25 povzbudivých biblických veršů o utrpení

25 povzbudivých biblických veršů o utrpení
Melvin Allen

Biblické verše o trápení

V souvislosti s tímto tématem si vždycky vzpomenu na slova z Písma: "Mnoho je soužení spravedlivých." Někdy se můžeme Boha ptát: "Pane, co jsem udělal špatně? Zhřešil jsem?" Písmo jasně říká, že i když byl věřící věrný a žil ve svatosti, může procházet zkouškami.

Spíše než abychom se na ně dívali jako na prokletí, měli bychom je vnímat jako požehnání. Pomáhá nám to růst ve víře, buduje to naši vytrvalost. Mnohokrát je výsledkem trápení svědectví.

Dává to Bohu příležitost, aby se oslavil. Vždycky se musíme dívat na pozitivní stránky. Jsou chvíle, kdy křesťan trpí trápením kvůli odpadnutí.

Bůh to dovoluje, aby nás přivedl zpět na správnou cestu. Stejně jako otec kárá své děti, i Bůh dělá totéž z lásky, protože nechce, aby někdo sešel z cesty.

Utrpení by nikdy nemělo přivádět někoho k zoufalství. Netrvá dlouho. Využijte ho ke svému prospěchu. Využijte ho k větší modlitbě. Využijte ho k většímu studiu Bible. Využijte ho k postu. Využijte ho k pomoci, povzbuzení a inspiraci pro ostatní věřící.

Citáty

  • "Utrpení činí srdce hlubším, experimentálnějším, poznávajícím a hlubším, a tak schopnějším udržet, pojmout a více bít." John Bunyan
  • "Zima připravuje zemi na jaro, tak posvěcené utrpení připravuje duši na slávu." Richard Sibbes
  • "Pán získává své nejlepší vojáky z vrchovin utrpení." Charles Spurgeon

Co říká Bible?

Viz_také: 30 povzbudivých veršů z Bible o poruchách příjmu potravy

1. 2. Korintským 4,8-9 V každém ohledu jsme souženi, ale ne zdrceni, zklamáni, ale ne zoufalí , pronásledováni, ale ne opuštěni, sraženi, ale ne zničeni.

2. Žalm 34:19-20 Mnoho je trápení spravedlivého a Pán Jehova ho ze všech vysvobozuje. A všechny jeho kosti si uchová, aby se ani jedna z nich nezlomila.

3. 2. Korintským 1,6-7 A ať už jsme souženi, je to pro vaši útěchu a spásu, která je účinná ve snášení stejných utrpení, jaká snášíme i my, nebo ať už jsme utěšováni, je to pro vaši útěchu a spásu. A naše naděje na vás je pevná, protože víme, že jako jste účastni utrpení, tak budete i útěchy.

Stát pevně

4. 2. Korintským 6,4-6 Ve všem, co děláme, dokazujeme, že jsme praví Boží služebníci. Trpělivě snášíme potíže, těžkosti a neštěstí všeho druhu. Byli jsme biti, zavíráni do vězení, čelili jsme rozzuřeným davům, pracovali jsme do úmoru, snášeli jsme bezesné noci , byli jsme bez jídla. Dokazujeme se svou čistotou, rozumem, trpělivostí, laskavostí, Duchem svatým v nás.nás a naší upřímnou láskou.

Nejenže bychom měli stát pevně v soužení, ale měli bychom je očekávat i na naší cestě víry.

5. Sk 14,21-22. Po kázání radostné zvěsti v Derbe a získání mnoha učedníků se Pavel a Barnabáš vrátili do Lystry, Ikonia a Pisidské Antiochie, kde posilovali věřící. Povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře, a připomínali jim, že pro vstup do Božího království musíme vytrpět mnoho těžkostí.

6. Matouš 24,9 Tehdy vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete v nenávisti všech národů pro mé jméno.

Utrpení vede k pokání.

7. Žalm 25,16-18 Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a ztrápený. Rozšířily se úzkosti mého srdce, vyveď mě z mých úzkostí, pohlédni na mé trápení a bolest a odpusť mi všechny hříchy.

Radujte se

8. Římanům 12,12 2 Buďte šťastní ve své důvěře, trpěliví v soužení a neustále se modlete.

Buďte klidní

9. 1. Korintským 10,13 Nezastihla vás žádná zkouška, které by nečelili jiní. A Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než jste schopni unést, ale spolu se zkouškou vám poskytne i východisko, abyste ji mohli snést.

Tyto situace posilují charakter, vytrvalost a víru.

10. Jakub 1,2-4 Moji bratři a sestry, buďte velmi šťastní, když jste různě zkoušeni. Víte, že taková zkouška vaší víry plodí vytrvalost. Vydržte, dokud vaše zkouška neskončí. Pak budete zralí a úplní a nebudete nic potřebovat.

11. 1 Petr 1,6-7 Z toho se velice radujte, i když budete muset nějaký čas snášet různé druhy zkoušek, aby vaše opravdová víra, která je cennější než zlato, jež se při zkoušce ohněm kazí , přinesla chválu, slávu a čest, až se zjeví Ježíš, Mesiáš.

12. Židům 12,10-11. Oni nás totiž kárali jen krátce, jak se jim zdálo nejlepší, ale on nás káral k našemu dobru, abychom měli podíl na jeho svatosti. Každá kázeň se v daném okamžiku zdá spíše bolestná než příjemná, ale později přináší pokojné ovoce spravedlnosti těm, kdo se jí vycvičili.

Bůh nás trestá, protože nás miluje.

13. Židům 12,5-6 Zapomněli jste na povzbuzení, které je vám adresováno jako synům: "Synu můj, nemysli lehkovážně na Hospodinovu kázeň a nevzdávej se, když jsi od něho kárán. Vždyť Hospodin kárá toho, koho miluje, a trestá každého syna, kterého přijme." 13. Židům 12,5-6: "Neboť Hospodin kárá toho, koho miluje, a trestá každého syna, kterého přijme."

14. Žalm 119,67-68 Dříve jsem bloudil, dokud jsi mě neukáznil, teď se však bedlivě řídím tvým slovem. Ty jsi dobrý a konáš jen dobro, uč mě svým nařízením.

Všechno napomáhá k dobrému.

15. 1. Mojžíšova 50,19-20 Josef jim řekl: "Nebojte se, vždyť jsem na místě Božím." Ale pokud jde o vás, mysleli jste si proti mně něco zlého, ale Bůh to chtěl k dobrému, aby se stalo, jako se stalo dnes, aby zachránil mnoho lidí naživu.

16. Exodus 1,11-12 Egypťané si tedy z Izraelitů udělali otroky. Ustanovili nad nimi brutální otrokáře v naději, že je utahají drtivou prací. Donutili je stavět města Pithom a Ramesse jako zásobovací střediska pro krále. Čím více je však Egypťané utlačovali, tím více se Izraelité množili a šířili a tím více se Egypťané znepokojovali.

17. Římanům 8,28 A víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru.

Boží láska v našich zkouškách.

Viz_také: 20 důležitých biblických veršů o jednom Bohu (Existuje jen jeden Bůh?)

18. Římanům 8,35-39 Kdo nás odloučí od Mesiášovy lásky? Může to způsobit soužení, trápení, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo násilná smrt? Jak je psáno: "Kvůli tobě jsme po celý den vydáváni na smrt.

Jsme považováni za ovce jdoucí na porážku." Ve všech těchto věcech triumfálně vítězíme díky tomu, který si nás zamiloval. Jsem totiž přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládci, ani přítomné věci, ani budoucí věci, ani mocnosti, ani nic nahoře, ani nic dole, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky, která nám náleží ve spojení s tímtoMesiáš Ježíš, náš Pán.

Připomínky

19. 2. Korintským 4:16 Proto neumdléváme, ale i když náš zevnějšek hyne, vnitřek se den ode dne obnovuje.

20. Izajáš 40,31 ale ti, kdo vytrvale čekají na Hospodina, obnoví svou sílu. Pak se vznesou na křídlech jako orli, budou běhat a neunaví se, budou chodit a neunaví se.

Příklady

21. Genesis 16:11 Anděl také řekl: "Nyní jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael (což znamená 'Bůh slyší'), neboť Hospodin vyslyšel tvé úzkostné volání." A tak se stalo.

22. Job 1,21 Řekl: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky a nahý se vrátím. Hospodin dal a Hospodin vzal, požehnáno budiž jméno Hospodinovo." 22. Job 1,21 Řekl: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky a nahý se vrátím.

23. Jan 11,3-4 Sestry k němu tedy poslaly zprávu: "Pane, hle, ten, kterého miluješ, je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Tato nemoc nemá skončit smrtí, ale k Boží slávě, aby jí byl oslaven Boží Syn." 23. Jan 11,3-4.

24. 1 Kr 8,38-39 a když se někdo z tvého lidu Izraele modlí nebo prosí - vědom si trápení svého srdce a vztahuje ruce k tomuto chrámu, pak vyslyš z nebe, svého příbytku. Odpusť a jednej; jednej s každým podle všeho, co dělá, neboť ty znáš jeho srdce (neboť ty sám znáš každé lidské srdce).

25. Zjevení 2,9 Vím o tvém trápení a tvé chudobě - a přece jsi bohatý! Vím o pomluvách těch, kdo říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale jsou synagogou satanovou.

Bonus

Izaiáš 41:13 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který se chopí tvé pravice a řekne ti: "Neboj se, já ti pomohu.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.