20 povzbudivých biblických veršů o odchodu do důchodu

20 povzbudivých biblických veršů o odchodu do důchodu
Melvin Allen

Co říká Bible o odchodu do důchodu?

Při rozhodování o odchodu do důchodu vždy dávejte přednost Bohu, abyste se mohli moudře rozhodnout. Když nakonec odejdete do důchodu, pamatujte, že Bůh je vždy s vámi, aby vám pomáhal a povzbuzoval vás. I když odejdete do důchodu, být křesťanem a sloužit Kristu nikdy nepřestane.

Je mnoho lidí, kteří odcházejí do důchodu a po zbytek života využívají veškerý volný čas k tomu, aby hráli golf a celý den se dívali na televizi a mluvili o věcech, které dříve dělali pro Krista. Bůh vás nenechal žít tak dlouho, abyste mohli celý den hrát golf. Využívejte svůj volný čas ke službě Bohu a k rozvoji jeho království. Pokud znáte někoho, kdo odchází do důchodu, použijte prosím tato Písma na přání k důchodu.

Šediny jsou korunou slávy

1. Přísloví 16,31 Šediny jsou korunou slávy; získávají se spravedlivým životem.

2. Přísloví 20,29 Chloubou mladých mužů je jejich síla, šediny jsou nádherou starců.

Bůh má se staršími křesťany plány

3. Jeremiáš 29,11 Vždyť já znám plány, které mám s vámi ," prohlašuje Hospodin, "plány, které vám mají prospět a ne uškodit, plány, které vám mají dát naději a budoucnost. (Boží plán, biblické verše)

4. Římanům 8,28-30 A víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru. Neboť koho předurčil, toho také předurčil, aby byl připodobněn obrazu jeho Syna, aby byl prvorozený mezi mnoha bratry. A koho předurčil, toho také povolal, koho povolal, toho také ospravedlnil a koho ospravedlnil,ty také oslavil.

5. Filipským 1,6 A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, ho dovede do konce v den Ježíše Krista.

Bůh tě neopustí ani ve vyšším věku.

6. Žalm 71,16-19 Pane Bože, přijdu v síle tvých mocných činů a budu vzpomínat na tvou spravedlnost - na tvou jedinou. Bože, ty jsi mě učil od mládí, a tak stále hlásám tvé úžasné činy. Také když dosáhnu stáří a budu mít šedivé vlasy, Bože, neopouštěj mě, dokud nebudu hlásat tvou moc tomuto pokolení a tvou sílu příštímu. Tvé mnohé spravedlivé činy, Bože, jsouskvělé .

7. Žalm 71,5-9 Neboť ty jsi má naděje, Pane Bože, má jistota od mládí. Na tobě jsem závisel od narození, když jsi mě vyvedl z matčina lůna, tebe ustavičně chválím. Mnohým jsem se stal příkladem, že jsi mé pevné útočiště. Má ústa jsou denně naplněna tvou chválou a tvou nádherou. Neodhazuj mě, až zestárnu, neopouštěj mě, až mi dojdou síly.

Viz_také: Medi-Share vs Liberty HealthShare: 12 rozdílů (snadné)

Bůh je s vámi

8. Izajáš 46,4-5 Až do tvého stáří , já jsem ten, který tě ponese, dokud nepřijdou tvé šediny. Já jsem ten, který stvořil, a já ponesu, já jsem ten, který ponese a zachrání. "S kým mě chceš srovnávat, považovat mě za sobě rovného nebo mě přirovnávat, abych byl srovnáván?

9. Genesis 28,15 Já jsem s tebou a budu tě střežit, kamkoli půjdeš , a přivedu tě zpět do této země. Neopustím tě, dokud nesplním, co jsem ti slíbil."

Viz_také: 15 důležitých biblických veršů o předvádění se

10. Jozue 1,9 Nepřikázal jsem ti snad? Buď silný a statečný. Neboj se, nezoufej, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou, kamkoli půjdeš." (Verše o strachu v Bibli)

11. Izaiáš 42,1 "Zde je můj služebník, kterého podpírám, můj vyvolený, v němž mám zalíbení; vložím na něj svého Ducha a on přinese národům spravedlnost.

Žijte dál pro Krista a pomáhejte druhým

12. Galatským 6,9-10. Neunavujme se v konání dobra, neboť v pravý čas sklidíme úrodu - pokud se nevzdáme. Kdykoli tedy máme příležitost, cvičme se v konání dobra všem, zvláště rodině víry.

13. 1. Timoteovi 6,11-12. Ty však, Boží muži, musíš od toho všeho utíkat. Místo toho usiluj o spravedlnost, zbožnost, věrnost, lásku, vytrvalost a mírnost. Bojuj dobrý boj za víru. Drž se věčného života, k němuž jsi byl povolán a o němž jsi vydal dobré svědectví před mnoha svědky.

14. Filipským 3,13-14 Bratři, nemyslím si, že bych si to přivlastnil. Ale jedno si přivlastňuji: zapomínaje na to, co je vzadu, a napínaje se k tomu, co je přede mnou, tíhnu k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.

15. Skutky 20,24 Svůj život však nepovažuji za nic cenného ani za drahocenný pro sebe, jen kdybych mohl dokončit svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, abych svědčil o evangeliu Boží milosti.

Práce pro Boha ve vysokém věku

16. Jozue 13,1-3 Když Jozue zestárl a dožil se mnoha let, Hospodin mu řekl: "Jsi starý a dožil ses mnoha let, ale velká část země ještě zbývá k obsazení. Toto území zbývá: všechny filištínské kraje včetně všech gešurských držav od Šíoru na východ od Egypta až k hranici Ekronu na severu (který je považován za součást Kanaánu). Patří sem ipět filištínských vládců: Gázijci, Ašdóďané, Aškelonci, Gítejci, Ekróňané a Avvijci.

Příklady odchodu do důchodu v Bibli

17. Numeri 8,24-26 "Pokud jde o potomka Léviho, který je starší 25 let, má nastoupit do služby na určeném místě setkávání, ale počínaje 50. rokem věku má odejít ze služby a nemá již pracovat. Může sloužit svým bratřím u Stanu setkávání tím, že drží stráž, ale nemá se zapojovat do služby. Takto se máš chovat vůčipovinnosti potomků Léviho."

Připomínka

18. Přísloví 16,3 Svěř své jednání Hospodinu , a tvé plány se zdaří.

19. Titovi 2,2-3 Starší muži mají být střízliví, vážní, rozumní a pevní ve víře, lásce a vytrvalosti. Stejně tak starší ženy mají svým chováním projevovat úctu k Bohu. Nemají být klevetnice ani závislé na alkoholu, ale mají být příkladem dobroty.

20. Římanům 12,2 Nepřizpůsobujte se tomuto světu , ale neustále se proměňujte obnovou své mysli, abyste dokázali určit, co je Boží vůle - co je správné, příjemné a dokonalé.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.