15 důležitých biblických veršů o domácím vzdělávání

15 důležitých biblických veršů o domácím vzdělávání
Melvin Allen

Biblické verše o domácím vzdělávání

Domácí vzdělávání má mnoho výhod, například vaše dítě může dostat potřebnou pozornost a nemusí se obávat, že učitel bude pomáhat jiným dětem. Školy v Americe zahodily Bibli a učí děti lži a špatnosti.

Učí, že předmanželský sex a homosexualita jsou v pořádku. Dětem se vymývají mozky přímo před našima očima. Jako rodiče máme své děti chránit před tím, co se učí. Pokud je budeme učit, můžeme jim pomoci poznat pravdu z Písma. V sekulárních školách se vždy najde špatná společnost. Děti se snadno nechají svést kamarády. Naše děti jsou stále hloupější, protože tato bezbožná generace.otupila naše děti.

Domácí vzdělávání je skvělý způsob, jak vychovávat zbožné děti. Zjistěte další úžasné důvody, proč učit své dítě doma. Pro některé rodiče je nejlepší volbou soukromá nebo státní škola. Musíte se za to neustále modlit a probrat to s manželem či manželkou. Pokud plánujete domácí vzdělávání, vždy nezapomeňte být milující, laskaví a trpěliví.

Co říká Bible?

1. Přísloví 4,1-2 Poslouchejte, synové, otcovu výchovu, dávejte pozor a získejte rozum. Dávám vám zdravou nauku, proto neopouštějte mé učení.

2. Přísloví 1,7-9 Bázeň před Hospodinem je počátek poznání. Tvrdohlaví blázni pohrdají moudrostí a kázní. Synu můj, poslouchej otcovu kázeň a nezanedbávej matčino učení, protože kázeň a učení jsou půvabným věncem na tvé hlavě a zlatým řetězem na tvém krku.

3. Přísloví 22,6 Začněte děti vést cestou, kterou mají jít , a ani ve stáří se z ní neodvrátí.

4. Deuteronomium 6,5-9 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Vždycky si pamatuj tyto příkazy, které ti dnes dávám. Uč je své děti a mluv o nich, když sedíš doma a jdeš po cestě , když uléháš a když vstáváš. Napiš si je a přivaž si je na ruce jako znamení. Přivaž si je na čelo, aby ti je připomínaly, a napiš si je navaše dveře a brány.

5. Deuteronomium 11,19 Učte je své děti a mluvte o nich, když sedíte doma i když jdete po cestě , když uléháte i když vstáváte.

Mohou se snažit zapadnout do špatného davu a nechat se svést na scestí.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o time managementu (mocné)

6. 1. Korintským 15,33 Nedejte se oklamat: "Špatná společnost kazí dobré mravy."

7. Žalm 1,1-5 Jak blahoslavený je člověk, který se neřídí radami bezbožníků, který nestojí na stezce s hříšníky a nesedí na místě posměvačů. Ale těší se z Hospodinova poučení , rozjímá o jeho výchově dnem i nocí. Bude jako strom zasazený u vodních toků, který přináší své ovoce ve svůj čas a jehož listí nevadne.se mu bude dařit ve všem, co dělá. To však není případ bezbožných. Jsou jako plevy, které vítr rozfouká. Proto bezbožní neuniknou soudu a hříšníci nebudou mít místo ve shromáždění spravedlivých.

8. Přísloví 13,19-21. Splněná touha je duši sladká, ale vyhýbání se zlu je bláznovi odporné. Kdo se stýká s moudrými, stává se moudrým, ale společník bláznů trpí škodu. Hříšného stíhá pohroma, ale spravedlivého odmění dobro.

Ve státních školách se děti učí evoluci a dalším podvodům.

9. Koloským 2,6-8 Tak tedy, jako jste přijali Krista Ježíše za Pána, žijte i nadále v něm, zakořeněni a budováni v něm, posilováni ve víře, jak jste byli vyučeni, a překypující vděčností. Dbejte na to, aby vás nikdo nezajal prázdnou a klamnou filozofií , která závisí spíše na lidské tradici a živelných duchovních silách tohoto světa než naKristus.

10. 1. Timoteovi 6,20 Timoteji, střež to, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se nesmyslným diskusím a rozporům toho, co se falešně nazývá věděním.

11. 1. Korintským 3,18-20 Ať nikdo neklame sám sebe. Myslí-li si někdo z vás, že je moudrý v cestách tohoto světa, musí se stát bláznem, aby se stal skutečně moudrým. Moudrost tohoto světa je totiž v Božích očích nesmysl. Je přece psáno: "On chytá moudré při jejich vlastních úskocích." A opět: "Pán ví, že myšlenky moudrých jsou bezcenné." A tak je moudrost tohoto světa v Božích očích nesmyslná.

Modlete se za moudrost

12. Jakub 1,5 Jestliže se někomu z vás nedostává moudrosti, proste Boha , který dává štědře všem, aniž by našel chybu, a bude vám dána.

13. Přísloví 2,6-11 Neboť Hospodin dává moudrost a z jeho úst vychází poznání a rozumnost. On uchovává zdravou moudrost pro poctivé a je štítem těm, kdo chodí poctivě - střeží stezky spravedlivých a chrání cestu svých věrných. Pak pochopíš, co je správné, spravedlivé a poctivé - každou dobrou cestu. Neboť moudrost vstoupí do tvého srdce a poznáníRozvážnost tě ochrání, rozumnost tě bude chránit.

Viz_také: 25 užitečných biblických veršů o nátlaku vrstevníků

Připomínky

14. 2 Timoteovi 3,15-16 a jak jsi od dětství obeznámen s posvátnými spisy, které tě mohou učinit moudrým ke spáse skrze víru v Krista Ježíše. Všechno Písmo je vdechnuto Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k nápravě a k výchově ve spravedlnosti.

15. Žalm 127,3-5 Děti jsou darem od Hospodina ; plodné lůno, Hospodinova odměna. Jako šípy v ruce bojovníka, tak i děti se rodí v mládí. Jak blažený je muž, jehož toulec je jich plný! Nebude zahanben, až se postaví nepřátelům u městské brány.

Bonus

Efezským 6,1-4 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, neboť to je správné. "Cti otce svého i matku svou..." (To je velmi důležité přikázání se zaslíbením.) "...aby se ti dobře vedlo a abys měl dlouhý život na zemi." Otcové, nedrážděte své děti k hněvu , ale vychovávejte je výchovou a poučováním o Pánu.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.