25 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Janten Berkah Pikeun Batur

25 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Janten Berkah Pikeun Batur
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan jadi berkah ka batur

Kitab Suci netelakeun yen Allah ngaberkahan urang lain supaya urang bisa hirup kalawan karanjingan, tapi sangkan bisa ngaberkahan batur. Gusti mikanyaah nu masihan riang. Nalika Anjeunna ningali yén aya anu masihan kalayan bébas tina cinta, Gusti langkung ngaberkahan aranjeunna. Kami diberkahan janten berkah. Gusti parantos masihan ka unggal jalma bakat anu béda pikeun dianggo pikeun kapentingan batur.

Anjeun bisa jadi berkah ka batur ku cara ngucapkeun kecap-kecap anu alus, jadi sukarelawan di komunitas anjeun, sedekah, ngabagi barang, méré dahareun, babagi kasaksian anjeun, ngadoakeun batur di peryogi, ngadangukeun batur, jsb

Sok aya kasempetan pikeun ngaberkahan batur. Beuki urang narékahan pikeun ngaberkahan batur, Gusti bakal nyayogikeun pikeun urang sareng muka langkung seueur panto pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na. Hayu urang manggihan di handap sababaraha cara urang bisa ngaberkahan batur.

Kutipan

  • "Kaberkahan anu pangageung-ageungna saalam dunya nyaeta kaberkahan." Jack Hyles
  • "Nalika Gusti ngaberkahan anjeun sacara finansial, ulah ningkatkeun standar hirup anjeun. Ningkatkeun standar anjeun masihan. ” Mark Batterson
  • "Gusti henteu nambihan dinten sanés dina kahirupan anjeun kusabab anjeun peryogi éta. Anjeunna ngalakukeun éta kusabab aya anu peryogi anjeun!"
  • "Sikep anu alus bisa ngahontal tatu anu ngan karep bisa nyageurkeun." Steve Maraboli

Naon ceuk Kitab Suci?

1. Siloka 11:25-26  Sing saha anu ngaberkahan bakal dikayaan, jeung anu nyiram.sorangan bakal disiram. Jalma-jalma dikutuk jalma anu nahan gandum, tapi kaberkahan aya dina sirah anu ngajual éta.

2. 2 Korinta 9:8-11 Sagedengeun ti eta, Allah oge tiasa ngalimpahkeun kaberkahan aranjeun, ku kituna dina sagala kaayaan aranjeun salawasna boga sagala nu dipikabutuh pikeun sagala pagawean nu hade. Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, “Anjeunna ngaburak-barik ka mana-mana jeung mere ka nu miskin; kaadilan-Na langgeng.” Ayeuna anjeunna anu nyayogikeun bibit ka patani sareng roti kanggo tuangeun ogé bakal nyayogikeun anjeun bibit sareng ngalikeunana sareng ngagedekeun panén anu hasil tina kabeneran anjeun. Dina sagala hal, anjeun bakal beuki beunghar sareng langkung berehan, sareng ieu bakal nyababkeun batur muji sukur ka Allah kusabab kami,

3. Lukas 12: 48 Tapi anu henteu terang, teras ngalakukeun hiji hal. salah, bakal dihukum ngan enteng. Lamun batur geus dibikeun loba, loba bakal diperlukeun dina mulang; jeung lamun batur geus dipercayakeun ku loba, malah leuwih bakal diperlukeun.

4. 2 Korinta 9:6 Inget kieu: Sing saha anu melak saeutik, tangtu melak saeutik, jeung anu melak loba oge bakal melak loba.

5. Rum 12:13 Nyumbangkeun kana pangabutuh para wali jeung narékahan pikeun némbongkeun silaturahmi .

Sing silih ajak jeung silih pikarunyaeun.

6. 1 Tesalonika 5:11 Jadi silih ajak silih asah, sakumaha anu geus dilakonan ku aranjeun.

7. Galata 6:2 Tegabeungbeurat masing-masing, sareng ngalaksanakeun hukum Kristus.

8. Rum 15:1 Tapi urang anu kuat kudu nanggung kalemahan anu lemah, teu ngan ukur nyenangkeun diri sorangan.

Bagikeun

9. Ibrani 13:16 Jeung ulah poho pikeun migawe kahadean jeung ngabagikeun ka nu sejen, sabab eta kurban-kurban anu kitu teh dipikaridu ku Allah.

Nyebarkeun Injil

10. Mateus 28:19 Ku sabab eta, maraneh kudu indit, jadikeun murid-murid sakabeh bangsa, baptis ku pajenengan Rama jeung Putra jeung Putra-Na. Roh Suci.

11. Yesaya 52:7 Betapa endahna di gunung-gunung suku-suku jelema-jelema anu mawa warta hade, anu ngawartakeun katengtreman, anu mawa beja anu hade, anu ngawartakeun kasalametan, anu ngomong ka Sion, “Allah maneh teh jumeneng raja! ”

Ngadoakeun batur

12. Epesus 6:18 Salawasna neneda kalayan sagala doa jeung panyambatna dina Roh, jeung awas kana eta kalawan sagala pengkuh jeung panyambat pikeun sakabéh umat suci.

13. Yakobus 5:16 Jadi silih ngaku dosa jeung silih doakeun supaya aranjeun cageur. Doa hiji jalma soleh boga efektivitas hébat.

14. 1 Timoteus 2:1 Kaula ngajurung ka aranjeun, pangheulana, kudu neneda keur sakabeh jalma. Nyuhunkeun pitulung ka Allah; neda syafaat pikeun maranehna, jeung hatur nuhun pikeun maranehna.

Ngabenerkeun jalma anu sesat.

15. Yakobus 5:20 sing saha anu ngajait deui jelema dosa tina panglalambaanana, bakal nyalametkeun jiwana tina maot. bakalnutupan lobana dosa.

16. Galata 6:1 Dulur-dulur, lamun aya anu katewak dina kalakuan naon-naon, ku aranjeun anu rohani kudu mulangkeun manehna dina sumanget anu lemah lembut. Tetep jaga diri anjeun, supados anjeun ogé henteu kagoda.

Pangéling-ngéling

17. Epesus 2:10 Sabab urang téh karya agung Allah. Anjeunna parantos nyiptakeun urang anyar dina Kristus Yesus, supados urang tiasa ngalaksanakeun hal-hal anu saé anu parantos direncanakeun pikeun urang ti baheula.

18. Mateus 5:16 Nya kitu deui cahaya maraneh kudu caang ka hareupeun jalma-jalma, supaya maraneh narenjo kalakuan maraneh anu hade sarta ngamulyakeun Rama maraneh di sawarga.

19. Ibrani 10:24 Jeung hayu urang silih merhatikeun pikeun ngahudangkeun kaasih jeung kalakuan hade:

20. Siloka 16:24 Kecap-kecap anu hade teh ibarat madu amis pikeun jiwa jeung cageur. pikeun awak.

Yesus

21. Mateus 20:28 Sabab Putra Manusa teh datang lain pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula ka batur, sarta pikeun masrahkeun nyawa-Na minangka tebusan pikeun loba jelema. .

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Nikah Interracial

22. Yohanes 10:10 Nu maling datang ngan rek maling, maehan jeung ngancurkeun. Kami sumping supados aranjeunna gaduh hirup sareng gaduh seueur pisan.

Conto

Tempo_ogé: 50 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Lucifer (Gugur Ti Surga) Naha?

23. Jakaria 8:18-23 Ieu aya deui seratan anu sumping ka abdi ti Gusti Nu Maha Kawasa. "Kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa: Puasa tradisional sareng waktos tunggara anu anjeun lakukeun dina awal usum panas, pertengahan usum panas, usum gugur, sareng usum tiris ayeuna parantos réngsé. Maranehna bakal jadi pesta-pesta kabungahan jeung hajatan pikeun urang Yuda.Jadi cinta bebeneran jeung perdamaian. "Kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa: Jalma-jalma ti bangsa-bangsa jeung kota-kota di sakuliah dunya bakal daratang ka Yerusalem. Jalma-jalma di hiji kota bakal ngomong ka nu sejen, 'Hayu urang ka Yerusalem, menta ngaberkahan ka urang. Hayu urang nyembah ka Gusti Nu Maha Kawasa. Kuring nekad indit. Loba bangsa-bangsa jeung bangsa-bangsa anu kawasa bakal daratang ka Yerusalem rek nanya ka PANGERAN Nu Maha Kawasa jeung nyuhunkeun berkah-Na. "Kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa: Dina mangsa eta sapuluh lalaki ti bangsa-bangsa jeung basa anu beda-beda di dunya bakal ngaraket dina leungeun baju hiji urang Yahudi. Jeung maranéhna bakal ngomong, 'Mangga hayu urang leumpang jeung anjeun, pikeun kami geus uninga yen Allah nyarengan anjeun.

24. Kajadian 12:1-3 PANGERAN nimbalan ka Abram, “Tinggalkeun nagara asal anjeun, dulur-dulur, jeung kulawarga bapa maneh, indit ka tanah anu ku Kami rek ditunjukkeun ka maneh. Kami bakal ngajantenkeun anjeun janten bangsa anu hébat. Kuring bakal ngaberkahan anjeun sareng ngajantenkeun anjeun kasohor, sareng anjeun bakal janten berkah pikeun anu sanés. Kami bakal ngaberkahan jalma-jalma anu ngaberkahan anjeun sareng kutukan anu ngahina ka anjeun. Sadaya kulawarga di bumi bakal diberkahan ku anjeun.

25.  Kajadian 18:18-19 “Sabab Ibrahim tangtu bakal jadi bangsa anu gede jeung gagah, sarta ku jalan manehna, sakabeh bangsa di bumi bakal diberkahan. Abdi parantos milih anjeunna supados anjeunna maréntahkeun putra-putrana sareng kulawargana pikeun ngajaga jalan Gusti ku ngalaksanakeun anu leres sareng adil.Sarta Kami bakal ngalakukeun pikeun Ibrahim sagala anu geus jangji Kami."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.