Ydy Rhyw Geneuol yn Bechod? (Y Gwirionedd Beiblaidd ysgytwol i Gristnogion)

Ydy Rhyw Geneuol yn Bechod? (Y Gwirionedd Beiblaidd ysgytwol i Gristnogion)
Melvin Allen

Ydych chi'n meddwl tybed a all Cristnogion gael rhyw geneuol? Mae rhai pobl yn meddwl bod rhyw geneuol o fewn priodas yn bechod, pan nad yw’r gwirionedd yn ddim byd yn y Beibl yn dweud ei fod yn bechod neu’n ein harwain i gredu ei fod yn bechod.

Yr unig fath o ryw na ddylid ei wneud mewn priodas yw sodomiaeth , sef rhyw rhefrol . Ar wahân i hynny, os dewiswch gael rhyw geneuol neu roi cynnig ar wahanol safbwyntiau rhywiol, yna mae'n iawn.

Gweld hefyd: 22 Apiau Gorau o'r Beibl i'w Astudio & Darllen (iPhone ac Android)

1 Corinthiaid 7:3-5 “ Dylai’r gŵr gyflawni anghenion rhywiol ei wraig, a’r wraig ddiwallu anghenion ei gŵr. Mae'r wraig yn rhoi awdurdod dros ei chorff i'w gŵr, a'r gŵr yn rhoi awdurdod dros ei gorff i'w wraig. Peidiwch ag amddifadu eich gilydd o gysylltiadau rhywiol , oni bai bod y ddau ohonoch yn cytuno i ymatal rhag agosatrwydd rhywiol am gyfnod cyfyngedig er mwyn i chi allu rhoi eich hunain yn fwy cyflawn i weddi. Wedi hynny, dylech chi ddod at eich gilydd eto fel na fydd Satan yn gallu eich temtio oherwydd eich diffyg hunanreolaeth.”

Rhaid i'r ddau ohonoch rannu eich teimladau ar y mater hwn. Yn amlwg mae'n rhaid i chi barchu eich gilydd. Ni allwch roi pwysau ar rywun i wneud rhywbeth nad yw am ei wneud, ond cyn belled â bod y ddau ohonoch yn iawn ag ef mae rhyw geneuol yn berffaith iawn.

Cân Solomon

Cân serch rhwng gŵr a'i wraig oedd Caniad Solomon, ac yr oedd yn agerllyd iawn.

Caniad Solomon 8:1-2 “O na buost fel brawd i mi, yn sugno bronnau fy mam! pryd fipe bawn i'n dod o hyd i di, byddwn yn cusanu di; ie, ni ddylid fy nirmygu. 2 Arweiniwn di, ac a’th ddygaf i dŷ fy mam, yr hwn a’m cyfarwyddai: mi a barwn i ti yfed o win peraroglus o sudd fy mhomgranad.”

Gweld hefyd: 15 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Cowards

Caniad Solomon 2:2-3 “Fel lili ymhlith y drain, felly hefyd fy nghariad ymhlith y morynion. 3 Fel pren afalau ymysg coed y goedwig, felly y mae fy anwylyd ym mysg y gwŷr ieuainc. Yr wyf yn ymhyfrydu eistedd yn ei gysgod, a'i ffrwyth yn felys i'm blas.”

Caniad Solomon 4:15-16 “Rwyt ti'n ffynnon yn yr ardd, yn ffynnon o ddŵr croyw, yn nentydd yn llifo o Libanus. Deffro, gogleddwynt, a thyrd, gwynt de. 16 Gwna i'm gardd anadlu allan, llifed ei arogl. Doed fy anwylyd i'w ardd, a bwyta ei ffrwythau dewisol."

Trwy'r trosiadau gallwch weld ei fod yn fwy na rhyw arferol. Felly a yw rhyw geneuol o fewn priodas yn bechod? Na, nid yw, ond dylid ei drafod. Os nad oes unrhyw un yn teimlo ei fod yn cael ei gondemnio a bod y ddau ohonoch yn cytuno arno, yna mae rhyw geneuol yn iawn.

A yw rhyw geneuol yn bechod cyn priodi?

Oes, rhaid i ni beidio â pherfformio ar lafar gyda'n cariadon y tu allan i briodas fel ffordd o fodloni ein chwantau rhywiol.

Hebreaid 13:4 “Y mae priodas yn anrhydeddus ym mhawb, a’r gwely yn anhalogedig: ond y rhai sy’n puteinio a’r godinebwyr a farna Duw.”

1 Corinthiaid 6:18 “ Ffowch rhag anfoesoldeb rhywiol . Pob pechod arall y mae person yn ei gyflawni ywy tu allan i'r corff, ond pwy bynnag sy'n pechu'n rhywiol, yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun.”

Galatiaid 5:19-20 “Wrth ddilyn chwantau dy natur bechadurus, mae’r canlyniadau’n amlwg iawn: anfoesoldeb rhywiol, amhuredd, pleserau chwantus, eilunaddoliaeth, dewiniaeth, gelyniaeth, ffraeo, cenfigen, pyliau o ddicter. , uchelgais hunanol, anghydwelediad, ymraniad, cenfigen, meddwdod, pleidiau gwylltion, a phechodau ereill fel y rhai hyn. Gadewch imi ddweud wrthych eto, fel y gwnes i o'r blaen, na fydd unrhyw un sy'n byw fel hyn o fywyd yn etifeddu Teyrnas Dduw.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.