15 důležitých biblických veršů o modlitbě ke svatým

15 důležitých biblických veršů o modlitbě ke svatým
Melvin Allen

Biblické verše o modlitbě ke svatým

Modlit se k Marii a jiným mrtvým svatým není biblické a modlit se k někomu jinému než k Bohu je modloslužba. Klanět se soše nebo obrazu a modlit se k nim je zlé a Písmo to zakazuje. Někteří katolíci při konfrontaci říkají, že se k nim nemodlíme, ale prosíme je, aby se za nás modlili. Mluvil jsem s katolíky, kteří mi skutečně řekli, že se modlí přímo k Marii.

Nikde v Písmu není řečeno, že se modlíte k mrtvým svatým. Nikde v Písmu není řečeno, že žádáte mrtvé svaté, aby se za vás modlili.

Viz_také: Jen Bůh mě může soudit - význam (Tvrdá biblická pravda)

Nikde není řečeno, že se lidé v nebi budou modlit za lidi na zemi. Živí křesťané na zemi se za vás mohou modlit, ale mrtví lidé se za vás k Bohu modlit nebudou a vy nemůžete najít žádnou pasáž, která by to ospravedlňovala.

Viz_také: 25 krásných biblických veršů o polních liliích (Údolí)

Proč se modlit k mrtvým, když se můžeš modlit k Bohu? Modlit se k Marii je hrozné a zlé, ale katolíci dokonce uctívají Marii víc než Ježíše.

Pán se o svou slávu s nikým dělit nebude. Udělají všechno pro to, aby ospravedlnili vzpouru , ale katolicismus i nadále přivádí mnoho lidí na cestu do pekla.

Salve Regina (Buď pozdravena, svatá Královno) Rouhání.

"( Zdrávas, svatá Královno, Matko milosrdenství, náš život, naše sladkost a naše naděje ). K tobě voláme, ubohé vyhnané děti Evy, k tobě vysíláme své vzdechy, truchlíme a pláčeme v tomto slzavém údolí. Obrať tedy, nejmilostivější ochránkyně, k nám své milosrdné oči a po tomto našem vyhnanství nám ukaž požehnaný plod svého lůna, Ježíše. Ó milostivá, ó milující, ó sladká Panno Maria!" (Mt 24,7).

Jediným prostředníkem je Ježíš.

1. Timoteovi 2:5 Bůh je jeden. Je také jeden prostředník mezi Bohem a lidmi - člověk, Mesiáš Ježíš. - ( Je Ježíš Bůh nebo Syn Boží ?)

2. Židům 7:25 Proto je také schopen zachránit až do konce ty, kdo skrze něj přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.

3. Jan 14,13-14 A o cokoli budete prosit v mém jménu, to učiním, aby Otec byl oslaven v Synu. Budete-li o cokoli prosit v mém jménu, učiním to.

Modlitba je uctívání. Anděl řekl: "Ne! Uctívejte Boha, ne mě." Petr řekl: "Vstaň." "Ne," řekl Petr.

4. Zjevení 19,10 Tehdy jsem se poklonil andělovi k nohám, abych se mu poklonil, ale on mi řekl: "Nepoklaněj se mi! Jsem služebník jako ty a tvoji bratři a sestry, kteří mají poselství o Ježíši. Klaněj se Bohu, protože poselství o Ježíši je duch, který dává všechna proroctví.

5. Sk 10,25-26 Když Petr vstoupil, Kornélius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a klaněl se mu. Petr mu však pomohl vstát a řekl: "Vstaň, já jsem také jenom člověk." Kornélius mu odpověděl: "Vstaň!

Modloslužba Marie v katolické církvi.

6. 2 Paralipomenon 33:15 Odstranil cizí bohy a modly z Hospodinova domu i všechny oltáře, které postavil na hoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě, a vyhnal je z města.

7. Leviticus 26:1 Nebudete si dělat modly ani rytiny, nebudete si vztyčovat stálé obrazy a nepostavíte si ve své zemi žádný kamenný obraz, abyste se mu klaněli, neboť já jsem Hospodin, váš Bůh.

Písmo nikdy neříká, že byste se měli modlit k mrtvým lidem nebo žádat mrtvé lidi, aby se za vás modlili.

8. Matouš 6,9 Modlete se tedy takto: " Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se tvé jméno.".

9. Filipským 4,6 O nic se nestarejte, ale ve všem se modlete a proste s díkůvzdáním, ať jsou vaše prosby oznámeny Bohu.

10. Pláč 3,40-41 Zkoumejme a zkoumejme své cesty a vraťme se k Hospodinu! Pozvedněme svá srdce a ruce k Bohu v nebi.

Mluvení s mrtvými je v Písmu vždy spojeno s čarodějnictvím.

11. 3. Mojžíšova 20,27 "Muži a ženy mezi vámi, kteří se chovají jako média nebo se radí s duchy mrtvých, musí být usmrceni ukamenováním. Jsou vinni smrtelným zločinem."

12. Deuteronomium 18,9-12 Až vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš se učit dělat podle ohavností těch národů. Nenajde se mezi tebou nikdo, kdo by nechal svého syna nebo svou dceru projít ohněm, kdo by používal věštění, pozorování časů, zaklínače nebo čarodějnice. Ani zaklínač nebo obcování se známými duchy,nebo čaroděj či nekromant. Všichni, kdo to dělají, jsou totiž Hospodinu ohavní a pro tyto ohavnosti je Hospodin, tvůj Bůh, od tebe vyžene.

Připomínky

13. Jan 14,6 Ježíš mu řekl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." A tak se mu dostalo odpovědi: "Já jsem ten, kdo přichází k Otci."

14. 1 Jan 4,1 Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, zda jsou od Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.

15. Matouš 6,7 A když se modlíte, nehromaďte prázdné fráze jako pohané, protože si myslí, že budou vyslyšeni pro svou mnohomluvnost.

Bonus

2. Timoteovi 4,3-4 Přijde totiž čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale podle svých vlastních žádostí si budou hromadit učitele, kteří budou mít svrbící uši, a odvrátí své uši od pravdy a obrátí se k bájím.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.