25 důležitých biblických veršů o dokonalosti (být dokonalý)

25 důležitých biblických veršů o dokonalosti (být dokonalý)
Melvin Allen

Co říká Bible o dokonalosti?

V celém Písmu Bůh říká, abychom byli dokonalí. On je měřítkem dokonalosti. Mnozí se snaží usilovat o perfekcionismus, ale žalostně selhávají. Všichni jsme zhřešili. Bůh má plné právo uvrhnout každého na věčnost do pekla a měl by to udělat. Ale ze své velké lásky k nám přivedl svého dokonalého Syna, aby se stal dokonalým za nás. Naše nedokonalost nás vede k evangeliu Ježíše Krista.

V Ježíši náš dluh za hřích zmizel a my jsme se stali právoplatnými spolubratry Boha. Křesťané nemusí pro své spasení pracovat. Spasení je Boží dar zdarma. Bůh ve věřících působí, aby v nich přinesl ovoce.

Je to Bůh, kdo člověka mění. Nemůžeme ztratit své spasení a nemusíme poslouchat, abychom si ho udrželi.

Posloucháme, protože nás Kristus zachránil. Posloucháme, protože jsme za Krista vděční a chceme ho uctít svým životem.

Důkazem pravé víry v Krista je to, že člověk bude pokračovat vpřed a přinášet dobré ovoce, protože Bůh působí.

Křesťanské citáty o dokonalosti

"Boží vůle možná není dokonalostí života pravého věřícího, ale je jeho směrem." John MacArthur

V tom je právě dokonalost člověka, že dokáže odhalit své vlastní nedokonalosti." Augustin

"Vášeň pohání dokonalost." Rick Warren

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o připravenosti

"Být křesťanem vyžaduje neustálý pokrok, ne dokonalost."

"Pro Ježíše nebyl křesťanský život o tom být dokonalý, ale o tom být zdokonalován."

"Jsem křesťan! Nejsem dokonalý, dělám chyby, dělám průšvihy, ale Boží milost je větší než moje hříchy."

"Bůh nehledá dokonalé lidi. Hledá lidi, kteří k němu mají dokonalé srdce."

"Náš pokoj a důvěru nemáme nacházet ve své empirické svatosti, ani v pokroku na cestě k dokonalosti, ale v cizí spravedlnosti Ježíše Krista, která zakrývá naši hříšnost a jediná nás činí přijatelnými před svatým Bohem." Donald Bloesch

"Absolutní dokonalost nepatří ani člověku, ani andělům, ale jedině Bohu."

"Jediné úžasné tajemství svatého života nespočívá v napodobování Ježíše, ale v tom, že nechám Ježíšovy dokonalosti, aby se projevily v mém smrtelném těle. Posvěcení je "Kristus v tobě"... Posvěcení neznamená čerpat z Ježíše sílu být svatý; je to čerpat z Ježíše svatost, která se projevila v něm, a on ji projevuje ve mně." Oswald Chambers

"To, co dělá křesťana křesťanem, není dokonalost, ale odpuštění." Max Lucado

"Samotné evangelium stačí k tomu, aby řídilo životy křesťanů na celém světě - jakákoli další pravidla, která by upravovala chování lidí, nepřidávají nic k dokonalosti, kterou již nacházíme v evangeliu Ježíše Krista."

Kdykoli se snažíme dosáhnout vlastní dokonalosti nebo dokonalosti druhých vlastním úsilím, výsledkem je prostě nedokonalost.

Všichni klopýtáme

1. 1 Jan 1,8 Říkáme-li: " Nejsme hříšní", klameme sami sebe a pravda v nás není.

2. 1 Jan 2,1 (Dítka moje, píši vám to, abyste nehřešili.) Ale kdyby někdo zhřešil, máme zastánce u Otce, Ježíše Krista, spravedlivého,

3. Jakub 3,2 Všichni v mnohém klopýtáme. Kdo nikdy nechybuje v tom, co říká, je dokonalý, dokáže udržet celé své tělo na uzdě.

4. Římanům 7,22-23. Ve svém nitru totiž radostně souhlasím s Božím zákonem. V částech svého těla však vidím jiný zákon, který vede válku proti zákonu mé mysli a v částech mého těla mě zajímá zákon hříchu.

Viz_také: 25 epických biblických veršů o učení a růstu (Zkušenosti)

5. Římanům 3,23 Každý zhřešil a nedosáhl Boží slávy.

Pojďme se poučit o dokonalosti v Bibli

6. Matouš 5,48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

7. 1 Petr 1,15-16 Nyní však musíte být svatí ve všem, co děláte, jako je svatý Bůh, který si vás vyvolil. Písmo totiž říká: "Buďte svatí, protože já jsem svatý." Všichni, kdo vás vyvolili, jsou svatí.

8. 1 Jan 2,29 Jestliže víte, že je spravedlivý, můžete si být jisti, že každý, kdo koná spravedlnost, se z něho narodil.

9. Efezským 5,1 Proto napodobujte Boha jako milované děti.

Křesťané jsou zdokonalováni

Bůh v našich životech pracuje na tom, aby nás přetvořil k obrazu svého syna. Jsme dokonalí v Kristu, který zemřel za naše hříchy.

10. Židům 10,14 Neboť jednou obětí navždy zdokonalil ty, kdo se stávají svatými.

11. Filipským 3,12. Není to tak, že bych už dosáhl tohoto cíle nebo se už stal dokonalým. Ale stále o něj usiluju a doufám, že ho nějak obejmu, stejně jako mě objal Mesiáš Ježíš.

12. Filipským 1,3-6 Děkuji svému Bohu za každou vzpomínku na vás a v každé své modlitbě se vždy s radostí modlím za vás všechny pro vaši účast na evangeliu od prvního dne až dodnes. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, ho dovede do konce až do dne Krista Ježíše.

13. Židům 6,1 Proto opouštějíce zásady Kristova učení, jděme dále k dokonalosti, aniž bychom znovu položili základ pokání z mrtvých skutků , a víry k Bohu.

14. Jakub 1,4 A nechť vytrvalost dokonale působí, abyste byli dokonalí a úplní a v ničem nechyběli.

Láska se zdokonaluje

15. 1 Jan 4,17-18. V tom je u nás láska dokonalá, abychom měli důvěru v den soudu, neboť jsme jako on na tomto světě. V lásce není strach; naopak, dokonalá láska strach vytěsňuje, protože strach zahrnuje trest. Kdo se tedy bojí, nedosáhl dokonalosti v lásce.

16. 1 Jan 2,5 Kdo však zachovává jeho slovo, v tom je opravdu dokonalá Boží láska. Podle toho můžeme poznat, že jsme v něm:

17. 1 Jan 4,11-12 Milovaní, jestliže nás Bůh tak miloval, měli bychom se i my milovat navzájem. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás přebývá a jeho láska je v nás dokonalá.

18. Koloským 3,14 Především se oblékněte do lásky - dokonalého pouta jednoty.

Dokonalost skrze skutky

Katolická církev učí o spasení založeném na skutcích. Spojením víry a skutků však nelze dosáhnout dokonalosti. K dokonanému Kristovu dílu nelze nic přidat.

19. Galatským 3,2-3 Chci se od vás dozvědět jen toto : Přijali jste Ducha ze skutků Zákona, nebo ze slyšení s vírou? Jste tak pošetilí? Začali jste z Ducha a teď se zdokonalujete z těla?

20. Židům 7,11 Jestliže bylo možné dosáhnout dokonalosti skrze levitské kněžství - a zákon daný lidu toto kněžství skutečně ustanovil - proč bylo ještě zapotřebí, aby přišel jiný kněz , kněz v řádu Melchisedechově, nikoli v řádu Áronově?

Výmluva, že nikdo není dokonalý

Je smutné, že mnoho lidí používá výmluvu, že nikdo není dokonalý, aby žili ve vzpouře. Písmo jasně říká, že lidé, kteří praktikují hřích a vzpouru, nejsou skutečně spaseni. Nesmíme používat milost jako výmluvu, abychom žili jako ďábel.

21. 1 Jan 3,6 Nikdo, kdo v něm zůstává, nezůstává v hříchu; nikdo, kdo zůstává v hříchu, ho neviděl ani nepoznal.

22. Matouš 7,22-23 Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, vždyť jsme ve tvém jménu prorokovali, ve tvém jménu vyháněli démony a ve tvém jménu jsme konali mnoho zázraků, nebo ne? ' Tehdy jim řeknu otevřeně: 'Nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne pryč, vy, kteří pácháte zlo!

Připomínka

23. Matouš 7,16-18 Poznáte je po ovoci. Hrozny se nesbírají z trní ani fíky z bodláčí, že? Stejně tak každý dobrý strom přináší dobré ovoce , ale shnilý strom přináší špatné ovoce. Dobrý strom nemůže přinášet špatné ovoce a shnilý strom nemůže přinášet dobré ovoce.

Boží slovo je dokonalé

24. Žalm 19,7-9 Hospodinovo poučení je dokonalé, obnovuje život člověka; Hospodinovo svědectví je spolehlivé, činí nezkušeného moudrým. Hospodinova přikázání jsou správná, potěší srdce; Hospodinův příkaz je zářivý, rozzáří oči. Hospodinova bázeň je čistá, trvá navěky; Hospodinova nařízení jsou spolehlivá a zcela spravedlivá -. (Svědectví v Bibli)

25. Jakub 1,25 Kdo však hledí na dokonalý zákon svobody a zůstává mu oddán - čímž dokazuje, že není zapomnětlivým posluchačem, ale vykonavatelem toho, co tento zákon vyžaduje -, bude blahoslavený v tom, co dělá.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.