25 povzbudivých biblických veršů o Boží ochraně nad námi

25 povzbudivých biblických veršů o Boží ochraně nad námi
Melvin Allen

Biblické verše o Boží ochraně

Každý den se vždy modlím za jednu z věcí, a to za Boží ochranu. Říkám: Pane, prosím o tvou ochranu nad mou rodinou, přáteli a za věřící. Nedávno mou maminku srazilo auto. Někteří lidé by to viděli a řekli by, proč ji Bůh neochránil?

Odpověděl bych, že kdo říká, že ji Bůh nechránil? Někdy si myslíme, že když Bůh něco dopustil, znamená to, že nás nechránil, ale vždycky zapomínáme, že to mohlo být horší, než to bylo.

Ano, maminku srazilo auto, ale i přes několik škrábanců a modřin na rukou a nohou se jí v podstatě nic nestalo a jen málo ji to bolelo. Chvála Bohu!

Jsem vděčná za to, že mi Bůh dovolil vidět jeho požehnání a širší souvislosti. Mohla zemřít, ale Bůh je všemocný a dokáže zmírnit náraz protijedoucího auta a zmírnit dopad pádu.

Slibuje Bůh, že nás bude chránit pořád? Někdy Bůh dopustí, aby se staly věci, kterým nerozumíme. Rád bych vám také připomněl, že většinou nás Bůh chrání, aniž bychom o tom věděli. Bůh je definicí pokory. Kdybyste to jen věděli. Mohlo se vám stát něco vážného, ale Bůh vás ochránil, aniž byste to viděli.

Křesťanské citáty o Boží ochraně

"Nejbezpečnější místo na celém světě je v Boží vůli a nejbezpečnější ochrana na celém světě je Boží jméno." Warren Wiersbe

"Můj život je tajemství, které se nesnažím skutečně pochopit, jako bych byl veden za ruku v noci, kde nic nevidím, ale mohu se plně spolehnout na lásku a ochranu toho, kdo mě vede." Thomas Merton

"Bůh tě miluje a ochrání tě, ať jsi kdekoli."

"To, co vypadá jako odmítnutí, je často Boží ochrana, když se ubíráte špatným směrem." - Donna Partow

Náhody jsou mocnou Boží rukou.

Například se jednoho dne rozhodnete nejet do práce svou obvyklou cestou, a když se konečně dostanete do práce, zjistíte, že došlo k obrovské nehodě 10 aut, při které jste mohli být právě vy.

1. Přísloví 19,21 V srdci člověka je mnoho plánů, nicméně Hospodinova rada - ta obstojí.

2. Přísloví 16,9 Lidé ve svých srdcích plánují své kroky, ale Hospodin jejich kroky určuje.

3. Matouš 6,26 Podívejte se na nebeské ptactvo; neseje, nesklízí, neskládá do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Nejste snad mnohem cennější než oni ?

Bůh vás chrání tak, že si to ani neuvědomujete.

Bůh vidí to, co my nevidíme.

Který otec nechrání své dítě, i když to dítě neumí? Bůh nás chrání, když se snažíme dělat si své věci. Bůh vidí to, co my nevidíme. Představte si dítě na posteli, které se neustále snaží seskočit. Dítě nevidí, ale jeho otec vidí.

Když spadne, může si ublížit, a tak ho otec chytí a zabrání mu v pádu. Někdy jsme zklamaní, když se nám nedaří, a říkáme si: Bože, proč neotevřeš tyhle dveře? Proč ten vztah nevydržel? Proč se mi to stalo?

Bůh vidí to, co my nevidíme, a bude nás chránit, ať se nám to líbí nebo ne. Kdybychom to věděli. Někdy prosíme o věci, které nám nakonec uškodí, kdyby Bůh odpověděl. Někdy ukončí vztahy, které nám uškodí, a zavře dveře, které pro nás skončí špatně. Bůh je věrný! Musíme věřit, že ví, co dělá.

4. 1. Korintským 13,12 Neboť nyní vidíme skrze sklo, temně, ale potom tváří v tvář: nyní znám zčásti, ale potom poznám tak, jak jsem i já poznán.

5. Římanům 8,28 A víme, že Bůh ve všem působí k dobru těch, kdo ho milují , kdo byli povoláni podle jeho záměru.

6. Skutky 16,7 Když přišli k hranicím Mýsie, pokusili se vstoupit do Bithýnie, ale Ježíšův Duch jim to nedovolil.

Co říká Bible o Boží ochraně?

Podívejte se, co říká Přísloví 3,5. Když se něco stane, vždycky se snažíme opřít o svůj vlastní rozum. No, možná se to stalo kvůli tomuhle, možná se to stalo kvůli tamtomu, možná mě Bůh neslyší, možná mi Bůh nechce požehnat. Ne! Tento verš říká: Nespoléhej se na svůj vlastní rozum. Bůh říká: Důvěřuj mi. Miluji tě, mám odpovědi a vím, co je nejlepší. Důvěřuj mu.že je věrný, že tě chrání a že ti připraví cestu.

7. Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum, na všech svých cestách se mu podřizuj, a on ti urovná stezky.

8. Žalm 37,5 Svěřte svou cestu Hospodinu, důvěřujte mu a on to učiní:

9. Jakub 1,2-3 Mějte radost, bratři moji, když se setkáváte s různými zkouškami, neboť víte, že zkouška vaší víry přináší vytrvalost.

Bůh vás denně chrání

10. Žalm 121,7-8 Hospodin tě chrání před vším zlým a bdí nad tvým životem. Hospodin nad tebou bdí, když přicházíš i odcházíš, nyní i navěky.

Viz_také: 25 užitečných biblických veršů o sebepoškozování

11. Žalm 34,20 Vždyť Hospodin chrání kosti spravedlivých, ani jedna z nich není zlomena!

12. Žalm 121,3 On nedovolí, aby se tvá noha pohnula, ten, kdo tě střeží, nedřímá.

Křesťané mají ochranu, ale ti, kdo hledají jiné bohy, jsou bezmocní.

13. Numeri 14,9 Nevzpouzejte se proti Hospodinu a nebojte se lidu země. Jsou pro nás jen bezmocnou kořistí! Nemají žádnou ochranu, ale Hospodin je s námi! Nebojte se jich!" "Nebojte se jich," odpověděl Hospodin.

14. Jeremiáš 1:19 Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou a zachráním tě," prohlašuje Hospodin.

15. Žalm 31,23 Milujte Hospodina, všechen jeho věrný lid! Hospodin zachovává ty, kdo jsou mu věrní , ale pyšným to vrátí v plné výši.

Proč bychom se měli bát, když Pán je pro nás?

16. Žalm 3,5 Ulehl jsem a usnul, ale probudil jsem se v bezpečí, neboť Hospodin nade mnou bděl.

17. Žalm 27,1 od Davida: Hospodin mě vysvobozuje a ospravedlňuje, nikoho se nebojím, Hospodin chrání můj život, nikoho se nebojím!

18. Deuteronomium 31,6 Buď silný a odvážný. Neboj se jich a neděs se jich, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou; nikdy tě neopustí a neopustí tě.

Křesťané jsou chráněni před satanem, čarodějnictvím atd.

19. 1 Jan 5,18 Víme, že Boží děti se nesnaží hřešit, protože je bezpečně drží Boží Syn a zlý se jich nemůže dotknout.

Denně bychom se měli modlit za svou ochranu a za ochranu druhých.

20. Žalm 143,9 Zachraň mě před mými nepřáteli, Hospodine, k tobě přicházím o ochranu.

21. Žalm 71,1-2 Hospodine, přišel jsem k tobě pro ochranu, nedopusť, abych byl zneuctěn. Zachraň mě a vysvoboď, neboť ty konáš, co je správné. Obrať své ucho, abys mě vyslyšel, a vysvoboď mě.

22. Rút 2,12 Kéž ti Hospodin odplatí za to, co jsi vykonala. Kéž tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses uchýlila.

Boží ochrana před chybami

Musíme být opatrní, protože někdy nás Bůh chrání před našimi chybami a mnohokrát nás nechrání před našimi chybami a hříchy.

23. Přísloví 19,3 Lidé si ničí život vlastní hloupostí a pak se hněvají na Hospodina.

Viz_také: 50 epických biblických veršů o novém stvoření v Kristu (Old Gone)

24. Přísloví 11,3 Poctivost poctivých je vede, ale křivost zrádců je ničí.

Život podle Bible nás chrání

Mnoho lidí si neuvědomuje, že hřích nám může ublížit mnoha způsoby a Bůh nám říká ne, nedělej to, aby nás ochránil. Život podle Boží vůle vás ochrání.

25. Žalm 112,1-2 Chvalte Hospodina. Blaze těm, kdo se bojí Hospodina, kdo nacházejí velké zalíbení v jeho příkazech. Jejich synové budou mocní v zemi, pokolení poctivých bude požehnané.

Duchovní ochrana

V Ježíši Kristu jsme chráněni. Nikdy nemůžeme ztratit svou spásu. Sláva Bohu!

Efezským 1,13-14 I vy jste byli zahrnuti do Krista, když jste uslyšeli poselství pravdy, evangelium o své spáse. Když jste uvěřili, byli jste v něm označeni pečetí, zaslíbeným Duchem svatým, který je vkladem zaručujícím naše dědictví až do vykoupení těch, kdo jsou Božím vlastnictvím - k chvále jeho slávy.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.