22 povzbudivých biblických veršů o opuštění

22 povzbudivých biblických veršů o opuštění
Melvin Allen

Biblické verše o opuštění

Ježíš, který je Bůh v těle, řekl: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Každý křesťan prochází obdobími, kdy má pocit, že ho Bůh opustil. Máme pocit, že nás opustil. Myslíme si, že se na nás zlobí. Modlíme se a modlíme, a stále nic. Když poprvé vložíte svou důvěru v Krista, abyste byli spaseni, cítíte se napumpovaní. Máte radost. Cítíte blízké spojení s Bohem a pak, jak časemse zdá, jako by se Bůh vzdálil. Když plníte Boží vůli, projdete zkouškami.

Často se stává, že nevidíte, co Bůh dělá, ale někdy ano. Radujte se z toho, že se k Bohu modlíte víc než kdy jindy. Opravdu vidíte, že bez Krista nemáte nic. Držte se Krista a stůjte pevně ve víře! Bůh bude ve vašem životě působit pro vaše dobro a pro své dobré záměry. Nebudete procházet zkouškami věčně. Nikdo neřekl, že křesťanský život bude snadný.

Zeptejte se Davida, Joba, Pavla. Budete procházet zkouškami, ale můžete si být jisti, že Bůh nelže. Jestliže řekl, že vás neopustí, pak bez ohledu na to, jak špatná se může zdát vaše situace, vás neopustí.

Důvěřujte mu a vězte, že vás miluje, a pamatujte, že všechno napomáhá k dobrému. V životě, kdy vás všichni ostatní opustí, Bůh nikdy. Neustále budujte svůj modlitební život a vylévejte mu své srdce. On vám pomůže a vy uvidíte Pánovu dobrotu.

Křesťanské citáty o opuštění

"I pro zoufalce se najdou slabé chvilky. Bůh ani je najednou neopustí." Richard Cecil

"Bez ohledu na to, jaké bouři čelíte, musíte vědět, že vás Bůh miluje. Neopustil vás." Franklin Graham

Viz_také: 35 povzbudivých citátů o tom, jak být svobodný a šťastný

"Bůh nikdy nespěchá, ale nikdy nepřijde pozdě."

"I když je můj život těžký a čelím těžkým problémům, můj Bůh mě nikdy neopustí."

"Bůh tě nepřivedl tak daleko, aby tě opustil."

Jak se někdy můžeme cítit

1. Pláč 5,19-22 " Ty, Hospodine, vládneš navěky, tvůj trůn trvá z pokolení na pokolení. Proč na nás stále zapomínáš, proč nás tak dlouho opouštíš? Navrať nás k sobě, Hospodine, ať se vrátíme, obnov naše dny jako za starých časů, pokud jsi nás zcela nezavrhl a nezhněval ses na nás nad míru."

Zkoušky jsou pro vaše dobro

2. Jakub 1,2-4 "Považujte to za čistou radost, bratři moji, když jste vystaveni různým zkouškám, protože víte, že zkouška vaší víry plodí vytrvalost. Ale musíte nechat vytrvalost, aby se plně projevila, abyste byli zralí a úplní a nic vám nechybělo."

3. 1 Petr 1,6-7 "Z čehož se velice radujete, ačkoli nyní, je-li třeba, jste na čas v těžkostech skrze různá pokušení, aby zkouška vaší víry, která je mnohem dražší než zlato, jež se kazí, i když je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, cti a slávě při zjevení Ježíše Krista."

4. Římanům 5,3-5 "A nejen to, my se radujeme i ze svých soužení, protože víme, že soužení plodí vytrvalost, vytrvalost plodí osvědčený charakter a osvědčený charakter plodí naději. Tato naděje nás nezklame, protože Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán."

5. Filipským 2,13 "Vždyť je to Bůh, kdo ve vás působí , který vás uschopňuje k touze i k uskutečňování svého dobrého záměru".

Bůh tě neopustil

Možná se vám v životě stane, že se vám bude zdát, že vás opustil, ale On své děti nikdy neopustí.

6. Izajáš 49,15-16 "Což může žena zapomenout na své kojené dítě, aby se neslitovala nad synem svého lůna?" "Ano, mohou zapomenout, ale já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě na dlaně svých rukou, tvé hradby jsou stále přede mnou."

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o ctnostné ženě (Přísloví 31)

7. Žalm 27,10 "I když mě můj otec a má matka opustili, Hospodin mě shromažďuje."

8. Žalm 9,10-11 " Ti, kdo znají tvé jméno, ti budou důvěřovat, neboť jsi neopustil ty, kdo tě hledají, Hospodine. Zpívejte chválu Hospodinu, který přebývá na Sijónu, mezi národy hlásejte jeho mocné činy." (Ž 9,10-11).

9. Jozue 1,9 "Přikázal jsem ti to, viď? Buď silný a odvážný. Neboj se a nezoufej, protože Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, ať jdeš kamkoli."

10. Židům 13,5-6 "Chraňte svůj život před láskou k penězům. A buďte spokojeni s tím, co máte. Bůh řekl: "Nikdy tě neopustím, nikdy od tebe neuteču." Můžeme se tedy cítit jistě a říkat: "Hospodin je můj pomocník, nebudu se bát. Lidé mi nemohou nic udělat." Vždyť je to tak.

11. Žalm 37,28 "Vskutku, Hospodin miluje spravedlnost a své zbožné neopustí. Ti jsou navěky v bezpečí, ale bezbožní budou vyhnáni a potomci bezbožných budou vyhlazeni."

12. 3. Mojžíšova 26,44 "Přesto je však, dokud budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu ani si je neznechutim, abych je zahubil a zrušil svou smlouvu s nimi, neboť já jsem Jahve, jejich Bůh."

Ježíš se cítil opuštěný

13. Marek 15,34 "Ve tři hodiny pak Ježíš zvolal mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachthani?", což znamená "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?".

14. Žalm 22,1-3 " Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, proč jsi tak daleko od mé záchrany, od slov mého sténání? Bože můj, volám ve dne, ale neodpovídáš, v noci, ale nenacházím klid. Ty jsi však svatý, trůníš na chvále Izraele." (Ž 22,1-3).

David se cítil opuštěný

15. Žalm 13,1-2 " Jak dlouho, Hospodine, zapomeneš na mne navždy, jak dlouho budeš přede mnou skrývat svou tvář, jak dlouho se budu muset radit ve své duši a po celý den mít v srdci zármutek, jak dlouho se bude můj nepřítel nade mnou vyvyšovat?"

Jan Křtitel se cítil Bohem opuštěný

16. Matouš 11,2-4 "Jan Křtitel, který byl ve vězení, uslyšel o všech věcech, které Mesiáš dělal. Poslal tedy své učedníky, aby se Ježíše zeptali: "Jsi Mesiáš, kterého jsme očekávali, nebo máme dál hledat někoho jiného?" Ježíš jim řekl: "Vraťte se k Janovi a řekněte mu, co jste slyšeli a viděli." Ježíš jim odpověděl: "Jděte zpátky k Janovi a řekněte mu, co jste slyšeli a viděli."

Důvěřujte Bohu, ne okolnostem.

17. Přísloví 3,5-6: "Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum. Na všech svých cestách ho uznávej a on ti urovná stezky."

Nikdy nepřestávejte volat k Bohu.

18. Žalm 71,9-12 " Neodmítej mě v mém stáří! Když mi dojdou síly, neopouštěj mě! Vždyť o mně mluví moji nepřátelé, ti, kdo čekají na příležitost, aby mě zabili, osnují můj konec. Říkají: "Bůh ho opustil. Utíkej a chyť ho, protože není nikoho, kdo by ho zachránil!" Bože, nezůstávej daleko ode mě! Bože můj, pospěš mi na pomoc!"

19. Jeremiáš 14,9 "Jsi také zmatený? Je náš mistr bezmocný, aby nás zachránil? Jsi tady mezi námi, Pane, jsme známí jako tvůj lid. Prosím, neopouštěj nás teď!"

20. 1 Petr 5,6-7 "A Bůh vás v pravý čas povýší, když se pokoříte pod jeho mocnou rukou a všechny své starosti vložíte na něj, protože on se o vás stará."

Připomínky

21. Římanům 8,35-39 "Může nás něco oddělit od Kristovy lásky? Mohou nás od jeho lásky oddělit potíže, problémy nebo pronásledování? Když nebudeme mít co jíst nebo co si obléci, když nám bude hrozit nebezpečí, nebo dokonce smrt, oddělí nás to od jeho lásky? Jak říká Písmo: "Pro vás jsme stále v nebezpečí smrti. Lidé si myslí, že nemáme větší cenu než ovce, které mají být zabity." Ale ve všech těchto potížích mámeúplné vítězství skrze Boha, který nám prokázal svou lásku. Ano, jsem si jist, že nás nic nemůže oddělit od Boží lásky - ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládnoucí duchové. Jsem si jist, že nic nyní, nic v budoucnosti, žádné mocnosti, nic nad námi ani pod námi - nic v celém stvořeném světě - nás nikdy nebude moci oddělit od lásky, kterou nám Bůh prokázal v Kristu Ježíši, našem Pánu."

22. 2. Korintským 4,8-10 " V každém ohledu jsme souženi, ale ne zdrceni, zklamáni, ale ne zoufalí , pronásledováni, ale ne opuštěni, sraženi, ale ne zničeni. Stále nosíme na svých tělech Ježíšovu smrt, aby se na našich tělech zřetelně projevil Ježíšův život".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.