25 inspirativních biblických veršů o trávení času s Bohem

25 inspirativních biblických veršů o trávení času s Bohem
Melvin Allen

Biblické verše o trávení času s Bohem

Některým z vás, kteří toto čtete, Bůh říká: "Chci s tebou trávit čas, ale ty mě neposloucháš. Miluji tě a chci s tebou mluvit, ale ty mě házíš pod koberec. Ztratil jsi svou první lásku." Chováme se k Bohu, jako by byl tím otravným rodičem, kterého vídáme ve filmech.

Když byly děti mladší, říkaly: "Mami, mami, tati, tati," ale jak rostly a stávaly se z nich teenageři, všechno, co rodiče dělali, jim začalo vadit.

Nejdřív jsi hořel, ale pak tě Bůh začal otravovat. Utíkal jsi do modlitebny.

To bývala nejlepší část tvého dne, kdy ses modlil k Pánu. Teď Bůh volá tvé jméno a ty říkáš: "CO BŮH?" On říká: "Chci s tebou trávit čas." Ty říkáš: "Později, dívám se na televizi." Bůh ti říká: "Cože?

Ztratili jste vášeň, kterou jste kdysi měli pro Pána. Vzpomínáte si na dny, kdy jste se modlili a věděli jste, že je tam přítomný Bůh. Ztratili jste přítomnost Pána ve svém životě?

Nahradilo ho něco jiného? Televize, Instagram , internet, hřích, vaše druhá polovička, práce, škola atd. Když si neuděláte čas pro Pána, zabíjíte nejen sebe, ale i druhé.

Ať už chcete nebo nechcete nést odpovědnost, Bůh vás zachránil a někteří z vašich přátel a členů rodiny jsou stále nevěřící.

Jsi zodpovědný za pláč nad ztracenými ve svém okolí. Někteří lidé budou zachráněni díky tvému modlitebnímu životu. Bůh chce skrze tebe ukázat svou slávu, ale ty jsi ho zanedbal.

Je mi jedno, jestli umíš odříkat Písmo, je mi jedno, jestli jsi největší teolog všech dob. Pokud nejsi sám s Bohem, jsi mrtvý. Neexistuje efektivní kazatel, který by neměl modlitební život.

Byl jsem v církvích, kde se pastor nikdy nemodlil, a bylo to znát, protože všichni v církvi byli mrtví. Je tolik věcí, po kterých toužíte.

Chceš, aby byl ten či onen člen rodiny spasen. Chceš více poznat Boha. Chceš, aby tě Bůh zaopatřil. Chceš, aby ti Bůh pomohl s určitým hříchem. Chceš, aby ti Bůh otevřel dveře k rozvoji svého království. Chceš, aby ti Bůh poskytl manžela či manželku, ale nemáš, protože o to neprosíš.

Jak se mohou křesťané zapomínat modlit? Možná se jeden den pomodlíš a za týden se pomodlíš znovu. Ne! Musíš denně krvácet, potit se a snášet násilnou modlitbu s Bohem. Zmlkni a přestaň s tím hlukem! Jdi pryč!

Koho zajímá, že je to jen 15 vteřin? Modlete se! Stanovte si denní čas na modlitbu. Mluvte s Bohem, když jste na záchodě. Mluvte s ním, jako by byl vaším nejlepším přítelem před vámi. Nikdy se vám nebude smát ani vás nebude odrazovat, ale jen povzbuzovat, inspirovat, vést, utěšovat, usvědčovat a pomáhat.

Citáty

  • "Pokud Bůh něco nechce pro mě, neměl bych to chtít ani já. Trávení času v meditační modlitbě, poznávání Boha, pomáhá sladit mé touhy s Božími." Phillips Brooks
  • "Můžeme být unavení, vyčerpaní a emocionálně rozrušení, ale poté, co strávíme čas o samotě s Bohem, zjistíme, že nám do těla vlévá energii, sílu a moc." Charles Stanley
  • "Jsme příliš zaneprázdněni, abychom se modlili, a tak jsme příliš zaneprázdněni, abychom měli moc. Máme mnoho aktivit, ale málo toho dosáhneme; mnoho bohoslužeb, ale málo obrácení; mnoho strojů, ale málo výsledků." R. A. Torrey
  • "Čas strávený s Bohem dává všemu ostatnímu perspektivu.
  • "Pokud chce být člověk používán Bohem, nemůže trávit všechen svůj čas s lidmi." - A. W. Tozer

Co říká Bible?

1. Jeremiáš 2,32 Zapomíná snad mladá žena na své šperky, schovává nevěsta své svatební šaty? Můj lid však na mě po léta zapomíná.

2. Izajáš 1,18 " Pojď, prosím, a pojďme spolu uvažovat," prosí Hospodin. "I když jsou vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh. I když jsou jako karmín, stanou se jako vlna.

3. Jakub 4,8 Přibližte se k Bohu, a Bůh se přiblíží k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, očistěte svá srdce, neboť vaše věrnost je rozdělena mezi Boha a svět.

4. Jakub 4,2 Chceš to, co nemáš, a tak intrikuješ a zabíjíš, abys to získal. Závidíš druhým, co mají, ale nemůžeš to získat, a tak bojuješ a vedeš válku, abys jim to vzal. Přesto nemáš to, co chceš, protože o to Boha neprosíš.

Ježíš si vždy našel čas na modlitbu. Jste silnější než náš Pán a Spasitel?

5. Matouš 14,23 Když je poslal domů, odešel sám na kopce, aby se modlil. Když tam byl sám, padla noc.

Důležitost modlitby!

Ježíš dělal úžasné věci, ale jeho učedníci ho nežádali, aby je učil, jak dělat velké zázraky. Řekli: "Nauč nás modlit se".

6. Lukáš 11,1 Jednou se Ježíš na jednom místě modlil. Když skončil, přistoupil k němu jeden z jeho učedníků a řekl: "Pane, nauč nás modlit se , jako Jan naučil své učedníky.

Je vaše láska k Bohu stejná jako dříve?

Vydržel jsi. Chodil jsi vzpřímeně. Dělal jsi mnoho věcí pro Boží království, ale ztratil jsi tu lásku a horlivost, kterou jsi kdysi měl. Byl jsi příliš zaneprázdněn pro Boha, že jsi netrávil čas s Bohem. Udělej si čas, nebo Bůh najde způsob, jak s ním trávit čas.

7. Zjevení 2,2-5. Vím, co jsi dokázal - jak tvrdě jsi pracoval a jak jsi vydržel. Vím také, že jsi nesnesl zlé lidi. Zkoušel jsi ty, kteří si říkají apoštolové, ale apoštoly nejsou. Zjistil jsi, že jsou to lháři. Vydržel jsi, snášel jsi útrapy pro mé jméno a neunavil ses. Mám však proti tobě toto: Lásku, kterou jsi měl naPrvní je pryč. Uvědom si, jak hluboko jsi klesl. Vrať se ke mně a změň způsob svého myšlení a jednání a dělej to, co jsi dělal na začátku. Přijdu k tobě a vezmu tvůj stojan na lampy z jeho místa, pokud se nezměníš.

Musíme se přestat snažit dělat věci silou těla. Musíme se spoléhat na sílu Pána. Bez Boha nemůžeme dělat nic.

8. Žalm 127,1 Jestliže Hospodin nestaví dům, je zbytečné, aby na něm pracovali stavitelé. Jestliže Hospodin nechrání město, je zbytečné, aby stráž držela pohotovost.

9. Jan 15,5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti; kdo zůstává ve mně a já v něm, ten přináší hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.

Utište hluk kolem sebe! Ztište se, buďte v klidu, naslouchejte Pánu a soustřeďte se na Boha.

10. Žalm 46,10 " Buďte klidní a vězte, že já jsem Bůh. Budu vyvýšen mezi národy, budu vyvýšen na zemi!".

11. Žalm 131,2 Místo toho jsem se uklidnil a ztišil jako odstavené dítě, které už nepláče po mateřském mléce. Ano, jako odstavené dítě je má duše ve mně.

12. Filipským 4, 7 A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce a mysl skrze Krista Ježíše.

13. Římanům 8,6 Neboť smýšlení těla je smrt, ale smýšlení Ducha je život a pokoj.

14. Izajáš 26,3 Toho, jehož mysl se upíná k tobě, udržuješ v dokonalém pokoji, protože v tebe doufá.

Udělejte si čas na chválu našeho Pána. "Bože, přišel jsem ti jen poděkovat."

15. Žalm 150,1-2 Chvalte Hospodina, chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na jeho mocných nebesích, chvalte ho za jeho mocné činy, chvalte ho podle jeho skvělé velikosti!

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o dobročinnosti a dávání (mocné pravdy)

16. Žalm 117,1-2 Chvalte Hospodina, všechny národy, chvalte ho, všechny národy, neboť veliká je jeho pevná láska k nám a Hospodinova věrnost trvá navěky. Chvalte Hospodina!

Mluvte s Bohem o všem doma, při řízení, v práci, ve sprše, při vaření , při cvičení atd. Je to skvělý posluchač, velký pomocník a víc než nejlepší přítel.

17. Žalm 62,8 Důvěřuj mu v každé době, lide, vylévej před ním své srdce, Bůh je pro nás útočištěm.

18. 1 Paralipomenon 16,11 Vzhlížejte k Hospodinu a jeho síle, jeho tvář hledejte stále.

19. Koloským 4,2 Věnujte se modlitbě, buďte bdělí a vděční.

20. Efezským 6,18 A modlete se v Duchu při všech příležitostech se všemi druhy modliteb a proseb. S tímto vědomím buďte bdělí a stále se modlete za všechen Pánův lid.

Trávte čas s Pánem tím, že budete poznávat Boha v jeho Slově.

21. Jozue 1,8 Neustále studujte tuto knihu pokynů. Rozjímejte o ní dnem i nocí, abyste si byli jisti, že budete dodržovat vše, co je v ní napsáno. Jen tak se vám bude dařit a budete mít úspěch ve všem, co budete dělat.

22. Žalm 119,147-148 Vstávám časně, dříve než vyjde slunce, volám o pomoc a svou naději vkládám do tvých slov. Mé oči bdí před nočními hodinami, abych rozjímal o tvém zaslíbení.

Plnění Boží vůle pro váš život vždy vede k tomu, že s ním strávíte nějaký čas.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o sebeúctě a sebevědomí

23. Přísloví 16,3 Svěř své jednání Hospodinu, a tvé plány se zdaří.

24. Matouš 6,33 Ale především usilujte o jeho království a spravedlnost, a to všechno vám bude také dáno.

Nebezpečí, že si nikdy neuděláme čas na Pána.

Bůh řekne: "Nikdy jsem tě neznal. Nikdy jsi se mnou netrávil čas. Nikdy jsi nebyl v mé přítomnosti. Nikdy jsem tě pořádně nepoznal. Soudný den je tady a teď už je pozdě na to, abys mě poznal, odejdi ode mě."

25. Matouš 7,23 Tehdy jim řeknu jasnými slovy: 'Nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne pryč, vy, kdo pácháte zlo!'
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.