20 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ymddeoliad

20 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ymddeoliad
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ymddeoliad?

Wrth benderfynu ymddeol, rhowch Dduw yn gyntaf bob amser i wneud penderfyniadau doeth. Pan fyddwch chi'n ymddeol o'r diwedd cofiwch fod Duw bob amser gyda chi i'ch helpu a'ch annog. Er eich bod chi'n ymddeol o'ch swydd mae bod yn Gristion a gwasanaethu Crist byth yn stopio.

Mae yna lawer o bobl sy'n ymddeol ac am weddill eu hoes maen nhw'n defnyddio eu holl amser rhydd i chwarae golff a gwylio'r teledu drwy'r dydd ac maen nhw'n siarad am y pethau roedden nhw'n arfer eu gwneud dros Grist. Ni adawodd Duw ichi fyw'n ddigon hir fel y gallwch chwarae golff trwy'r dydd. Defnyddiwch eich amser rhydd i wasanaethu Duw a hyrwyddo Ei deyrnas. Os ydych yn adnabod rhywun yn ymddeol defnyddiwch yr Ysgrythurau hyn ar gyfer cardiau ymddeol.

Gwallt llwyd yn goron gogoniant

1. Diarhebion 16:31 Mae gwallt llwyd yn goron o ogoniant. gogoniant ; fe'i hennillir mewn bywyd cyfiawn.

2. Diarhebion 20:29 Gogoniant dynion ifanc yw eu cryfder, gwallt llwyd yn ysblander yr hen.

Mae gan Dduw gynlluniau ar gyfer Cristnogion hŷn

3. Jeremeia 29:11 Oherwydd gwn am y cynlluniau sydd gennyf ar eich cyfer chi,” medd yr ARGLWYDD , “yn bwriadu eich llwyddo ac i beidio â'ch niweidio, mae cynlluniau i roi gobaith a dyfodol i chi. (cynllun Duw adnodau o’r Beibl)

4. Rhufeiniaid 8:28-30 A gwyddom fod pob peth yn cydweithio er daioni i’r rhai sy’n caru Duw, i’r rhai sy’n cael eu galw yn ôl Duw. Ei ddiben. Am yr hwn y gwyddai efe, efe hefyd a ragflaenodd gael ei gydffurfio â delwei Fab ef, fel y byddai efe y cyntafanedig ym mysg brodyr lawer. A'r rhai a ragordeiniodd efe, y rhai hyn hefyd a alwodd efe; yr hwn a alwodd Efe, y rhai hyn hefyd a gyfiawnhaodd ; a'r rhai a gyfiawnhaodd Efe, y rhai hyn hefyd a ogoneddodd.

5. Philipiaid 1:6 Ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch, ei gwblhau yn nydd Iesu Grist.

Gweld hefyd: 25 Prif Adnod y Beibl Am Hyder Yn Nuw (Cryfder)

Nid yw Duw yn eich gadael yn eich henaint

6. Salm 71:16-19 Arglwydd Dduw, fe ddof yn nerth dy nerthol weithredoedd, gan gofio dy gyfiawnder - eiddot ti yn unig. Dduw, dysgaist fi o'm hieuenctid, felly rwy'n dal i ddatgan dy weithredoedd anhygoel. Hefyd, pan fydda i’n henaint a chael gwallt llwyd, Dduw, paid â’m gadael, nes i mi ddatgan dy allu i’r genhedlaeth hon a’th nerth i’r genhedlaeth nesaf. Mawr yw dy weithredoedd cyfiawn di, Dduw.

Gweld hefyd: 10 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Ynghylch Bod yn Llawr Chwith

7. Salm 71:5-9 Canys ti yw fy ngobaith, Arglwydd Dduw, fy niogelwch er pan oeddwn yn ifanc. Roeddwn i'n dibynnu arnat ti ers fy ngeni, pan ddaethost â mi o groth fy mam; Rwy'n eich canmol yn barhaus. Yr wyf wedi dod yn esiampl i lawer mai ti yw fy noddfa gref. Fy ngenau a lenwir â'th foliant a'th ysblander beunydd. Paid â'm taflu i ffwrdd pan fyddaf yn hen; paid â'm gadael pan fydd fy nerth yn methu.

Duw sydd gyda chwi

8. Eseia 46:4-5 Hyd yn oed hyd eich henaint, myfi yw'r un, a byddaf yn eich cario hyd eich oed. blew llwyd yn dod. Myfi sydd wedi creu, a myfi a fyddcario, a myfi sydd yn dwyn ac yn achub. “I bwy y cymherwch fi, a'm cyfrif yn gyfartal, neu'n fy nghyffelybu, fel y'm cymherir?

9. Genesis 28:15 Yr wyf fi gyda chwi, ac a wyliaf arnoch lle bynnag yr ewch, ac fe'ch dychwelaf i'r wlad hon. Ni adawaf di nes imi wneud yr hyn a addewais i ti.”

10. Josua 1:9 Onid wyf fi wedi gorchymyn ichi? Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Paid ag ofni; peidiwch â digalonni, oherwydd bydd yr ARGLWYDD eich Duw gyda chi ble bynnag yr ewch.” (Adnodau ofnus yn y Beibl)

11. Eseia 42:1 “Dyma fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fy etholedig, yr wyf yn ymhyfrydu ynddo; Rhoddaf fy Ysbryd arno, a bydd yn dwyn cyfiawnder i'r cenhedloedd.

Daliwch fyw i Grist a helpu eraill

12. Galatiaid 6:9-10 Peidiwch â blino gwneud yr hyn sy'n dda, oherwydd ar yr amser iawn fe wnawn ni medi cynhaeaf - os nad ydym yn rhoi'r gorau iddi. Felly, pryd bynnag y cawn ni’r cyfle, gadewch i ni ymarfer gwneud daioni i bawb, yn enwedig i deulu’r ffydd.

13. 1 Timotheus 6:11-12 Ond rhaid i ti, ŵr Duw, ffoi oddi wrth yr holl bethau hyn. Yn hytrach, rhaid i chwi ddilyn cyfiawnder, duwioldeb, ffyddlondeb, cariad, dygnwch, ac addfwynder. Ymladd y frwydr dda dros y ffydd. Daliwch eich gafael yn y bywyd tragwyddol, yr hwn y'ch galwyd iddo, ac y rhoddasoch dystiolaeth dda amdano gerbron llawer o dystion.

14. Philipiaid 3:13-14 Frodyr, nid wyf yn ystyriedfy mod wedi ei wneud yn fy mhen fy hun. Ond un peth dw i'n ei wneud: gan anghofio'r hyn sydd y tu ôl a phwyso ymlaen at yr hyn sydd o'm blaenau, rwy'n pwyso ymlaen at y nod am wobr galwad i fyny Duw yng Nghrist Iesu.

15. Actau 20:24 Ond nid wyf yn cyfrif fy mywyd o unrhyw werth nac yn werthfawr i mi fy hun, os yn unig y caf orffen fy nghwrs a'r weinidogaeth a dderbyniais gan yr Arglwydd Iesu, i dystio i'r Arglwydd Iesu. efengyl gras Duw.

Gwneud gwaith dros Dduw mewn henaint

16. Josua 13:1-3  Wedi i Josua heneiddio, wedi byw am lawer o flynyddoedd, dywedodd yr Arglwydd wrtho, “Rydych chi'n hen ac wedi byw am flynyddoedd lawer, ond mae llawer o'r tir i'w feddiannu o hyd. Erys y diriogaeth hon: holl ranbarthau'r Philistiaid, gan gynnwys holl ddaliadau'r Geshuriaid o'r Shihor dwyrain yr Aifft cyn belled â ffin Ecron i'r gogledd (a ystyrir yn rhan o Ganaan). Mae hyn yn cynnwys pum tywysog y Philistiaid, y Gasiaid, yr Asdodiaid, yr Asceloniaid, y Gethiaid, yr Ecroniaid, a'r Affiaid.

Enghreifftiau o ymddeoliad yn y Beibl

17. Numeri 8:24-26 “Yn awr, am un o ddisgynyddion Lefi sy'n 25 oed a throsodd, y mae i ddod i mewn. gweithio yn y gwasanaeth yn y man cyfarfod penodedig, ond gan ddechrau yn 50 oed, mae i ymddeol o wasanaeth ac nid yw i weithio mwyach. Gall weinidogaethu i'w frodyr ym Mhabell y Cyfarfod trwy gadw gwyliadwriaeth, ond nid yw i ymgymeryd agwasanaeth. Dyma sut yr ydych i weithredu mewn perthynas â rhwymedigaethau disgynyddion Lefi.”

Atgof

18. Diarhebion 16:3 Rho dy weithredoedd i'r ARGLWYDD, a bydd dy gynlluniau yn llwyddo.

19. Titus 2:2-3 Mae dynion hŷn i fod yn sobr, yn ddifrifol, yn synhwyrol, ac yn gadarn mewn ffydd, cariad, a dygnwch. Yn yr un modd, mae merched hŷn i ddangos eu parch at Dduw trwy eu hymddygiad. Nid clecs nac yn gaeth i alcohol y maent i fod, ond i fod yn esiamplau o ddaioni.

20. Rhufeiniaid 12:2 Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond yn wastadol gael ei drawsnewid trwy adnewyddiad eich meddyliau er mwyn i chi allu penderfynu beth yw ewyllys Duw - beth sy'n briodol, yn bleserus, ac yn perffaith.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.