15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Addysgu Gartref

15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Addysgu Gartref
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am addysg gartref

Mae yna lawer o fanteision i addysg gartref fel y gall eich plentyn gael y sylw sydd ei angen ac nid oes rhaid iddo boeni am yr athro yn helpu plant eraill . Mae ysgolion yn America wedi taflu Beiblau i ffwrdd ac yn dysgu celwyddau a drygioni i blant.

Gweld hefyd: Pa mor Hen Oedd Iesu Pan Ddaeth y Doethion ato? (1, 2, 3?)

Maen nhw'n dysgu bod rhyw cyn priodi a gwrywgydiaeth yn iawn. Mae plant yn cael eu golchi o flaen ein llygaid. Fel rhieni rydyn ni i amddiffyn ein plant rhag yr hyn maen nhw'n ei ddysgu. Os ydyn ni'n eu dysgu fe allwn ni eu helpu i wybod y gwir o'r Ysgrythur. Bydd cwmni drwg bob amser i'w gael mewn ysgolion seciwlar. Gall plant gael eu harwain ar gyfeiliorn yn hawdd gan ffrindiau. Mae ein plant yn mynd yn fud oherwydd bod y genhedlaeth ddi-dduw hon wedi difetha ein plant.

Mae addysg gartref yn ffordd wych o fagu plant duwiol. Darganfod mwy  rhesymau anhygoel dros ysgol gartref eich plentyn . I rai rhieni, yr opsiwn gorau yw ysgolion preifat neu ysgolion cyhoeddus. Rhaid i chi weddïo'n barhaus am hyn a thrafod hyn gyda'ch priod. Os ydych chi'n bwriadu addysgu gartref, cofiwch fod yn gariadus, yn garedig ac yn amyneddgar.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Diarhebion 4:1-2 Gwrandewch, fy meibion, ar gyfarwyddyd tad; talu sylw a chael dealltwriaeth. Rwy'n rhoi dysg gadarn i chi, felly peidiwch â gadael fy nysgeidiaeth.

2. Diarhebion 1:7-9 Dechreuad gwybodaeth yw ofn yr Arglwydd. Mae ffyliaid ystyfnig yn dirmygu doethineb a disgyblaeth. Fyfab, gwrandewch ar ddisgyblaeth eich tad, a pheidiwch ag esgeuluso dysgeidiaeth eich mam, oherwydd mae disgyblaeth a dysgeidiaeth yn garlant gosgeiddig ar eich pen ac yn gadwyn aur o amgylch eich gwddf.

3. Diarhebion 22:6  Cychwynnwch y plant ar y ffordd y dylent fynd, a hyd yn oed pan fyddant yn hen ni fyddant yn troi oddi wrthi.

4. Deuteronomium 6:5-9 Câr yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon, ac â'th holl enaid, ac â'th holl nerth. Cofiwch bob amser y gorchmynion hyn yr wyf yn eu rhoi ichi heddiw. Dysgwch nhw i'ch plant, a siaradwch amdanyn nhw pan fyddwch chi'n eistedd gartref ac yn cerdded ar hyd y ffordd , pan fyddwch chi'n gorwedd a phan fyddwch chi'n codi. Ysgrifennwch nhw i lawr a'u clymu i'ch dwylo fel arwydd. Clymwch nhw ar eich talcen i'ch atgoffa, ac ysgrifennwch nhw ar eich drysau a'ch gatiau.

5. Deuteronomium 11:19 Dysgwch nhw i'ch plant, gan siarad amdanyn nhw pan fyddwch chi'n eistedd gartref ac wrth gerdded ar hyd y ffordd, pan fyddwch chi'n gorwedd a phan fyddwch chi'n codi.

Gallant geisio ffitio i mewn gyda thyrfa ddrwg a chael eu harwain ar gyfeiliorn.

6. 1 Corinthiaid 15:33 Peidiwch â chael eich twyllo: “Y mae cwmni drwg yn llygru moesau da.”

7. Salm 1:1-5 Mor fendithiol yw'r sawl, nad yw'n cymryd cyngor y drygionus, nad yw'n sefyll ar y llwybr gyda phechaduriaid, ac nad yw'n eistedd yn sedd y gwatwarwyr . Ond y mae yn ymhyfrydu yng nghyfarwyddyd yr Arglwydd, ac yn myfyrio yn ei addysg ddydd a nos. Bydd fel coeden wedi'i phlannu ganffrydiau o ddŵr, yn cynnyrch ei ffrwyth yn ei dymor, ac nad yw ei dail yn gwywo. Bydd yn ffynnu ym mhopeth a wna. Ond nid felly y mae gyda'r drygionus. Maen nhw fel us y mae'r gwynt yn chwythu i ffwrdd. Felly ni chaiff y drygionus ddianc rhag barn, ac ni chaiff pechaduriaid le yng nghynulliad y cyfiawn.

8. Diarhebion 13:19-21 Y mae hiraeth cyflawn yn felys i'r enaid, ond y mae osgoi drygioni yn ffiaidd i'r ffôl. Y mae'r un sy'n cadw cwmni i'r doeth yn dod yn ddoeth, ond y mae cydymaith ffyliaid yn dioddef niwed. Mae trychineb yn erlid y pechadurus, ond bydd da yn gwobrwyo'r cyfiawn.

Mewn ysgolion cyhoeddus dysgir esblygiad a thwyll arall i blant.

9. Colosiaid 2:6-8 Felly felly, yn union fel y derbyniasoch Grist Iesu yn Arglwydd, parhewch i fyw eich bywydau ynddo, wedi eich gwreiddio a'ch adeiladu ynddo ef, wedi eich cryfhau yn y ffydd fel chwithau. wedi eu dysgu, ac yn orlawn o ddiolchgarwch. Gwyliwch rhag i neb eich cymryd yn gaeth trwy athroniaeth wag a thwyllodrus, sy'n dibynnu ar draddodiad dynol a grymoedd ysbrydol elfennol y byd hwn yn hytrach nag ar Grist.

10. 1 Timotheus 6:20 Timothy, gochel yr hyn a ymddiriedwyd i ti. Osgoi trafodaethau a gwrthddywediadau dibwrpas yr hyn a elwir yn anghywir yn wybodaeth.

Gweld hefyd: 22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ddisgyblaeth (Gwneud Disgyblion)

11. 1 Corinthiaid 3:18-20 Peidiwch â thwyllo neb ei hun. Os oes unrhyw un ohonoch yn meddwl ei fod yn ddoeth yn ffyrdd y byd hwn, rhaid iddo ddodffwl i ddod yn wir ddoeth. Oherwydd y mae doethineb y byd hwn yn nonsens yng ngolwg Duw. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, “Mae'n dal y doethion â'u twyll eu hunain,” a thrachefn, “Mae'r Arglwydd yn gwybod bod meddyliau'r doethion yn ddiwerth.”

Gweddïwch am ddoethineb

12. Iago 1:5 Os oes gan unrhyw un ohonoch ddiffyg doethineb, dylech ofyn i Dduw, sy'n rhoi'n hael i bawb heb ganfod bai, ac mae'n yn cael ei roi i chi.

13. Diarhebion 2:6-11  Oherwydd yr Arglwydd sy'n rhoi doethineb, ac o'i enau ef y daw gwybodaeth a deall. Y mae'n codi doethineb cadarn i'r uniawn, ac yn darian i'r rhai sy'n rhodio mewn uniondeb, yn gwarchod llwybrau'r cyfiawn ac yn amddiffyn ffordd ei ffyddloniaid. Yna byddwch chi'n deall beth sy'n iawn, yn gyfiawn, ac yn unionsyth - pob llwybr da. Oherwydd daw doethineb i mewn i'ch calon, a bydd gwybodaeth yn ddymunol i'ch enaid. Bydd disgresiwn yn eich amddiffyn; bydd deall yn gwylio drosoch

Atgofion

14. 2 Timotheus 3:15-16 a sut o'ch plentyndod yr ydych wedi dod yn gyfarwydd â'r ysgrifau sanctaidd, sy'n gallu gwna di yn ddoeth er iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Y mae yr holl Ysgrythyr wedi ei hanadlu allan gan Dduw, ac yn fuddiol er dysgeidiaeth, er cerydd, i gywiro, ac i hyfforddi mewn cyfiawnder.

15. Salm 127:3-5 Rhodd oddi wrth yr Arglwydd yw plant; croth gynhyrchiol, gwobr yr Arglwydd. Fel saethau yn llaw rhyfelwr, felly hefyd planta aned yn ystod ei ieuenctid. Mor fendithiol yw y dyn y mae ei grynu yn llawn o honynt ! Ni fydd arno gywilydd wrth iddynt wynebu eu gelynion wrth borth y ddinas.

Bonws

Effesiaid 6:1-4 Chlant, ufuddhewch i'ch rhieni yn yr Arglwydd, oherwydd dyma'r peth iawn i'w wneud. “Anrhydedda dy dad a'th fam…” (Gorchymyn pwysig iawn gydag addewid yw hwn.) “…er mwyn iddo fynd yn dda i ti, ac i ti gael bywyd hir ar y ddaear.” Dadau, peidiwch â chythruddo eich plant, ond dygwch hwynt i fyny trwy eu hyfforddi a'u cyfarwyddo am yr Arglwydd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.