydd, yr hwn a anfonaf atoch oddi wrth y Tad—Ysbryd y Gwirionedd, sy'n dod oddi wrth y Tad—fe dystiolaetha ar fy rhan i. Byddwch yn tystiolaethu hefyd, am eich bod wedi bod gyda mi o'rdechrau."

13. 1 Ioan 1:2-3 “Datguddiwyd y bywyd hwn i ni, ac yr ydym wedi ei weld ac yn tystiolaethu amdano. Yr ydym yn datgan i chwi y bywyd tragwyddol hwn a fu gyda'r Tad ac a ddatguddiwyd i ni. Yr hyn a welsom ac a glywsom yr ydym yn ei ddatgan i chwi er mwyn i chwithau hefyd gael cymdeithas â ni. Nawr mae'r gymdeithas hon sydd gennym ni gyda'r Tad a chyda'i Fab, Iesu, y Meseia.”

14. Salm 35:28 “Bydd fy nhafod yn datgan dy gyfiawnder ac yn dy foli trwy’r dydd.”

15. Daniel 4:2 “Dw i eisiau i chi i gyd wybod am yr arwyddion gwyrthiol a'r rhyfeddodau mae'r Duw Goruchaf wedi'u gwneud i mi.”

16. Salm 22:22 “Dywedaf wrth fy mhobl beth a wnaethoch; Clodforaf di yn eu cynulliad.”

17. Rhufeiniaid 15:9 “ac er mwyn i’r Cenhedloedd ogoneddu Duw am ei drugaredd. Fel y mae'n ysgrifenedig, “Am hynny clodforaf di ymhlith y Cenhedloedd, a chanaf i'th enw.”

Rhannu tystiolaethau i annog eraill

Na fydd byth ofn rhannu eich tystiolaeth ag eraill. Gall eich tystiolaeth annog ac ysbrydoli eraill. Er nad dyma'r efengyl, gellir ei defnyddio i bwyntio pobl at efengyl Crist. Gall eich tystiolaeth fod yr hyn y mae Duw yn ei ddefnyddio i dynnu rhywun i edifeirwch a ffydd yn Iesu Grist.

Ydych chi nawr yn deall grym eich tystiolaeth? Rwyf am i chi gymryd eiliad i drigo ar ddaioni Duw, Ei ras, a'i gariad dwfn tuag atoch. Dyma sy'n gorfodii rannu ein tystiolaeth ag eraill.

Pan fyddwn ni wir yn cymryd eiliad i fod yn llonydd ac eistedd yn Ei bresenoldeb, rydyn ni wedi'n llethu gan Dduw mor anhygoel ac ni allwn gynnwys y llawenydd a ddaw yn ei sgil. Mae’n rhaid i ni ddweud wrth bobl am ein bod ni wedi cael ein cyffwrdd mor nerthol gan y Duw byw! Efallai y byddwch chi'n cael trafferth rhannu'ch tystiolaeth ac mae hynny'n iawn.

Gweddïwch fod Duw yn rhoi hyfdra i chi rannu eich tystiolaeth, ond gweddïwch hefyd ei fod yn agor y cyfle i rannu ag eraill. Po fwyaf y byddwch yn rhannu eich tystiolaeth, byddwch yn sylwi ei fod yn dod yn haws ac yn fwy naturiol. Po fwyaf y gwnewch unrhyw beth mewn bywyd, byddwch chi'n adeiladu cyhyrau yn yr ardaloedd hynny. Mae rhannu eich tystiolaeth yn anhygoel, felly unwaith eto rwy'n annog gweddïo am gyfleoedd i rannu. Fodd bynnag, yn well byth, rwy'n eich annog i weddïo am gyfleoedd i rannu'r efengyl ag anghredinwyr.

18. 1 Thesaloniaid 5:11 “Am hynny cysurwch eich gilydd, a adeiladwch eich gilydd, fel yr ydych chwithau hefyd.”

19. Hebreaid 10:24-25 “A gadewch inni ddal ati i ystyried sut i gymell ein gilydd i gariad a gweithredoedd da, heb esgeuluso cyfarfod â’n gilydd, fel y mae rhai yn arfer, ond annog ein gilydd hyd yn oed mwy fel y gwelwch ddydd yr Arglwydd yn nesau.”

20. 1 Thesaloniaid 5:14 “Yr ydym yn eich annog, gyfeillion, i geryddu'r rhai sy'n segur, i godi calon y digalon, ac i helpu'r gwan. Byddwch yn amyneddgar gyda phawb.”

21. Luc 21:13“Bydd yn arwain at gyfle i roi tystiolaeth.”

22. Datguddiad 12:11 “Gorchfygasant ef trwy waed yr Oen a thrwy air eu tystiolaeth; nid oeddent yn caru eu bywydau gymaint ag i grebachu oddi wrth angau.”

23. 1 Cronicl 16:8 “Diolchwch i'r Arglwydd. Galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ymhlith y cenhedloedd yr hyn y mae wedi ei wneud.”

24. Salm 119:46-47 “Bydda i'n siarad am dy gyfarwyddiadau ysgrifenedig yng ngŵydd brenhinoedd a pheidio â theimlo cywilydd. 47 Y mae dy orchmynion, y rhai yr wyf yn eu caru, yn fy ngwneud yn ddedwydd.”

25. 2 Corinthiaid 5:20 “Felly cenhadon Crist ydym ni, fel petai Duw yn gwneud ei apêl trwom ni. Rydym yn erfyn arnoch ar ran Crist: Cymodwch â Duw.”

26. Salm 105:1 “Diolchwch i'r ARGLWYDD a chyhoeddwch ei fawredd. Gadewch i'r byd i gyd wybod beth mae wedi'i wneud.”

27. Salm 145:12 “i wneud yn hysbys i ddynion dy weithredoedd nerthol ac ysblander gogoneddus dy deyrnas.”

28. Eseia 12:4 “A’r diwrnod hwnnw fe ddywedwch: “Molwch yr ARGLWYDD; cyhoeddwch ei enw! Gwna Ei weithredoedd yn hysbys i'r bobloedd; datgan fod Ei enw Ef wedi ei ddyrchafu.”

Gweld hefyd: Pa mor Dal Yw Duw Yn Y Beibl? (Uchder Duw) 8 Gwirionedd Mawr

29. Effesiaid 4:15 “Yn hytrach, a dweud y gwir mewn cariad, rydyn ni i dyfu i fyny ym mhob ffordd i'r hwn sy'n ben, i Grist.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Bwysau Cyfoedion

30. Rhufeiniaid 10:17 “Felly y daw ffydd o glywed, a chlywed trwy air Crist.”

Defnyddiwch eich bywyd fel tystiolaeth

Bydd anghredinwyr yn edrych yn ofalus ar ybywyd Cristion. Gallwch chi gael tystiolaeth wych gyda'ch gwefusau, ond gallwch chi golli eich tystiolaeth Gristnogol neu foddi'r pŵer y tu ôl i'ch tystiolaeth trwy eich gweithredoedd. Gwnewch eich gorau i beidio byth â rhoi rheswm i eraill athrod enw Crist oherwydd byw'n annuwiol. Rwyf wrth fy modd â'r dyfyniad hwn gan John Macarthur. “Ti yw’r unig Feibl y bydd rhai anghredinwyr byth yn ei ddarllen.” Cofiwch bob amser fod y byd hwn yn dywyll, ond chi yw goleuni'r byd. Nid yw'n rhywbeth yr ydych yn ceisio bod. Os ydych chi wedi edifarhau ac wedi rhoi eich ffydd yng Nghrist, dyna pwy ydych chi nawr!

Mae’r rhai sydd yng Nghrist wedi eu gwneud yn newydd gyda chwantau newydd a serchiadau newydd at Air Duw. Nid yw hynny'n golygu perffaith ddibechod. Fodd bynnag, mae hynny'n golygu y bydd gwahaniaeth rhwng gweithredoedd cymhellion credwr a gweithredoedd a chymhellion y byd. Defnyddiwch eich bywyd fel tystiolaeth a chofiwch Effesiaid 5:8, “Byddwch fel plant y goleuni.”

31. Philipiaid 1:27-30 “Yn fwy na dim, rhaid i chi fyw fel dinasyddion y nefoedd, gan ymddwyn mewn modd sy'n deilwng o'r Newyddion Da am Grist. Yna, pa un bynnag a ddeuaf i’ch gweld eto, neu glywed amdanoch yn unig, byddaf yn gwybod eich bod yn cyd-sefyll ag un ysbryd ac un pwrpas, yn ymladd ynghyd dros y ffydd, sef y Newyddion Da. Peidiwch â chael eich dychryn mewn unrhyw ffordd gan eich gelynion. Bydd hyn yn arwydd iddynt eu bod yn mynd i gael eu dinistrio, ondeich bod yn mynd i gael eich achub, hyd yn oed gan Dduw ei hun. Oherwydd rhoddwyd i chwi nid yn unig y fraint o ymddiried yng Nghrist, ond hefyd y fraint o ddioddef drosto. Yr ydym yn y frwydr hon gyda'n gilydd. Rydych chi wedi gweld fy ymrafael yn y gorffennol, ac rydych chi'n gwybod fy mod i'n dal i fod yn ei chanol hi.”

32. Mathew 5:14-16 “Chi yw goleuni i'r byd. Ni ellir cuddio dinas pan fydd wedi'i lleoli ar fryn. Nid oes neb yn goleuo lamp ac yn ei rhoi o dan fasged. Yn lle hynny, mae pawb sy'n goleuo lamp yn ei rhoi ar stand lamp. Yna mae ei golau yn disgleirio ar bawb yn y tŷ. Yn yr un modd gadewch i'ch golau ddisgleirio o flaen pobl. Yna byddan nhw'n gweld y daioni dych chi'n ei wneud ac yn clodfori eich Tad yn y nefoedd.”

33. 2 Corinthiaid 1:12 “Canys ein hymffrost ni yw hyn, tystiolaeth ein cydwybod, inni ymddwyn yn y byd yn syml ac yn ddidwyll, nid trwy ddoethineb daearol, ond trwy ras Duw, ac yn bennaf felly tuag atoch chwi.”<5

34. 1 Pedr 2:21 “I hyn y’ch galwyd, oherwydd i Grist ddioddef drosoch, gan adael i chwi esiampl, i chwi ddilyn yn ei gamau ef.”

35. Philipiaid 2:11 “a phob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.”

36. Rhufeiniaid 2:24 “Y mae enw Duw yn cael ei gablu ymhlith y Cenhedloedd o'ch achos chwi,” yn union fel y mae'n ysgrifenedig.

Defnyddiwch eich dioddefaint fel cyfle i roi tystiolaeth. <4

Nid yw anawsterau mewn bywyd byth
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.