സമുദ്രങ്ങളെയും സമുദ്ര തിരമാലകളെയും കുറിച്ചുള്ള 40 ഇതിഹാസ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (2022)

സമുദ്രങ്ങളെയും സമുദ്ര തിരമാലകളെയും കുറിച്ചുള്ള 40 ഇതിഹാസ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (2022)
Melvin Allen

സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം സമുദ്രങ്ങളേക്കാൾ ആഴമുള്ളതാണ്, അവന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കടൽത്തീരത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരമായ സൃഷ്ടികൾക്ക് നന്ദി പറയുക. കടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവന്റെ കരത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ കരം നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമുദ്ര ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളിൽ KJV, ESV, NIV എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഉദ്ധരണികൾ

“നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുതിയ സമുദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവില്ല. തീരത്തിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണ്.”

“ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ തുടക്കം കാണാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അതിന്റെ അവസാനമല്ല. റിക്ക് വാറൻ

“എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് അലഞ്ഞുതിരിയാൻ കഴിയാത്തതിലും ആഴത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകൂ, എന്റെ രക്ഷകന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കപ്പെടും.”

“ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ സമുദ്രത്തെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൊടരുത്. നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ക്ഷമിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ.” കോറി ടെൻ ബൂം

"നിങ്ങൾക്ക് ചൂടാകണമെങ്കിൽ തീയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കണം: നനയണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, ശക്തി, സമാധാനം, നിത്യജീവൻ എന്നിവ വേണമെങ്കിൽ, അവ ഉള്ള വസ്തുവിനോട് നിങ്ങൾ അടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോലും എത്തണം. അവ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരുതരം സമ്മാനമല്ല. C. S. Lewis

“അഗ്രാഹ്യമായ കൃപയുടെ സമുദ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ട്. വീണ്ടും മുങ്ങുക, മുങ്ങുക, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ആഴങ്ങളുടെ അടിയിലേക്ക് വരില്ല.”

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള മികച്ച സമുദ്ര വാക്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഇതാ

1. ഉല്പത്തി 1: 7-10 “അപ്പോൾ ദൈവമേമേലാപ്പിന് താഴെയുള്ള വെള്ളവും അതിനു മുകളിലുള്ള വെള്ളവും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മേലാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് സംഭവിച്ചത്: ദൈവം മേലാപ്പിനെ "ആകാശം" എന്ന് വിളിച്ചു. സന്ധ്യയും പ്രഭാതവും രണ്ടാം ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, “ആകാശത്തിൻ കീഴെയുള്ള വെള്ളം ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ചേരട്ടെ, ഉണങ്ങിയ നിലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ!” അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്: ഉണങ്ങിയ നിലത്തെ ദൈവം “കര” എന്നും, കൂടിച്ചേർന്ന വെള്ളത്തെ “സമുദ്രം” എന്നും വിളിച്ചു. അത് എത്ര നല്ലതാണെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. “

2. യെശയ്യാവ് 40:11-12 “അവൻ ഒരു ഇടയനെപ്പോലെ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കും. ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുപിടിച്ച് കൈകളിൽ വഹിക്കും. അവൻ ആടുകളെ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം സൌമ്യമായി നയിക്കും. ആരാണ് തന്റെ കൈയുടെ പൊള്ളയായോ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൈയുടെ വീതിയിലോ വെള്ളം അളന്നത്? ഭൂമിയിലെ പൊടി ഒരു കൊട്ടയിൽ പിടിക്കുകയോ പർവതങ്ങളെ തുലാസിൽ തൂക്കുകയും കുന്നുകളെ തുലാസിൽ തൂക്കുകയും ചെയ്തത് ആരാണ്? “

3. സങ്കീർത്തനം 33:5-8 “അവൻ നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു; ലോകം കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ ആകാശം ഉണ്ടായി; അവന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങളെല്ലാം. അവൻ സമുദ്രങ്ങളെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടി; അവൻ ആഴമുള്ള വെള്ളം സംഭരണശാലകളിൽ ഇട്ടു. ലോകം മുഴുവൻ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടട്ടെ; ലോകനിവാസികളെല്ലാം അവനെ ഭയപ്പെട്ടു നിൽക്കട്ടെ. “

4. സങ്കീർത്തനം 95:5-6 “ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കടലും അവന്റെ കരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരയും അവനുള്ളതാണ്. വരൂ! നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം, കുമ്പിടാം;നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്താം. "

5. സങ്കീർത്തനം 65:5-7 " ഭൂമിയുടെ എല്ലാ അറ്റങ്ങളുടെയും അതിവിദൂര സമുദ്രങ്ങളുടെയും പ്രത്യാശയായ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ദൈവമേ, ഭയങ്കരമായ പ്രവൃത്തികളാൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീതിയോടെ ഉത്തരം നൽകുന്നു. തന്റെ ശക്തിയാൽ പർവ്വതങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചവൻ; അവൻ കടലുകളുടെ ഇരമ്പലും അവരുടെ തിരമാലകളുടെ ഇരമ്പലും ജനതകളുടെ ആരവവും നിശ്ചലമാക്കുന്നു. “

6. യെശയ്യാവ് 51:10 "നീ തന്നെയല്ലേ കടലിനെയും ആഴത്തിലെ വെള്ളത്തെയും വറ്റിച്ചത്, വീണ്ടെടുത്തവർക്ക് കടന്നുപോകാൻ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളെ ഒരു വഴിയാക്കിയത്?"

ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. സമുദ്രം

7. സങ്കീർത്തനം 148:5-7 “അവർ യഹോവയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ, എന്തെന്നാൽ, അവന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, 6 അവൻ അവയെ എന്നെന്നേക്കും സ്ഥാപിച്ചു - അവൻ ഒരിക്കലും കടന്നുപോകാത്ത ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. 7 മഹാസമുദ്രജീവികളേ, സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളേ, ഭൂമിയിൽനിന്നു യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ.”

8. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 33:6 “യഹോവയുടെ വചനത്താൽ ആകാശവും അവന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ അവയുടെ നക്ഷത്രസമൂഹവും ഉണ്ടായി. 7 അവൻ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ ഭരണികളാക്കി; അവൻ ആഴങ്ങളെ കലവറകളിൽ ഇടുന്നു. 8 സർവ്വഭൂമിയും യഹോവയെ ഭയപ്പെടട്ടെ; ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അവനെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ.”

9. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:24 "സമുദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പും നീരുറവകൾ അവയുടെ ജലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ജനിച്ചു."

10. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:27 “അവൻ ആകാശത്തെ സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ചക്രവാളം സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.”

11. സങ്കീർത്തനം 8:6-9 “നീ7 ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും 8ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും സമുദ്രപ്രവാഹം നീന്തുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അവരുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലാക്കി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാറ്റിനും അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. 9 യഹോവേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹത്തായ നാമം ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു!

12. സങ്കീർത്തനം 104:6 “നീ ഭൂമിയെ വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ, മലകളെപ്പോലും മൂടിയ വെള്ളത്താൽ അണിയിച്ചു.”

അവന്റെ സ്നേഹം സമുദ്ര ബൈബിൾ വാക്യത്തേക്കാൾ ആഴമേറിയതാണ്

13 . സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 36:5-9 “കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്ത സ്നേഹം ആകാശത്തോളം എത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത മേഘങ്ങൾ പോലെ ഉയർന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ നന്മ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പർവതങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ നീതി ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സമുദ്രത്തേക്കാൾ ആഴമുള്ളതാണ്. യഹോവേ, നീ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹനിർഭരമായ ദയയേക്കാൾ വിലപ്പെട്ട മറ്റൊന്നില്ല. എല്ലാ ആളുകൾക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സംരക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ നദിയിൽ നിന്ന് അവരെ കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചു. ജീവന്റെ ഉറവ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രകാശം ഞങ്ങളെ പ്രകാശം കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നു.”

ഇതും കാണുക: ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള 60 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (അവൻ അവ പാലിക്കുന്നു!!)

14. എഫെസ്യർ 3:18 "ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വിശാലവും ദീർഘവും ഉന്നതവും ആഴവുമുള്ളതാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ എല്ലാ വിശുദ്ധ ജനങ്ങളോടും കൂടി ശക്തിയുണ്ടായേക്കാം."

15. യെശയ്യാവ് 43:2 “നീ ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രയാസത്തിന്റെ നദികളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുങ്ങുകയില്ല. മർദനത്തിന്റെ അഗ്നിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെന്തുരുകുകയില്ല; അഗ്നിജ്വാലകൾ നിങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല.”

16. സങ്കീർത്തനം 139: 9-10 “ഞാൻ സവാരി ചെയ്താൽപ്രഭാതത്തിന്റെ ചിറകുകളേ, ഞാൻ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള സമുദ്രങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, 10 അവിടെയും നിങ്ങളുടെ കരം എന്നെ നയിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശക്തി എന്നെ താങ്ങും.”

17. ആമോസ് 9:3 അവർ കർമ്മേൽ പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ അവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പിടിക്കും. അവർ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും അവരെ കടിക്കാൻ കടൽസർപ്പത്തെ ഞാൻ അവരുടെ പിന്നാലെ അയക്കും.”

ഇതും കാണുക: കർമ്മം യഥാർത്ഥമോ വ്യാജമോ? (ഇന്ന് അറിയേണ്ട 4 ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ)

18. ആമോസ് 5:8 “നക്ഷത്രങ്ങൾ, പ്ലിയേഡ്സ്, ഓറിയോൺ എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചത് യഹോവയാണ്. അവൻ ഇരുട്ടിനെ പ്രഭാതമായും പകലിനെ രാത്രിയായും മാറ്റുന്നു. അവൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് കരയിൽ മഴയായി ചൊരിയുന്നു. യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം!”

വിശ്വസിക്കുക

19. മത്തായി 8:25-27 “അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവനെ ഉണർത്തി. "യജമാനൻ!" അവർ നിലവിളിച്ചു: ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ! ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നു! ” അവൻ അവരോടു ചോദിച്ചു: “അല്പവിശ്വാസമുള്ളവരേ, നിങ്ങൾ എന്തിന് ഭയപ്പെടുന്നു?” പിന്നെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു, അവിടെ വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. പുരുഷന്മാർ അമ്പരന്നു. "ഇത് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ്?" അവർ ചോദിച്ചു. "കാറ്റും കടലും പോലും അവനെ അനുസരിക്കുന്നു!"

20. സങ്കീർത്തനം 146:5-6 “ആകാശവും ഭൂമിയും കടലും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയവനും തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവനും യാക്കോബിന്റെ ദൈവം സഹായമുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ. , എന്നേക്കും വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവൻ. “

21. സങ്കീർത്തനം 89:8-9 “സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, യഹോവേ, നിന്റെ ചുറ്റും നിന്റെ വിശ്വസ്തതയാൽ നിന്നെപ്പോലെ ബലവാൻ ആർ? നീ കടലിന്റെ കോപത്തെ ഭരിക്കുന്നു; അതിന്റെ തിരമാലകൾ ഉയരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവയെ അപ്പോഴും. “

22. യിരെമ്യാവ് 5:22 “നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ? കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.നീ എന്റെ മുന്നിൽ വിറയ്ക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ മണൽ കടലിന്റെ അതിരാക്കി, അതിന് കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത ശാശ്വതമായ ഒരു തടസ്സമായി; തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചാലും അവയ്ക്ക് ജയിക്കാനാവില്ല; അവർ ഗർജ്ജിച്ചാലും കടന്നുപോകാൻ കഴിയില്ല.”

23. നഹൂം 1:4 “അവന്റെ ആജ്ഞയാൽ സമുദ്രങ്ങൾ വറ്റിവരളുന്നു, നദികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ബാശാനിലെയും കർമ്മേലിലെയും സമൃദ്ധമായ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ മങ്ങുന്നു, ലെബനോനിലെ ഹരിതവനങ്ങൾ വാടിപ്പോകുന്നു.”

നമ്മുടെ ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവം

24. മീഖാ 7:18-20 “ഉണ്ടോ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഏതെങ്കിലും ദൈവം, അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമായി അതിജീവിക്കുന്നവരാൽ അതിക്രമങ്ങൾ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവൻ എന്നേക്കും കോപിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവൻ കൃപയുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. അവൻ വീണ്ടും നമ്മോടു കരുണ കാണിക്കും; അവൻ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ കീഴടക്കും. അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ ആഴക്കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളയും. ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരോട് നീ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ നീ യാക്കോബിനോട് വിശ്വസ്തനും അബ്രഹാമിനോട് കരുണയുള്ളവനും ആയിരിക്കും. “

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

25. സഭാപ്രസംഗി 11:3 “ മേഘങ്ങളിൽ മഴ നിറഞ്ഞാൽ അവ ഭൂമിയിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും , തെക്ക് ഒരു മരം വീണാൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട്, മരം വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത്, അത് കിടക്കും. “

26. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 30:4-5 “ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുകയും തിരികെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് കാറ്റിനെ മുഷ്ടിയിൽ പിടിക്കുന്നത്? സമുദ്രങ്ങളെ തന്റെ മേലങ്കിയിൽ പൊതിയുന്നത് ആരാണ്? വിശാലമായ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? അവന്റെ പേര് എന്താണ് - അവന്റെ മകന്റെ പേര്? അറിയാമെങ്കിൽ പറയൂ! ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും സത്യമാണ്. സംരക്ഷണത്തിനായി തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അവൻ ഒരു പരിചയാണ്. “

27.നഹൂം 1:4-5 “അവന്റെ ആജ്ഞയാൽ സമുദ്രങ്ങൾ വറ്റിവരളുന്നു, നദികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ബാശാനിലെയും കർമ്മേലിലെയും സമൃദ്ധമായ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ മങ്ങുന്നു, ലെബനോനിലെ പച്ച വനങ്ങൾ വാടിപ്പോകുന്നു. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു, കുന്നുകൾ ഉരുകിപ്പോകുന്നു; ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു, അതിലെ ജനം നശിച്ചു. “

28. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 18:4 “മനുഷ്യന്റെ വായിലെ വാക്കുകൾ ആഴമുള്ള വെള്ളമാണ്; ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവ് ഒഴുകുന്ന ഒരു തോട് ആണ്.”

29. ഉല്പത്തി 1:2 “ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു, അഗാധജലത്തെ ഇരുട്ട് മൂടിയിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന് മീതെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു.”

30. യാക്കോബ് 1:5-6 “നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ, കുറ്റം കാണാതെ എല്ലാവർക്കും ഉദാരമായി നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 6 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, സംശയിക്കരുത്, കാരണം സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റിൽ പറത്തി ആടിയുലയുന്ന കടലിലെ തിര പോലെയാണ്.”

31. സങ്കീർത്തനം 42:7 “അങ്ങയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഗർജ്ജനത്തിൽ ആഴമുള്ളവർ വിളിക്കുന്നു; നിന്റെ എല്ലാ ബ്രേക്കറുകളും തിരകളും എന്റെ മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി.”

32. ഇയ്യോബ് 28:12-15 “എന്നാൽ ജ്ഞാനം എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും? വിവേകം എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? 13 ഒരു മനുഷ്യനും അതിന്റെ മൂല്യം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ അത് കണ്ടെത്താനാവില്ല. 14 “അത് എന്നിൽ ഇല്ല” എന്ന് ആഴം പറയുന്നു; "അത് എന്റെ പക്കൽ ഇല്ല" എന്ന് കടൽ പറയുന്നു. 15 ഏറ്റവും നല്ല സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് അതിനെ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല, അതിന്റെ വില വെള്ളികൊണ്ട് തൂക്കിനോക്കാനും കഴിയില്ല.”

33. സങ്കീർത്തനം 78:15 "അവൻ മരുഭൂമിയിലെ പാറകൾ പിളർന്ന് അവയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, ഒരു ഉറവയിൽ നിന്ന് എന്നപോലെ."

ബൈബിൾസമുദ്രങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

34. യിരെമ്യാവ് 5:22 “നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ? യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നീ എന്റെ മുന്നിൽ വിറയ്ക്കുന്നില്ലേ? കടൽ കടക്കാനാവാത്ത ശാശ്വതമായ ഒരു തടസ്സമായി ഞാൻ മണലിനെ അതിരാക്കി; തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചാലും അവയ്ക്ക് ജയിക്കാനാവില്ല; അവർ അലറുന്നുവെങ്കിലും അതിനപ്പുറം കടക്കാനാവില്ല. “

35. പുറപ്പാട് 14:27-28 “മോസസ് കടലിന് മുകളിൽ കൈ നീട്ടി, നേരം പുലർന്നപ്പോൾ വെള്ളം അതിന്റെ സാധാരണ ആഴത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ഈജിപ്തുകാർ മുന്നേറുന്ന വെള്ളത്തിന് മുന്നിൽ പിൻവാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ കർത്താവ് ഈജിപ്തുകാരെ കടലിന്റെ നടുവിൽ നശിപ്പിച്ചു. ഇസ്രായേലികളെ കടലിലേക്ക് പിന്തുടർന്ന ഫറവോന്റെ മുഴുവൻ സൈന്യത്തിലെയും രഥങ്ങളെയും കുതിരപ്പടയാളികളെയും മൂടിക്കൊണ്ട് വെള്ളം മടങ്ങി. അവരിൽ ഒരാൾ പോലും അവശേഷിച്ചില്ല. "

36. പ്രവൃത്തികൾ 4:24 "അവർ അത് കേട്ടപ്പോൾ, അവർ ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ചു ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു: "ആകാശവും ഭൂമിയും കടലും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ പരമാധികാരി. “

37. യെഹെസ്‌കേൽ 26:19 “പരമാധികാരിയായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിന്നെ ജനവാസമില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വിജനമായ നഗരമാക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തുകയും അതിലെ വലിയ വെള്ളം നിങ്ങളെ മൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ.”

38. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 30:19 "ഒരു കഴുകൻ എങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, ഒരു പാമ്പ് ഒരു പാറയിൽ എങ്ങനെ തെറിക്കുന്നു, ഒരു കപ്പൽ എങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, ഒരു പുരുഷൻ എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുന്നു."

39. ഹബക്കൂക്ക് 3:10 “പർവതങ്ങൾ കണ്ടു വിറച്ചു. മുന്നോട്ട് കുതിച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളം അടിച്ചുവാരി. ശക്തമായ ആഴം കൈകൾ ഉയർത്തി നിലവിളിച്ചുസമർപ്പിക്കൽ.”

40. ആമോസ് 9:6 “യഹോവയുടെ ഭവനം ആകാശത്തോളം എത്തുന്നു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭൂമിയിലാണ്. അവൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് കരയിൽ മഴയായി ചൊരിയുന്നു. യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം!”

ബോണസ്

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 20:5 “മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഉദ്ദേശം ആഴമുള്ള വെള്ളം പോലെയാണ്, എന്നാൽ വിവേകമുള്ളവൻ അത് വരയ്ക്കും. പുറത്ത്. “
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.