25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Ddioddefgarwch

25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Ddioddefgarwch
Melvin Allen

Adnodau o'r Beibl am anlladrwydd

Drygioni, anlladrwydd, a chwantusrwydd yw anlladrwydd. Mae anlladrwydd o'n cwmpas o'n cwmpas. Mae ar hyd a lled y rhyngrwyd yn enwedig gwefannau pornograffi. Mae mewn cylchgronau, ffilmiau, geiriau caneuon, gwefannau cyfryngau cymdeithasol, ac ati. Rydyn ni'n clywed amdano hyd yn oed mewn ysgolion a'n gweithle. Mae rhieni drwg yn gadael i'w plant gymryd rhan mewn ymddygiad anllad a gwisgo anweddus.

Mae'n bechod sy'n dod o'r galon ac o flaen ein llygaid rydym yn dechrau ei weld yn llygru Cristnogaeth. Mae'n ormodedd o bleserau synhwyraidd, bydolrwydd, gwisgo'n synhwyrus, anfoesoldeb rhywiol ac ni fydd pawb sy'n ymarfer y pethau hyn yn mynd i mewn i'r Nefoedd. Rydyn ni'n gweld y pethau hyn yn ymlusgo i Gristnogaeth oherwydd gau athrawon a gau gredinwyr.

Mae pobl sy'n arddel Iesu yn Arglwydd yn troi gras Duw yn anlladrwydd. Mae pobl yn meddwl y gallant gael eu hachub a byw fel y diafol. Anghywir! Mae hyd yn oed y cythreuliaid yn credu! Mae'r Ysgrythur yn ei gwneud hi'n glir y byddwch chi'n eu hadnabod wrth eu ffrwythau. Nid ydym i fod fel y byd, rydym i fod yn wahanol. Yr ydym i geisio sancteiddrwydd. Nid ydym i wisgo mewn ffordd sy'n achosi i eraill faglu. Dyn ni i fod yn efelychwyr o Dduw nid diwylliant. Os gwelwch yn dda pan fyddwch wedi gorffen cliciwch ar y ddolen hon.

O'r galon

1. Marc 7:20-23 Oherwydd yr oedd wedi dweud mai'r hyn sy'n dod allan o'r dyn sy'n halogi'r dyn. Ar gyfer o'r tu mewn,allan o galon dynion, daw allan y meddyliau drwg, y godineb, y godineb, y llofruddiaethau, y lladradau, y trachwant, y drygioni, y twyll, yr anlladrwydd, y llygad drwg, athrod, balchder, annoethineb: mae'r holl bethau drwg hyn yn dod allan o'r tu mewn ac yn halogi'r dyn.

2.  Diarhebion 4:23 Goruchaf pob peth arall gochel dy galon, oherwydd oddi yno y mae ffynhonnau bywyd yn llifo.

Uffern

3. Galatiaid 5:17-21 Canys y mae y cnawd yn chwantau yn erbyn yr Ysbryd, a'r Ysbryd yn erbyn y cnawd; canys y mae y rhai hyn yn groes i'r naill i'r llall ; fel na ellwch wneuthur y pethau a ewyllysioch. Ond os arweinir chwi gan yr Ysbryd, nid ydych dan y ddeddf. Yn awr y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef y rhai hyn : puteindra, aflendid, anlladrwydd, eilunaddoliaeth, dewiniaeth, gelynion, cynnen, cenfigenau, digofaint, carfanau, ymraniadau, plaid, cenfigenau, meddwdod, diddanwch, ac ati; am yr hwn yr wyf yn eich rhag-rybuddio, fel y rhag-rybuddiais chwi, na chaiff y rhai sy'n gwneud y cyfryw bethau etifeddu teyrnas Dduw.

4. Datguddiad 21:8 Ond o ran y llwfr, y di-ffydd, y ffiaidd, megis llofruddion, y rhywiol anfoesol, dewiniaid, eilunaddolwyr, a phob celwyddog, bydd eu rhan yn y llyn sy'n llosgi ag ef. tân a sylffwr, sef yr ail farwolaeth.

5. 1 Corinthiaid 6:9-10 Neu oni wyddoch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw.Dduw? Peidiwch â chael eich twyllo: ni fydd y rhywiol anfoesol, nac eilunaddolwyr, na godinebwyr, na dynion sy'n ymddwyn yn gyfunrywiol, na lladron, na'r trachwantus, na meddwon, na dilorwyr, na'r rhai sy'n llychwino, yn etifeddu teyrnas Dduw.

6. Effesiaid 5:5 Gallwch fod yn sicr o hyn: Ni chaiff neb le yn nheyrnas Crist a Duw sy'n pechu'n rhywiol, neu'n gwneud pethau drwg, neu'n farus. Mae unrhyw un sy'n farus yn gwasanaethu gau dduw.

Rhedwch rhag pob math o anfoesoldeb rhywiol a bywyd bydol!

7. 2 Corinthiaid 12:20-21 Oherwydd y mae arnaf ofn na fyddaf rywsut pan ddof cewch i chwi yr hyn a ddymunaf, ac ni chewch i mi yr hyn a fynnoch. Mae arnaf ofn rywsut y gall fod ffraeo, cenfigen, dicter dwys, uchelgais hunanol, athrod, clecs, haerllugrwydd, ac anhrefn. Mae arnaf ofn, pan ddof, y bydd fy Nuw yn fy darostwng eto o'ch blaen chwi ac y bydd yn rhaid imi alaru dros lawer a fu gynt yn byw mewn pechod ac nad ydynt wedi edifarhau am eu haflonyddwch, eu hanfoesoldeb rhywiol, a'u heiddilwch a arferent.

Gweld hefyd: Dwylo Segur Yw Gweithdy'r Diafol - Ystyr (5 Gwirionedd)

8. 1 Thesaloniaid 4:3-5 Oherwydd ewyllys Duw yw eich sancteiddio: Rhaid i chi ymatal rhag anfoesoldeb rhywiol. Rhaid i bob un ohonoch wybod sut i reoli ei gorff ei hun mewn modd sanctaidd ac anrhydeddus, nid ag angerdd a chwant fel y cenhedloedd nad ydynt yn adnabod Duw.

9.  Colosiaid 3:5-8  Felly gwaredwch bob peth drwg o'ch bywyd: pechu'n rhywiol, gwneud drwg, gadaelmeddyliau drwg sy'n eich rheoli, eisiau pethau sy'n ddrwg, a thrachwant. Mae hyn yn wir yn gwasanaethu duw ffug. Mae'r pethau hyn yn gwneud Duw yn ddig. Yn eich gorffennol, bywyd drwg gwnaethoch chi'r pethau hyn hefyd. Ond nawr rhowch y pethau hyn allan o'ch bywyd hefyd: dicter, tymer ddrwg, gwneud neu ddweud pethau i frifo eraill, a defnyddio geiriau drwg pan fyddwch chi'n siarad.

Eich corff

10. 1 Corinthiaid 6:18-20 Daliwch ati i redeg i ffwrdd oddi wrth anfoesoldeb rhywiol. Mae unrhyw bechod arall y mae person yn ei gyflawni y tu allan i'w gorff, ond mae'r sawl sy'n pechu'n rhywiol yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun. Ti a wyddost fod dy gorff yn noddfa i'r Ysbryd Glân, yr hwn sydd ynot, yr hwn a dderbyniaist gan Dduw, onid wyt? Nid ydych yn perthyn i chwi eich hunain, oherwydd fe'ch prynwyd am bris. Felly, gogoneddwch Dduw â'ch cyrff.

11. 1 Corinthiaid 6:13 Mae bwyd i'r stumog a'r stumog yn fwyd – a bydd Duw yn dinistrio'r naill a'r llall. Nid yw'r corff i fod ar gyfer anfoesoldeb rhywiol, ond ar gyfer yr Arglwydd, a'r Arglwydd ar gyfer y corff.

Mae canlyniadau i fyw fel y byd.

12. Rhufeiniaid 12:2 Peidiwch â chopïo ymddygiad ac arferion y byd hwn, ond gadewch i Dduw eich trawsnewid chi i berson newydd trwy newid y ffordd rydych chi'n meddwl. Yna byddwch chi'n dysgu gwybod ewyllys Duw ar eich cyfer chi, sy'n dda ac yn ddymunol ac yn berffaith.

13. Iago 4:4 Chwi odinebwyr! Onid ydych chi'n sylweddoli bod cyfeillgarwch â'r byd yn eich gwneud chi'n elyn iDduw? Dw i'n ei ddweud eto: Os wyt ti eisiau bod yn ffrind i'r byd, rwyt ti'n gwneud dy hun yn elyn i Dduw.

14. Mathew 7:21-23 “ Nid pawb sy'n dweud wrthyf, 'Arglwydd, Arglwydd,' a gaiff fynd i mewn i'r deyrnas o'r nef, ond dim ond y sawl sy'n gwneud ewyllys fy Nhad yn gyson. nef. Bydd llawer yn dweud wrthyf y diwrnod hwnnw, ‘Arglwydd, Arglwydd, buom yn proffwydo yn dy enw, yn gyrru allan gythreuliaid yn dy enw, ac wedi cyflawni llawer o wyrthiau yn dy enw, onid ydym?’ Yna dywedaf wrthynt yn blaen, ‘Myfi byth yn eich adnabod. Ewch oddi wrthyf, chwi sy'n gwneud drwg!'

Atgofion

15.  1 Pedr 4:2-5 gan ei fod yn treulio gweddill ei amser ar y ddaear yn pryderu am ewyllys Duw ac nid chwantau dynol. Oherwydd yr oedd yr amser sydd wedi mynd heibio yn ddigon i chi wneud yr hyn y mae'r rhai nad ydynt yn Gristnogion yn ei ddymuno. Yr oeddit yn byw y pryd hyny mewn anrhaith, chwantau drwg, meddwdod, cynddeiriog, pyliau o yfed, ac eilunaddoliaeth ddirfawr. Felly y maent yn synnu pan na fyddwch yn rhuthro gyda hwy i'r un dilyw o ddrygioni, ac y maent yn eich pardduo. Byddan nhw'n wynebu cyfrif gerbron Iesu Grist sy'n barod i farnu'r byw a'r meirw.

16. Effesiaid 4:17-19 Felly yr wyf yn dweud hyn wrthych, ac yn mynnu yn yr Arglwydd, na ddylech fyw mwyach fel y mae'r Cenhedloedd yn ei wneud, yn oferedd eu meddwl. Cânt eu tywyllu yn eu deall a'u gwahanu oddi wrth fywyd Duw oherwydd yr anwybodaeth sydd ynddynt oherwydd caledueu calonnau. Wedi colli pob teimladrwydd, y maent wedi rhoddi eu hunain drosodd i synwyroldeb fel ag i fwynhau pob math o amhuredd, ac y maent yn llawn trachwant.

17. Rhufeiniaid 13:12-13 Y mae'r nos bron ar ben, a'r dydd yn agosau. Felly gadewch inni roi gweithredoedd y tywyllwch o'r neilltu a gwisgo arfwisg y golau. Gadewch i ni ymddwyn yn weddus, fel pobl sy'n byw yng ngolau dydd. Dim partïon gwyllt, meddwdod, anfoesoldeb rhywiol, anlladrwydd, ffraeo, na chenfigen!

Sodom a Gomorra

18. 2 Pedr 2:6-9 Yn ddiweddarach, condemniodd Duw ddinasoedd Sodom a Gomorra a'u troi'n bentyrrau o ludw. Gwnaeth iddynt yn esiampl o'r hyn a fydd yn digwydd i bobl annuwiol. Ond achubodd Duw Lot hefyd allan o Sodom oherwydd ei fod yn ddyn cyfiawn oedd yn glaf oherwydd anfoesoldeb cywilyddus y bobl ddrwg o'i gwmpas. Oedd, yr oedd Lot yn ddyn cyfiawn a gafodd ei boenydio yn ei enaid gan y drygioni a welodd ac a glywodd ddydd ar ôl dydd. Felly gwelwch, mae'r Arglwydd yn gwybod sut i achub pobl dduwiol o'u treialon, hyd yn oed wrth gadw'r drygionus dan gosb hyd ddydd y farn derfynol.

19. Jwdas 1:7 Yn yr un modd, ildiodd Sodom a Gomorra a'r trefi cyfagos i anfoesoldeb rhywiol a gwyrdroi. Maent yn gwasanaethu fel esiampl o'r rhai sy'n dioddef cosb tân tragwyddol.

Athrawon ffug

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ffyddlondeb I Dduw (Pwerus)

20. Jude 1:3-4 Annwyl gyfeillion, er fy mod yn awyddus i ysgrifennu atocham yr iachawdwriaeth yr ydym ni yn ei rhanu, cefais yn anghenrheidiol ysgrifenu a'ch annog i ymryson am y ffydd a draddodwyd i'r saint unwaith am byth. Canys rhai dynion, y rhai a ddynodwyd i'r farn hon ers talwm, a ddaethant i mewn yn llechwraidd; y maent yn annuwiol, yn troi gras ein Duw yn annoethineb ac yn gwadu lesu Grist, ein hunig Feistr ac Arglwydd.

21. 2 Pedr 2:18-19 Canys, gan lefaru yn uchel ymffrost mewn ffolineb, deued trwy nwydau cnawdol y rhai sydd prin yn dianc oddi wrth y rhai sydd yn byw mewn cyfeiliornadau. Maent yn addo rhyddid iddynt, ond maent hwy eu hunain yn gaethweision i lygredd. Oherwydd beth bynnag sy'n gorchfygu person, mae'n gaeth.

22. 2 Pedr 2:1-2 Ond cododd gau broffwydi hefyd ymhlith y bobl, yn union fel y bydd gau athrawon yn eich plith, y rhai a ddygant yn ddirgel heresïau dinistriol, gan wadu'r Meistr a'u prynodd, gan ddod â dinistr cyflym arnynt eu hunain. A bydd llawer yn dilyn eu cnawdolrwydd, ac o'u herwydd hwy y caiff ffordd y gwirionedd ei gablu.

Trowch oddi wrth eich pechodau!

23. 2 Cronicl 7:14  os bydd fy mhobl, y rhai a alwyd ar fy enw, yn ymddarostwng eu hunain ac yn gweddïo ac yn ceisio fy wyneb a throi oddi wrth eu ffyrdd drygionus, yna byddaf yn clywed o'r nef, a byddaf yn maddau eu pechod ac yn iacháu eu tir.

24. Actau 3:19 Edifarhewch, felly, a throwch at Dduw, er mwyn dileu eich pechodau, fel y daw amseroedd o adfywiad oddi wrthyr Arglwydd.

Credwch yng Nghrist a chewch eich achub.

25. Rhufeiniaid 10:9 Os dywedi â'ch genau, “Iesu yw'r Arglwydd,” a chredwch yn eich calon fod Duw wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, fe'ch achubir.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.