25 důležitých biblických veršů o misiích pro misionáře

25 důležitých biblických veršů o misiích pro misionáře
Melvin Allen

Co říká Bible o misiích?

Mluvit o misiích je vážná věc a jako k takové by se k ní mělo přistupovat. Jako misionáři přinášíme evangelium mrtvým lidem. Nepřestaneme, dokud v každém národě nebude vztyčena vlajka Ježíše Krista.

Jako misionáři budujeme Kristovu nevěstu v jiné zemi, aby byla silnější a lépe vybavila ostatní.

Viz_také: 21 alarmujících biblických veršů o sodomii

Mnoho lidí jezdí na misijní cesty a nedělají vůbec nic. Většina věřících ztrácí čas ve své vlastní zemi, takže není překvapením, když ztrácí čas v jiné zemi.

Musíme žít s věčnou perspektivou. Musíme se přestat soustředit na sebe a zaměřit se na Krista. Pak pochopíme, o čem je misie. O Ježíši a o tom, že položíme svůj život pro pokrok jeho království.

Když jste misionářem, dáváte v sázku všechno, ať už to znamená být potlučený, potlučený a zkrvavený. Díky misijní práci si více vážíme toho, co máme tady v Americe. Jsme tak zaměřeni na to, aby Bůh měnil druhé, že zapomínáme, že Bůh používá misie také k tomu, aby měnil nás.

Křesťanské citáty o misiích

"Jen jeden život, ten brzy pomine, jen to, co se dělá pro Krista, přetrvá." CT Studd

"Očekávejte velké věci od Boha. Pokoušejte se o velké věci pro Boha." William Carey

"Kdybyste měli lék na rakovinu, nepodělili byste se o něj? ... Máte lék na smrt ... vyjděte ven a podělte se o něj." - Kirk Cameron.

"Je těžké pěstovat víru ve své komfortní zóně."

"Musíme být globálními křesťany s globální vizí, protože náš Bůh je globální Bůh." -John Stott

"Duch Kristův je duchem misií. Čím více se mu přibližujeme, tím intenzivněji se stáváme misionáři." Henry Martyn

"Každý křesťan je buď misionář, nebo podvodník." - Charles H. Spurgeon

"Nemohu vám říci, jakou radost mi přineslo přivést první duši k Pánu Ježíši Kristu. Zakusil jsem téměř všechny radosti, které tento svět může poskytnout. Nepředpokládám, že by existovala nějaká, kterou bych nezažil, ale mohu vám říci, že tyto radosti byly ničím ve srovnání s radostí, kterou mi přinesla záchrana této jedné duše." C. T. Studd

"Misie nejsou konečným cílem církve, tím je bohoslužba. Misie existují, protože bohoslužba neexistuje."

"Misionáři jsou velmi lidští lidé, kteří jen dělají to, co se po nich chce. Prostě banda nýmandů, kteří se snaží někoho povýšit." Jim Elliot.

"Patřit Ježíši znamená objímat s ním národy." John Piper

"Každý spasený člověk na této straně nebe dluží evangelium každému ztracenému člověku na této straně pekla." David Platt

"Všichni Boží obři byli slabí lidé, kteří pro Boha vykonali velké věci, protože počítali s tím, že je Bůh s nimi." Hudson Taylor

"Příkaz zněl, abychom odešli, ale my jsme zůstali - tělem, dary, modlitbami a vlivem. Požádal nás, abychom byli svědky až do nejzazších končin země. 99 % křesťanů se však dál potloukalo po vlasti." Robert Savage

"Na otázku jednoho studenta: "Budou pohané, kteří neslyšeli evangelium, spaseni?", odpověděl takto: "Pro mě je spíše otázkou, zda my, kteří máme evangelium a nedáváme ho těm, kteří ho nemají, můžeme být spaseni." C. H. Spurgeon.

"Pouze modlitba dokáže překonat obrovské obtíže, kterým čelí dělníci na každém poli." - John R. Mott

"Chci celého Krista jako svého Spasitele, celou Bibli jako svou knihu, celou církev jako své společenství a celý svět jako své misijní pole." John Wesley

"Kniha Skutků apoštolů je nejlepší pomůckou, jak přistupovat k naší práci. Nenajdeme tam nikoho, kdo by se zasvětil kazatelství, ani nikoho, kdo by se rozhodl konat Pánovo dílo tím, že by se stal misionářem nebo pastorem. Co však vidíme, je, že Duch svatý sám jmenuje a posílá lidi, aby konali dílo." Watchman Nee

"Velké poslání není možnost, o které by se dalo uvažovat, je to příkaz, který je třeba poslouchat."

"Misie není konečným cílem církve, tím je bohoslužba. Misie existuje, protože bohoslužba neexistuje." John Piper

"Starost o světovou evangelizaci není něco, co by si člověk přivlastnil ke svému osobnímu křesťanství a co by mohl přijmout nebo opustit podle svého uvážení. Je zakořeněna v charakteru Boha, který k nám přišel v Ježíši Kristu.

"Nehledám dlouhý život, ale plný, jako jsi ty, Pane Ježíši." Jim Elliot

Tito odvážní bratři a sestry nebyli ochotni pro Ježíše jen žít, byli ochotni pro něj i zemřít. Ptal jsem se sám sebe - jako jsem se od té doby ptal tisíckrát - proč je v Americe tak málo lidí ochotných žít pro Ježíše, když jiní jsou ochotni pro něj zemřít? Vidět Ježíše očima pronásledované církve mě proměnilo. Johnnie Moore

"Nikdy neuděláte misionáře z člověka, který doma nedělá nic dobrého. Kdo nebude sloužit Pánu v nedělní škole doma, nezíská děti pro Krista v Číně." Chalres Spurgeon

"Misionářské srdce: Starat se víc, než si někteří myslí, že je moudré. Riskovat víc, než si někteří myslí, že je bezpečné. Snít víc, než si někteří myslí, že je praktické. Očekávat víc, než si někteří myslí, že je možné. Nebyla jsem povolána k pohodlí nebo úspěchu, ale k poslušnosti... Není radosti mimo poznání Ježíše a službu jemu." Karen Watsonová

Poslání sdílení evangelia

Bůh vás pozval k úžasné výsadě sdílení evangelia Ježíše Krista. Nasloucháte Pánu? Bůh říká: "Jdi!" To znamená, že jdi a dovol mu, aby tě použil pro pokrok svého království. Bůh tě nepotřebuje, ale Bůh bude skrze tebe působit ke své slávě. Jsi dychtivý plnit Boží vůli? Už nepotřebujeme být motivováni, už jsme byli motivováni dost. Bůh nám říká.buď to uděláme, nebo ne.

K misiím přistupujeme jako pastor mládeže, který se snaží najít někoho, kdo by zavřel v modlitbě. Jediný způsob, jak chce někdo zavřít v modlitbě, je, že si ho vybere pastor mládeže. Stejně tak jako my čekáme, že si Bůh vybere nás, abychom mohli sdílet evangelium. Všichni si myslíme totéž. Všichni si myslíme, že si zavolá někoho jiného. Ne, On si volá tebe! Bůh ti dal privilegium, že můžešsdílet jeho slavné evangelium s ostatními. Teď jdi, a pokud při tom přijdeš o život, sláva Bohu!

Měli bychom dychtivě mluvit o Ježíši Kristu. Když skutečně pochopíte moc krve Ježíše Krista, kdyby se vás Bůh zeptal: "Koho mám poslat?" Vaše odpověď by zněla: "Tady jsem, pošli mě!" Jde o Ježíše! Nemusíte jezdit na míle daleko, abyste mohli dělat misie. Většinu z vás Bůh volá, abyste dělali misie s lidmi, které denně vidíte a víte, že jdou do pekla.

1. Matouš 28,19 " Jděte tedy a získávejte za učedníky všechny národy , křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Matouš 28,19 " Jděte tedy a získávejte za učedníky všechny národy , křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého."

2. Izajáš 6,8-9 "Tehdy jsem uslyšel Hospodinův hlas: "Koho mám poslat a kdo půjde za námi?" A já jsem řekl: "Tady jsem, pošli mě!" A Hospodin mi řekl: "Já jsem tady.

3. Římanům 10,13-14 Neboť "kdokoli bude vzývat jméno Páně, bude spasen." Jak tedy budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak uvěří v toho, koho neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele?" (Řím 10,13-14).

4. 1. Samuelova 3,10 "Hospodin přišel a stál tam a volal jako jindy: "Samueli! Samueli!" Tehdy Samuel řekl: "Mluv, neboť tvůj služebník poslouchá ."

5. Marek 16,15 "Řekl jim: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření."

6. 1. Paralipomenon 16,24 " Vyhlašujte jeho slávu mezi národy , jeho podivuhodné činy mezi všemi národy.".

7. Lukáš 24,47 "a v jeho jménu bude hlásáno pokání a odpuštění hříchů všem národům , počínaje Jeruzalémem".

Viz_také: 25 epických biblických veršů o zlu a zlých lidech (Evil People)

Láska a misie

"Lidi nezajímá, kolik toho víte, dokud neví, jak moc vám na nich záleží."

Jsou lidé, kteří nikdy neotevřou ústa, aby šířili evangelium, a očekávají, že lidé budou spaseni díky jejich laskavosti, což je falešné. Upřímná láska však otevírá dveře příležitostem ke svědectví. Na mé nedávné misijní cestě jsme s bratry jeli na pláž v St Louis du Nord na Haiti. Přestože byla krásná, byla plná chudoby.

Mnoho lidí kopalo písek, aby ho mohli prodat. Můj bratr řekl: "Pojďme jim pomoct." Oba jsme vzali lopaty a začali jsme jim pomáhat kopat. Během několika vteřin se na pláži rozlehl smích. Lidé byli plní radosti a překvapených Američanů, kteří se dali do práce. Všichni se shromáždili kolem, aby se dívali. Po deseti minutách kopání jsme si všimli Boží ruky. Byla to dokonalá příležitost, jak seŘekli jsme všem, aby přišli, abychom jim mohli zvěstovat evangelium a modlit se za ně.

Během několika vteřin nás obklopily pozorné oči. Kázali jsme evangelium a modlili se za lidi jednoho po druhém a někdo byl zachráněn. Byl to tak silný okamžik, který pramenil z malého skutku laskavosti v našich očích. Lidé na té pláži byli tak vděční. Věděli, že nám na nich záleží a že jsme od Pána. Evangelizace je mrtvá, když chybí láska. Proč jezdíte na misie?Je to proto, abyste se chlubili? Je to proto, že tam jdou všichni ostatní? Je to proto, abyste splnili svou křesťanskou povinnost a řekli: "To už jsem udělal?" Nebo je to proto, že máte srdce, které hoří pro ztracené a zlomené? Misie nejsou věci, které děláme jen na chvíli. Misie trvají celý život.

8. 1. Korintským 13,2 "Mám-li dar proroctví a mohu-li pochopit všechna tajemství a veškeré poznání a mám-li víru, která může hory přenášet, ale nemám-li lásku, nejsem nic."

9. Římanům 12,9 "Láska ať je opravdová. Oškliví si to, co je zlé, držte se toho, co je dobré." Ať je láska opravdová.

10. Matouš 9,35-36 " Ježíš procházel všechna města a vesnice, učil v jejich synagogách a hlásal evangelium o království , uzdravoval každou nemoc a každý druh neduhů. Když viděl lidi, bylo mu jich líto , protože byli sklíčení a sklíčení jako ovce bez pastýře."

Význam modlitby v misiích

Neočekávejte, že se Bůh pohne, když s ním nebudete sami.

Nemůžeme očekávat, že budeme plnit Boží vůli v náručí těla. Není divu, že chodíme na misijní pole a nic se nám nedaří! Bůh je ten, kdo zachraňuje, ne my. Máme výsadu zasít semínko a Bůh skrze něj působí. Je třeba se modlit. Musíme se modlit, aby On zasadené semínko vypěstoval.

Nemodlíme se, a když se nemodlíte, vaše srdce není v souladu s Božím srdcem. Při modlitbě se děje něco, co je tak úžasné. Vaše srdce se začne sbližovat s Pánem. Začnete vidět tak, jak vidí On. Začnete milovat tak, jak miluje On. Bůh s vámi začne sdílet své srdce. Jedna věc, kterou miluji u Paula Washera a Leonarda Ravenhilla, je, že jasně říkají, že nemůžete s někým sdílet své srdce.Pokud nejste v důvěrném vztahu s Pánem, bude to patrné ve vašem životě a bude to patrné i na misijním poli.

Někdy vás Bůh povede tisíce kilometrů daleko, abyste zachránili jednoho člověka nebo ovlivnili jednoho člověka v dané oblasti, aby mohl jít dál a ovlivnit národ. Věříte v moc Ducha svatého, který působí skrze lidi? Je mi jedno, jestli jste cessationista nebo continuacionista, proč máme nízký pohled na Boží moc? Je to proto, že ho neznáme a neznáme ho proto, že ho neznáme.trávit s ním čas.

Bůh činí misionáře skrze modlitbu. Jan Křtitel byl s Pánem sám 20 let! Otřásl celým národem. Dnes máme mnohem více prostředků než Jan Křtitel, ale místo abychom my otřásali národem, otřásá národ námi. Bůh nachází modlící se lidi a láme jim srdce, protože jeho srdce je zlomené tím, co vidí. Nepřemáhají je emoce ani obavy, ale jsou tojsou přemoženi úzkostí, která trvá. Stávají se odvážnými, plnými horlivosti a naplněnými Duchem, protože byli sami s živým Bohem. Tak se rodí misionář!

11. Sk 1,8 "Vy však dostanete moc, až na vás sestoupí Duch svatý, a budete mými svědky v Jeruzalémě , v celém Judsku a Samařsku a až na konec země." (Sk 1,8).

12. Sk 13,2-3 " Když sloužili Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula pro dílo, k němuž jsem je povolal." Když se pak postili, modlili a vložili na ně ruce, poslali je pryč."

13. Nehemiáš 1,4 "Když jsem uslyšel tato slova, sedl jsem si a plakal a truchlil jsem po několik dní; postil jsem se a modlil před Bohem nebes."

14. 1. Korintským 3,6-7 "Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, není nic, nýbrž Bůh, který působí růst".

15. Římanům 10,1 "Bratři, touha mého srdce a má modlitba k Bohu za ně je za jejich spásu.".

16. Jeremiáš 33,3 "Ptej se mě a já ti povím pozoruhodná tajemství, která neznáš, o věcech, které přijdou."

Kázání celého evangelia

Hlásejte celé evangelium a buďte ochotni zemřít za to, čemu věříte.

Křesťanství bylo postaveno na lidské krvi. Není nic horšího, než když někdo hlásá přeslazené evangelium. Na oplátku získáte falešné konvertity. Jim Elliot, Pete Fleming, William Tyndale, Stephen, Nate Saint, Ed McCully a další přišli při hlásání evangelia o život. Dali v sázku všechno. Na Haiti jsem se setkal s misionářkou, která měla tři týdny těžké bolesti. Byla v těžkém stavu.Haiti na 5 let. Mohla by zemřít pro evangelium!

Bude to, pro co žijete, nakonec stát za to? Dejte všechno v sázku. Kázat ze srdce. Začněte hned! Přestaňte se schovávat za ostatní věřící. Přestaňte se schovávat za rodiče. Přestaňte se schovávat za církev. Otázka nakonec zní: Jdete vy osobně ven a sdílíte Ježíše? Nemusíte být velcí ani mít mnoho talentů. Stačí, když budete následovat Krista a dovolíte mu, aby vás následoval.pracovat skrze tebe.

Pokud jsou lidé, které denně potkáváte a kteří nevědí, že jste křesťané, pak byste neměli jezdit na misie na míle daleko. Misie začínají hned. Bůh vás postavil na určitá místa pro misie. Někdy Bůh dopustí zkoušky pro misie. Ať jste kdekoli, jděte sdílet evangelium, a pokud vás za to někteří lidé nemají rádi, budiž. Kristus je toho hoden!

17. Lukáš 14,33 "Stejně tak vy, kteří se nevzdáte všeho, co máte, nemůžete být mými učedníky."

18. Filipským 1,21 "Neboť pro mě žít je Kristus a zemřít je zisk."

19. Galatským 2,20 "Byl jsem ukřižován s Kristem. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žiji v těle, žiji vírou v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě."

Boží láska je vaší motivací pro misie.

Poslední den naší konference na Haiti jsme dostali otázku, co nás motivuje k misiím? Moje odpověď zněla: Kristus a Boží láska. Když Bůh chce, abych šel něco dělat, tak to udělám. V ponížení, v bolesti, v krvi, v únavě to byla Otcova láska, která Ježíše hnala dál.

Misie si mohou vybírat daň na tvém těle. Může tě zastihnout déšť. Někdy se může stát, že nebudeš jíst. Nevěřící tě mohou odradit. Můžeš onemocnět. Když se ti přihodí ty nejhorší věci, je to Boží láska, která tě drží při životě. Jako misionář se učíš napodobovat Toho, kterému jsi dal svůj život. Také chceš, aby ostatní lidé viděli tuto lásku bez ohledu na cenu.

20. 2. Korintským 5,14-15 " Vždyť nás ovládá Kristova láska , protože jsme dospěli k tomuto závěru: Jeden zemřel za všechny, a proto všichni zemřeli; a on zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nežili už sami pro sebe, ale pro toho, který kvůli nim zemřel a byl vzkříšen."

21. Jan 20,21 Ježíš znovu řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás."

22. Efezským 5,2 "a žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás a vydal za nás sám sebe , jako oběť a dar Bohu jako vonnou vůni".

Jak krásné jsou nohy těch, kdo hlásají evangelium.

Když se dělíme o radostnou zvěst, oslavuje to Boha a těší ho to. Misie jsou pro Boha tak vzácné. Nejenže jsou vzácné pro Boha, ale jsou vzácné i pro druhé. Na své misijní cestě jsem si všiml jedné věci: lidem se rozzářily oči. Už jen naše pouhá přítomnost udělala mnoha lidem radost. Dali jsme beznadějným naději. Umožnili jsme osamělým a těm, kteří se cítili opuštění, poznat, že nejsou sami.Dokonce jsme povzbuzovali ostatní misionáře, kteří procházeli těžkými časy.

Představte si to teď. Krásné nohy kráčející s jediným cílem - přinést evangelium vykupující milosti těm, kteří směřují do pekla. Čas dovolit Bohu, aby si vás použil, je teď. Teď jděte!

23. Izajáš 52,7 " Jak krásné jsou na horách nohy těch, kdo přinášejí radostnou zvěst , kdo hlásají pokoj, kdo přinášejí dobrou zprávu, kdo hlásají spásu, kdo říkají Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!".

24. Římanům 10,15 "A jak může někdo kázat, není-li poslán?" Jak je psáno: "Jak krásné jsou nohy těch, kdo přinášejí dobrou zprávu!".

25. Nahum 1,15 " Hle, na horách nohy toho, kdo přináší dobrou zprávu, kdo hlásá pokoj! Zachovávej své svátky, Judo, plň své sliby, neboť už nikdy neprojde přes tebe bezcenný, je zcela vyhlazen."

Bonus

Matouš 24:14 "Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a pak přijde konec."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.