25 důležitých biblických veršů o nekromancii

25 důležitých biblických veršů o nekromancii
Melvin Allen

Biblické verše o nekromancii

Nekromancie je kontaktování mrtvých pro budoucí poznání . Z Písma je zcela jasné, že Bůh věštění nenávidí a ve Starém zákoně měli být nekromanti usmrceni. Nikdo, kdo praktikuje zlé věci, jako je čtení z ruky, voodoo a okultní věci, se nedostane do nebe. Neexistuje nic takového jako dobrá magie. Pokud není od Boha, je od ďábla. Nikdy se nemáme ptát naďábla o pomoc, ale máme důvěřovat jen Bohu. Lidé buď přijdou do nebe, nebo do pekla. S mrtvými se nedá navázat kontakt, to je nemožné, ale s démonickými duchy se navázat dá a můžete jim otevřít i své tělo. Buďte na pozoru, satan je velmi lstivý.

Co říká Bible?

1. 3. Mojžíšova 20,5-8 Tehdy obrátím svou tvář proti tomu člověku a proti jeho rodu a vyhladím je z jejich lidu, jeho i všechny, kdo ho následují v smilnění po Molochovi. "Jestliže se někdo obrátí k médiu a nekromantům a smilní po nich, obrátím svou tvář proti tomu člověku a vyhladím ho z jeho lidu. Zasvěťte se tedy a buďte svatí, neboť já jsem Hospodin." 1. Mojžíšova 20,5-8Zachovávejte má ustanovení a plňte je, já jsem Hospodin, který vás posvěcuje.

2. Leviticus 19:31 Neobracejte se k nekromantům a věštcům, nehledejte je, abyste se očistili: Já jsem Hospodin, váš Bůh.

3. Izajáš 8,19 A když vám říkají: "Ptejte se média a nekromantů, kteří cvrlikají a mumlají," neměl by se lid ptát svého Boha? Měl by se ptát mrtvých za živé?

4. Exodus 22,18 "Nedovolíš čarodějnici žít.

5. Deuteronomium 18,9-14 "Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, nebudeš se učit následovat ohavné praktiky těch národů. Nebude mezi tebou nalezen nikdo, kdo by pálil svého syna nebo svou dceru jako oběť, nikdo, kdo by provozoval věštění nebo předpovídal budoucnost nebo vykládal znamení, ani čaroděj nebo zaklínač nebo médium nebo nekromant nebo ten, kdovyptávat se mrtvých, neboť kdokoli dělá tyto věci, je Hospodinu ohavností. A pro tyto ohavnosti je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Před Hospodinem, svým Bohem, budeš bezúhonný, neboť tyto národy, které se chystáš vyhnat, poslouchají věštce a věštkyně. Pokud jde o tebe, Hospodin, tvůj Bůh, ti to nedovolil.

Král Saul vyhledá nekromanta a zemře.

6. Samuelova 28,6-19 Modlil se k Hospodinu, ale Hospodin mu neodpověděl. Bůh se Saulem nemluvil ve snech. Bůh nepoužil urim, aby mu dal odpověď, a Bůh nepoužil proroky, aby k Saulovi promluvili. Nakonec Saul řekl svým důstojníkům: "Najděte mi ženu, která je médium. Pak se jí mohu jít zeptat, co se stane." Jeho důstojníci odpověděli: "V Endoru je médium." Té noci se Saul oblékl dojiné oblečení, aby nikdo nepoznal, kdo to je. Saul a dva jeho muži pak šli za tou ženou. Saul jí řekl: "Chci, abys vyvolala ducha, který mi může říct, co se stane v budoucnosti. Musíš vyvolat ducha osoby, kterou jmenuji." Žena mu však řekla: "Víš, že Saul donutil všechny média a věštce, aby opustili izraelskou zemi. Snažíš se mě chytit do pasti." Saul jí odpověděl: "Nevím, co se stalo." Žena mu odpověděla: "Nevím, co se stalo.a zabít mě." Saul použil Hospodinovo jméno, aby ženě dal slib. Řekl: "Jakože je Hospodin živ, nebudeš za to potrestána." Žena se zeptala: "Koho ti mám přivést?" Saul odpověděl: "Přiveď Samuela." A stalo se - žena uviděla Samuela a vykřikla. Řekla Saulovi: "Podvedl jsi mě, ty jsi Saul." Král ženě řekl: "Neboj se!" "Co to děláš?" "Neboj se!" odpověděla žena.vidíš?" Žena odpověděla: "Vidím ducha vystupujícího ze země." Saul se zeptal: "Jak vypadá?" Žena odpověděla: "Vypadá jako stařec ve zvláštním rouchu." Pak Saul poznal, že je to Samuel, a sklonil se. Tváří se dotkl země. Samuel se Saula zeptal: "Proč jsi mě obtěžoval? Proč jsi mě vyvedl?" Saul odpověděl: "Mám potíže! Filištíni přišli bojovat proti Samuelovi." Žena se zeptala: "Proč jsi mě vyvedl?" Saul odpověděl: "Proč jsi mě vyvedl?" Žena odpověděla: "Proč jsi mě vyvedl?Bůh už mi neodpovídá. Nepoužívá proroky ani sny, aby mi odpověděl, tak jsem zavolal tebe. Chci, abys mi řekl, co mám dělat." Samuel řekl: "Hospodin tě opustil a je teď tvým nepřítelem, tak proč mě žádáš o radu? Hospodin mě použil, abych ti řekl, co udělá, a teď dělá to, co řekl, že udělá. Vytrhává ti království z rukou a dává ho dotvého souseda Davida. Hospodin se rozhněval na Amálekovce a řekl ti, abys je zničil. Ty jsi ho však neposlechl. Proto ti to Hospodin dnes dělá. Hospodin dnes nechá Filištínce, aby porazili tebe i izraelské vojsko. Zítra tu budeš ty i tví synové se mnou." "Ať je to cokoli," řekl David.

Viz_také: 15 epických biblických veršů o hladomoru v posledních dnech (Připravit)

7. 1. Paralipomenon 10,4-14 Saul řekl svému zbrojnoši: "Vytáhni meč a probodni mě, nebo přijdou ti neobřezanci a budou mě týrat." Ale jeho zbrojnoš se vyděsil a nechtěl to udělat, a tak Saul vzal svůj vlastní meč a padl na něj. Když zbrojnoš viděl, že je Saul mrtev, padl na svůj meč i on a zemřel. Tak zemřel Saul i jeho tři synové a celý jeho dům společně. Když Saul zemřel, zemřel i jeho syn.Všichni Izraelci v údolí viděli, že vojsko uprchlo a že Saul a jeho synové zemřeli, opustili svá města a utekli. Filištíni přišli a obsadili je. Když druhý den přišli Filištíni odklízet mrtvé, našli Saula a jeho syny padlé na hoře Gilboa. Odtrhli ho, vzali mu hlavu i zbroj a poslali posly po celé filištínské zemi.aby tu zprávu zvěstovali mezi svými modlami a svým lidem. Jeho zbroj dali do chrámu svých bohů a jeho hlavu pověsili do Dágonova chrámu. Když se všichni obyvatelé Jabeše Gileádského doslechli, co Filištíni Saulovi udělali, šli všichni jejich udatní muži, vzali těla Saula a jeho synů a přinesli je do Jabeše. Pak jejich kosti pohřbili pod velkým stromem v Jabeši aPostili se sedm dní. Saul zemřel, protože byl Hospodinu nevěrný; nedodržoval Hospodinovo slovo, dokonce se radil s médiem o vedení a Hospodina se neptal. Hospodin ho tedy usmrtil a předal království Davidovi, synu Jišajovu.

Důvěřujte pouze Bohu

8. Přísloví 3,5-7 zcela důvěřuj Hospodinu , nespoléhej se na své vlastní poznání. Při každém svém kroku mysli na to, co chce on, a on ti pomůže jít správnou cestou. Nedůvěřuj své vlastní moudrosti, ale boj se a važ si Hospodina a drž se dál od zlého.

9. Žalm 37,3-4 Důvěřuj Hospodinu a konej dobro. Bydli v zemi a živ se věrností. Těš se v Hospodinu a on ti dá touhy tvého srdce.

10. Izajáš 26,3-4 Dokonale zachováš klid tomu, jehož mysl zůstává zaměřena na tebe, protože on zůstává v tobě. "Doufej v Hospodina navěky, neboť v Pánu Bohu máš věčnou skálu.

Peklo

11. Zjevení 21,6-8 Řekl mi: "Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, Počátek i Konec. Žíznivým dám vodu zdarma z pramene vody života. Ti, kdo zvítězí, to všechno zdědí a já budu jejich Bohem a oni budou mými dětmi. Ale zbabělí, nevěřící, podlí, vrahové, smilníci, ti, kdo praktikujíkouzelnická umění, modloslužebníci a všichni lháři - ti budou uvrženi do ohnivého jezera hořící síry. To je druhá smrt."

12. Galatským 5,19-21 Špatné věci, které dělá hříšné já, jsou jasné: je sexuálně nevěrné, není čisté, účastní se sexuálních hříchů, uctívá bohy, dělá čarodějnictví , nenávidí, dělá potíže, žárlí, zlobí se, je sobecké, zlobí lidi mezi sebou, vyvolává rozkoly mezi lidmi, cítí závist, opíjí se, pořádá divoké a marnotratné večírky a dělá další věciVaruji vás nyní, jako jsem vás varoval dříve: Ti, kdo dělají tyto věci, nezdědí Boží království.

Nenávist ke zlu

13. Římanům 12,9 Vaše láska musí být opravdová. Nenáviďte to, co je zlé, a držte se toho, co je dobré.

14. Žalm 97,10-11 Lidé, kteří milují Hospodina, nenávidí zlo. Hospodin bdí nad těmi, kdo ho následují, a osvobozuje je z moci bezbožníků. Světlo svítí těm, kdo jednají správně, radost patří těm, kdo jsou poctiví.

Poradenství

15. 1 Petr 5,8 Buďte střízliví, bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral.

Připomínky

16. Žalm 7,11 Bůh soudí spravedlivé a na bezbožné se každý den hněvá.

Viz_také: 10 úžasných biblických veršů o Janu Křtiteli

17. 1 Jan 3,8-10. Kdo se cvičí v hříchu, je z ďábla, neboť ďábel hřeší od počátku. Boží Syn se zjevil proto, aby zničil ďáblovy skutky. Nikdo, kdo se narodil z Boha, se necvičí v hříchu, neboť v něm zůstává Boží sémě a nemůže dál hřešit, protože se narodil z Boha. Z toho je patrné, kdo jsou Boží děti a kdo jsousynové ďábla: kdo nepraktikuje spravedlnost, není z Boha, ani ten, kdo nemiluje svého bratra.

18. 1 Jan 4,1 Milovaní, nevěřte každému duchu , ale zkoumejte duchy, zda jsou od Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.

Příklady

19. 2. Paralipomenon 33:6-7 Nechal také své syny projít ohněm v údolí syna Hinómova, užíval kouzel, věštění a čarodějnictví, ustanovil nekromanty a věštce, páchal před Hospodinem zlo nad míru, aby ho popudil. Postavil také rytinu a litou sochu v Božím domě, o níž Bůh řekl Davidovi a Šalomounovi, že je to socha, která je v jeho rukou.jeho syn: "V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem si vyvolil ze všech izraelských kmenů, položím své jméno na věky.

20. 2. Královská 21:6 Nechal svého vlastního syna projít ohněm. Praktikoval magii a předpovídal budoucnost výkladem znamení a snů, nechával si radit od média a věštce. Dělal mnoho věcí, o kterých Hospodin řekl, že jsou špatné, což Hospodina rozzlobilo.

21. 1. Samuelova 28,2-4 David odpověděl: "Jistě, pak se můžeš sám přesvědčit, co dokážu." Achiš řekl: "Dobře, udělám z tebe svého stálého tělesného strážce." Po Samuelově smrti ho všichni Izraelci oplakávali a pohřbili ho v Rámě, jeho rodném městě. Saul odstranil z Izraele média a věštce. Filištíni se připravovali na válku. Přišli do Šunemu a utábořili se v tomSaul shromáždil všechny Izraelce a utábořil se v Gilboe.

22. 1. Samuelova 28,9 Žena mu řekla: "Jistě víš, co Saul udělal, jak vyhladil ze země média a nekromanty. Proč tedy chystáš past na můj život, abys mi přivodil smrt?" "Ano," odpověděl Saul.

23. 2. Královská 23,24 Josiáš se také zbavil médií a jasnovidců, domácích bohů, modlářů a všech ostatních ohavných praktik jak v Jeruzalémě, tak v celé judské zemi. Učinil tak v poslušnosti zákonům zapsaným ve svitku, který našel kněz Helkiáš v Hospodinově chrámu.

24. Izajáš 19,2-4 "Popudím Egypťana proti Egypťanovi - bratr bude bojovat proti bratrovi, soused proti sousedovi, město proti městu, království proti království. Egypťané ztratí odvahu a já zmařím jejich plány; budou se radit s modlami a duchy mrtvých, s médii a spiritisty. Vydám Egypťany do moci krutého pána aVládnout jim bude krutý král," prohlašuje Hospodin, Hospodin všemohoucí.

25. Ezechiel 21,20-21 Babylónský král nyní stojí na rozcestí a není si jistý, zda zaútočit na Jeruzalém, nebo na Rabu. Povolá své mágy, aby hledali znamení. Losují tak, že třesou šípy z toulce. Prohlížejí játra zvířecích obětí. Znamení v jeho pravici říká: "Jeruzaléme!" S beranidly se jeho vojáci vydají proti branám a budou křičet na zabití. Postaví seobléhací věže a stavět rampy u hradeb.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.