Dw i Eisiau Mwy O Dduw Yn Fy Mywyd: 5 Peth I'w Holi Eich Hun Yn Awr

Dw i Eisiau Mwy O Dduw Yn Fy Mywyd: 5 Peth I'w Holi Eich Hun Yn Awr
Melvin Allen

Rwyf bob amser yn cael fy hun yn llawn dagrau yn fy cwpwrdd gweddi. Mae yna awydd dwfn am Dduw. Dydw i ddim yn fodlon ar unrhyw beth, y cyfan rydw i eisiau yw Ef. Dwi byth yn gwybod faint rydw i'n gweld eisiau'r Arglwydd nes fy mod mewn gwirionedd gyda'r Arglwydd mewn gweddi. Dim byd yn bodloni!

A ydych yn cael eich tynnu oddi wrth Dduw?

Y mae pob dymuniad bydol a phob meddwl pryderus yn ddiystyr ac yn fy ngadael yn ddrylliedig yn y byd. diwedd. Rwy'n casáu fy nghnawd ag angerdd oherwydd fy nghnawd sy'n fy atal rhag ei ​​brofi i'r eithaf.

Rhai dyddiau rydw i eisiau mynd i gysgu a deffro yn y nefoedd. Bydd fy nagrau wedi diflannu, fy nghnawd yn cael ei ddileu, a byddaf yn cael mwynhau fy Ngwaredwr mewn ffordd annisgrifiadwy.

Dw i wedi blino cymaint ar gael fy nhynnu oddi wrth Dduw. Un diwrnod fe wnes i hyd yn oed yrru 800+ milltir trwy 5 talaith dim ond i fynd ar fy mhen fy hun gyda Duw ar y mynyddoedd. Rydw i wedi blino o beidio â meddwl am Iesu y ffordd y mae'n dymuno cael ei feddwl amdano. Dw i wedi blino dod o hyd i bethau mwy gwerthfawr na Christ. Rwy’n cofio’r hyn roedd Iesu’n ei roi ar fy nghalon wrth yrru i Ogledd Carolina “Fritz dydych chi ddim yn cydnabod y ffordd roeddech chi’n arfer gwneud.”

Un o’r poenau gwaethaf yn y byd yw pan fydd Iesu’n gadael i chi wybod nad ydych chi’n edrych arno yr un peth. Mae rhywbeth yn effeithio ar eich perthynas gariad â Iesu. Trowch i'r dde a throi i'r chwith. Rydych chi'n edrych yn y blaen rydych chi'n edrych yn y cefn, ond nid ydych chi'n gweld y broblem. Yna, byddwch yn edrych yn ydrych ac rydych chi wyneb yn wyneb â'r troseddwr.

Gweld hefyd: 30 Dyfyniadau calonogol Ynghylch Symud Oddi Cartref (BYWYD NEWYDD)

Beth yw eich bywyd gweddi?

Rydych chi a minnau yn achos perthynas doredig gyda'r Tad. Gofynnwch i chi'ch hun, a yw'r pethau yr ydych yn eu gwneud ar hyn o bryd yn awr yn bwysicach nag amser gyda Christ? Ydy cariad yn realiti yn eich bywyd? Nid yw cariad byth yn dweud, "Rwy'n brysur." Mae cariad yn gwneud amser!

Gweld hefyd: 50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Lwyddiant (Bod yn Llwyddiannus)

Yr ydym yn cael ein difa gan bethau sy'n ein gadael yn sych. Rydyn ni'n cael ein bwyta gan bethau sy'n gwastraffu ein hamser. Rydyn ni hyd yn oed yn cael ein bwyta trwy wneud pethau i Dduw rydyn ni'n ei esgeuluso mewn gweddi. Anghofiasom am ein Brenin. Rydym wedi anghofio am ein cariad cyntaf. Pan nad oedd neb yn ein deall, yr oedd yn ein deall. Pan oedden ni'n anobeithiol fe roddodd i fyny ei Fab perffaith droson ni. Pan fydd y byd yn dweud bod angen y pethau hyn arnom i'n cwblhau, mae'n ein hatgoffa ein bod yn cael ein caru. Wnaeth e ddim ein gadael ni, ni wnaeth ei adael a nawr rydyn ni'n wag ac yn sych.

Ydych chi’n dymuno mwy o bresenoldeb Duw?

Does dim byd sy’n rhoi mwy o foddhad na mwy o bresenoldeb Duw yn eich bywyd. Daw ei Air yn fwy gwerthfawr. Daw ei lais yn hardd. Daw addoliad yn fwy agos. Mae'ch calon yn dechrau torri wrth i chi orffen noson o addoliad agos oherwydd y cyfan mae eich calon ei eisiau yw Ef! Rydych chi'n dechrau wylo ac yna rydych chi'n ildio i fwy o addoli ac rydych chi'n sgrechian, “Iawn, Dduw, fe addolaf am 5 munud arall.” Yna mae 5 munud arall yn troi'n 30 munud arall.

A yw hyn erioed wedi bod yn realiti yn eich bywyd addoli?A fuost ti erioed ar dân fel y torrodd dy galon i adael Ei bresenoldeb? Os nad ydych erioed wedi profi hyn beth sy'n eich atal rhag ceisio Crist nes i chi brofi hyn? Os oeddech chi'n arfer profi hyn beth ddigwyddodd i'ch bywyd gweddi? Pan fydd Iesu yn ddigon does dim byd yn eich rhwystro rhag ceisio ei wyneb. Rydych chi'n dod yn ddi-baid mewn gweddi. Byddai'n well gan yr enaid newynog farw na byw'n ddifater tuag at Grist.

Beth sy’n eich dal yn ôl?

Nid yw byth yn rhy hwyr i geisio mwy gan Dduw. Mae gennym duedd i fod yn ddi-ffydd, ond mae Duw yn parhau i fod yn ffyddlon. Mae bob amser wedi bod wrth eich ochr chi. Mae wedi bod yn gwylio chi. Mae wedi bod yn aros i chi godi lle gwnaethoch chi adael. Mae Duw eisiau i chi dyfu mewn gwybodaeth ddyfnach ohono nag a wyddoch chi erioed. Mae Duw eisiau ichi dyfu mewn mwy o agosatrwydd nag yr ydych chi erioed wedi'i brofi. Mae Duw eisiau adeiladu'r berthynas gariad honno gyda chi, ond mae'n rhaid i chi ganiatáu iddo wneud hynny.

Os ydych chi'n wirioneddol ddifrifol, mae'n rhaid tynnu'r pethau sy'n eich dal yn ôl o'ch bywyd. Mae’n swnio’n dda i ddweud, “Dw i eisiau mwy o Dduw yn fy mywyd.” Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi gofio bob amser bod yna bethau y mae'n rhaid eu gwneud weithiau. Mae'n rhaid cael gwared ar eilunod. Mae Hebreaid 12:1 yn ein hatgoffa bod yn rhaid inni gael gwared ar y pechod sydd mor hawdd yn ein drysu. Crist yn werth chweil! Mae'n deilwng o bopeth.

Mae Duw yn aros amdanoch chi. Sut byddwch chi'n ymateb nesaf?

Rhedeg ato a dechraui'w fwynhau Ef heddyw. Rwy'n gwybod sut mae'n teimlo pan nad oes unrhyw beth i'w weld yn bodloni. Rwy'n gwybod sut mae'n teimlo pan fydd rhywbeth ar goll, ond ni allwch roi eich bys arno. Rydych chi'n cael eich hun yn crio yng nghanol y nos heb unrhyw reswm. Mae hiraeth y mae'n rhaid ei fodloni. Mae archwaeth ysbrydol y mae angen ei fwydo. Mae syched sydd angen ei ddiffodd. Mae newyn am fwy o Iesu.

Ydych chi'n cofio'r eiliadau arbennig hynny pan mai Iesu oedd y cyfan oedd ar eich meddwl? Mae'n bryd mynd yn ôl i'r eiliadau arbennig hynny, ond byddaf yn rhoi gwybod ichi ar hyn o bryd bod yn rhaid i chi fod yn fodlon gwrando arno. Cyn i chi glywed, mae'n rhaid i chi ddysgu sut i fod yn llonydd. Byddwch yn llonydd a gadewch iddo eich atgoffa o'i gariad. Gadewch iddo ddangos i chi feysydd yn eich bywyd y mae angen ichi dyfu ynddynt.

Mae cymaint o bethau personol ac arbennig y mae Duw yn dymuno eu dweud wrthych, ond mae'n rhaid i chi dyfu yn eich agosatrwydd ag Ef. Jeremeia 33:3 “Galwch ataf fi, ac fe'ch atebaf, a dywedaf wrthych bethau mawr a nerthol, nad ydych yn eu gwybod.” Nawr eich bod chi'n gwybod bod Duw yn aros amdanoch chi. Peidiwch â'i gadw i aros mwyach.

A ydych yn gadwedig?

Y cam cyntaf i brofi Duw yw dod yn gadwedig. Os nad ydych yn sicr o'ch iachawdwriaeth. Darllenwch yr erthygl iachawdwriaeth hon.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.