70 Adnod Epig o'r Beibl Am y Flwyddyn Newydd (Dathliad Hapus 2023)

70 Adnod Epig o'r Beibl Am y Flwyddyn Newydd (Dathliad Hapus 2023)
Melvin Allen

Tabl cynnwys

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y Flwyddyn Newydd?

Dw i’n caru Rhagfyr a Ionawr. Ym mis Rhagfyr rydyn ni'n cael dathlu'r Nadolig ac ar ôl y Nadolig, rydyn ni'n cael dathlu'r Flwyddyn Newydd. Oeddech chi'n gwybod bod Duw wedi newid y calendr ychydig cyn iddo ryddhau'r Hebreaid o'r Aifft? Efe a wnaeth y mis hwnnw o waredigaeth yn fis cyntaf y flwyddyn!

Ac yna Duw a ordeiniodd yr ŵyl gyntaf (sef y Pasg) i’r genedl newydd yn y mis cyntaf hwnnw! Gadewch i ni ddysgu mwy gydag adnodau anhygoel o Air Duw.

Dyfyniadau Cristnogol am y flwyddyn newydd

“Gadewch i ni wneud un adduned eleni: i angori ein hunain i ras Duw. “Chuck Swindoll

“Gogoniant i Dduw yn y nef goruchaf, yr hwn a roddes ei Fab i ddyn; tra bydd angylion yn canu â thynerwch, blwyddyn newydd dda i'r holl ddaear.” Martin Luther

“O bob person dylai’r Cristion fod wedi ei baratoi orau ar gyfer beth bynnag a ddaw yn y Flwyddyn Newydd. Mae wedi delio â bywyd yn ei ffynhonnell. Yng Nghrist y mae wedi gwaredu mil o elynion y mae'n rhaid i ddynion eraill eu hwynebu ar eu pen eu hunain a heb baratoi. Gall wynebu ei yfory yn siriol a di-ofn oherwydd ddoe trodd ei draed i ffyrdd heddwch a heddiw mae'n byw yn Nuw. Bydd gan y dyn sydd wedi gwneud Duw yn drigfan iddo breswylfa ddiogel bob amser.” Aiden Wilson Tozer

“Boed i ti lewyrchu goleuni Crist yn y Flwyddyn Newydd.”

“Nid yn y flwyddyn newydd y mae ein gobaith, ond yn yr Un sy’n gwneud pob pethymlaen mewn taith ddyfnach a mwy o fuddugoliaethau ysbrydol?

Mae Duw wedi addo bendithion uniongyrchol a chyson wrth fyfyrio a dilyn ei Air, treulio amser gwerthfawr mewn gweddi, ac ymgynnull yn ffyddlon gyda chredinwyr eraill yn yr eglwys. Sut ydych chi'n gwneud yn y meysydd hyn?

Beth ydych chi'n disgwyl i Dduw ei wneud drosoch chi a thrwyddoch chi dros eraill? Ydych chi'n cyfyngu ar eich disgwyliadau?

Beth am daith gerdded eich teulu? Sut ydych chi'n annog eich priod a'ch plant i dyfu'n ddyfnach yn eu ffydd ac ymgorffori eu ffydd yn eu bywyd bob dydd?

Beth yw rhai gwastraffwyr amser sy'n tynnu eich sylw oddi wrth Dduw?

Beth ydych chi gwneud…yn benodol…i gyflawni'r Comisiwn Mawr i fynd i'r holl fyd a gwneud disgyblion? (Mathew 28:19) A ydych yn mesur yr hyn a ordeiniodd Duw ar gyfer pob crediniwr?

35. Salm 26:2 “Prof fi, O ARGLWYDD, a phrofa fi, archwilia fy nghalon a’m meddwl.”

36. Iago 1:23-25 ​​“Oherwydd os yw rhywun yn gwrando'r gair ac nid yn weithredwr, y mae fel dyn sy'n edrych yn ofalus ar ei wyneb naturiol mewn drych. 24 Oherwydd y mae'n edrych arno'i hun ac yn mynd i ffwrdd, ac ar unwaith yn anghofio sut le oedd. 25 Ond y sawl sy'n edrych i mewn i'r gyfraith berffaith, cyfraith rhyddid, ac yn dyfalbarhau, heb fod yn wrandawr ac yn anghofio ond yn weithredwr, fe'i bendithir yn ei weithred.”

37. Galarnad 3:40 “Gadewch inni chwilio a cheisio ein ffyrdd, a throi eto at yr Arglwydd.”

38. 1 Ioan 1:8“Os dywedwn nad oes gennym bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, a’r gwirionedd nid ynom.”

39. Datguddiad 2:4 “Er hynny y mae gennyf hyn yn dy erbyn, dy fod wedi gadael dy gariad cyntaf.”

40. Ioan 17:3 “A hyn yw bywyd tragwyddol, er mwyn iddynt dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a Iesu Grist yr hwn a anfonaist.”

41. Jeremeia 18:15 “Eto mae fy mhobl wedi fy anghofio; llosgant arogldarth i eilunod diwerth, yr hyn a barodd iddynt faglu yn eu ffyrdd, yn yr hen lwybrau. Gwnaethant iddynt gerdded mewn cilffyrdd, ar ffyrdd heb eu hadeiladu.”

Fy ngobaith eleni yw eich bod yn sylweddoli eich hunaniaeth yng Nghrist

Ydych chi'n sylweddoli pwy ydych chi yng Nghrist? Wrth i'r Flwyddyn Newydd wawrio, archwiliwch eich hunaniaeth yng Nghrist a sut mae hynny'n effeithio ar y ffordd rydych chi'n gweithredu. Gofynnwch i Dduw eich grymuso i fyw eich bywyd fel y mae'n bwriadu. Pwy mae Crist yn dweud ydych chi? Rydych chi'n blentyn i Dduw. Un ysbryd wyt ti â Duw. Rydych chi'n ras ddewisol.

42. 2 Corinthiaid 5:17 “Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, y mae yn greadigaeth newydd. Mae'r hen wedi mynd heibio; wele y newydd wedi dyfod.”

43. 1 Ioan 3:1 “Gwelwch faint o gariad y mae'r Tad wedi'i roi tuag atom, sef y byddem yn cael ein galw yn blant i Dduw.”

44. 1 Corinthiaid 6:17 “Ond yr un sy'n ymuno â'r Arglwydd, un ysbryd ag Ef yw.”

45. 1 Pedr 2:9 “Ond yr ydych yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl i Dduw eu hunain, er mwyn i chwi allu cyhoeddi'rardderchowgrwydd yr hwn a'ch galwodd chwi allan o'r tywyllwch i'w ryfeddol oleuni."

46. Eseciel 36:26 “Byddaf yn rhoi calon newydd i chi, ac yn rhoi ysbryd newydd ynoch; Fe dynnaf dy galon o garreg, a rhoddaf iti galon o gnawd.”

47. Effesiaid 2:10 “Oherwydd gwaith Duw ydym ni, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i wneud gweithredoedd da, y rhai a baratôdd Duw ymlaen llaw i ni eu gwneud.”

Diolch am y Flwyddyn Newydd

Mae Duw yn ein bendithio â phethau dymunol, dymunol, a da. Mae'n rhoi'r hyn sydd orau i ni, ac mae'n ein cawodydd â'i ffafr. Mae ein llwybrau'n diferu'n helaeth - Duw sy'n fwy na digon i ni! Wrth inni ddod i mewn i'r flwyddyn newydd, gadewch i ni ddiolch a chanmol i Dduw, gan wybod y bydd Efe yn darparu ar gyfer ein hanghenion a dymuniadau ein calon â gormodedd.

48. Salm 71:23 “Bydd fy ngwefusau'n llawenhau'n fawr pan ganaf i ti; a'm henaid, yr hwn a brynaist."

49. Salm 104:33 “Canaf i’r ARGLWYDD tra byddaf byw: canaf fawl i’m Duw tra byddwyf.”

50. Eseia 38:20 “Bydd yr ARGLWYDD yn fy achub; byddwn ni'n canu caneuon ar offerynnau llinynnol holl ddyddiau ein bywydau yn nhŷ'r ARGLWYDD.”

51. Salm 65:11 “Coronaist y flwyddyn â'th haelioni, ac y mae dy lwybrau yn diferu â brasder.”

52. Salm 103:4 “Yr hwn a rydd dy einioes rhag dinistr; yr hwn sydd yn dy goroni â charedigrwydd a thynerwch.”

53. Colosiaid 3:17 “Acbeth bynnag a wnewch, boed ar air neu ar weithred, gwnewch y cyfan yn enw’r Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw’r Tad trwyddo ef.”

Gweddïwch yn ddi-baid eleni <4.

Pa ffordd well o ganu yn y Flwyddyn Newydd na thrwy weddi? Mae llawer o eglwysi a theuluoedd yn cael noson o weddi a mawl ar Nos Galan a/neu gyfarfod gweddi bob nos ar gyfer wythnos gyntaf Ionawr. Gall pob nos (neu bob awr o’r nos os yw’n noson lawn o weddi) ganolbwyntio ar wahanol agweddau, megis mawl a diolchgarwch, edifeirwch ac adferiad, ceisio arweiniad, gweddi dros y genedl, yr eglwys, a gofyn am fendith bersonol.

54. 1 Thesaloniaid 5:16 “Llawenhewch bob amser, gweddïwch yn ddi-baid; ym mhopeth rhowch ddiolch; oherwydd hyn yw ewyllys Duw amdanoch chi yng Nghrist Iesu.”

55. Effesiaid 6:18 “A gweddïwch yn yr Ysbryd bob amser gyda phob math o weddïau a deisyfiadau. Gyda hyn mewn golwg, byddwch yn effro a dal ati bob amser i weddïo dros holl bobl yr Arglwydd.”

56. Luc 18:1 “Yna dywedodd Iesu ddameg wrthynt am eu hangen bob amser i weddïo a pheidio â cholli calon.”

57. Salm 34:15 Y mae llygaid yr ARGLWYDD ar y cyfiawn, a’i glustiau yn agored i’w cri.”

58. Marc 11:24 “Felly dw i'n dweud wrthyt ti am ofyn beth wyt ti eisiau mewn gweddi. Ac os ydych yn credu eich bod wedi derbyn y pethau hynny, yna byddant yn eiddo i chi.”

59. Colosiaid 4:2 “Peidiwch byth â rhoi'r gorau i weddïo. A phan fyddwch chi'n gweddïo,cadwch yn effro a byddwch yn ddiolchgar.”

60. Luc 21:36 “Felly gwyliwch bob amser, a gweddïwch y bydd gennych y nerth i ddianc rhag popeth sydd ar fin digwydd, ac i sefyll gerbron Mab y Dyn.”

Duw yw gyda chi

Wrth inni ddod i mewn i'r Flwyddyn Newydd, dylem geisio ymwybyddiaeth ddyfnach o bresenoldeb Duw gyda ni. Os ydym yn byw bywyd gan wybod ei fod yno , mae hynny'n effeithio ar ein heddwch a'n llawenydd. Efallai ein bod yn gwybod hyn yn ddeallusol, ond mae angen i ni brofi gwybodaeth ddofn sy'n dal ein henaid a'n hysbryd. Pan rydyn ni'n cerdded yn ymwybodol gyda Duw, rydyn ni'n tyfu yn ein bywyd gweddi, ein haddoliad, a'n agosatrwydd â Duw.

Pan rydyn ni'n aros yng Nghrist ac Ef yn aros ynom ni, mae'n newid popeth. Yr ydym yn fwy ffrwythlon, ein llawenydd yn cael ei lawn, ac mae ein gweddïau yn cael eu hateb. (Ioan 15:1-11). Rydym yn gweld bywyd yn wahanol. Rydyn ni'n gwybod nad ydyn ni byth ar ein pennau ein hunain, hyd yn oed wrth fynd trwy ofidiau. Mae ei bresenoldeb yn goleuo ein llwybr pan nad ydym yn gwybod beth i'w wneud na ble i fynd.

61. Philipiaid 1:6 “gan fod yn hyderus o hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd waith da ynoch yn parhau i’w berffeithio hyd ddydd Crist Iesu.”

62. Eseia 46:4 “Hyd yn oed i'ch henaint, byddaf yr un fath, a byddaf yn eich magu pan fyddwch yn troi'n llwyd. Myfi a'th wneuthum, a mi a'th gludaf; Byddaf yn eich cynnal ac yn eich gwaredu.”

63. Salm 71:18 “Hyd yn oed pan fyddaf yn hen ac yn llwyd, paid â'm gadael, O Dduw, nes imi gyhoeddi dy allu i'r bobl.genhedlaeth nesaf, Dy nerth i bawb sydd i ddod.”

64. Salm 71:9 “Ac yn awr, yn fy henaint, paid â'm gosod o'r neilltu. Peidiwch â chefnu arnaf pan fydd fy nerth yn methu.”

65. Salm 138:8 “Bydd yr ARGLWYDD yn cyflawni ei fwriad ynof fi. O ARGLWYDD, y mae dy gariad hyd byth – paid â chefnu ar weithredoedd dy ddwylo.”

66. Salm 16:11 “Yn dy bresenoldeb di y mae llawnder o lawenydd; Yn dy law dde mae pleserau am byth.”

67. Salm 121:3 “Ni fydd yn gadael i’th droed lithro; ni chaiff y sawl sy’n gwylio drosot gysgu.”

Y mae trugareddau Duw yn newydd bob bore. darn i hawlio a chofio! Ym mhob bore o’r flwyddyn newydd, mae trugareddau Duw yn newydd! Mae ei gariad yn ddiysgog a di-ddiwedd! Pan geisiwn Ef a disgwyl amdano, y mae gennym ni obaith yn ei ddaioni Ef i ni.

Ysgrifennodd y proffwyd Jeremeia y darn hwn, wrth wylo am ddinistr y deml a Jerwsalem. Ac eto, ynghanol tristwch a thrallod, daliodd ei afael ar drugareddau Duw – yn cael ei adnewyddu bob bore. Adenillodd ei sylfaen wrth iddo fyfyrio ar ddaioni Duw.

Pan fydd gennym bersbectif cywir o bwy yw Duw - pan fyddwn yn argyhoeddedig o'i ddaioni Ef - mae hyn yn newid ein calon, beth bynnag yr ydym yn mynd. trwy. Ni cheir ein llawenydd a'n boddlonrwydd mewn amgylchiadau, ond yn ein perthynas ag Ef.

68. Galarnad 3:22-25 “Yn wir, nid yw caredigrwydd yr Arglwydd byth yn darfod, er ei eiddo Efnid yw tosturi byth yn methu. Maent yn newydd bob bore; mawr yw dy ffyddlondeb. ‘Yr Arglwydd yw fy rhan,’ medd fy enaid, ‘Am hynny y mae gennyf obaith ynddo.’ Da yw'r Arglwydd i'r rhai sy'n disgwyl amdano, i'r sawl sy'n ei geisio.”

69. Eseia 63:7 “Dywedaf am garedigrwydd yr ARGLWYDD, y gweithredoedd y mae i'w canmol amdanynt, yn ôl yr hyn oll a wnaeth yr ARGLWYDD i ni; ie, y llu o bethau da a wnaeth i Israel, yn ôl ei tosturi a llawer o garedigrwydd.”

70. Effesiaid 2:4 “Ond oherwydd ei gariad mawr tuag atom ni, Duw sy’n gyfoethog mewn trugaredd.”

71. Daniel 9:4 “Gweddïais ar yr ARGLWYDD fy Nuw a chyffesu: “Arglwydd, y Duw mawr ac ofnadwy, sy'n cadw ei gyfamod o gariad â'r rhai sy'n ei garu ac yn cadw ei orchmynion.”

72. Salm 106:1 “Molwch yr ARGLWYDD! Diolchwch i'r ARGLWYDD, oherwydd da yw, oherwydd mae ei gariad hyd byth!”

Diweddglo

Dewch i ni nesáu at y Flwyddyn Newydd gan fyfyrio ar ble rydyn ni gyda Duw ac eraill, a lle rydyn ni eisiau bod. Gwnewch bethau'n iawn gyda Duw a chyda'r bobl yn eich bywyd. Ystyriwch yn weddi eich nodau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Ac yna, canwch yn y Flwyddyn Newydd gyda dathliad llawen! Llawenhewch ym mendithion y flwyddyn a aeth heibio a'r helaethrwydd y bydd Duw yn ei dywallt yn y flwyddyn i ddod. Gorfoledd yn ffyddlondeb Duw, dathlu pwy ydych ynddo Ef, byddwch lawen yn ei bresenoldeb parhaus ac yn ei drugareddausy'n newydd bob bore. Rho dy Flwyddyn Newydd iddo a rhodio mewn buddugoliaeth a bendith.

newydd.”

“Dylai pob dyn gael ei eni eto ar y dydd cyntaf o Ionawr. Dechreuwch gyda thudalen newydd.” Henry Ward Beecher

“Dim yn ôl ar ddoe. Mor llawn o fethiant a gofid; Edrychwch ymlaen a cheisiwch ffordd Duw... rhaid i chi anghofio pob pechod a gyfaddefir.”

“Dos i mewn i'r flwyddyn i ddod gyda gobaith o'r newydd yng ngallu Duw i wneud trwoch chi yr hyn na allwch chi ei wneud.” John MacArthur

“Penderfyniad Un: Byw i Dduw y byddaf. Penderfyniad Dau: Os nad oes unrhyw un arall yn gwneud hynny, fe wnaf o hyd.” Jonathan Edwards

“Mae Dydd Calan yn amser da i gadw llygaid ar yr unig Un sy’n gwybod beth yw’r flwyddyn i’w chynnal.” Elisabeth Elliot

“Rhaid i ni gofio na fydd addunedau yn unig i gymryd mwy o amser i weddi ac i orchfygu amharodrwydd i weddïo yn effeithiol dros ben oni bai bod ildio llwyr a chalon i’r Arglwydd Iesu Grist.”

Beth Mae'r Beibl yn ei Ddweud am Ddathlu'r Flwyddyn Newydd?

Felly, beth am ein dathliad Blwyddyn Newydd ar Ionawr 1af? Ydy hi'n iawn dathlu felly? Pam ddim? Rhoddodd Duw wyliau arbennig i’r Iddewon trwy gydol y flwyddyn er mwyn iddyn nhw gael gorffwys a dathlu gwaith Duw yn eu bywydau. Pam na allwn ni ddefnyddio gwyliau’r Flwyddyn Newydd i wneud hynny?

Efallai nad yw dathlu’r Flwyddyn Newydd ar Ionawr 1 yn benodol Feiblaidd, ond nid yw’n anfeiblaidd ychwaith. sut rydyn ni'n dathlu sy'n bwysig. Ydy Duw yn cael ei anrhydeddu yn y dathlu? A oes unrhyw beth yn amharchu Duw? P'un aiewch i'r eglwys am weddi/moliant/gwyl hwyl drwy'r nos, i dŷ ffrind am barti, neu dewiswch ddathliad tawelach i'r teulu gartref, cofiwch anrhydeddu Duw a'i wahodd i fendithio'r Flwyddyn Newydd.

Mae'r flwyddyn newydd orau i fyfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf. Sut oedd eich cerddediad gyda Duw? A oes unrhyw beth y mae angen i chi edifarhau amdano? Oes angen i chi wneud unrhyw beth yn iawn gydag unrhyw un? Oes angen maddau i rywun? Dechreuwch y flwyddyn newydd gyda llechen lân er mwyn i chi allu cofleidio'r bendithion i ddod yn llawn.

1. Eseia 43:18-19 “ Anghofiwch y pethau blaenorol; peidiwch â thrigo ar y gorffennol.

19 Wele, yr wyf yn gwneud peth newydd! Nawr mae'n codi; onid ydych yn ei ganfod?

Yr wyf yn gwneud ffordd yn yr anialwch, ac yn nentydd yr anialwch.”

2. Colosiaid 2:16 “Felly, nid oes neb i fod yn farnwr i chi ynglŷn â bwyd a diod, nac o ran gŵyl neu leuad newydd, neu ddydd Saboth.”

3. Rhufeiniaid 12:1-2 “Felly yr wyf yn eich annog, frodyr a chwiorydd, trwy drugareddau Duw, i gyflwyno eich cyrff yn aberth bywiol a sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, sef eich gwasanaeth ysbrydol o addoliad. 2 A phaid â chydffurfio â'r byd hwn, eithr ymnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw ewyllys Duw, yr hyn sydd dda, a chymeradwy a pherffaith.”

4. Exodus 12:2 “Bydd y mis hwn yn ddechrau'r misoedd i chwi: mis cyntaf y mis fydd hwn.flwyddyn i chi.”

5. 2 Corinthiaid 13:5 “Archwiliwch eich hunain i weld a ydych yn y ffydd; profwch eich hunain. Onid ydych chi'n sylweddoli bod Crist Iesu ynoch chi—oni bai eich bod chi, wrth gwrs, yn methu'r prawf?”

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am addunedau Blwyddyn Newydd?

Mae penderfyniad yn benderfyniad cadarn i wneud (neu beidio â gwneud) rhywbeth. Nid yw’r Beibl yn sôn yn benodol am addunedau Blwyddyn Newydd ond mae’n sôn am fod yn ofalus cyn gwneud adduned gerbron Duw. Gwell peidio gwneud adduned o gwbl, na gwneud un a pheidio â'i chadw. (Pregethwr 5:5)

Gan gadw hynny mewn cof, mae gwneud penderfyniadau cadarn i wneud rhywbeth neu i roi’r gorau i wneud rhywbeth yn gallu ein symud ni ymlaen yn ysbrydol. Er enghraifft, gallwn benderfynu darllen y Beibl bob dydd, neu benderfynu rhoi’r gorau i rwgnach. Wrth wneud addunedau, dylem edrych at Grist a'r hyn y byddai'n rhaid i ni ei wneud, yn hytrach nag atom ein hunain. Rhaid inni gyfaddef ein dibyniaeth llwyr ar Dduw.

Byddwch yn realistig gyda'ch disgwyliadau! Meddyliwch am yr hyn y gallwch chi ei gyflawni – gyda chryfder Duw, ond o fewn maes rheswm. Treuliwch amser yn gweddïo cyn gwneud addunedau, ac yna gweddïwch drostynt trwy gydol y flwyddyn. Cofiwch y dylai addunedau fod er gogoniant Duw – nid eich un chi!

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Llefain

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud addunedau fel colli pwysau, gwneud mwy o ymarfer corff, neu roi’r gorau i arfer drwg. Mae'r rhain yn nodau gwych, ond peidiwch ag anghofio addunedau ysbrydol. Gallai'r rhain gynnwys darllen yn rheolaiddYsgrythur, gweddi, ymprydio, a mynychu eglwys ac astudiaeth Feiblaidd. Beth am ffyrdd i gyrraedd y colledig i Grist neu weinidogaeth i'r anghenus? A oes gennych bechodau gwaradwyddus i'w gadael ar ôl – megis “celwydd gwyn,” oferedd, clecs, anniddigrwydd, neu genfigen?

Ysgrifennwch addunedau lle byddwch yn eu gweld yn feunyddiol. Efallai y byddwch chi'n eu cynnwys yn eich rhestr weddi, felly rydych chi'n gweddïo drostynt yn rheolaidd ac yn dathlu'ch buddugoliaethau. Postiwch nhw lle byddwch chi'n eu gweld yn aml - fel ar ddrych, ar ddangosfwrdd eich car, neu dros sinc y gegin. Partner gyda ffrind neu aelod o'r teulu ar gyfer atebolrwydd. Gallwch wirio gyda'ch gilydd ar gynnydd ac annog eich gilydd i beidio â rhoi'r gorau iddi.

6. Diarhebion 21:5 “ Yn ddiau y mae cynlluniau y diwyd yn arwain i fantais , ond y mae pawb sydd ar frys yn sicr yn dod i dlodi.”

7. Diarhebion 13:16 “Y mae pob deallus yn gweithredu â gwybodaeth, ond y mae ffôl yn dangos ffolineb.”

8. Diarhebion 20:25 “Mae’n fagl i ddyn gysegru rhywbeth yn fyrbwyll nes ymlaen i ailystyried ei addunedau.”

9. Pregethwr 5:5 “Gwell peidio ag addunedu na gwneud adduned a pheidio â’i chyflawni.”

10. 2 Cronicl 15:7 “Ond amdanoch chi, byddwch gryf a pheidiwch ag ildio, oherwydd bydd eich gwaith yn cael ei wobrwyo.”

11. Diarhebion 15:22 “Heb gyngor, mae cynlluniau’n mynd o chwith, ond yn y llu o gynghorwyr y maent wedi eu sefydlu.”

Edrychwch yn ôl ar ffyddlondeb Duw yn y gorffennolblwyddyn

Sut mae Duw wedi dangos ei Hun yn ffyddlon i chi yn y flwyddyn ddiwethaf? Pa fodd y bu Efe yn graig nerth i ti, i'th heddychu yn yr amseroedd digynsail hyn? Dylai eich dathliad Blwyddyn Newydd gynnwys tystiolaethau o ffyddlondeb Duw trwy holl hwyliau’r flwyddyn flaenorol.

12. 1 Cronicl 16:11-12 “Edrychwch ar yr Arglwydd a'i nerth; ceisiwch ei wyneb bob amser. 12 Cofiwch y rhyfeddodau a wnaeth, a'i wyrthiau, a'r barnau a lefarodd.”

13. Salm 27:1 “Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a’m hiachawdwriaeth—pwy a ofnaf?

Yr Arglwydd yw cadarnle fy mywyd—pwy y dychrynaf?”

14. Salm 103:2 “Bendithia'r ARGLWYDD, fy enaid, a phaid ag anghofio ei holl weithredoedd caredig.”

15. Deuteronomium 6:12 “Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n anghofio'r ARGLWYDD a'ch gwaredodd chi o'r Aifft, lle buoch chi'n gaethweision.”

16. Salm 78:7 “Rhaid iddynt ymddiried yn Nuw, heb anghofio ei weithredoedd, ond cadw ei orchmynion.”

17. Salm 105:5 “Cofiwch ei ryfeddodau a wnaeth; ei ryfeddodau, a barnedigaethau ei enau.”

18. Salm 103:19-22 “Mae'r Arglwydd wedi sefydlu ei orsedd yn y nefoedd,

Ac mae ei sofraniaeth yn rheoli pawb. 20 Bendithiwch yr Arglwydd, chwi Ei angylion,

Galluog mewn nerth, y rhai sy'n cyflawni Ei air, Gan ufuddhau i lais ei air!

21 Bendithiwch yr Arglwydd, chwi ei angylion Ef, Chwi sy'n gwasanaethu. Ef, gan wneud ei ewyllys. 22 Bendithiwch yr Arglwydd, chwi holl weithredoeddo'i eiddo Ef, Yn mhob man o'i arglwyddiaeth Ef ; Fy enaid, bendithia'r Arglwydd!”

19. Salm 36:5 “Mae dy gariad, O ARGLWYDD, yn ymestyn i'r nefoedd, ac mae dy ffyddlondeb yn ymestyn i'r awyr.”

20. Salm 40:10 “Nid wyf wedi cadw newyddion da dy gyfiawnder yn gudd yn fy nghalon; Rwyf wedi siarad am eich ffyddlondeb a'ch gallu achubol. Dw i wedi dweud wrth bawb yn y gynulleidfa fawr am eich cariad a'ch ffyddlondeb di-ffael.”

21. Salm 89:8 “O ARGLWYDD Dduw Lluoedd y Nefoedd! Ble mae rhywun mor nerthol â thi, O ARGLWYDD? Yr ydych yn hollol ffyddlon.”

22. Deuteronomium 32:4 “Y Graig! Mae ei waith yn berffaith, Er cyfiawn yw Ei holl ffyrdd ; Duw ffyddlon a heb anghyfiawnder, Cyfiawn ac uniawn yw Efe.”

Cofia fendithion Duw yn y flwyddyn a aeth heibio

“Cyfrif dy fendithion – enwa hwynt fesul un !” Mae’r hen emyn hwnnw’n atgof hyfryd i roi ein mawl i Dduw am y ffyrdd y bendithiodd Ef ni yn y flwyddyn flaenorol. Mor aml y deuwn at Dduw gyda'n deisyfiadau, ond ychydig amser a dreuliwn yn diolch iddo am y gweddîau a atebodd, a'r bendithion a dywalltodd Efe drosom heb ein gofyn yn wastad — megis pob bendith ysbrydol!<2

Wrth inni ddiolch am fendithion Duw yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cynyddir ein ffydd am fendithion newydd yn y flwyddyn i ddod. Mae cofio darpariaeth Duw yn ein helpu i wynebu problemau sy’n ymddangos yn anorchfygol. Yn lle anobeithio, mae gennym ni’r disgwyliad hyderus hynnygall yr un Duw a'n cariodd ni trwy amseroedd caled yn yr amser gynt wneuthur yn ddirfawr uwchlaw dim a allem ofyn neu feddwl.

23. Salm 40:5 “Llawer, O ARGLWYDD fy Nuw, yw’r rhyfeddodau a wnaethoch, a’r cynlluniau sydd gennyt ar ein cyfer – ni all neb eu cymharu â thi – pe bawn yn eu cyhoeddi a’u datgan, y maent yn fwy nag y gellid eu rhifo. ”

24. Iago 1:17 “Y mae pob rhodd dda, a phob rhodd berffaith, oddi uchod, ac yn disgyn oddi wrth Dad y goleuadau, yr hwn nid oes anghyfnewidioldeb, na chysgod troad.”

25. Effesiaid 1:3 “Pob clod i Dduw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd wedi ein bendithio â phob bendith ysbrydol yn y bydoedd nefol oherwydd ein bod wedi ein huno â Christ.”

26. 1 Thesaloniaid 5:18 “Ymhob peth diolchwch; oherwydd hyn yw ewyllys Duw amdanoch chi yng Nghrist Iesu.”

27. Salm 34:1 “Bendithiaf yr ARGLWYDD bob amser; Bydd ei foliant ar fy ngwefusau bob amser.”

28. Salm 68:19 “Bendigedig fyddo’r Arglwydd, yr hwn sy’n dwyn ein baich beunydd, y Duw sy’n iachawdwriaeth i ni.”

29. Exodus 18:10 Dywedodd Jethro, “Bendigedig fyddo'r ARGLWYDD, sydd wedi dy waredu o afael yr Eifftiaid a Pharo, ac sydd wedi achub y bobl o law'r Eifftiaid.”

>Anghofiwch y gorffennol

Mae'n hawdd unioni ein camgymeriadau a'n methiannau i'r pwynt ein bod ni'n mynd yn sownd yno ac yn methu â symud ymlaen. Mae gennym obsesiwn am yr hyn a allai fod wedi bod neu'r hyn y dylem fod wedi'i wneud.Mae Satan yn mynd i ddefnyddio pob arf o fewn ei allu i'ch diarddel, i gael eich ffocws oddi ar y wobr. Peidiwch â gadael iddo ennill! Gadewch y edifeirwch a'r sefyllfaoedd anodd hynny ar ôl ac estynnwch ymlaen at yr hyn sydd o'ch blaen.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Dwyll

Os oes angen ichi wneud rhywfaint o ymddiheuro, gwnewch hynny, neu rai pechodau y mae angen ichi eu cyfaddef, yna cyffeswch hwy, ac yna… gadewch nhw ar ôl! Mae'n bryd pwyso ymlaen!

30. Philipiaid 3:13-14 “Frodyr a chwiorydd, dydw i ddim yn ystyried fy hun eto i fod wedi gafael ynddo. Ond un peth dw i'n ei wneud: Anghofio'r hyn sydd o'r tu ôl a phwyso ar yr hyn sydd o'm blaen , 14 Rwy'n pwyso ymlaen at y nod i ennill y wobr y mae Duw wedi fy ngalw i'r nef yng Nghrist Iesu.”

31. Eseia 43:25 “Myfi, myfi yw'r hwn sy'n dileu eich camweddau er fy mwyn fy hun, ac ni chofiaf eich pechodau.”

32. Rhufeiniaid 8:1 “Felly, nid oes bellach unrhyw gondemniad i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu.”

33. 1 Corinthiaid 9:24 “Oni wyddoch chi fod y rhai sy'n rhedeg mewn ras yn rhedeg i gyd, ond un sy'n derbyn y wobr? Felly rhedwch, fel y caffoch.”

34. Hebreaid 8:12 “Canys trugarog fyddaf wrth eu camweddau, ac ni chofiaf eu pechodau mwyach.”

Myfyriwch ar eich perthynas â Christ yn y flwyddyn ddiwethaf

0>Defnyddiwch yr amser hwn o ddechreuadau newydd i fyfyrio ar eich taith gerdded gyda Christ. Ydych chi wedi bod yn symud ymlaen yn ysbrydol? Neu a ydych chi wedi bod yn llonydd…neu hyd yn oed yn gwrthlithro ychydig? Sut allwch chi symudMelvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.