25 důležitých biblických veršů o popírání Boha (Must-Read Now)

25 důležitých biblických veršů o popírání Boha (Must-Read Now)
Melvin Allen

Biblické verše o zapírání Boha

Mnoho lidí, kteří se hlásí ke křesťanství, denně zapírá Krista. Hlavním důvodem tohoto zapírání je to, že si lidé raději cení svého života zde na zemi než našeho budoucího života v nebi.

Když si uvědomíte, že všechno v tomto životě shoří, nebudete chtít upínat své oči na dočasné věci.

Váš život bude více pro našeho věčného Boha. Níže se dozvíme, jak Ježíše zapřít.

Ježíš Kristus je jedinou cestou do nebe, a pokud nepřijmete jeho láskyplnou oběť, popíráte Boha.

Je mnoho dalších způsobů, jak se to dá dělat, například mlčet, když je čas promluvit, říkat, že Bible je falešná, žít hříšným životním stylem, žít světským způsobem života a stydět se za evangelium.

Důsledkem zapírání Krista je život v pekle bez možnosti propuštění. Hledejte moudrost rozjímáním o Božím slově, abyste mohli pevně stát a bránit satanovým úskokům.

Když zapíráš Boha, projevuješ zbabělost. Budeš se bát dělat věci, protože jsi křesťan.

Například při modlitbě v restauraci si můžete myslet, že ne, všichni se na mě dívají, lidé poznají, že jsem křesťan. Budu se modlit s otevřenýma očima, aby to lidé nepoznali.

Musíme si dávat pozor na tyto drobné alternativní věci, které děláme nebo říkáme lidem a které se určitým způsobem vzdalují od Krista. Směle lidem říkejte: Jsem křesťan. Važte si Krista. On není jen to, co potřebujete. Ježíš Kristus je vše, co máte.

Citáty

  • Nedovedu si představit, že by se někdo díval na nebe a popíral Boha. - Abraham Lincoln.
  • Jako je bázeň před Bohem počátkem moudrosti, tak je popírání Boha vrcholem bláznovství. R. C. Sproul
  • Ježíš za tebe zemřel veřejně, tak pro něj nežij jen v soukromí.

Petr zapře Krista.

1. Jan 18,15-27 Šimon Petr šel za Ježíšem, stejně jako další z učedníků. Ten druhý učedník se znal s veleknězem, a tak mu bylo dovoleno vstoupit s Ježíšem na veleknězovo nádvoří. Petr musel zůstat před branou. Učedník, který se znal s veleknězem, pak promluvil s ženou, která hlídala u brány, a ta Petra pustila dovnitř. Žena se Petra zeptala: "Ty nejsi jeden z těch mužů, kteří jsouučedníky, že?" "Ne," odpověděl, "nejsem." Protože byla zima, služebnictvo a strážní rozdělali oheň na dřevěné uhlí. Stáli kolem něj, hřáli se a Petr stál s nimi a hřál se. Uvnitř se velekněz začal Ježíše vyptávat na jeho následovníky a na to, co je učil. Ježíš odpověděl: "Všichni vědí, co učím. Kázal jsem pravidelně vSynagogy a Chrám, kde se shromažďuje lid. Nemluvil jsem tajně. Proč se mě na to ptáš? Zeptej se těch, kteří mě slyšeli. Oni vědí, co jsem řekl." Vtom jeden z chrámových strážců stojících poblíž udeřil Ježíše do tváře. "Takhle se odpovídá veleknězi?" dožadoval se. Ježíš odpověděl: "Jestli jsem řekl něco špatného, musíš to dokázat. Ale jestli mluvím pravdu, tak proč semě biješ?" Annáš tedy Ježíše spoutal a poslal ho k veleknězi Kaifášovi. Mezitím, když Šimon Petr stál u ohně a ohříval se, zeptali se ho znovu: "Nejsi snad jeden z jeho učedníků?" Zapřel to a řekl: "Ne, nejsem." Ale jeden z domácích otroků velekněze, příbuzný muže, kterému Petr uřízl ucho, se zeptal: "Neviděl jsem tě tam venku v tom ohni?" "Ne," odpověděl mu.olivovém háji s Ježíšem?" Petr opět zapřel. A vzápětí zakokrhal kohout.

Viz_také: 10 důležitých biblických veršů o satanově pádu

Je mnoho lidí, kteří věří, že Bůh existuje, ale popírají Ježíše jako svého Spasitele a popírají, kdo je.

2. 1 Jan 4,1-3 Milí přátelé, nevěřte každému, kdo tvrdí, že mluví z Ducha. Musíte je zkoušet, zda duch, kterého mají, pochází od Boha. Na světě je totiž mnoho falešných proroků. Takto poznáme, zda mají Ducha Božího: Jestliže člověk, který o sobě tvrdí, že je prorok, uznává, že Ježíš Kristus přišel ve skutečném těle, má Ducha Božího. bu t, jestliže někdotvrdí, že je prorok, a neuznává pravdu o Ježíši, takový člověk není od Boha. Takový člověk má ducha Antikrista, o kterém jste slyšeli, že přichází na svět a vlastně už je tady.

3. 1 Jan 2,22-23 A kdo je lhář? Každý, kdo říká, že Ježíš není Kristus. Každý, kdo popírá Otce a Syna, je antikrist. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Ale každý, kdo uznává Syna, má i Otce.

4. 2 Jan 1,7 Říkám to proto, že do světa vyšlo mnoho bludařů. Popírají, že Ježíš Kristus přišel ve skutečném těle. Takový člověk je bludař a antikrist.

5. Jan 14,6 Ježíš mu řekl: "Já jsem ta cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život.

6. Lukáš 10,16 Tehdy řekl učedníkům: "Každý, kdo přijímá vaše poselství, přijímá i mne. A kdo odmítá vás, odmítá mne. A kdo odmítá mne, odmítá Boha, který mne poslal." A tak se stalo.

Být křesťanem není v pohodě. Když se stydíš za Boha, zapíráš Pána. Když je čas promluvit a ty mlčíš, je to zapírání. Když se nikdy nepodělíš o Krista se svými přáteli nebo nikdy nesvědčíš ztraceným, je to zapírání. Být zbabělý tě přivede do pekla.

7. Matouš 10,31-33 Nebojte se tedy, jste pro Boha cennější než celé hejno vrabců. "Každého, kdo mě veřejně uzná zde na zemi, uznám i já před svým Otcem v nebi. Ale každého, kdo mě zapře zde na zemi, zapřu i já před svým Otcem v nebi.

8. 2. Timoteovi 2,11-12. Toto je důvěryhodný výrok: Když s ním zemřeme, budeme s ním i žít. Když budeme snášet těžkosti, budeme s ním kralovat. Když ho zapřeme, on zapře nás.

9. Lukáš 9,25-26 A co z toho máte, když získáte celý svět, ale sami budete ztraceni nebo zničeni? Jestliže se někdo stydí za mě a za mé poselství, bude se za něj stydět Syn člověka, až se vrátí ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.

10. Lukáš 12,9 Kdo mě však zapře zde na zemi, bude zapřen před Božími anděly.

11. Matouš 10,28 " Nebojte se těch, kdo chtějí zabít vaše tělo; vaší duše se nemohou dotknout. Bojte se jen Boha, který může v pekle zničit duši i tělo.

Boha popíráš tím, že žiješ v pokrytectví. Víra, která nemění tvůj život, je mrtvá. Pokud říkáš, že jsi křesťan, ale žiješ ve vzpouře, jsi lhář. Nikdy ses neobrátil, nikdy jsi nečinil pokání ze svých hříchů. Svým životním stylem popíráš Boha.

12. Titovi 1,16 Tvrdí, že znají Boha, ale svým jednáním ho popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopní konat cokoli dobrého.

13. 1 Jan 1,6 Jestliže tvrdíme, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě , lžeme a nežijeme z pravdy.

Viz_také: 50 mocných biblických veršů o nepřátelích (jak s nimi jednat)

14. 1 Jan 3,6-8 Nikdo, kdo zůstává ve spojení s ním, nepokračuje v hříchu. Ten, kdo pokračuje v hříchu, ho neviděl ani nepoznal. Děti, nenechte se nikým oklamat. Člověk, který praktikuje spravedlnost, je spravedlivý, jako je spravedlivý Mesiáš. Člověk, který praktikuje hřích, patří ke zlému, protože ďábel hřeší od počátku. Důvod, proč SynBoha bylo zjeveno, aby zničilo to, co ďábel dělal.

15. Juda 1,4 Neboť mezi vás tajně vklouzli někteří jedinci, o jejichž odsouzení bylo dávno psáno. Jsou to bezbožní lidé, kteří převracejí milost našeho Boha v povolení k nemravnosti a popírají Ježíše Krista, našeho jediného Vládce a Pána.

16. Matouš 7,21-23 Ne každý, kdo mi říká: "Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého Otce, který je v nebesích." Mnozí mi v onen den řeknou: "Pane, Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu nečinili mnoho zázračných skutků?" A tehdy jim řeknu: "Nikdy jsem vás neznal; odejděte ode mne, vykteří páchají nepravost.

Říká, že Bůh neexistuje.

17. Žalm 14,1 Jen blázni říkají ve svém srdci: "Není Boha." Jsou zkažení a jejich činy jsou zlé, nikdo z nich nečiní dobro!

Být jako svět. Stále se snažit být přítelem světa a zapadnout do světa, místo aby ses mu přizpůsobil. Pokud nikdo z tvých přátel neví, že jsi křesťan, je něco špatně.

18. Jakub 4,4 Cizoložníci a cizoložnice, copak nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo se tedy chce přátelit se světem, je nepřítelem Božím.

19. 1 Jan 2,15-16 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li někdo svět, není v něm láska Otcova. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a pýcha života, není z Otce, ale je ze světa.

20. Římanům 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste dokázali, co je ta dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.

Popíráte Boha tím, že popíráte Boží slovo. Nikdy nesmíme Písmo přidávat, ubírat z něj nebo ho překrucovat.

21. Jan 12,48-49 Pro toho, kdo mě odmítá a nepřijímá má slova, je soudce; právě ta slova, která jsem řekl, je odsoudí v poslední den. Neboť jsem nemluvil sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, mi přikázal říci všechno, co jsem řekl.

22. Galatským 1,8 Ale i kdybychom my nebo anděl z nebe hlásali jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, ať jsou pod Boží kletbou!

23. 2 Petr 1,20-21 Především musíte pochopit, že žádné proroctví Písma nevzniklo z prorokova vlastního výkladu věcí. Žádné proroctví totiž nikdy nevzniklo z lidské vůle, ale lidé mluvili od Boha, jak je vedl Duch svatý.

Pokud chcete někoho zapřít, zapřete i sebe.

24. Matouš 16,24-25 Ježíš tehdy řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo z vás být mým následovníkem, musí se odvrátit od svých sobeckých způsobů, vzít svůj kříž a následovat mě. Jestliže se budete snažit udržet si svůj život, ztratíte ho. Jestliže se však vzdáte svého života pro mě, zachráníte ho.

Příklad

25. Izajáš 59,13 Víme, že jsme se vzbouřili a zapřeli Hospodina. Obrátili jsme se zády ke svému Bohu. Víme, jak jsme byli nespravedliví a utlačovatelští, pečlivě jsme plánovali své podvodné lži.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.