25 důležitých biblických veršů o lascivitě

25 důležitých biblických veršů o lascivitě
Melvin Allen

Biblické verše o lascivitě

Lascivita je hříšnost, chlípnost a chlípnost. Lascivita je všude kolem nás. Je všude na internetu, zejména na pornografických stránkách. Je v časopisech, filmech, textech písní, na sociálních sítích atd. Slyšíme o ní dokonce i ve školách a na pracovištích. Špatní rodiče nechávají své děti oddávat se lascivnímu chování a neskromnému oblékání.

Je to hřích, který vychází ze srdce, a před našima očima začínáme vidět, jak kazí křesťanství. Je to nadměrné oddávání se smyslným rozkoším, světskost, smyslné oblékání, sexuální nemravnost a všichni, kdo tyto věci praktikují, nevstoupí do nebe. Vidíme, jak se tyto věci vkrádají do křesťanství kvůli falešným učitelům a falešným věřícím.

Lidé, kteří vyznávají Ježíše jako Pána, mění Boží milost v prostopášnost. Lidé si myslí, že mohou být spaseni a žít jako ďábel. Omyl! I démoni věří! Písmo jasně říká, že je poznáte po ovoci. Nemáme být jako svět, máme být jiní. Máme usilovat o svatost. Nemáme se oblékat tak, aby ostatní klopýtali. Máme být napodobiteli.Bůh, ne kultura. Až skončíte, klikněte prosím na tento odkaz.

Od srdce

1. Marek 7,20-23 Řekl totiž, že to, co vychází z člověka, člověka poskvrňuje. Z nitra, z lidského srdce, totiž vycházejí zlé myšlenky, cizoložství, smilstva, vraždy, krádeže, lakomství, zloba, podvody, chlípnost, zlé oko, pomluvy, pýcha, nemoudrost: všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a poskvrňují člověka. 2. Marek 7,20-23 Řekl, že to, co vychází z člověka, člověka poskvrňuje, a to, co vychází z člověka, člověka poskvrňuje. 3. Marek 7,20-23 Řekl, že to, co vychází z člověka, člověka poskvrňuje.muž.

2. Přísloví 4,23 Přede vším ostatním si střež své srdce , protože z něj vytékají prameny života.

Peklo

3. Galatským 5,17-21. Tělo totiž žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť jedno druhému odporuje, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou zjevné: smilstvo, nečistota, prostopášnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, závist,hněvy, frakce, rozdělení, strany, závisti, opilství, bujaré zábavy a podobné věci, před kterými vás varuji, jako jsem vás varoval, že ti, kdo takové věci praktikují, nebudou dědit Boží království.

4. Zjevení 21,8 Co se však týče zbabělých , nevěrných, odporných, co se týče vrahů, smilníků, čarodějů, modloslužebníků a všech lhářů, jejich podíl bude v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt.

5. 1. Korintským 6:9-10 Nebo nevíte, že nespravedliví nezdědí Boží království? Nenechte se oklamat: ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani lidé provozující homosexualitu, ani zloději , ani chamtivci, ani opilci, ani revanšisté, ani podvodníci nezdědí Boží království.

6. Efezským 5,5 Tím si můžete být jisti: V Kristově a Božím království nebude mít místo nikdo, kdo sexuálně hřeší, dělá zlé věci nebo je chamtivý. Každý, kdo je chamtivý, slouží falešnému bohu.

Utečte od všech druhů sexuální nemravnosti a světského života!

7. 2. Korintským 12,20-21 Bojím se totiž, že až přijdu, nenajdu u vás nějak to, co bych si přál, a vy u mě nenajdete to, co byste si přáli. Bojím se, že se nějak objeví hádky, žárlivost, prudká zloba, sobecká ctižádost, pomluvy, pomlouvání, arogance a nepořádek. Bojím se, že až přijdu, můj Bůh mě před vámi opět pokoří a že budu muset truchlit nad mnohými, kteří dřívežili v hříchu a nečinili pokání ze své nečistoty, sexuální nemravnosti a promiskuity, kterou kdysi praktikovali.

8. 1. Tesalonickým 4,3-5 Je totiž Boží vůle, abyste byli posvěceni: Musíte se zdržovat smilstva. Každý z vás musí umět ovládat své tělo svatě a počestně, ne vášní a žádostivostí jako pohané, kteří neznají Boha.

9. Koloským 3,5-8 Odstraňte tedy ze svého života všechno zlé: sexuální hřešení, páchání zla, nechávání se ovládat zlými myšlenkami, touhu po věcech, které jsou zlé, a chamtivost. To je ve skutečnosti služba falešnému bohu. Tyto věci Boha rozzlobily. Ve svém minulém, zlém životě jste také dělali tyto věci. Nyní však také odstraňte ze svého života tyto věci: hněv, špatnou náladu, dělání nebo říkání věcí, které ubližují druhým, a používánízlá slova, když mluvíte.

Viz_také: Kolik stránek má Bible? (Průměrný počet) 7 pravd

Vaše tělo

10. 1. Korintským 6,18-20 Stále utíkejte před smilstvem. Každý jiný hřích, kterého se člověk dopouští, je mimo jeho tělo, ale člověk, který hřeší sexuálně, hřeší proti svému tělu. Víte, že vaše tělo je svatyní Ducha svatého, který je ve vás a kterého jste dostali od Boha, že ano? Nepatříte sami sobě, protože jste byli koupeni za cenu. Proto oslavujte Boha.s vašimi těly.

11. 1. Korintským 6,13 Jídlo je určeno pro žaludek a žaludek pro jídlo - a Bůh zničí jedno i druhé. Tělo není určeno pro smilstvo, ale pro Pána a Pán pro tělo.

Žít jako svět má své důsledky.

12. Římanům 12,2 Nekopírujte chování a zvyky tohoto světa, ale dovolte Bohu, aby vás proměnil v nového člověka tím, že změníte způsob svého myšlení. Pak se naučíte poznávat Boží vůli, která je pro vás dobrá, příjemná a dokonalá.

13. Jakub 4,4 Vy cizoložníci! Copak si neuvědomujete, že přátelství se světem z vás dělá Božího nepřítele? Opakuji: Chcete-li být přáteli světa, děláte ze sebe Božího nepřítele.

14. Matouš 7,21-23 " Ne každý, kdo mi stále říká: 'Pane, Pane', vejde do království z nebe, ale jen ten, kdo stále plní vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, my jsme ve tvém jménu prorokovali, ve tvém jménu jsme vyháněli démony a ve tvém jménu jsme konali mnoho zázraků, nebo ne?' Tehdy jim otevřeně řeknu: 'Nikdy jsem vás neznal. Odejděte!ode mne, vy, kteří pácháte zlo!

Připomínky

15. 1 Petr 4,2-5 v tom, že zbytek svého času na zemi stráví starostí o Boží vůli, a ne o lidské touhy. Neboť čas, který uplynul, vám stačil, abyste dělali to, co si přejí nekřesťané. Žili jste tehdy ve zhýralosti , zlých touhách, opilství, hýření, pitkách a bezuzdném modlářství. Proto se diví, když se s nimi nehrnete do stejné záplavybudou čelit zúčtování před Ježíšem Kristem, který je připraven soudit živé i mrtvé.

16. Efezským 4,17-19 Proto vám říkám a trvám na tom v Pánu, že už nesmíte žít jako pohané, v marnosti jejich smýšlení. Jsou zatemnělí ve svém rozumu a odloučeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Protože ztratili veškerou citlivost, oddali se smyslnosti, abyse oddávají všem druhům nečistoty a jsou plní chamtivosti.

17. Římanům 13,12-13 Noc už téměř skončila a den se přiblížil. Odložme tedy činy temnoty a oblečme si výzbroj světla. Chovejme se slušně jako lidé, kteří žijí ve světle dne. Žádné divoké večírky, opilství , nemravnost, promiskuita, hádky a závist!

Sodoma a Gomora

18. 2 Petr 2,6-9 Později Bůh města Sodomu a Gomoru odsoudil a proměnil je v hromady popela. Učinil je příkladem toho, co se stane bezbožným lidem. Bůh však také zachránil Lota ze Sodomy, protože to byl spravedlivý člověk, kterému se dělalo špatně z hanebné nemravnosti hříšných lidí kolem něj. Ano, Lot byl spravedlivý člověk, který se v duši trápil hříšností, kterou viděla slyšel den za dnem. Vidíš tedy, že Pán ví, jak zachránit zbožné lidi z jejich zkoušek, i když bezbožné ponechává pod trestem až do dne posledního soudu.

19. Juda 1,7 Podobně se Sodoma a Gomora a okolní města oddaly nemravnosti a zvrácenosti. Slouží jako příklad těch, které stihne trest věčného ohně.

Viz_také: 30 Inspirativní citáty o zdravotnictví (2022 Nejlepší citáty)

Falešní učitelé

20. Juda 1,3-4 Milí přátelé, ačkoli jsem vám chtěl napsat o spasení, které sdílíme, považoval jsem za nutné vám napsat a napomenout vás, abyste bojovali za víru, která byla jednou provždy odevzdána svatým. Někteří lidé, kteří byli k tomuto soudu určeni už dávno, totiž přišli tajně; jsou bezbožní, milost našeho Boha obracejí v rozmařilost a zapírají Ježíše Krista, našeho jedinéhoMistr a Pán.

21. 2 Petr 2,18-19 Neboť hlasitým vychloubáním bláznovství svádějí smyslnými tělesnými vášněmi ty, kdo sotva unikli těm, kdo žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkaženosti. Neboť cokoli člověka přemáhá, tomu je zotročen.

22. 2 Petr 2,1-2 Mezi lidmi však povstali i falešní proroci, stejně jako se mezi vámi objeví falešní učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubné hereze, dokonce zapřou Mistra, který je vykoupil, a přivedou na sebe rychlou zkázu. Mnozí budou následovat jejich smyslnost a kvůli nim se bude rouhat cesta pravdy.

Odvraťte se od svých hříchů!

23. 2. Paralipomenon 7:14 Jestliže se můj lid, který je nazýván mým jménem, pokoří, bude se modlit a hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, pak vyslyším z nebe a odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

24. Skutky 3,19 Čiňte tedy pokání a obraťte se k Bohu, aby byly smazány vaše hříchy , aby přišly časy občerstvení od Hospodina.

Věřte v Krista a budete spaseni.

25. Římanům 10,9 Jestliže svými ústy prohlásíš: "Ježíš je Pán" a ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.