10 důležitých biblických veršů o autoritě (Poslouchání lidské autority)

10 důležitých biblických veršů o autoritě (Poslouchání lidské autority)
Melvin Allen

Co říká Bible o autoritě?

Jako věřící musíme dělat to, co se líbí Pánu. Musíme nadále respektovat a poslouchat autority. Nesmíme poslouchat jen tehdy, když s věcmi souhlasíme. I když se to někdy může zdát těžké, musíme poslouchat, když se nám věci zdají nespravedlivé. Například platit nespravedlivé daně .

Buďte dobrým příkladem pro druhé a i v těžkých chvílích sloužte Pánu celým svým srdcem a podřizujte se autoritě.

Nezapomínejte, že máme být světlem světa a že neexistuje jiná moc než ta, kterou Bůh dovolí.

Křesťanské citáty o autoritě

"Vláda není pouhá rada, je to autorita s mocí prosazovat své zákony." - George Washington

"Autorita vykonávaná s pokorou a poslušnost přijímaná s radostí jsou linie, podle kterých žije náš duch." - C. S. Lewis

"Autorita, kterou křesťanský vůdce vede, není moc, ale láska, není to síla, ale příklad, není to nátlak, ale rozumné přesvědčování. Vůdci mají moc, ale moc je bezpečná jen v rukou těch, kteří se pokořují, aby sloužili." - John Stott

"Naše první poznámka k tomuto tématu je, že služba je úřad, a ne pouze práce. Naše druhá poznámka je, že úřad je ustanoven Bohem, a to nejen v tom smyslu, že občanská moc je ustanovena Bohem, ale v tom smyslu, že služebníci odvozují svou autoritu od Krista, a ne od lidí." Charles Hodge

"Muži s autoritou a vlivem mohou podporovat dobré mravy. Ať na svých různých postech podporují ctnost. Ať jsou nakloněni všem plánům, které mohou být vytvořeny pro rozvoj mravnosti, a účastní se jich." Williams Wilberforce

"Nakonec musí veškerá autorita na zemi sloužit pouze autoritě Ježíše Krista nad lidmi." Dietrich Bonhoeffer

"Jeho autorita na zemi nám umožňuje odvážit se jít ke všem národům. Jeho autorita v nebi nám dává jedinou naději na úspěch. A jeho přítomnost s námi nám nedává jinou možnost." John Stott

"Autorita Království je Bohem daný mandát křesťanů vykonávat kontrolu nad světem ve jménu Ježíše a pod jeho dohledem." Adrian Rogers

"Autentické křesťanské kázání v sobě nese notu autority a požadavek rozhodnutí, které jinde ve společnosti nenajdete." Albert Mohler

Co říká Bible o podřízení se autoritě?

1. 1 Petr 2,13-17 Pro Pána , podřizujte se veškeré lidské moci - ať už králi jako hlavě státu, nebo úředníkům, které jmenoval. Král je totiž poslal, aby trestali ty, kdo se dopouštějí špatností, a aby ctili ty, kdo se chovají správně. Je Boží vůlí, aby váš čestný život umlčel ty nevědomé lidi, kteří vás hloupě osočují. Jste přece svobodní, a přece jste Boží otroci, takžeNepoužívej svou svobodu jako záminku k páchání zla. Respektuj každého a miluj rodinu věřících. Boj se Boha a respektuj krále.

2. Římanům 13,1-2 Každý se musí podřizovat vládnoucím autoritám. Každá autorita totiž pochází od Boha a ti, kdo jsou v postavení autority, tam byli dosazeni Bohem. Kdo se tedy vzbouří proti autoritě, vzbouří se proti tomu, co ustanovil Bůh, a bude potrestán.

3. Římanům 13,3-5 Vládci totiž nejsou postrachem dobrých skutků, ale zlých. Nebojíš se tedy moci, konej, co je dobré, a budeš mít z ní chválu, neboť je ti služebníkem Božím k dobrému, ale konáš-li, co je zlé, boj se, neboť nenosí meč nadarmo, neboť je služebníkem Božím, mstitelem, aby vykonal hněv na tom, kdo se dopouštíProto se musíte podřídit nejen kvůli hněvu, ale i kvůli svědomí.

4. Židům 13,17 Poslouchejte své představené a podřizujte se jim, neboť oni bdí nad vašimi dušemi a budou skládat účty ze své práce. Ať to dělají s radostí, a ne se stížnostmi, protože to by pro vás nebylo žádným přínosem.

5. Titovi 3,1-2 Připomínejte věřícím, aby se podřizovali vládě a jejím úředníkům. Měli by být poslušní a vždy připraveni konat to, co je dobré. Nesmějí nikoho pomlouvat a musí se vyhýbat hádkám. Místo toho by měli být mírní a projevovat každému opravdovou pokoru. ( Poslušnost v Bibli )

Měli bychom poslouchat nespravedlivou autoritu?

6. 1 Petr 2,18-21 Vy, kteří jste otroci, musíte se vší úctou přijímat autoritu svých pánů. Dělejte, co vám řeknou - nejen když jsou laskaví a rozumní, ale i když jsou krutí. Bůh má totiž radost z toho, když děláte to, co víte, že je správné, a trpělivě snášíte nespravedlivé zacházení. Samozřejmě, že nedostanete žádnou pochvalu za trpělivost, když vás bijí za to, že děláte špatně. Ale když trpíte za to, že jstekonat dobro a trpělivě to snášet, Bůh má z tebe radost. Bůh tě totiž povolal, abys konal dobro, i kdyby to mělo znamenat utrpení, jako za tebe trpěl Kristus. On je tvým příkladem a ty musíš jít v jeho stopách.

7. Ef 6,5-6 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s hlubokou úctou a bázní. Sloužte jim upřímně, jako byste sloužili Kristu. Snažte se jim líbit stále, nejen když vás pozorují. Jako Kristovi otroci plňte Boží vůli celým svým srdcem.

Připomínka

8. Efezským 1,19-21 Modlím se, abyste začali chápat neuvěřitelnou velikost jeho moci pro nás, kteří mu věříme. Je to tatáž mocná síla, která vzkřísila Krista z mrtvých a posadila ho na čestné místo po Boží pravici v nebeských sférách. Nyní je daleko nad jakýmkoli vládcem nebo autoritou, mocí nebo vůdcem nebo čímkoli jiným na tomto světě nebo na budoucím světě.

Buďte dobrým příkladem

Viz_také: 35 povzbudivých citátů o tom, jak být svobodný a šťastný

9. 1. Timoteovi 4,12 Nedovol, aby se na tebe někdo díval svrchu kvůli tvému mládí, ale buď příkladem ostatním věřícím svou řečí, chováním, láskou, věrností a čistotou.

10. 1 Petr 5,5-6 Stejně tak , vy mladší, musíte přijmout autoritu starších. A vy všichni se oblékněte do pokory, když se chováte k sobě navzájem, neboť "Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost." Tak se pokořte pod mocnou Boží silou a on vás v pravý čas pozvedne ke cti.

Viz_také: 75 epických biblických veršů o čestnosti a poctivosti (charakter)

Bonus

Matouš 22:21 Řekli mu: "Císařovo." On jim řekl: "Vraťte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.